Jaunā Gaita nr. 123, 1979

 

VAIRĀK NEKĀ KALENDĀRS

Pr. Kazimirs Vilnis, red. Dzimtenes kalendārs 1979. gadam. Fālunā, Zviedrijā: Trīs Rozes, 1979. 242 lp.

 

Kopš 1974. gada katoļu prāvests Kazimirs Vilnis Zviedrijā izdod ārzemēs dzīvojošajiem latviešu katoļticīgajiem domātu gadagrāmatu, Dzimtenes kalendāru. Kā parasts, to ievada kalendārija lappuses, Latvijas diplomātisko pārstāvju un latviešu katoļu garīdznieku un draudžu adreses un citas praktiskas ziņas. Atlikušās, šogad 200, lappuses turpretī diez vai varēs apzīmēt ar vārdu "parasts". Gluži otrādi - prāvesta Viļņa kalendārs visus šos gadus ir bijis vairāk nekā kalendārs. Tas ir rakstu krājums, kāda otru laikam būs grūti atrast.

Latviešu kultūras vēsturē kalendāriem bijusi ievērojama loma - kā kultūras izpausmju un rakstnieku, dzejnieku un publicistu darba populārizētājiem. Prāv. Vilnis tātad turpina latvisku kultūras tradiciju. Savu ieceri īstenodams, viņš turklāt īsteno arī bezaizspriedumainu kultūras demokratiju, publicēdams īsprozu, dzejoļus un apceres bez autoru konfesionālās piederības (vai nepiederības!) izšķirības. Rezultāts ir iepriecinošs un ar redaktora pieeju vien "garu pacilājošs". Bet to "pacilā" arī vairums kalendāra literārajā daļā publicēto darbu.

Piemēram - Dzimtenes kalendārs ir gandrīz vai vienīgā publikācija, kur pēdējos gados esam varējuši lasīt Veronikas Strēlertes jaunākos dzejoļus. Arī 1979. g. kalendārā vienu īsu lasām:

Aizej manā vietā,
Kur es netieku,
Apskatīties,
Vai atceros pareizi.

Es došos tavā vietā
Pārbaudīt,
Vai tu sapņo pareizi.
Un ja ne -
Viens otru nemodināsim.

Gabaliņu tālāk atrodam iejutīgi uzrakstīto Juŗa Kronberga ciklu tēva piemiņai "Kvartets Rūdolfam" ar lieliskajām izskaņas rindām:

Kapsēta ir pamesta, pūš novembŗa vēji,
no priedēm pil auksta rasa,
mums, salst
kā debesīs tā arī virs zemes

Dzejoļus vēl devuši Andrejs Eglītis, Pāvils Johansons, Karmena Kurzemniece, Paulīne Zalāne u.c., īsprozu - Gunārs Janovskis un Jānis Klīdzējs. Interesants un vajadzīgs ir Agņa Baloža apskats "Latviešu emigrācija un kolonijas Krievijā" un Andreja Johansona "Enkurnieks laikmetu krustceļos" - tikai pāris piemēru no plašā publicētās publicistikas klāsta. Dabiski, ka tajā vairāki raksti veltīti katoļu reliģiskās kultūras jautājumiem.

Siltas rindas veltītas mūžībā aizgājušajam Jānim Abučam, kuŗa rokas "uzlikušas uz papīra" pirmos piecus Dzimtenes kalendāra laidienus.

Recenzentam ir zināms, ka kalendāra izdevējs un redaktors Kazimirs Vilnis "kā ar uguni" meklē līdzstrādniekus sava izdevuma literārajai daļai. Šo laipni piedāvāto izdevību mūsu autoriem nevajadzētu laist gaŗām. Redakcijas adrese ir Box 46, S-791 01 Falun, Sweden.

 

Gunars Irbe

Jaunā Gaita