Jaunā Gaita nr. 55, 1965

 

 

Latviešu mūzikas jaunumi

 

Pašreizējos apstākļos tikpat kā nav iespējams gūt pilnīgu ieskatu par latviešu trimdas mūzikas jaunradi; tāpēc izlūdzos lasītāju piedošanu, ja neesmu uzzinājis dažu labu vērtīgu darbu vai izdevumu. Tāpat lūdzu neļaunoties, ja pāris rindas arī par paša darbiem – cits jau par tiem neziņos.

Latviešu koŗu apvienība Amerikā paredzējusi – cerams, jau šoruden – izdot latviešu koŗa dziesmu krājumu, kas atspoguļos visu trimdas skaņražu darbu koŗu lirikas laukā. 1. daļa ietvers dziesmas jauktiem, 2. – sieviešu koŗiem, 3. daļa koŗiem ar pavadījumu. Interesenti var pieteikties pie Valža Aldiņa, 45 Ironwood Dr., R3, Vernon, Conn., 06086, U.S.A. Turpat var pieprasīt nozīmīgo 4. Kanadas latv. dziesmu sv. jaundarbu koncerta dziesmas koŗiem un kopkoŗu koncerta dziesmu krājumu. Abi iespiesti nevainojamā technikā.

Šinīs dienās arī iznāks Jāņa Cīruļa dziesmu krājums, bet uz rudens pusi Dziesmu Vairoga 20 gadu jubilejas koncerta dziesmu krājums. Kā zināms, DV izdevuši vīru koŗu kapitāldarbu 2 daļās, Vīru balsis 1. un 2. Tās pieprasāmas V. Aparjodam, 1232 N. 33 St., Milwaukee 8, Wis., U.S.A.

Par ceturtajiem Kanadas latviešu dziesmu svētkiem sīkas ziņas, cerams, var gūt Amerikas latviešu laikrakstos. Vokālo jaundarbu koncertā atskaņoja 16 jaundarbus, instrumentālmūzikas jaundarbu koncertā 30. maijā 3 plašākas formas darbus – Alberta Jēruma Sonātu čellam un klavierēm, Jāņa Kalniņa Mūziku stīgu orķestrim un Tālivalža Ķeniņa Koncertu vijolei, čellam un stīgu orķestrim. Tika atskaņots arī līdz šim radikālākā latviešu skaņraža Gundara Pones klavieŗdarbs.

Plašu Tālivalža Ķeniņa skaņdarbu sarakstu un lielāko daļu pašu skaņdarbu gaismas kopiju technikā var pieprasīt Canadian Music Centre, 559 Avenue Road, Toronto 7, Ontario, Canada. 5 no tiem iespēlēti skaņu platēs. Alfrēda Kalnāja apgādā (719 W. Willow St., Chicago 14, Illinois, U.S.A.) bez visiem Volfganga Dārziņa klavieŗdarbiem nesen iznākusi arī Tālivalža Ķēniņa lielā sonāta klavierēm. Jācer, ka latviešu pianisti šo darbu pienācīgi novērtēs. Ķeniņa klavieŗdarbus jaunatnei izdevuši The Frederick Harris Music Company Ltd., Oakville (Ontario), Canada un Gordon V. Thompson, Toronto, Ont., Canada. Volfganga Dārziņa darbu skaņu plates var pieprasīt Fr. Pakulim, 1512 N. 39th St., Seattle, Wash. 98103, U.S.A. Par Kārļa Bauera un Mirdzas Stūres ieskaņotajām platēm jau esmu rakstījis „Laikā”.

Nozīmīga beidzama „Latvian Music” apgāda (Vedevĺgslingan 22, Bandhagen, Sweden) skaņu plate, kur ieskaņots arī Alfrēda Kalniņa operas Baņuta ievads.

Valdemāra Ozoliņa abus solo dziesmu krājumus var pasūtināt pie autora (3110 Skyview Avenue, Pueblo, Colorado, U.S.A.) līdz ar gaŗu virkni vēl nepublicētu darbu t.s. termofaksa kopiju technikā. Tāpat privāti savas solo dziesmas izdod Arnolds Šturms.

Gribētos te pieminēt arī Ādolfa Ābeles plašo „Lūgšanu”, manuprāt līdz šim labāko latviešu ērģeļu darbu un Helmera Pavasara 2 kantātes jauktam korim un ērģelēm, Dāvida 96. dziesmu (1933. g.) un Sub pondere (1957. g.).

Vilšanos sagādāja ALA-s kultūras biroja izdotās Latviešu tautasdziesmas bērnu koŗiem A. Šturma un R. Petersones sakārtojumā. Lielākā daļa sabalsojumu neskaidri pārspiesta no A. Kalnāja sen jau izdotā krājuma Skolēnu koŗi II (vai no tiem izdevumiem, kuŗus Kalnājs savā laikā izmantoja). Vai tā mēs „saglabājam” savu kultūru? Latviešu tautasdziesmas bērnu koŗiem pasūtināmas Amerikas latviešu apvienībā, Edmonds Building, 917 15th St. N.W., Washington, 5, D.C., U.S.A.

Austrālijā sekmīgi darbojas latviešu nošu krātuve E. Biezaiša (42 Henley Street, Torrensville, S.A., Australia) vadībā. Jau savākts ievērojams skaits latviešu skaņražu darbu. Krātuve lūdz katru, kam mājās latviešu notis, piesūtīt tai savu nošu sarakstu, reizē pasūtinot krātuves katalogu, lai papildinātu savus krājumus.

Vācijā Longīns Apkalns raksta pasūtinājuma darbu Ķelnes raidītājam: astoņas latviešu tautasdziesmas solo balsij un mazam orķestrim. Pērnruden Štutgartes radio ieskaņoja Apkalna Līgo dziesmu tēlojumu solistam (dzied autors), korim un orķestrim. Jau agrāk turpat atskaņoja Apkalna Bēru dziesmas korim un orķestrim.

Nesen iznākusi apgāda „Ceļinieks” izdevumā mana klavieru spēles ābeces Dziedāsim – rotāsim 1. daļa. Pārējās 5 daļas, cerams, sekos drīzumā. Gaismas kopiju technikā dabūjamas: Saulgriežu laikā (Ziemsvētku, origināl- un tautasdziesmas bērnu korim vai solo balsij ērģeļu pavadījumā), 16 latviešu tautasdziesmas bērnu korim un orķestrim, 3 solo dziesmas ērģeļu pavadījumā, plašāks deklamatorijs 2 Andreja Eglīša un Veronikas Strēlertes dzeju virknēm ērģeļu pavadījumā, kā arī 2 plašāki ērgeļdarbi (viens no tiem Latviešu tautasdziesmu svīta ērģelēm). Tāpat pie manis (A. Vītoliņš, Frejg. 14 I, Stockholm Va, Sverige) var pasūtināt elektrostencilu technikā izdoto Zviedrijas latviešu koŗu 1965. g. programmu līdz ar papildinājumu (3 latviešu kantāšu koŗa balsis).

Andris Vītoliņš

 

Jaunā Gaita