Jaunā Gaita Nr. 94, 1973

 

JĀŅA ENDZELĪNA DARBS ANGLISKI

Jānis Endzelīns' Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages. The Hague-Paris: Mouton, 1971. 357 lp. $32.00.

Rinda vēsturisku apstākļu bijusi par cēloni tam, ka senāk visi svarīgākie pētījumi par baltu valodām nākuši klajā lielāko tiesu vācu, stipri mazākā skaitā kādā no slavu valodām un relatīvi nedaudzi franciski vai angliski. Daudz kas visai mainījies pēc Otra pasaules kaŗa, kad ne vien pašiem lietuviešiem un latviešiem nākusi klāt jauna zinātnieku paaudze, kas skolojusies un studējusi Amerikas kontinenta izglītības iestādēs, bet arī vispār pasaulē interese par baltu valodām ievērojami pieaugusi. Šādos apstākļos prof. J. Endzelīna grāmatas Baltu valodu skaņas un formas angliskais izdevums iegūst īpašu nozīmīgumu. Tas nesen nācis klajā Mutona apgādā (Holandē un Francijā); tulkojumu veikuši divi baltu un arī salīdzināmā valodniecībā labi pazīstami lingvisti - prof. V.R. Šmālštīgs (William R. Schmalstieg) un prof. Benjamiņš Jēgers. Pirmais darbu tulkojis no Endzelīna grāmatas lietuviešu izdevuma (iespiests Viļņā 1957.g.); B. Jēgers veicis angliskās versijas salīdzinājumu ar latviešu oriģinālu. Kā redzams no grāmatas priekšvārdiem, manuskripta noveidošanā piedalījies arī prof. V. Zeps u.v.c.; pašas tulkošanas ierosinātājs bijis lietuviešu valodnieks prof. Ant. Salis.

Šis Endzelīna darbs nav izdots gluži tādā pat veidā, kādā tas nāca klajā Rīgā, 1948. gadā. Vispirms jau atmesti nost krievu prof. B. Larina pēcvārdi ar pārmetumiem Endzelīnam, ka viņš nav pieslējies N. Marra (pašā Padomju Savienībā nu jau sen pazudinātai!) mācībai. Slavējams uzlabojums ir, pretstatā latviešu oriģinālam, it visu tekstā aplūkoto vārdu formu (resp. to daļu) iespiešana kursīvā. Grozījums ir arī tas, ka publicētāji, lai atvieglotu pareizus lasījumus, gaŗos latviešu vokāļus (gan ne diftongos) apzīmējuši ar svītriņu virs burta - arī tos, kam, pēc iedibinātās tradicijas, paša Endzelīna grāmatā ir vienīgi intonācijas apzīmējums. Tā radusies stipri raiba aina, kad daudzos vārdos blakus zilbēm ar divkāršām zīmēm virs vokāliem turpat nākamās (dažviet arī iepriekšējās) zilbēs vokālu gaŗums norādīts tikai ar svītriņu - bet diftongos tikai ar intonācijas zīmi vien. Protams, no nepilnībām šinī ziņā nav iespējams izvairīties, jo daudzu vārdu intonējumi nemaz nav zināmi; ziņas var arī nesaskanēt (tā, piem., kādos viegltāmisko izlokšņu apvidos daudzus vārdus intonē citādāk nekā Zemgalē vai ap Valmieru).

Kā norāda tulkotāji, paša Endzelīna sniegto vārdu rakstība nav grozīta; tādi mēģinājumi, viegli saprotams, varētu radīt daudzas nelaimes. Liela atkāpšanās no latviešu skaņu tradicionālā apzīmējuma tomēr notikusi: platās ẹ un [ẹ ar gaŗumzīmi] skaņas apzīmēšanai iespiedumā lietojot nevis ę un [ę ar gaŗumzīmi] burtus, bet tos, ar kuŗiem valodniecībā parasti apzīmē nazālo ẹ un [ẹ ar gaŗumzīmi] (tā, piem., poļu valodā), t.i., burtus ę un [ę ar gaŗumzīmi]. Īpaši neizdevīga šī atkāpšanās ir tāpēc, ka turpat grāmatā nācies iespiest arī senslavu valodas vārdus - bet tur šis pats ę burts ir minētās nazālās skaņas apzīmējums (skat. 31., 171. u.c. lp.). Bez tam, kā zināms, šis ę sastopams arī daudzos lietuviešu vārdos. Ir jājautā, vai tik lielai firmai kā Mutona apgādam nebūtu bijis maz nozīmīgs materiālas dabas sīkums sagādāt klāt vēl dažus burtus, kas taču arī vienmēr nākotnē varētu noderēt, iespiežot lingvistu darbus - kaut vai salīdzināmā valodniecībā!

Jaunā angļu izdevuma vērtību ļoti pavairo B.un R. Zariņu un B. Jēgera sastādītais vārdu reģistrs, kā Endzelīna paša grāmatā neatrodam. Sevišķi augstu atzinību pelnī V.R. Šmālštīga un B. Jēgera pūles papildināt Endzelīna darbu ar ziņām un norādījumiem par jauniem pētījumiem baltoloģijā, kas nākuši klāt pēdējos pārdesmit gados pēc grāmatas latviešu versijas iespiešanas; šo papildinājumu starpā minēts arī prāvs skaits paša Šmālštīga darbu. Vietumis sniegti arī īsi šinīs papildziņās minēto darbu raksturojumi un citi paskaidrojumi. Ar šo darbu, kur J. Endzelīna iestrādāts un aplūkots liels daudzums materiāla gan baltu fonoloģijas, gan morfoloģijas nozarē un ko, kā jau sacīts, lietpratīgi papildinājuši abi tulkotāji, tam tagad esot pieejamam angļu versijā, baltu valodām paveŗas tālas iespējas vēl vairāk tikt izmantotām salīdzinājumiem un jauniem pētījumiem.

Aplūkotais darbs nācis klajā kā 85. nrs Mutona apgāda izdodamā serijā "Slavistic Printings and Reprintings".

Kārlis Draviņš

Jaunā Gaita