Jaunā Gaita nr. 69, 1968

 

 

SKUMJIE DUNDURI

Ants Oras, Estonian Literature in Exile. An Essay with a Biobibliographical Appendix by Bernard Kangro. Lund, Sweden: Eesti Krijanike Kooperatiiv, 1967. 88 lp.

Nē, grāmatai, kas publicēta ar uzdevumu iepazīstināt ieinteresētu lasītāju ar kādas tautas nelielas grupas literātūru vai mazāk ieinteresētā modināt ziņkāri par tās kultūrālo uzdrīkstēšanos, nav jābūt biezai. Gluži otrādi - pirmā vietā liekami faktori, kas lasītājam palīdz ātri orientēties, piesaista uzmanību, nav aizkaroši uzbāzīgi un dod skaidri pārskatāmu panorāmu, kuŗā izdalās raksturīgākās virsotnes un pašas panorāmas plašums un vispusība.

Igauņu rakstnieku kooperatīva nule publicētā grāmata angļu valodā Estonian Literature in Exile apbrīnojamā kārtā nāk ar turpat vai visām šīm īpašībām un tik izcili atšķiŗas no daudzām līdz šim šajā un līdzīgā nolūkā izdotām grāmatām un brošūrām, ka gribot negribot ir vispirms jāveltī klēpis rožu par šās nozīmīgās detaļas ievērošanu. Tipografiski vienkāršā, aistētiski lieliski atrisinātā iekārtojuma astoņdesmit astoņās lappusēs izstaigājam pa trimdas igauņu literātūras novadu, tverot lielās līnijas, un - ja ir vēlēšanās - ar bibliografijas un biografisko datu vārdnīcas palīdzību ar tur doto informāciju piekļūstam tuvāk arī atsevišķajām galotnēm par tik, par cik tas iespējams, nelasot šo autoru darbus.

Salīdzinājumam noder formātā apmēram līdzīgā Arveda Švābes Lettlands historia (Stockholm: Lettiska Nationella Fonden, 1961), kas tieši atbaida ar pārblīvēto, monotono tekstu, kompakto salikumu, nepārskatāmību un totālo fakta ignorēšanu, ka šādas "īsās vēstures" nav pirmām kārtām domātas profesionāliem vēsturniekiem, bet žurnālistiem, publicistiem un sabiedriskās domas ietekmētājiem, kas nekādā ziņā nekļūs par "mūku klosteŗa cellē", lai studētu citādi varbūt visai saturīgo un faktiem bagāto tekstu. Trimdas literātūras pārskats igauņu grāmatā liecina par visu šo faktoru intelliģentu apsvērumu, par šai nozarē zināmo praktisko apstākļu maksimālu izmantošanu, par modernu pieeju, ievērojot, ar kādām prasībām jāsastopas publiskās komūnikācijas ikdienā.

Saturā: vispirms ievads, kuŗā noskaidrota un izklāstīta igauņu trimdas literātūras izveidošanās, iemesli un izcelsme vēsturiski un polītiski. Tur arī viegli ieskicētas igauņu trimdas literātūras panorāmas galvenās līnijas raksturīgākie vaibsti, attīstības ievirzes. No pēdējām, piemēram, uzzinām, ka, atrautiem no savas tautas un iemestiem nezināmā nākotnē, igauņu rakstniekiem nav varējis būt un joprojām nav ļoti optimistisks tonis, bet kā sākotnējā uguņošana un neizbēgamā reminiscence pamazītiņām aizstāta ar jaunās situācijas literāru inventārizēšanu, tagadējās vides izpētīšanu un sniegšanos pēc jauna emocionāla un intellektuāla līdzsvara. Tas neskan sveši, drīzāk elementāri lasītājam līdzīgā situācijā, bet jāievēro, ka grāmata galvenokārt domāta tādiem lasītājiem, kam trimdas situācija ir grūti aptverama, sveša un personiski nepārdzīvota parādība.

Tālāk analītiski aplūkota dzeja, proza un publicistika, ieskaitot apgādu darbību un literāro sabiedrisko rosību vispār. Nodaļā A Select List of Estonian Literature in Exile doti nepieciešamākie bibliografiskie trimdā izdoto grāmatu dati un nodaļā Biographical Notes ziņas par (izcilākiem) autoriem un to darbiem. Pēdējā nodaļa raksturo nosvērtību, ar kādu grāmata veidota - "panorāmas" nav piekrautas ar gaŗiem rakstnieku un dzejnieku "dzīves stāstiem", tādējādi sniedzot pašu galveno - rakstniecības attīstību trimdā. Kam interesē vairāk, to var atrast šajās pēdējās nodaļās.

Ļoti plašais un tipografiski aistētiski novietotais autoru ģīmetņu un grāmatu apvāku fotoattēlu klāsts ne tikai papildina šo informāciju, dara to it kā personiskāku, lasītājam tuvāku, bet panāk arī lieliski izsvērtu līdzsvaru teksta un attēlu "slejas" starpā, tā faktiski padarot katru lappusi tīkamu un interesantu.

Atsevišķo autoru pienesums panorāmai raksturots īsiem, trāpīgiem vārdiem un teikumiem. Tā par Stokholmā dzīvojošo Ilmāru Lābanu (Ilmar Laaban) teikts, ka viņa modernistiskā dzeja ,neapšaubāmi ir viena no tiem Sokrata dunduriem, kuŗu dzēlieni ir būtiski nozīmīgi, lai literātūra dzīvotu". To var attiecināt uz visu šo literāro plejadu trimdā, kuŗas nozīmi igauņu literātūrā pilnībā varēs izvērtēt tikai nākošās paaudzes, bet par ko jau tagad var sacīt, ka šie skumjie dunduri ir nepieciešami igauņu literārā veseluma pastāvēšanai kā dzīvai dzejai. Tā ir - pirmkārt - trimdas autoru konfrontācija ar literātūru visā pasaulē un šīs konfrontācijas sekas radošā darba rezultātos, kas nepieciešamas, lai igauņu literātūra nenoslīktu sociālistiski reālistiskajā vienpusībā.

Daži "dūrieni ar nosmailinātu skalu kūkā" liecina, ka grāmatā ir arī diskutējamas vietas un ne visam var pievienoties. Tā 8. lp. lasāms, ka "Sweden became the headquarters of four or five publishing enterprises, the majority of which survive to this day..." Vai Orass neprot skaitīt līdz pieci, ka jāsamierinās ar neprecīzo "četri vai pieci"? Nav jau tik daudz! Un arī tad ir jautājums, vai vārds "majoritāte" ir vietā. Vairākkārt minēts trimdā izdoto lappušu skaits salīdzinājumā ar Igaunijā izdoto, kas manuprāt ir spēlēšanās ar eksaktumu, jo lappušu skaita statistika nav nekāds iezīmīgais abu lielumu raksturojums.

Ļoti interesants ir publicēto grāmatu saraksts, no kuŗa uzzinām, ka citās valodās pēc kaŗa publicētas 105 igauņu grāmatas. Ļoti daudz to, kas iznākušas vairākās valodās, un visvairāk tulkojumu ir Augusta Gailita (August Gailit) romāniem, Septiņpadsmit no šīm grāmatām iznākušas latviešu valodā, (cik latviešu grāmatu tulkots igauniski?). Par latviski tulkotām grāmatām bibliografijā tomēr jāpiezīmē, ka to tituli turpat vai neviens nav iespiesti, atbilstoši grāmatas virsrakstam latviešu valodā. Starp baigākajiem piemēriem minami tādi kā "Par panganiem ūdeniem", "Levijas kundzes reksudze" un "Neviens mus nedzist". Un tas Zviedrijā, un vēl Lundā, kur saliktas latviešu grāmatas pat ar lingvistikas zīmēm! Lai nu kā, pretenziju dot pilnīgu un lietišķīgu igauņu trimdas grāmatniecības pārskatu šāda nolaidība apēno.

Nule teikto paturot prātā, Estonian Literature in Exile tomēr ir grāmata, kuŗai derētu būt arī latviešu literāri ieinteresēto lasītāju grāmatu plauktā. Tā pasūtināma apgādā, adresējot: Fack 1 , Lund 3, Sweden. Cena Zviedrijā 12:80 kr, ASV 2.50 dolari, Austrālijā 2.10 dolari un Vācijā 7.50 DM, Anglijā par grāmatu jāizdod 12 šiliņi.

 

Gunars Irbe

Jaunā Gaita