Jaunā Gaita nr. 53, 1965

 

 

JĀŅA JAUNSUDRABIŅA BALVAS FONDA STATŪTI

 

Jāņa Jaunsudrabiņa Prozas Balvas Fonds pastāv pie Jaunatnes Apgāda „Ceļinieks” izdevuma „Jaunā Gaita”. Fonds dibināts 1962. gada 13. augustā Hamiltonā, Kanadā, rakstnieka Dr. Kārļa Zvejnieka un rakstnieces Veltas Tomas ierosmē, saņemot neilgi pirms Jāņa Jaunsudrabiņa nāves viņa atļauju un svētību. Fonda mērķis ir veicināt latviešu valodas prozas darbu rašanos jauno autoru saimē. Balvu, ne mazāku par $500, piešķiŗ katru otru gadu Jāņa Jaunsudrabiņa dzimšanas dienā 25. augustā.

(Pirmo Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvu, kuŗai līdzekļi tika iegūti Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas sarīkojumos Toronto, Hamiltonā, Montrealā, Vankuverā, Kalamazū un Klīvlendā, 1963. gada rudenī saņēma Ilze Šķipsna par stāstu krājumu „Vēja stabules”.)

 

I.   FONDA VALDE UN TĀS UZDEVUMI.

 1. Fondu vada fonda valde; priekšsēdis, sekretārs un kasieris.

 2. Apgāda padome apstiprina fonda valdi no Jaunās Gaitas redakcijas un goda biedru ieteiktajiem kandidātiem.

 3. Fonda valdes locekļi paliek savā amatā 6 gadus. Pirmās valdes locekļi noteic izlozes kārtā savu pilnvaru ilgumu uz 2, 4 un 6 gadiem.

 4. Fonda valde nosaka pati savus amatus. Valdes sastāvam mainoties, valde konstruējas no jauna.

 5. Fonda valdes galvenie uzdevumi:

a.      gādāt par Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņu ar viņa vārdā nosauktās prozas balvas idejas pienācīgu īstenošanu un balvas piešķiršanu;

b.      rūpēties par līdzekļu sagādi balvas piešķiršanai;

c.      izraudzīt prozas darbu novērtēšanas komisiju;

d.      nodarbināt ģenerālsekretāru fonda praktiskā darba veikšanai.

  6.  Fonda valde izdod darbības noteikumus šo statūtu iedzīvināšanai un sava darba veikšanai.

 

II.     Fonda biedri.

 1. Fonda biedri dalās fonda goda biedros un fonda atbalstītājos.
 2. Fonda goda biedri ir tie, kas ziedo fondam vismaz $25 gadā. Fonda atbalstītāji ir visi tie. kas ziedo fondam.
 3. Fonda goda biedriem tiesība izraudzīt kandidātus fonda valdei.

 

III.    Prozas darbu novērtēšanas komisija.

 1. Prozas darbu novērtēšanas komisija darbojas 5 lietpratēju sastāvā. Viens no tiem ir Jaunās Gaitas literārās daļas redaktors, pārējos Četrus izrauga fonda valde katras godalgas piešķiršanai resp. uz 2 gadiem, pilnvarām izbeidzoties ar balvas piešķiršanu.
 2. Komisija apzina un novērtē jauno latviešu autoru prozas darbus, kas publicēti 4 gadu laikā pirms godalgošanas datuma. Komisija novērtē arī fondam piesūtītos manuskriptus. Par jaunu uzskatāms autors, kam publicētas ne vairāk kā 2 daiļliterātūras grāmatas. Fonda valde nosaka vērtējamo darbu garumu un formu.
 3. Vismaz mēnesi pirms godalgošanas komisijas locekļi savus vērtējumus piesūta fonda valdei. Šie vērtējumi ir konfidenciāli.

 

IV.    Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balva.

 1. Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balva pasniedzama balvas piešķiršanas gada rudenī piemērotā literārā sarīkojumā Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas godināšanai.
 2. Manuskripta godalgošanas gadījumā publicēšanas pirmtiesības ir Jaunajai Gaitai.

 

V.     Fonda revīzija.

 1. Fonds revidējams un pārraugāms līdzīgā kārtā kā Jaunā Gaita.

 


 

Statūti apstiprināti Jaunatnes Apgāda „Ceļinieks” padomes sēde 1965. g. 7. februārī.

 

 

Jaunā Gaita