Jaunā Gaita nr. 134, 1981. g. 3. numurs

 

ATKLĀTS KONKURSS „VĀRDI, MANI VĀRDI”

Lai veicinātu interesi par lasīšanu, literātūras pētīšanu un lai palīdzētu moderno latviešu literātūru ieviest pasaules kultūras lokā, apgāds „Ceļinieks” izsludina atklātu konkursu tulkošanai vai atdzejošanai, literātūras kritikai un esejām par latviešu autoriem un viņu darbiem.

KONKURSA NOTEIKUMI Iesniedzamie darbi

Visiem dalībniekiem jāapmierina pirmās vai otras ievirzes prasības. Var piedalīties arī abās ievirzēs.

 

I Pirmā ievirze

Jātulko/jāatdzejo angļu, franču, vācu, zviedru, spāņu vai portugāļu valodā:

1. Divi Imanta Ziedoņa darbi:

− Epifānija „Skaidas” (publicēta JG 84. numurā)

− un viens dzejolis, apcere, pasaka vai cits prozas darbs pēc paša izvēles;

un

2. jātulko/jāatdzejo angļu un vai kādā citā valodā latviešu dzeja vai proza pēc paša izvēles, piemēram, viena vai vairāku autoru dzejoļu izlase, stāsts vai tamlīdzīgi.

Absolūtais minims šajā daļā ir četri latviešu autoru dzejoļi, kas uzrunātu attiecīgās valodas lasītājus.

 

II Otra ievirze

1. Jāiesniedz vienā no augša minētam valodām eseja par Imanta Ziedoņa nozīmi latviešu literātūrā vai literātūrkritika par kādu Imanta Ziedoņa darbu, kas piemērots tulkošanai (minims 1000 vārdi). Var izvēlēties, piemēram, viena nozīmīga dzejoļa iztirzājumu („explication de texte”);

un

2. jāiesniedz angļu vai kādā citā valodā eseja/literātūrkritika (minims 1500 vārdi) pēc savas izvēles par kādu latviešu autoru vai darbu, kas piemērots, lai to ieviestu pasaules kultūras lokā.

 

Darbu iesniegšanas termiņš: 1982. g. 15. marts. Lai atvieglinātu konkursa izvērtēšanas darbu, dalībniekiem jāpieteic izraudzītie darbi un valoda pirms 1982. g. 1. janvāŗa.

Darbi un sarakste konkursa lietā adresējama un epifānijas „Skaidas” teksts pieprasāms:

„Vārdi, mani vārdi”

Box 20

Postal station „B”

Hamilton, Ontario

CANADA L8L 7TS

Formāts

Manuskripti iesūtāmi mašīnrakstā 2 eksemplāros. Tulkojumiem jāpievieno kopija no oriģināla vai jānorāda izmantotie avoti. Tulkojumi, atdzejojumi un esejas nedrīkst būt agrāk publicētas.

Godalgas

Pēc starptautiskas žūrijas komisijas ieteikuma rīkotāji sadalīs godalgās nozīmīgākajiem darbiem visās nozarēs 3500 ASV dolarus. Pirmā godalga vienā vai otrā nozarē − 2000 ASV dolari.

Konkursa rīkotāji centīsies publicēt iesniegtos darbus.

Piezīme: Ieteicam konkursa dalībniekiem pievienot „tulkošanas dienasgrāmatu”, piezīmes, kommentārus par veikto, savus kontaktus ar autoriem un sveštautiešiem sakarā ar tulkojumiem utt. eventuālai publicēšanai Jaunās Gaitas tulkošanas problēmām veltītajā numurā.

 

Jaunā Gaita