Jaunā Gaita nr. 169, oktobris 1988

 

 

LOKĀMI UN NELOKĀMI DIVDABJI

Aleksandra Eiche. Latvian Declinable and Indeclinable Participles - Their Syntactic Function, Frequency and Modality: A Synchronic Study based on Latvian Fiction of the 1960s and 1970s. Acta Univ. Stockholmiensis, Stockholm Studies in Baltic Languages, 1. 1983. (2). 95 lp.

 

Par divdabjiem saucam verbālas izcelsmes adjektīvus (mīlams) un adverbus (mīlot). No citiem adjektīviem un adverbiem tos šķiŗ tas, ka tiem piemīt verbu gramatiskās kategorijas (izdzerts - pagātnes pasīvs) un kā tie biedrojas ar sev pārkārtotiem teikuma locekļiem (aizmirsis kaunu - divdabis un tā papildinātājs). Divdabjus šķiŗojam pēc formas (lokāmi: aizmirsts, aizmirsta, aizmirstam; nelokāmi: raudot) un funkcijas (nopļauta pļava - apzīmētājs; runāja čukstot - adverbs).

Dr. Eiche balsta savu analizi uz sešu autoru darbiem, proti, Ilzes Šķipsnas, Andreja Irbes, Richarda Rīdzinieka, Ilzes Indrānes, Alberta Bela un Visvalža Lāma. Kopīgais pamatteksts ir 120 000 vārdu gaŗš, un tajā sastapti 6524 divdabji. Eiche izšķiŗ 13 divdabju formas un 15 funkcijas. Visbiežāk sastopamā formas un lietojuma kombinācija ir -is kā izteicējs (ir beidzis; 818 reizes) un -ts kā apzīmētājs (izliets ūdens; arī 818 reizes). Visretākā forma ir -šoties, kas parādās vienu vien reizi (viss beigšoties labi).

Atšķirībā no citiem valodniekiem, Eiche pieskaita divdabjiem atstāstāmās izloksnes vienkāršos laikus (viņš protot angliski, Jānis braukšot uz Londonu) kā arī tos kādreizējos divdabjus, kas pilnīgi pārgājuši adjektīvos (nodrāzts joks) un adverbos (beidzot miers mājās). Tiesa, no teksta vienmēr nevar izlobīt vai darīšana ar adjektīvu vai divdabi, piem. vai mātes adītā jaka ir jaka, kuŗu adījusi māte (divdabis), vai adīta jaka, kas pieder mātei (adjektīvs).

Ir lietderīgi salīdzināt Eiches datus ar statistiku, kas iespiesta Latviešu valodas biežuma vārdnīcā. Kaut ne viena, ne otra statistika nav vispārināma uz visu latviešu valodu visās tās lietošanas instancēs, mēs tomēr varam daudz no tām mācīties, kaut vai to, ka ciešamās kārtas (pasīva) saliktā tagadne ir pārsteidzoši biežs laiks, pretēji tam, ko varētu domāt skolu gramatikas lasot.

Neviena atsauksme laikam nav pilnīga, ja par kaut ko nesūdzas. Viens otrs tulkojums varēja būt gludāks: "Norunāsim - notikušais neeksistē." - Let us agree - what has happened does not exist. (66 lp). Labāk būtu: Let's agree - this never happened.

Kā lietpratēji tā vispārējā publika var būt Dr. Eichei pateicīgi par šo lietpratīgo, nozīmīgo un uzticamo darbu.

 

Valdis J. Zeps

Jaunā Gaita