Jaunā Gaita nr. 231, decembris 2002

 

 

LITERĀRĀ BIOGRAFIJA

 

Mamutizdevuma Dictionary of Literary Biography (Literārās biografijas vārdnīca) jeb DLB 1. sējums ar nosaukumu The American Renaissance in New England ierauga dienas gaismu 1978. gadā, bet, JG 231 iznākšanas laikā, ASV un ievērojamāko pasaules bibliotēku plauktus būs jau piepildījuši vismaz 260 DLB liela izmēra (22x29 cm) sējumi, katrs caurmērā 500 lp. biezs. Publicēšanas vieta: Detroit - San Francisco - London - Boston - Woodbridge, CT. Apgāds: A Bruccoli Clark Layman Book - The Gale Group. Gada laikā līdz šim vidēji iznākuši nepilni 20 sējumi (piem., 2000. gadā - 13, 2001. - 20). Vārds Dictionary ir mazliet maldinošs, jo liek domāt par dažām rindiņām vai labākā gadījumā vairākām rindkopām, kas veltītas katram literātam. Izcili kvalificētie sējumu redaktori, nodibinot sakarus ar potenciāliem līdzstrādniekiem, kas lielākoties ir saistīti ar universitātēm visā pasaulē, pieprasa vismaz 20 lappušu manuskriptā. Literātūrzinātniskajiem rakstiem jāpievieno sīka bibliografiska informācija un, iespēju robežās, ilustratīvais materiāls. Ieskatam šeit dažu sējumu nosaukumi: The Beats: Literary Bohemians in Postwar America (17. sējums), Twentieth-Century Spanish Poets (134), South Slavic Writers Before World War II (147), German Barogue Writers, 1580-1660 (164), Italian Novelists Since World War II (196), Chicano Writers (209), Ancient Roman Writers (211), Australian Writers, 1788-1914 (230), Russian Novelists in the Age of Tolstoy and Dostoevsky (238), James Joyce (247), British Philosophers, 1500-1799 (252). Kā jau bija sagaidāms, visvairāk sējumu veltīti angļu un īpaši amerikāņu prozaiķiem, dzejniekiem, drāmaturgiem, arī žurnālistiem un grāmatniekiem vispār dažādos laika posmos. Par amerikāņu egocentrismu savā ziņā liecina vesela rinda augstākā mērā marģināli sējumu temati, kas labākajā gadījumā atrodas literārās dzīves perifērijas pašā nomalē, piem., TwentiethCentury American Sportswriters (171). Bez minētajiem, atsevišķi sējumi veltīti amerikāņu žīdu, afroamerikāņu, Ziemeļamerikas indiāņu, kanadiešu, franču, austriešu, spāņu un dienvidamerikāņu, Karību salu, sengrieķu, japāņu, dienvidāfrikāņu un dāņu rakstniecībai. Kā redzams, ļoti daudzu tautu rakstniecība, vismaz līdz šim, DLB sējumos nav aplūkota. Ārpus DLB klajā laisti 19 sējumi (līdz 2001), kur ietilpināti tikai dokumenti (Documentary Series), bet tikai par amerikāņu rakstniekiem, izņemot vienu britu dzejdari. Tad vēl Concise Series, t.i., saīsinātu biografiju sējumi - 7 par amerikāņiem un 8 par angļiem. Še ietilpst arī Concise Dictionary of World Literary Biography vairāki sējumi no paredzētajiem 20. Un šai uzskaitei vēl pievienojamas Yearbooks jeb gadagrāmatas (kopš 1980. gada).

JG lasītājus visvairāk varētu interesēt trīs sējumi ar arī ne gluži precīzo politīzēto nosaukumu Twentieth-Century Eastern European Writers (20. gadsimta Austrumeiropas rakstnieki) (215, 220, 232) - še ietverti tikai Vidus- un Ziemeļeiropas dzejnieki un prozas darbu autori, un neviens no "īstās" Austrumeiropas - Ukrainas, Belarusas un Krievijas Eiropas daļas.

215. sējumā aplūkoti 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma poļu, ungāru, čechu un slovāku rakstnieki.

220. sējums (2000; galvenais redaktors: Steven Serafin; redkolēģijā: Virgil Ņemoianu, Rimvydas Šilbajoris, Juris Silenieks, Mardi Valgemae) veltīts 15 rumāņu, 14 lietuviešu, 10 latviešu un 6 igauņu vārda meistariem. Rakstus par Aspaziju, Rudolfu Blaumani, Jāni Jaunsudrabiņu un Kārli Skalbi devusi Astrīda B. Stahnke, par Andreju Upīti un Mārtiņu Zīvertu - Alfreds Straumanis, par Aleksandru Čaku - Ieva Kalniņa kopā ar Kārli Račevski, par Annu Brigaderi - Rolfs Ekmanis. Sējuma beigās pievienota Zentas Mauriņas eseja Western Versus Eastern Man, kas pārpublicēta no grāmatas The Eastern European Imagination in Literature (redaktori: R.G. Collins & Kenneth McRobbie. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1973).

232. sējumā (2001; tie paši redkolēģijas locekļi un galvenais redaktors plus pa vienam čechu, poļu un ungāru redkolēģijas loceklim) pārstāvēti 10 čechu, 10 rumāņu, 9 poļu, 7 latviešu, 5 igauņu un 4 lietuviešu 20. gadsimta otrās puses rakstnieki. Par Albertu Belu un Imantu Ziedoni raksta Ieva Kalniņa kopā ar Kārli Račevski, par Regīnu Ezeru - Broņislavs Tabūns kopā ar Kārli Račevski, par Ojāru Vācieti - Dace Marauska kopā ar Kārli Račevski, par Astrīdu Ivasku un Māru Zālīti - Inta Ezergaile un par Vizmu Belševicu - Rolfs Ekmanis.

Vairums rakstu no šiem trim sējumiem, gan vairāk vai mazāk saīsināti un bez ilustrācijām, iekļauti arī sējumā South Slavic and Eastern European Writers (2001; redaktori: Vasa Mihailov & Steven Serafin), kas ir viens no jau minētās Concise Dictionary of World Literary Biography sējumiem.

 

Rolfs Ekmanis

Jaunā Gaita