Jaunā Gaita Nr. 1, 1955. g. rudenī

 

 

 

Redakcijai piesūtītie jaunatnes izdevumi:

 • Ceļinieks, mēnešraksts jaunatnei. LNJAK izdevums. Redaktors: Mārtiņš Štauvers. Adrese: c/o Mārtiņš Štauvers, 7 Clayton Dr., St. Vital, Winnipeg 8, Man. , Canada.

 • FLJP Mēnešraksts. FLJP izdevums. Atbildīgais redaktors: Modris Mednis. Adrese: c/o V. Kārkls, 1013 North Marlborough St., Philadelphia 25, Pa.

 • Kalamazū Latviešu Jaunatnes Kopas Biļetens. KLJK izdevums. Redaktori: Aivars

 • Ruņģis, Lalita Lācis, Zeltīte Jēkabsons, Ojārs Puriņš. Adrese: c/o Aivars Ruņģis, 1826 So. Westeredge Ave., Kalamazoo, Mich.

 • Atstari. Grand Rapidu Latviešu Jaunatnes Pulciņa pie Latviešu Biedrības izdevums. Galvenā redaktrise: Ināra Liedskalniņa. Adrese: c/o Ināra Liedskalniņa, 1447 Mason St., N.E., Grand Rapids, Mich.

 • Lāpa, mēnešraksts jaunatnei. Takomas Latviešu Jaunatnes Pulciņa izdevums. Redaktors: Gunārs Āboliņš. Adrese: c/o Gunārs Āboliņš, 1210 No. 9th St. , Apt. B, Tacoma 3, Wash.

 

PAZIŅOJUMI:

 • LŪDZAM NĀKAMAJAM IZDEVUMAM DOMĀTOS MANUSKRIPTUS IESŪTĪT NEKAVĒJOTIES.

 • Ja iespējams, manuskripti iesūtāmi 3 mašīnraksta eksemplāros uz 8 x 11 papīra, atstājot pietiekami platu maliņu atzīmēm.

 • Autoriem, kas vēlas publicēt savus darbus zem segvārda, jāuzdod savs īstais vārds. Pretējā gadījumā redakcija patur tiesības iesūtītos darbus nepublicēt.

 • Lai atslogotu redakcijas darbu, visiem autoriem, kas vēlas saņemt savus manuskripitus atpakaļ, jāpievieno samaksāta sev adresēta aploksne atbildei.

 • Redakcija rūpējas arī par iesūtīto darbu vērtēšanu, iesaistot šai darbā vecākās paaudzes lietpratējus. Autoriem, kas vēlas saņemt šo lietpratēju vērtējumus par saviem darbiem, tas attiecīgi jānorāda un jāpievieno 15 ¢ pastmarās izdevumu segšanai. Visi vērtējumi ir konfidenciāli.

 • Jauni mākslinieki, kas vēlas iesaistīties Apgāda Nozares darbā, lūgti pieteikties redakcijā. Redakcijai nepieciešami zīmētāji un ilustrātori.

 • Katrā „Jaunās Gaitas” nummurā tiks ievietoti divi vai trīs vecākās paaudzes rakstnieku un domātāju darbi, kuŗu saturs piemērots jaunatnei. Redakcija aicina arī vecākās paaudzes gara darbiniekus iesūtīt savus manuskriptus.

 

IESPIEDKĻŪDU VELNIŅA KAKTS.

Redaktori domā, ka man jāsēž kaktā, lai nebaidītu cilvēkus. Bet naktīs, kad tumšs, es izlecu laukā un piebakstu ar ragu dažam labam vārdam. Neņemiet ļaunā − arī velniņam gribas paslepen spēlēties. Un tagad atkal esmu kaktā gluži mierīgs!

 

 


Autoru tiesības aizsargātas. Rakstus bez autora vai ALJAs Apgāda Nozares atļaujas publicēt aizliegts.

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktās domas ne vienmēr atbilst arī redakcijas vai Apvienības viedoklim.

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs.

Tectniskais redaktors: Aivars Ronis.

Redakcijas adrese: Valters Nollendorfs, 2346 Vine St., Lincoln 3, Nebr.

 

Iespiedis apgāds „VAIDAVA”, 1826 A Street, Lincoln, Nebraska, USA

 

Jaunā Gaita