Jaunā Gaita nr. 111, 1976

 

DRAUDZĪGS AICINĀJUMS LATVIEŠU SABIEDRĪBAI

 

Vai šīs durvis vērsies arī man? Vai Matīss-Pablo Grasis (8 g. vecs) pie ieejas Minsteres latviešu ģimnazijā. (Foto: U. Grasis) Izraudzītā Amerikas latviešu ģimnazijas vieta − Nācaretes kolledža Kalamazū.

Atskatoties jākonstatē, ka daudzi vecākās un vidējās paaudzes sabiedriskie darbinieki trimdā ir vairāk rūpējušies par Niksona un Forda atkalievēlēšanu, latviešu zēnu iesaistīšanu dažādās Vietnamās un cīnīšanos pret sakariem ar tautu Latvijā, nevis par to, lai viņu pēcnācēji paliktu latvieši. Valdis Muižnieks ir pretstats nupat teiktajam. Valdis ir latvietis, bet nenodarbojas ar savstarpēju apkarošanos. Viņš arī nav pametis latviešu jaunatni savam liktenim. Varbūt jūs neesat tikušies ar Valdi vaigu vaigā? Un tomēr jūs viņu pazīstat, jo viņa darbs un rūpēšanās par jauno maiņu svešumā pa dažādiem ceļiem nonāk pie visiem. „Ja Amerikas latviešu ģimnaziju vispār iespējams īstenot, tad Valdis Muižnieks to izdarīs.”

 

„Katrai privātai skolai vajadzīgi papildus līdzekļi bez tiem, kuŗus dod vecāki ar skolas naudām”, saka Amerikas Latviešu Ģimnazijas plānošanas komisijas priekšsēdis Valdis Muižnieks. Un turpina: „Tādēļ mūsu apstākļos būtu dabiski sagaidīt, ka skolotāju algas segtu latviešu sabiedrība. Tas būtu viens no mūsu latviskās motivācijas un nākošās maiņas veidošanas principiem, ja mēs vispār domājam, ka mums jāveic kāda kulturāla misija.”

Par šādu motivāciju un pilna kursa vidusskolas veidošanas iespējām Valdis Muižnieks šogad runājis daudzās sanāksmēs. Kalamazū − vidienes skolotāju sanāksmē, Čikāgā − DV ASV delegātu pilnsapulcē, Vašingtonā − ALA-s kongresā, Toronto − skolu darbinieku sanāksmē Latviešu dienu laikā. Pēc dažiem mēnešiem atkal Toronto − Latviešu Fonda gadskārtējā sanāksmē Nedēļas nogalē nākotnei. Ar latviešu draudžu, organizāciju un kopu vadītājiem starplaikā viņš ticies Grandrapidos, Klīvlendā, Čikāgā, Indianapolē, Detroitā, Londonā, St. Katrīnās, Toronto, Hamiltonā un Milvokos. Līdzīgas sanāksmes plānotas austrumu un rietumu krastā, arī Venecuēlā.

„Latviešu sabiedrībai tas nebūtu liels upuris,” V. Muižnieks piebilst, „ja domājam par veidu, kā plānošanas komisija vēlas šos līdzekļus savākt: no katra pieauguša tikai 50 centu nedēļā un no katra jaunieša 25 centus nedēļā.”

1977. g. janvārī būs pagājuši 2 gadi, kopš ALĢ plānošanas komisija pētījusi, spriedusi, diskutējusi, lēmusi un iztaujājusi jauniešus. Tas viss sākās 1975. gada janvārī, kad Gaŗezera padome pārrunāja studenta Pētera Graubes ierosinājumu, radīt pilna kursa vidusskolu Gaŗezera. „Neļausim mirt jauniešu idejām!” mudināja Arvīds Bolšteins. Un padomes priekšsēdis Jānis Meija lūdz Valdi Muižnieku radīt komisiju šāda pasākuma izvērtēšanai. Tā radās plānošanas komisija, kuŗā darbojas visu triju vasaras vidusskolu direktori, ALA-s un LNAK izglītības biroja vadītāji un darbinieki, jauniešu pārstāvji − kopskaitā 15 personas.

 

Kādi bijuši zīmīgākie brīži šinī izvērtēšanas posmā? −

Varbūt, pats nozīmīgākais bija brīdis, kad pēc pamatīgas faktu noskaidrošanas atskārtām, ka Amerikas Latviešu Ģimnazija − vismaz pagaidām − nekādā ziņā nevarētu būt Gaŗezerā.

 

Kādēļ tad tā? −

Pirmkārt, internāta ēka 60 jauniešiem un ēdamzāle ar virtuvi apmēram 120 personām prasītu vairāk par $600,000. Bez tam pārējo ēku remonti, kas būtu nepieciešami sakarā ar Lansingas izglītības pārvaldes minētiem standartiem, arī prasītu izdevumus. Saskaņā ar šo plānu būtu jālieto arī tuvējās pilsētiņas Trejupes vidusskolas telpas, bibliotēka, laboratorijas. Tādēļ papildus vēl būtu jārēķinās ar transporta izdevumiem un telpu īri. Cits Gaŗezera variants: varētu uzbūvēt tikai internātu un ļaut mūsu jauniešiem pierakstīties Trejupju skolā. Tas izraisītu atkal citus sarežģījumus: skolniekiem būtu jāmaksā ļoti prāva skolas nauda bez iespējām izmantot noteikumus par latviešu valodas pieprasīšanu. Tā Mičigenas skolniekiem, kas nedzīvo Trejupju skolas rajonā, maksa būtu samērā zema − $330 par mācību gadu. Tiem, kas dzīvo ārpus Mičigenas, mācību maksa gadā pārsniegtu $1,300. Kas jaunāki par 18 gadiem, un tādi būs iecerētās ģimnazijas gandrīz vai visi skolnieki, tie juridiski dzīvo savu vecāku dzīves vietā, kaut arī skola atrastos pavisam citā novadā. Tādēļ, pirmkārt, Trejupju skolu nevarētu piespiest uzņemt skolniekus no citurienes un, otrkārt, ja arī tos uzņemtu, latviešu valodas mācīšanu šinī skolā viņi nevarētu pieprasīt par brīvu.

 

Ko plānošanas komisija izšķīrās darīt šinī situācijā? −

Protams, bija iespēja sagatavot plašu ziņojumu, kādēļ ALĢ projektu Gaŗezerā pagaidām nav iespējams īstenot un izbeigt darbību. Komisija tomēr nolēma interesēties arī par citām iespējām, par citām vietām, citiem objektiem.

 

Vai tā izraisījās Nācaretes kolledžas variants Kalamazū? −

Tieši tā. Noskaidrojās, ka pirkt vai īrēt kādu tukšu skolas vai kolledžas ēku būtu neizdevīgi augsto uzturēšanas izdevumu dēļ. Tā radās ideja, īrēt skolai telpas kādā eksistējošā kolledžā. Plānošanas komisijai labs izvēles objekts likās Nācaretes kolledža Kalamazū, kuŗā telpu gana.

Kalamazū ir neliela, bet kulturāla pilsēta, kur jaunieši var atrast nodarbības pēc skolas laika. Tādēļ Nācaretes kolledžā un Kalamazū pilsēta likās ļoti pieņemamas vietas: tās atrodas ASV vidienē un samērā viegli aizsniedzamas. Plānošanas komisija ieskata, ka šāds varētu būt pagaidu atrisinājums vismaz pāris gadiem.

 

Vai domāts par skolas akreditēšanu pie Mičigenas izglītības pārvaldes? −

Ģimnazijas akreditācijai ir zināmi priekšnoteikumi: piemērotas klašu telpas, laboratorijas, bibliotēka ar algotu bibliotekāru utt. To visu sniegtu Nācaretes kolledžā un par samērīgu īres maksu − ne vairāk par $7,000. Akreditācijai nepieciešami piemēroti skolotāji ar paidagoģisku izglītību un tiesībām mācīt latviešu valodā. Šādas tiesības skolotāji varētu iegūt ar pārbaudījumiem pie Rietummičigenas universitātes. Akreditācijas noteikumi arī paredz, ka jāapstiprina mācību programma un jādarbojas 10., 11. un 12. klasei.

 

Kādi ir jauniešu uzskati par ALĢ? −

Ja jauniešiem trūktu intereses, ģimnazijas projekts būtu jāatmet. Interese ir. Pēteris Graube informē, ka pieteikušies vairāk par 50 skolnieku 16-18 gadu vecumā. Interesi izrādījuši 18 latviešu skolotāji, to vidū arī V. Baltiņa-Bērziņa.

 

Kāds ir pirmā gada budžets, un cik līdzekļu līdz šim izdevies savākt? −

Skolas pirmā gada budžetu lēšam uz $90,000 līdz $100,000. No tiem līdz novembŗa sākumam bija ienākuši apm. $36,000.−

 

Vai daļu no šīs summas nesegs skolnieki ar mācības maksām? −

Plānošanas komisija mācības maksu noteikusi $2,000 apmērā, bet tā galvenokārt segs internāta izdevumus. Ja ALĢ darbotos jau šogad, tad internāta izdevumi būtu ap $1,500.

 

Ja viss sekmētos kā iecerēts, kad skola varētu sākt darboties? −

ALĢ darbību sāktu 1977. gada rudenī. Par šo jautājumu lems plaša latviešu organizāciju pārstāvju sanāksme 1977. gada janvārī. Ja ieceri nebūtu iespējams īstenot vēlākais līdz 1978. gada rudenim, visi iemaksātie līdzekļi tiks atmaksāti katrā ziņā pirms 1979. gada janvāra. Manā vērtējumā kā ALĢ akreditēšanas iespējas, tā arī ieceres īstenošanas iespējas vispār nekad nav bijušas labākas nekā pašreiz.

 

Latviešu sabiedrība atceras Valdi Muižnieku kā Čikāgas jaunatnes pulciņa priekšsēdi piecdesmito gadu sākumā, vēlāk kā ALJA-s valdes priekšsēdi. Sešdesmito gadu sākumā viņš organizēja 6X1 vidienes apgabalā, sešdesmito gadu vidū − latviešu valodas kursus pie Rietummičigenas universitātes, kas izveidojušies par Latviešu studiju centru. Lielā mērā viņa ierosmē radās un izauga Latviešu Fonds, kas ALĢ veltījis $10,000 piešķīrumu. Lai arī pilna kursa vidusskolas ideja vienai sabiedrības daļai joprojām liekas utopiska un iepriekšējie iniciatori, kā, piem., prof. Lielmežs un māc. Vārsbergs savas ieceres pametuši, fakts, ka gar šo ideju šoreiz darbojas Valdis Muižnieks, dod zināmas cerības. Ģirts Kaugars, kas latviešu sabiedrībai pazīstams ar Latviešu Fondu, 2X2 un citiem jaunatnes izglītības pasākumiem, 1975. gada martā − kad veidojās ALĢ plānošanas komisija, sprieda: „Ja ALĢ vispār iespējams īstenot, tad Valdis Muižnieks to izdarīs!” Pēc pusotra gada darbs sasniedzis līmeni, kad vienās domās ar Ģirtu Kaugaru varētu būt latviešu sabiedrības vairākums.

 

Ar Valdi Muižnieku tikās Auseklis Zaļinskis

 

 

Kļūstiet par Amerikas Latviešu Ģimnazijas labvēli

Pieteikumu kopā ar čeku lūdzu nosūtait ALĢ plānošanas komisijas vadītājam

Dr. Valdim Muižniekam
2318 Gull Road Kalamazoo
MI 49001 U.S.A.


Jaunā Gaita