Jaunā Gaita nr. 112, 1977

 

PAR OJ APGĀDA BILŽU GRĀMATĀM

Ojārs Jēgens, Ežmalē (ill. Silvija Šteinere). 1971. 25 lp.; Silvija Šteinere (sakārt. un ill.), Kaķu kāzas, Latviešu tautasdziesmu virkne. 1975. 15 lp.; Silvija Šteinere (literārā apdare un ill.) Vilks un septiņi kazlēni. Čikāgā: Apgāds OJ. 1975. 16 lp.

 

1972. g. bilžu grāmatas Ežmalē autors un illustrātore saņēma Goppera fonda literātūras godalgu par viņu abu kopdarbu. Drīz pēc tam kāds grāmatu apcerētājs Laikā protestēja, ka Goppera fonda godalga ir piešķirta par tik samērā īsu dzejas darbu, kamēr tai pašā Laikā citi autori bija sarakstījuši daudz gaŗākas grāmatas. Tā kā 1972. g. es biju viena no loceklēm Goppera fonda literātūras darbu izvērtēšanas komisijā, tad varbūt ir derīgi paskaidrot, ka literātūras darbu vērtība nekad un nekur nav tikusi mērīta ar aršinām vai citiem gaŗuma mēriem un ka bilžu grāmatas ir ļoti nozīmīga bērnu literātūras daļa. Bilžu grāmatas ir literātūra pat tad, ja tanīs ir tikai bildes un nav pat ne viena vienīga vārda, kā tas ir dažās Vorda (Lynd Ward), Gudala (John Goodal), Meijera (Mercer Mayer) vai Mendozas (George Mendoza ) grāmatās.

Kā labs un vērtīgs bērnu literātūras darbs, kas noderīga arī Latviešu valodas mācīšanai Latviešu skolās, bilžu grāmata Ežmalē atbilda Goppera fonda godalgošanas noteikumiem.

Tādas godalgas, kas būtu ekvivalentas amerikāņu Kaldekota (Caldecott) vai angļu Kates Grīnavejas (Greenaway) godalgām, proti, godalgas, kas tiktu dotas tieši par bilžu grāmatām, latviešiem, diemžēl, nemaz nav.

Grāmatiņā Ežmalē ir četri Ojāra Jēgena dzejoļi par Ezi. Visi četri dzejoļi saistīti ar vienu darbības vietu - Ežmali. Laika ziņā Ežmalē, kā tas visnotaļ iespējams pasakās, saplūst kopā vienā plāksnē dažādi laikmeti, pasaules radīšanas laika spožums un prezidents ar dāldeŗiem, mārciņām, rubļiem. Vadmalas svārki, pūdeŗslotiņa un starteris.

Tā kā Amerikā eži nedzīvo, Tad Ežmale, protams, ir Latvijā, uz kuŗieni ezis aizved lasītājus. Tak Ežmale nav tikai lasīšanai, tā ir arī skatīšanai, un Silvijas Steineres illustrācijas tekstā sacīto padara saredzamu un saprotamu. Bez tam Šteinere Ežmales ainavu paplašina un padziļina, zīmējumos parādot dažādus augus, ogas u. tml., kas tekstā nemaz nav minēti. Tādējādi arī Šteineres zīmējumi, tāpat kā Jēgena dzejoļi, bērniem kaut ko pastāsta par Ežmali, un teksts un illustrācijas nav šķiŗami.

Iespieduma burti ir pietiekami lieli un skaidri.

Grāmatiņa Ežmalē ir nozīmīga ne tikai kā jauns bērnu literātūras darbs, tā ir arī - zināms jauninājums grāmatu publicēšanas laukā. Liels vairums latviešu grāmatu izdevēju, nemaz neievērojot tagadējo bērnu ieradumus un intereses, turpina publicēt biezas un dārgas grāmatas, kas gan ir derīgas dāvināšanai, bet ne ikdienai.

Grāmata Ežmalē ir papīrvāku grāmatiņa, lēta. ($1.50), plāna, parocīga, līdzīga tām amerikāņu grāmatiņām, kuŗas bērni saņem no saviem amerikāņu grāmatu klubiem. Krāsainums un pat košums Ežmalē ir panākts ar dažādu krāsu papīru lietāšanu. Pie tam grāmata Ežmalē un abas pārējās OJ apgāda izdotās grāmatas ir oriģināldarbi. Pat amerikāņiem ir maz izdevēju, kas publicē oriģināldarbus papīrvākos, viss lielais daudzums papīrvāku grāmatu ir iesieto grāmatu lētākas kopijas.

Otra grāmata OJ apgāda lēto bilžu grāmatu serijā ir Kaķu kāzas. Šai grāmatai Šteinere ir izraudzījusi tautasdziesmas par kaķiem un tās izteiksmīgi illustrējusi. Tāpat kā Ežmalē, arī šī grāmatiņa var dot bērniem dažādus priekšstatus par latviešu dzīvi un Latviju, piemēram, Rīgā braukšana, tautās iešana, vilnas plucināšana, adīšana, sprēšana u. tml. Kas par palīgu latviešu skolu skolotājiem!

Kaķi, kaut arī kaķu izskatā: darbojas un rīkojas kā cilvēki, zīmējumi tātad personificē kaķus tā, kā tas ir tautasdziesmās.

Tāpat kā Ežmalē, arī šai grāmatiņā krāsainība panākta ar dažādu krāsu papīru lietāšanu.

Trešā grāmatiņa OJ apgāda bilžu grāmatu serijā ir Vilks un septiņi kazlēni. Ārēji šī grāmatiņa ir līdzīga abām iepriekšējām, bet satura ziņā tā ir citāda. Fābulai ir izmantota Grimmu pasaka, kas ir modernizēta un pārcelta uz mūslaikiem. Vilks un kaziņas nedzīvo mežā, bet Amerikas lielpilsētā, viņi brauc ar moderniem satiksmes līdzekļiem, dzīvo un ģērbjas kā šo laiku cilvēki. Otrkārt, grāmatiņa ir veidota komiksu formā, proti, sarunas ir iezīmētas balonos, un zīmējumi savirknēti tā, ka tie veido fābulu. Teksti un zīmējumi ir Silvijas Šteineres darbs.

Tātad - lielpilsēta, ielas, satiksmi rēgulētājas gaismas, debesskrāpji; viss tas, pie kā bērni ir pieraduši. Lai atceramies, ka Sesamī ielas lieliskie panākumi sakņojas tieši tai apstāklī, ka darbība iesākās bērniem pazīstamā apkārtnē - pilsētā.

Atvases apgāda Zemes atjaunotāji (1972) bija viens no mēģinājumiem radīt latviešu komiksus. Diemžēl, Zemes atjaunotāji bija pārāk bieza, pārāk dārga un pārāk pārblīvēta grāmata, lai to patiesi sauktu par komiksiem.

Vilks un septiņi kazlēni ir plāna, lēta grācioza un laikmetīga grāmatiņa, kas var patikt arī pieaugušajiem, ne tikai bērniem vien. Zīmējumi ir melnbalti, krāsas ir vāku papīros, tās dod košumu.

Gaidīsim nākošās OJ apgāda bilžu grāmatas!

 

Rasma Sināte


Jaunā Gaita