Jaunā Gaita nr. 131, 1980. g. 5. numurs

 

 

ATBILDE AIZSILNIEKAM

 

Cienījamais profesors Jaunās Gaitas 130. numurā ar izcilu dedzību metas palīgā savam kollēgam E. Dunsdorfam. nodēvējot manu kritiku par E.D. grāmatu Kārļa Ulmaņa dzīve par ar "baltiem diegiem šūtu". Tomēr šķiet, ka viņš ne tik daudz ieinteresēts par E.D. grāmatu kā par savu darbu Latvijas saimniecības vēsture. Ja nemaldos, viņš jau agrāk žēlojies. ka to maz lasa un arī man pārmet: "ja Labsvīrs būtu lasījis manu darbu, tad...". Varu profesora interesi apmierināt, jo esmu viņa darbu (un citus) lasījis. Tieši tamdēļ, kad dabūju zināt par profesora rakstu Jaunajā Gaitā, to vēl nelasot, jau puslīdz zināju, ko viņš man pārmetīs. Un tagad, to lasot, redzu, ka maz esmu maldījies. Gribu autoram pat pateikt, ka pēc Latvijas saimniecības vēstures iznākšanas mani Jaunās Gaitas recenzijas nodaļas redaktors aicināja izteikties par grāmatu. Es atteicos, jo negribēju toreiz polemizēt ar cienījamo profesoru. Vairāk nekā pārsteigts, atradu šī izcilā K.U. laika darbinieka grāmatu kā tādu, kuŗu rakstījis autors ar savu spilgti izteiktu subjektīvu viedokli. Nav noliedzama grāmatas vērtība, bet autora subjektīvā pieeja ir tik redzama, ka tas grāmatas vērtību mazina.

Pasekosim Aizsilnieka argumentācijai:

1. Aizsilnieks oponē tam. ka es rakstījis, ka "liela daļa to, kas atceras Ulmaņa laikus, atceras tos kā saimnieciska uzplaukuma laikus". Viņš tad nu ar "statistiskiem skaitļiem" savā grāmatā pierādījis, ka caurmēra produkcija rūpniecībā un caurmēra tautas ienākums K.U. laikā slīdējis uz leju. Aizsilnieks tik ļoti aizrāvies ar statistisko datu "caurmēriem", ka te man nāk prātā tas, ko kādā ļoti šaurā sabiedrībā ironiski par caurmēra skaitļiem teicis bij. prezidenta H. Trūmena saimnieciskais padomnieks L.H. Keizerlings: "Es nupat lasīju kādā nopietnā žurnālā, ka 6 pēdu gaŗš cilvēks noslīcis upē, kuŗas caurmēra dziļums bijis 2 pēdas." Viņš brīdināja tautsaimniekus no pārspīlētiem secinājumiem lietojot caurmēra skaitļus. Pie tam viņš uzsvēra, ka vienmēr jāievēro nepilnības aprēķinot caurmērus. Tas jo sevišķi jāievēro apsverot tos skaitļus, par kuŗiem runā Aizsilnieks.

Illustrēsim Aizsilnieka nopamatojumu savam viedoklim. Viņš savā grāmatā raksta (757.lp.). ka Latvijas rūpniecības netoprodukcija pieaugusi no 196,3 milj. latu 1934.g. uz 294,1 milj. latu 1938.g. Tad viņš netoprodukcijas vērtību pārrēķina latos ar 1934.g. pirktspējām. Tomēr vēl pieaugums - no 196.3 milj. latu uz 216.1 milj. latiem 1938.g. Tam nu Aizsilnieks nepievērš vērību, viņš izrēķina, ka netoprodukcijas vērtība caurmērā uz vienu rūpniecībā nodarbinātu personu tomēr slīdējusi uz leju. Kā redzams, lietoti divi caurmēri, jo cenu indeks arī ir caurmēra un bieži vien nepilnīgs. Līdzīga pieeja ir arī, rakstot par tautas ienākumu.

Tie, kas atceras K.U. laikus kā uzplaukuma laiku, parasti domā par dzīves standartu. Aizsilniekam taču būtu jāzina, ka ne caurmēra produktīvitāte, ne caurmēra tautas ienākums nenosaka dzīves standartu. Es minēju arī Uldi Ģērmani. Pat viņš, būdams vēsturnieks, to atzīst, rakstot: "Taču darba ļaužu labklājību nekad un nekur šai bēdu ielejā nav noteikušas viņu saražotās vērtības, bet gan vienīgi viņu patēriņa spējas" (Brīvība, 8/311). 1930.-tos gadus Staļins uzskatīja Padomju Savienībā par uzplaukuma laikiem, uzsveŗot produktīvitātes un tautas ienākuma pieaugumu, kaut arī tauta cieta badu. Savā recenzijā minēju, ka Ģērmanis, Klīve un Porietis K.U. laikus uzskatīja par saimnieciska uzplaukuma laikiem. Viņi pieder pie dažādiem polītiskiem novirzieniem un ar vārdu uzplaukums nesaprata to, ko, acīmredzot, domā Aizsilnieks, bet gan to, ko domā "caurmēra" pilsonis.

2. Aizsilnieks noliedz. ka viņa nostāja esot pret valsts iejaukšanos saimnieciskā dzīvē. Tas nu ir pārsteigums tiem, kas sekojuši viņa publikācijām. Viņš uzsveŗ, ka neesot izteicies pret spirta monopolu, telefonu, telegrafu un radiofonu (286.-290.lp.), bet citur aizrāda. ka valsts saimnieciskās dzīves veidošana un rēgulēšana apspiež privātās uzņēmības attīstību, jo valsts uzņēmumi necieš privāto uzņēmumu konkurenci (Roberts Hiršs, Rīgas audums, 11.lp.). Un viņš taču sevi uzskata par privātās uzņēmības aizstāvi, jo "jaundibinātās valstīs visvairāk trūkst... privātas uzņēmības" (Rīgas audums, 10.lp.).

Raksta autors apstrīd manu apgalvojumu, ka nākotnē valsts dibinātās akciju sabiedrībās akciju vairums pāries privātās rokās - tam neesot nekāda pamata. Paklausīsimies, ko teica K.U. 1937. g. 31. martā jaundibināto a/s-bu sapulcē: "...Pie pirmās izdevības valdība atdos šos uzņēmumus akciju veidā publikai atpakaļ. Neviena valdība nav priekš tam, lai tā spēlētu fabrikantu, kuģotāju, importieri un eksportieri. Tas nav valdības uzdevums... gala mērķis ir tomēr privāta iniciatīva, privāta saimniekošana un privāta atbildība" (J. Bokalders, prof. "Kārļa Ulmaņa tautsaimnieciskie uzskati", rakstu krājumā Tautai un valstij, 2. iesp., Raven Printing. Inc., 1977. g. 82. lp. Šīs grāmatas pirmais iespiedums iznāca Rīgā 1940.g.). Profesors J. Bokalders turpat raksta. "ka taisni pēc 1934.g. 15.maija, līdz ar vispārēju saimniecisku uzplaukumu, sākās pēckaŗa gados vēl nepieredzēta Latvijas industriālizācija" (84.lp.). Kam lai mūsu jaunie tautsaimnieki tic? Aizsilniekam vai K.U. un mūsu izcilam profesoram. statistiķim. tautsaimniekam un Ekonomista redaktoram (1927-44) J. Bokalderam? Es domāju. ka objektīvs vērotājs izvēlēsies pēdējos divus.

Vēl par a/s-bām - no personīgas pieredzes zinu, ka vēl organizēšanas stadijā esošai a/s, "Filma" turīgas personas (vairāki ārsti) pieprasīja vēl neiespiestas akcijas un a/s. vadība bija nodomājusi šo pieprasījumu apmierināt, kam pievienojās arī prezidents. To pārtrauca Latvijas okupācija.

3. Par tiem "mirušiem" ieguldījumiem monumentālā būvniecībā man gribētos Aizsilniekam atgādināt to, ko esmu rakstījis citur (Laiks 2697. num.). Valdībai bez ražošanas produktīvitātes celšanas ir arī citi uzdevumi, vai nu nacionālpolītiskā laukā vai sociālas taisnības nodibināšanā. Polītiskai vadībai jāizšķiŗas, kuŗa no vairākām prioritātēm liekama pirmā vietā. Cik nevērtīgi mums tagad liekas visi tie investējumi, kas toreiz piedalījās materiālo vērtību ražošanā, tik svarīgi ir tie ar nacionālpolītisko nozīmi. Brāļu kapi. Brīvības piemineklis un monumentālās būves katru dienu atgādina ne vien latviešiem, bet arī Latvijas okupantiem, ka Latvija kādreiz bija brīva, neatkarīga valsts.

Taisnība ir arī tam, ko bij. finanču ministrs teica Tirdzniecības un rūpniecības kameras pilnsapulcē 1939. g. 28. martā: "Mūsu Prezidents un valdība pieliek vislielākās pūles, lai zemē valdītu sociāla taisnība. Šīs taisnības vārdā tad arī mēs esam neatlaidīgi pūlējušies tautas ienākumu izlīdzināt..." (Latvijas saimniecības vēsture, 835.lp.) Aizsilnieks šādu polītiku nopeļ. Manuprāt, ja nevalda sociāla taisnība, tas tieši jaunās valstīs sagatavo zemi komūnismam.

4. Aizsilnieks neapmierināts par manu aicinājumu jauniem tautsaimniekiem objektīvi apskatīt Latvijas saimnieciskos sasniegumus un event. kļūdas K.U. laikā. Trūkstot tik ierosinājuma sadedzināt (!) vecākās un vidējās paaudzes tautsaimnieku grāmatas. Domāju, tādam secinājumam kommentāri lieki. Līdzīgi secinājumi, jādomā, pamudināja R. Hiršu savā grāmatā Rīgas audums distancēties no Aizsilnieka, rakstot: "Par atmiņu saturu tomēr atbildību nesu es pats, atskaitot A. Aizsilnieka pievienotos "Dažus vārdus lasītājiem". kuŗos viņš izteicis savas personīgās domas un tāpēc arī par tām atbild" (14.-15.lp.). Ir reti gadījumi, kur kāds autors vēlāk norobežojas no tā, kuŗu aicinājis ne vien rediģēt savas atminas, bet arī rakstīt grāmatas ievadvārdus.

Viņš ieteic jauniem tautsaimniekiem vadīties vienīgi no faktiem un pārbaudīt arī kritiķus. To no sirds apsveicu, bet jāvadās vienīgi no faktiem, ne no subjektīvā viedokļa. Viens no maniem bij. statistikas profesoriem kādreiz teica: "Skaitļi gan nemelo. bet dažkārt apzinīgi vai neapzinīgi melo tie, kas skaitļus sastāda vai lieto". Tas var nejauši notikt tad, kad meklē attiecīgus skaitļus, lai pamatotu vai attaisnotu savu viedokli. Nekur un nekad neesmu ne teicis, ne rakstījis "izvairīties no vecās un vidējās paaudzes tautsaimnieku darbiem", bet gan neiespaidoties no tiem.

Es savos rakstos esmu izvairījies no tā, ko sauc par ad hominem pieeju. Bet abi profesori ir citādos uzskatos. Tamdēļ. nobeidzot, atļaušos arī es pāris vārdus teikt ko personīgu.

Abi profesori uzsveŗ manu agrāko darbu un "augsto amatu" K.U. laikā. Arī abi viņi bija K.U. laikā augstos amatos. Vēl 1938.g. E. Dunsdorfs rakstīja par Kārli Ulmani: "Tagad valstij ir vadītājs, kas ne vien saprot valsts intereses, bet ari prot izraudzīt visefektīvākos līdzekļus šo interešu reālizēšanai" (Latvijas pilsētas 20 gados, 160. lp.). Un savā grāmatā par K.U. viņš pielīdzina K.U. bolševikiem. Kā tad nu ir ar to "viedokli" toreiz un tagad. Un Aizsilnieks K.U. laikā bija ne tikai L.U. vec. docents. bet ieņēma arī augstus amatus izglītības un saimnieciskās organizācijās (skat. Es viņu pazīstu, 23-24.lp.). Tas taču nozīmēja. ka K.U. viņam bija dāvājis sevišķu uzticību un viņa viedoklis toreiz, jādomā, neatšķīrās no E. Dunsdorfa "viedokļa" 1938. g. Tamdēļ tiem kritiķiem, par kuŗiem raksta Aizsilnieks nav lielas ticības tam, ko raksta autori, kuŗu "viedokļi" tik strauji un krasi mainās.

Nobeidzot, man žēl, ka mūsu polemikā ir lasāmi asi vārdi, bet "cīnoties", kaut arī ar spalvu, cilvēki dažkārt kļūst emocionāli. Es tomēr ticu, ka mēs esam rakstījuši pārliecībā, ka aizstāvam taisnību, kā to katrs izprotam.

 

Jānis Labsvīrs

 

[Skat. Arnolda Aizsilnieka repliku JG 133]

Jaunā Gaita