Jaunā Gaita nr. 95, 1973

 

Kārlis Ābele

LATVIEŠU KULTŪRAS DZĪVE EMIGRĀCIJĀ 1972. GADĀ

 

 

 

 

 

 

 

Skautu un gaidu organizācijas, kas raženo Vācijas gadu ietekmē, devušas daudz nesavtīgus vidējās paaudzes kultūras un sabiedriskus darbiniekus, 1972. gadā sarīkoja jubilejas nometni. Uzņēmumā: Ņujorkas Zilā kalna gaidas mācās gatavot rokdarbus no āra materiāliem „Rīga dimd” nometnē.

 

Viena no 1972. jeb preses gada atziņām bija, ka ar sabiedrību, kuŗai ir biedrības, baznīcas un skolas, nepietiek – vajadzīga kultūras jaunrade. Bez tās viss noslīd mietpilsoniskā līmenī.

1972. gadā vairākas trimdas skolas atzīmēja 20 g. jubileju. Absolventu skaits ir liels, bet jāatzīstas, ka trimdas skolas, izņemot Minsteri, nav spējušas ieaudzināt jauniešus dzīvot latviešu kultūrā.

Atzīmējama jauno mākslinieku tieša saskare ar bērniem. Uzņēmumā: gleznotājs Jānis Annus (pa kreisi) un komponists Andrejs Jansons bērnu dziesmu spēles Meža teika sagatavošanas laikā. Par šo darbu A. Jansonam piešķirta 1972. g. K. Goppera fonda balva mūzikā.

Rosīgi pagājušajā gadā bija trimdā dzīvojošie baltiešu zinātnieki. Varētu vienīgi vēlēties, lai turpmākajos kongresos aicinātu piedalīties arī kollēgas no Baltijas valstīm.

Arī technisko zinātņu kongress Toronto deva daudz interesantu un vērtīgu atziņu, piemēra pēc varētu minēt debates par dabas piesārņošanu. Ir pazīmes, ka līdzšinējā mazliet vienpusīgā latviešu gara kultūra tiks bagātināta ar pētījumiem un atzinumiem zinātnēs. Protams, viena daļa vecākās paaudzes joprojām uzskata zinātņu straujo progresu kā nevēlamu traucēkli pierastajā kultūras dzīvē.

Uzņēmumā: Latviešu inženieru apvienības ārzemēs prezidents N. Zoldners runā 3. technisko zinātņu kongresa laikā Toronto. Viņam priekšā – Dr. Vaira Freiberga, pazīstama 2x2 vadītāja (un topoša dzejniece!) – galda runas teicēja.

 

1972. gads nebija no labākajiem ne cīņā par laicīgo, ne garīgo tēviju. Lielo valstu vadītāji neatrada laiku trimdas latviešu petīcijām un memorandiem, un garīdznieki savukārt žēlojās par tukšiem soliem baznīcā, kas radot tukšas sirdis kancelē (vai otrādi).

Bez pieminekļiem, tāpat kā bez kantātēm, latviešiem laikam būtu neiespējami dzīvot. Bet dažiem, kas tiešām pieminekļus pelnījuši, nākas pavisam grūti tos uzcelt.

 

Daudz 1972. gadā tika debatēts par to, kādi kultūras sakari vajadzīgi ar Latviju („jāmeklē ceļi abpusējai apmaiņai”), sporta dzīvē izcilākos virsrakstus presē ārpus Latvijas izpelnījās 18 g. vecā latviešu jauniete Silvija Burka no Vinipegas, Kanadā, ieslidojot pasaules klasē. Daudz laika un enerģijas paņēma sava dārziņa un vasarnīcas dārziņa kopšana, ko atjautīgi skicējis Rīgas Dadža karikatūrists I. Melgailis.

 

 

Līdzīgi pārskatiem par četriem iepriekšējiem gadiem (JG 73, 78, 83 un 88), šis pārskats aptveŗ latviešu kultūras dzīves emigrācijā trīs apjomus (mūziku, skatuves mākslu, tēlotāju mākslu) trīs kontinentos (Ziemeļamerikā, Eiropā, Austrālijā), kā arī literāro ražu. Pārskata veidošanu ietekmējuši jau agrāk minēti (1968. gada pārskata ievadā, JG 73) apstākļi un apsvērumi; pārskats nepretendē uz pilnību un precizitāti.

Kā lielsarīkojumi ar izcilu kulturālu un nacionālu nozīmi atzīmējami dziesmu svētki Ziemeļamerikā un gadskārtējās kultūras dienas Austrālijā. Salīdzinājumā šo divu lielsarīkojumu nozīmīgāko sastāvdaļu uzskaite:

5. rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Vankuverā (30. jūn. - 4. jūl.):

 • garīgas mūzikas koncerts,
 • Voitkus lugas Zīmes smiltīs izrāde,
 • latviešu simfoniskās mūzikas koncerts,
 • tautas deju uzvedums,
 • jauniešu koncerts,
 • kopkoŗa koncerts,
 • rakstnieku cēliens
 • un tēlotājas mākslas izstāde.

Austrālijas latviešu 22. kultūras dienas Adelaidē (26.-30. dec.):

 • jaunatnes pēcpusdiena,
 • atklāšanas koncerts,
 • Vāveres vēsturiskas lugas Mačs Priekulis izrāde,
 • tautas deju sarīkojums,
 • kopkoŗa koncerts,
 • raibā pēcpusdiena
 • un tēlotājas mākslas skate.

Atzīmējamas arī Amerikas latviešu centrālās kultūras dienas Ņujorkā (29. un 30. janv.), sarīkojumu virkne Sidrabenē (Kanadā) (25.-27. aug.) un Daugavas Vanagu dienas Milvokos (1.-3 .sept.).

Kā ievērojami sarīkojumi ar īsti zinātnisku vai nacionālpolītisku, mazāk tīri kulturālu raksturu minami 3. Baltijas studiju konference Toronto (12.-14.maijam) un 2. pasaules latviešu jaunatnes kongress Londonā (15.-20.aug.).

Nodibināts Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonds. Tautas balvu 1972. gadā piešķīra dzejniekam un polītiskajam darbiniekam Andrejam Eglītim.

 

MŪZIKA

 

Komponisti

Amerikas latviešu 5. vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejas pasūtinātu kantāti „Sasauc dziesma” (Andr. Eglīša teksts) jauktam korim, simfoniskam orķestrim un solo balsij komponējis H. Pavasars; to paredzēts atskaņot latviešu pirmo vispārējo dziesmu svētku simtgades atcerei veltītajos sarīkojumos 1973. gadā Ziemeļamerikā, Eiropā un Austrālijā.

Komitejas rīkotajā koŗmūzikas jaundarbu sacensībā godalgotas E. Šēnfelda oriģināldziesma jauktam korim „Veļu psalmi” (M. Ausalas teksts) un V. Baštika tautasdziesmas sabalsojums jauktam korim „Kaŗavīra līgaviņa”; atskaņošanai ieteikta E. Šēnfelda oriģināldziesma vīru korim „Negantnieka gals” (T. Tomsona teksts).

Atsevišķā koncertā Ņujorkā atskaņoti A. Šturma darbi.

 

Koŗi

Visvairāk dziedātāju piedalījās koncertos Adelaidē (ap 250), Vankuverā un Sidrabenē (ap 200 katrā) jau minēto lielsarīkojumu ietvaros. Dziesmu dienā Priedainē (22. jūl.) dziedāja ap 140, apvienoto latviešu baptistu draudžu koŗu 23. dziesmu dienā Čikagā (30. apr.) ap 100 koristu.

Atzīmējot diriģentu nopelnus, pieminami apvienoto koŗu koncertu diriģenti: Adelaidē – V. Bendrups, Ē. Ozoliņš, H. Rutups un K. Svenne; Vankuverā – A. Berķis, E. Brusubārda jun., P. Galiņš, J. Kalniņš, F. Matīsa un A. Purvs; Sidrabenē – J. Barušs, A. Purvs, V. Rundāns un A. Skudra-Kārkliņa.

 

Ziemeļamerikā

Garīgas mūzikas koncertā dziesmu svētkos Vankuverā piedalījās A. Vaivode (kontralts), ērģelniece A. Rundāne un Sietlas – Takomas koris (dir. F. Matīsa un P. Galiņš). Latviešu simfonisko mūziku atsevišķā koncertā atskaņoja pianists A. Ozoliņš un Vankuveras simfoniskais orķestris diriģenta J. Kalniņa vadībā.

Garīgas un laicīgas mūzikas koncertos dažādās pilsētās dziedāja kontralts A. Vaivode. Krietnā skaitā latviešu centru Ziemeļamerikā koncertēja viešņas no Vācijas un Austrālijas: L. Sepe (soprāns) un V. Skujiņa (kolorātūrsoprāns). Vairākus patstāvīgus koncertus snieguši mecosoprāni D. Kārkliņa (kuŗai piešķirta E. Freimanes piemiņas stipendija) un V. Melliņa, basbaritoni J. Kļaviņš un A. Krūmiņš un tenors P. Lielzuika. Patstāvīgos koncertos dažādās pilsētās dziedāja arī A. Holcmane (soprāns), E. Beitāne, M. Čakare, A. Nielsone-Cepure, A. Sapale-Raikovska, I. Vijuma un tenors A. Kita.

V. Dārziņa darbu koncertturnejā Ziemeļamerikas latviešu centros muzicēja R. Dzilna-Zaprauska (soprāns) un pianiste I. Strāle-Didrichsone; vairākās pilsētās koncertēja arī M. Grimma-Štrausa (soprāns un pianists H. Štrauss. Kopīgos koncertos dziedāja soprāni A. Kalniņa, E. Reinvalde, Z. Vīķe un L. Gleške, mecosoprāns V. Landmane, alts L. Gleške-Anšmite, baritons T. Barbins un bass V. Ūsis. Kā iepriekšējos gados, īpatnējos literāri muzikālos sarīkojumos uzstājās V. Lesiņa (soprāns) un literāts – komponists – pianists K. Lesiņš.

Izcilā pianista A. Ozoliņa koncerti Kanadā un ASV liecināja par arvien tālāku viņa mākslas brieduma attīstību. Vairākos patstāvīgos koncertos dažādās ASV pilsētās muzicēja pianisti V. Treimanis un A. Zirnīte; patstāvīgus koncertus snieguši arī D. Borgiele un J. Zemzars.

Ar koncertiem Ziemeļamerikas latviešu centros viesojās vijolnieks G. Larsens („austrālietis” no tagadējās mājvietas Šveicē), iegūstot atzinīgas latviešu un cittautiešu kritiķu atsauksmes. Vairākos koncertos muzicēja čellinieks I. Nāruns, un vijolnieki U. Baumanis un E. Kļaviņš; patstāvīgi koncerti bija arī vijolniekam V. Ruševicam un čelliniekam J. Adamsonam.

Atzīmējami ērģelnieka A. Lagzdiņa un pūšamo instrumentu kvinteta „Fēnikss” (kuŗā spēlē obojists A. Jansons) koncerti Ņujorkā, kā arī M. Milleres-Grasmanes arpas koncerts Vilimantikā.

Gadskārtējās kokļu dienas notika Milvokos (7. un 8. okt.). Vankuveras dziesmu svētku jauniešu koncertā Montrealas koklētāju-dainotāju kopa pierādīja, ka tā ir izveidojusies par otru labāko (aiz slavenajiem ņujorkiešiem) šāda veida ansambli.

 

Eiropa

Stokholmas karaliskās operas soliste I. Pētersone (mecosoprāns) ieguvusi zviedru kritiķu atzinību un Svānholma stipendiju. Labvēlīgas vācu kritiķu atsauksmes veltītas arī soprānam R. Gerkei, solistei Bīlefeldas operā. Ar koncertiem Eiropā viesojās „austrāliete” V. Skujiņa (kolorātūrsoprāns) un „amerikāniete” K. Brante (soprāns). Anglijā koncertēja basbaritons K. Bauers-Zemgalis, bet Vācijā E. Sepe (soprāns) un M. Apkalne (mecosoprāns).

Patstāvīgos koncertos Skandināvijā un Anglijā muzicēja pianisti A. Ozoliņš (no Kanadas) un A. Zirnīte (no ASV). „Austrālieši” vijolnieki Gunārs un Mairita Larseni ieguva koncertsolistu diplomus Lucernas konservatorijā, kā arī Šveices kritiķu atzinību par saviem atvadu koncertiem. „Austrālietis” J. Laurs (čello), kas arī patlaban dzīvo Šveicē, koncertēja Londonā; „kanadiete” ērģelniece A. Rundāne (tagadējā mājvieta Holandē) muzicēja Vācijā un Zviedrijā. Atzīmējami arī Spānijā dzīvojošā A. Kārkliņa flamenko ģitāras koncerti Anglijā.

 

Austrālijā

Kultūras dienu atklāšanas koncertā Adelaidē piedalījās V. Liepiņa-Bērziņa (mecosoprāns), M. Veide (soprāns), baritons Dz. Veide, pianiste M. Tumule, vijolnieces M. Zaķe, M. Svilāne un L. Vīksna, J. Ezergailis (viola), J. Svilāns (čello), Sidnejas latviešu vīru koris (dir. H. Rutups) un Adelaides latviešu biedrības jauktais koris (dir. K. Svenne).

Viesis no Šveices basbaritons K. Bauers-Zemgalis koncertēja lielākajos latviešu centros. Dziedoņa labi koptā balss ar jo sulīgu plūdumu zemāko toņu jomā un skaidrā dikcija ļāva klausītājiem brīvi uztvert dzejas un mūzikas mijiedirbi interesantajā programmā. Patstāvīgos koncertos dažādās pilsētās dziedāja V. Skujiņa (kolorātūrsoprāns), B. Saiva un tenors E. Māršaus, kopējos koncertos M. un Dz. Veides un I. Rulle-Rīda (soprāns).

Pirms došanās uz Sveici čellinieks J. Laurs muzicēja atvadu koncertos Adelaidē un Melburnā.

Melburnas latviešu operešu ansamblis uzveda F. Lehāra opereti Jautrā atraitne L. Kalniņas režijā.

 

SKATUVES MĀKSLA

 

Bez teātrinieku un tautas deju kopu aktīvitātes atzīmējami baleta mākslinieku V. Vētras, A. Toppes un M. Lesiņa panākumi Ziemeļamerikā un Eiropā.

Aktīvi darbojās arī jauniešu teātŗa ansambļi Ziemeļamerikā un Austrālijā. Vairākos latviešu centros Ziemeļamerikā L. Auzānes-Tīcmanes lugu Mēs prasām brīvību uzveda Toronto un Grandrapidu jaunieši. Sidnejas latviešu jaunatnes teātŗa ansamblis izrādīja Anšl. Eglīša komēdiju Kosma konfirmācija J. Ķauķa režijā un M. Zīverta komēdiju Zaļā krūze (rež. K. Gulbergs). Adelaides latviešu drāmas studija uzveda M. Zīverta mīmu ar ideju Čūska V. Dulpiņa režijā. Atzīmējamas arī īslugu izrādes Adelaides, Melburnas un Sidnejas jauniešu uzvedumā Austrālijas latviešu jaunatnes dienās Sidnejā.

 

Ziemelamerikā

It kā „revanšēdamies” par iepriekšējā gada Sanfrancisko Mazā teātŗa Austrālijas apmeklējumu, Sidnejas latviešu teātris viesojās krietnā skaitā latviešu centru Ziemeļamerikā ar T. Vilisa lugas Sieviete rītsvārkā un U. Siliņa humoristiskā uzveduma Kaleidoskops 1972 izrādēm (abu uzvedumu režisors I. Sveilis). Sieviete rītsvārkā izrādēs izcēlās L. Veikina, kas notēloja Annijas Prestones plašo emociju skālu ar lielu prasmi un bagātīgi dažādotiem izteiksmes līdzekļiem, arvien paturot raksturam īpatnējo, vientiesīgās, siltās sirsnības pamattoni.

Mazais teātris Sanfrancisko izrādīja rietumu krasta centros Anšl. Eglīša komēdijas Bezkaunīgie veči (rež. L. Siliņš) un jau iepriekšējā gadā uzvesto Māris un Baiba, kā arī M. Zīverta lugu Pēdējā laiva (rež. I. Pampe). Ar jau agrāk izrādīto J. de Hartoga komēdiju Debesgulta ansamblis viesojās ASV vidienes latviešu centros.

Amerikas latviešu teātŗa Vašingtonas ansamblis izrādīja A. Straumaņa lugu Tagad ir citādi O. Uršteina režijā daudzās ASV un Kanadas pilsētās. Ansamblim piešķīra Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda goda balvu skatuves mākslā par Anšl. Eglīša komēdijas Bezkaunīgie veči iestudēšanu un uzvešanu (1971. gadā O. Uršteina režijā).

Dziesmu svētkos Vankuverā Losandželesas latviešu teātris uzveda A. Voitkus lugu Zīmes smiltīs A. Tipāna režijā; šo lugu Ž. Dimzas režijā Dimoinā un Čikagā izrādīja Aijovas latviešu biedrības drāmatiskā kopa. Arī M. Zīverta mīmu ar ideju Čūska uzveda divi ansambļi: Daugavas Vanagu teātris Kanadā Toronto E. Znotiņas-Kalniņas režijā un Grandrapidu latviešu biedrības teātŗa kopa (rež. A. Štams) Grandrapidos un Kalamazū.

Izrādes ansambļu dzīves vietās un citos latviešu centros piedzīvoja komēdijas – R. Blaumaņa Trīnes grēki (Vilmingtonas latviešu teātŗa kopa; rež. U. Kariņš), G. Griezes Te runā Stariņš (Daugavas Vanagu apvienības teātris Mineapolē; rež. A. Drone) un Anšl. Eglīša Kazanovas mētelis (Filadelfijas latviešu teātŗa kopa; rež. V. Gulbis).

Daugavas Vanagu dienās Milvokos izrādīja Aspazijas drāmu Sidraba šķidrauts M. Valteres-Einbergas režijā. Sietlas latviešu teātris uzveda R. Blaumaņa komēdiju Skroderdienas Silmačos (rež. F. Rutkis). Atzīmējami arī O. Liepas no R. Blaumaņa lugu fragmentiem sakārtotais muzikālais brīvdabas uzvedums Trīne Silmačos Sidrabenē un Amerikas latviešu teātŗa Bostonas ansambļa J. Porukam veltīts uzvedums (R. Birzgaļa sakārtojumā un režijā).

 

Eiropā

Daugavas Vanagu Stokholmas nodaļas teātŗa kopa izrādīja M. Zīverta lugu Kāds, kuŗa nav autora režijā vairākos latviešu centros Zviedrijā un Vācijā. Daugavas Vanagu fonda Bradfordas nodaļas drāmatiskā kopa Anglijā uzveda M. Zīverta vēsturisko komēdiju Minhauzena precības (rež. G. Bergs). Jau agrāk iestudētās un uzvestās M. Zīles skatu lugu Atvasara un Anšl. Eglīša komēdiju Omartija kundze izrādīja Daugavas Vanagu fonda Volverhamptonas nodaļas drāmatiskā kopa Anglijā.

 

Austrālijā

Nozīmīgākais sarīkojums bija Austrālijas latviešu 12. teātŗa festivāls Adelaidē (9.-11. jūn.). Godalgošanas komisija par labāko uzvedumu atzina Sidnejas latviešu teātŗa Ž. Anuija lugas Antigone izrādi K. Gulberga režijā. Festivāla balvas par tēlojumiem galvenajās, lomas šai luga saņēma M. Ansule (Antigone) un K. Gulbergs (Kreons), palīglomās – L. Zemgale, L. Ozere un K. Ābeltiņš. Austrālijas latviešu teātris (Melburnā) izrādīja A. Dželiko lugu Klavieres vai gulta („The Knack”) G. Kūlnieces režijā; no tēlotājiem festivāla balvu saņēma I. Lēmanis. Adelaides latviešu teātŗa ansamblis uzveda M. Zīverta lugu Fiasko (rež. M. Bumbieris).

Teātŗa festivālā uzvesto lugu Antigone Sidnejas latviešu teātris izrādīja arī Sidnejā un Melburnā. Bez tās Sidnejā izrādes piedzīvoja Ziemeļamerikas turnejai iestudētā T. Vilisa luga Sieviete rītsvārkā un U. Siliņa humoristiskais uzvedums Kaleidoskops 1972, kā arī Sarkangalvīte (rež. K. Gulbergs) un S. Klauverta vēsturiskais drāmatizējums Mēs gribam būt kungi! (rež. I. Sveilis).

Austrālijas latviešu teātris Melburnā vēlreiz izrādīja jau iepriekšējā gadā uzvesto Anšl. Eglīša komēdiju Bezkaunīgie veči un rakstnieku dienās A. Straumaņa lugu Tagad ir citādi (abi iestudējumi P. Elsiņa režijā). Melburnas latviešu teātŗa uzvedumā V. Štāla režijā izrādes piedzīvoja M. Dišleres luga Kraujēnu mantinieki un A. Šniclera komēdija La Ronde.

Adelaides latviešu teātŗa ansamblis viesojās Melburnā ar jau agrāk Adelaidē uzvesto A. Tornhilla lugu Kalnu slepenībā (rež. M. un V. Dulpiņi) un J. Jaunsudrabiņa komēdiju Jo pliks, jo traks. Kultūras dienās Adelaidē ansamblis izrādīja A. Vāveres vēsturisko lugu Mačs Priekulis Z. Svennes režijā; izcēlās J. Sedola krāšņās dekorācijas, kuŗu biežās maiņas gan aizkavēja izrādes plūsmu.

Atzīmējamas arī Pertas latviešu drāmatiskās kopas izrādes: E. Zālītes luga Bīstamais vecums A. Vaļikovas režijā un Anšl. Eglīša komēdija Omartija kundze (rež. J. Bernšteins).

Ar referātiem un teātŗa nodarbībām Austrālijas austrumu krasta latviešu centros viesojās A. Straumanis no ASV.

 

TĒEOTĀJA MĀKSLA

 

Ziemeļamerikā

Plašākā tēlotājas mākslas skate bija Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda gadskārtējā izstāde kultūras dienās Ņujorkā, kuŗā piedalīties bija aicināti gan tikai ASV austrumu apgabala mākslinieki. Izstādē bija vērojami 32 gleznotāju (krietns skaits no tiem jaunās paaudzes pārstāvju) un 2 skulptoru darbi. Tēlotājas mākslas skatēs dziesmu svētkos Vankuverā un Daugavas Vanagu dienās Milvokos bija katrā ap 20 mākslinieku darbi.

Mākslinieku vienības „Latvis” izstādē Toronto bija redzamas 25 autoru gleznas, grafikas un skulptūras. Vairākos latviešu centros izstādījās Ņujorkas latviešu mākslinieku grupas dalībnieki.

Goppera fonda balvu piešķīra gleznotājam K. Brūverim par triptichu „Nemierīgi laiki”, kas godalgots jau iepriekšējā gadā Daugavas Vanagu izstādē Toronto.

Patstāvīgās mākslas skatēs vairākās pilsētās savus darbus rādīja gleznotāji V. Aistars, K. Černoks, Ed. Dzenis, O. Grebže, V. Gūtmanis, D. Igale, J. Kalmīte, viesis no Zviedrijas R. Kronbergs, B. Kundrāte-Bērziņa, T. Ķiķauka, A. Mazītis (no Anglijas), E. Priževoits, O. Skušķis un Z. Sloka. Ed. Dzeņa kompoziciju pamatā vērojams stingrs zīmējums, atmetot detaļas; mainās raupjas jomas ar gludām virsmām. Viņa slavenie zirgi reprezentē pārkausētas dabas impresijas; šo žanru mākslinieks pārvalda virtuozi. D. Igales gleznās un zīmējumos redzama ļoti savdabīga pasaule, ko raksturo gleznieciska, grafiska stenografija, R. Kronberga īpatnējie iežu, minerālu un kristallu „portreti”, skatāmi gan parastajā, gan ultravioletā gaismā, izstaro teiksmaini blāzmojošu mirdzumu (skat. arī JG 87 un Ceļa Zīmes 50). B. Kundrātes-Bērziņas darbu labākā īpašība ir krāsu un laukumu chromatiskā iedirbe, tiecoties uz ritmisku kaligrāfiju, O. Skušķa kompozīcijām ir ekspresionistiska ievirze; raksturīga ir piesātinātu, reizēm spilgtu krāsu lietošana spēcīgā, pasmagā uzlicienā.

Kopējās „ģimeņu skatēs” reprezentējās prof. A. Annus, J. Annus un A. Annus-Hāgena, un A. un V. Skultes; tādās bija redzamas arī S. Vidberga grafikas un I. Vidbergas-Kasparovičas gleznas.

Bez dažu no jau minēto mākslinieku darbiem, patstāvīgās izstādēs Ņujorkā bija vērojamas V. Avena, N. Āboltiņa, A. Krūkliņa, V. Kupra, A. Meistercs un A. Vasiļa gleznas. V. Avena klāstā pārsvarā pusabstraktas kompozīcijas, kuŗās dominē durvju motīvi dažādās variācijās un krāsu toņos (skat. arī vērtējumus JG 91). A. Krūkliņa raksturīgo daudztoņu pagleznojumu radītās vibrācijas kļuvušas izsmalcinātākas, skaidrākas un it kā caurspīdīgākas nekā agrākos darbos. A. Meisteres liela formāta ekspresionistiskos, emocionāli piesātinātos audeklos vērojami vienkārši apveidi un spilgti intensīvu krāsu pretstati.

Patstāvīgās skatēs Toronto izstādījās G. Cenne, J. Popelis un J. Zuntaks. G. Cennes gleznās, iesākot ar figūrāliem elementiem, atainotie tēli saplūst ar telpas un dabas struktūrām un kļūst par organisku, telpisku vienību, kas kūst un dalās skatītāja acu priekšā.

F. Milta darbiem izstādē Ņuhopā raksturīga izkopta krāsu izjūta un klusināta krāsu palete; iezīmīgākie ir galvu gleznojumi vairāk vai mazāk uzsvērtā stilizācijā.

Patstāvīgas izstādes Čikagā bija L. Kalmītei, B. Kalniņai, P. Kārkliņam, I. Rekei un M. Sudaram; dažādās citās pilsētās – U. Albertam, Ē. Antonam, J. Audriņam, J. Balkam, H. Baumanim, L. Rērziņai, E. Dajevskim (dekorāciju meti, kostīmu zīmējumi un brīvas kompozīcijas), J. Gravām, K. Grūbem, E. Igenbergai, J. Kraftam, K. Kronbergam, M. Orlenai, N. Rikšem, A. Sisenei-Asbergai, B. Sniedzem, A. Šlakanam, V. Teterim, V. Vabalei, F.R. Vilensonam un A. Zandbergam. Ievērību un godalgas amerikāņu un Kanadiešu mākslas izstādēs guvuši gleznotāji Ēriks Dzenis, I. Jirgensone, V.S. Māris un L. Peka. Lielus sienu gleznojumus darinājis H. Gricevičs.

Daudzu citu mākslinieku darbi rādīti jau minētajās un dažādās mazākās kopējās izstādēs; starp to dalībniekiem bija D. Dagnija, E. Druja-Foršū, L. Eglītis, J. Gailis, O. Grunde, A. Matcate, V. Mērniece, D. Miezājs, A. Nulītis, L. Ore, V. Reinholds, J. Siliņš, I. Šteins, A. Treibergs, S. Vīdzirkste u.c.

Patstāvīgā skate Filadelfijā bija vērojamas V. Jansona skulptūras. Tēlnieka A. Kopmaņa darbi izstādīti latviešu un Kanadiešu mākslas skatēs.

Atzīmējamas arī mākslas audējas V. Vilsones sienas segu un A. Graudiņas keramikas izstādes Toronto un Ņujorkā.

 

Eiropā

Franču kritiķu atzinību patstāvīgās izstādēs Parīzē guva ASV dzīvojošais gleznotājs J. Gailis (marīnists, kas spēcīgā plastiskumā un robustā temperamentā ar vareniem krāsu triepieniem pauž savu ziemeļniecisko cilmi; (skat. arī JG 88 un Treji Vārti 34) un Zviedrijā mītošais tēlnieks V. Balutis (dzīvnieku veidotājs bronzā ar tieksmi uz spēcīgām, kāpinātām formām). Patstāvīgas izstādes bija arī gleznotājai L. Dombrovskai-Larsenai Kopenhāgenā, J. Jēgeram Londonā (darbos dominē zilie un sarkanie toņi, vērojamas sirreālisma iezīmes, ironija un humors), J. Soikanam Krēfeldā un T. Sundbergai Stokholmā. Kopējās izstādēs bija vērojamas E. Pīlupa un G. Pāvula (Stokholmā), un V. Bērziņa (Bradfordā) gleznas. J. Lāča īpatnējās koku intarsijas un mozaīkas (skat Treji Vārti 33), kas izstādītas privātā galerijā Minchenes tuvumā, guva vācu preses ievērību.

Atklāts Raiņa un Aspazijas piemineklis Kastaņolā; dzejnieku reljefi (portreti) un stilizēta jātnieka figūra bronzā darināti pēc tēlnieka J. Plates meta. Piemineklis ir pieticīgāka apmēra nekā sākotnēji iecerēts.

Kultūras dienu tēlotājas mākslas skatē Adelaidē bija pārstāvēti 38 mākslinieki.

Patstāvīgās izstādēs Ņukaslā un Sidnejā rādītie R. Zustera darbi guva atzinīgas austrāliešu kritiķu atsauksmes; nekas neliecina par sekošanu modei, bet par neatlaidīgiem meklējumiem, kas sola turpinājumu. Mākslinieka pēdēja laika darbi nav ainavu elementu abstrakcijas, bet pārdzīvojumu, notikumu un īslaicīgu momentu impresiju tulkošana abstraktā skatījumā.

Sidnejā patstāvīgas darbu skates bija arī V. Dzelzkalējam, M. Ģeņģerim, G. Krūmiņam, E. Dzelmei, L. Mednei un A. Nicmanei. Patstāvīgās izstādēs Melburnā bija vērojamas P. Indāna, K. Medņa, L. Meilertes un K. Veinberga gleznas, kopējā skatē „Zilās otas” mākslinieku O. Bisenieka, G. Jurjāna, G. Saliņa, L. Svīķera un K. Trumpja darbi. G. Pārupes gleznu skati Pertā atzinīgi novērtēja austrāliešu kritiķi; Pārupe ir ieguvusi savos darbos pamatīgumu un briedumu, tai pašā laikā neko nezaudējot no savas spontānitātes.

Atzīmējama arī Brisbenas latviešu mākslinieku grupas „Okers” (T. Krūmkalns, L. Mastiņš u.c.) darbu izstāde. I. Mastiņam par ainavu eļļā piešķīra pirmo godalgu Varana festivāla izstādē Brisbenā; Banberijas (Rietumaustrālijā) mākslas galerijas izstādē godalgoti E. Karabanova, A. Nicmanes un V. Pētersona darbi. Austrāliešu izstādēs rādītas arī J. Šenberga un B. Tilleres gleznas.

 

LITERĀTŪRA

 

Periodika

Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda goda balvu publicistikā saņēma laikraksta Latvija redaktors O. Kalējs Vācijā par ievadrakstu „Pirms 25 gadiem”, reportāžām un par latviešu valodas tīrību viņa rediģētajā laikrakstā. Krišjāņa Barona prēmija piešķirta rakstu krājuma Acta Baltica redaktoram A. Namsonam.

 

Dzeja

Jauni dzeju krājumi izdoti autoriem, kuŗu dzejoļi jau agrāk parādījušies atsevišķos sējumos – J. Babrei (Ceļā uz Loreto), Andrejam Eglītim (Audiet mani karogā sarkanbalti sarkanā), G. Pļavkalnam (Juliāns pie Benedikta), Ē. Raisteram (Kad mēs jauni bijām) un A. Spoģim (Pecunia, arī Dzagjuzes lineni latgaļu dialektā). Iespiests G. Ikonas dzejoļu krājums Kodols, kas 1971. g. manuskriptā ieguva Daugavas Vanagu organizācijas atzinības balvu. Krājumā Zelta ziedi sakopoti pirms dažiem gadiem Latvijā mirušās Ilzes Kalnāres dzejoļi. Izdoti arī K. Eglītes-Bērziņas (Mana aizjūras paradīze), K. Kundziņa (Dieva stunda), A. Richteres (Vētru laiks) un E. Tālmanes (Tālā gaisma) dzejoļu krājumi. Iespiesti plakāti vai salokāmas lapas, ko rotā P. Johansona, O. Rozīša un O. Stumbra dzejoļi.

Pāris agrākos krājumos ievietotā E. Tauna dzeja pārspiesta jaunā sējumā Iesim pie manas mīļās. Atzīmējama arī „Ceļinieka” apgāda latviešu klasiķu lirikas izlases mazgrāmatiņu sērija.

Dzejniekam O. Jēgenam un gleznotājai S. Šteinerei-Jēgenai piešķirta Goppera fonda balva par 1971. gadā izdoto bilžu grāmatu Ežmalē.

 

Drāma

Izdots J. un A. Baļķu jaunatnes lugu kopojums Tālie stari. Krišjāņa Barona prēmiju literātūrā piešķīra L. Auzānei-Tīcmanei par jaunatnes lugu Mēs prasām brīvību.

 

Daiļproza

Izdoti romāni: G. Janovska Balsis aiz tumsas, N. Kalniņa Tikai saulei nav ēnu, A. Voitkus Četri simti un Sudraba un zelta man nav. Krājumos sakopoti A. Krūmiņa (Mijkrēslī) un V. Lesiņa (Vajātie) stāsti un noveles.

No atkārtotā iespiedumā izdotajiem darbiem (kādu bija krietni vairāk nekā oriģinālizdevumu) – nozīmīgākie bija Andrieva Niedras rakstu un J. Poruka mazāk pazīstamu stāstu un noveļu sējumi, kā arī J. Janševska romāna Dzimtene piektā grāmata un A. Ersa romāns Muižnieki.

J. Jaunsudrabiņa balvas (balva šoreiz dalīta) piešķirtas J. Gorsvānam (Krāšņa un bagāta dzīve) un E. Spēkam (Es redzēju jūriņā) par 1970. gadā izdotiem stāstu un noveļu krājumiem. Goppera fonda balvu saņēma J. Širmanis par manuskriptu Lielmeža pasakas.

 

Proza

Kā tematikā atšķirīgi darbi ar vēsturisku nozīmi atzīmējami O. Freivalda un O. Caunīša rediģētā Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā 2. sējums, J. Lavenieka Bruņoto vilcienu pulks, A. Platbārža Latvijas nauda un A. Dziļuma Lai neaizmirstam, dienas grāmata pēc izdoto leģionāru atstātām piezīmēm). Krājumā Sirmā grāmata bez J. Jaunsudrabiņa pēdējiem darbiem ievietotas arī atmiņas un apceres par rakstnieku. E. Dunsdorfa rediģētā rakstu krājuma Archīvs 12. sējums veltīts latviešu sabiedriskajai rosībai emigrācijā.

Izdots kapitāldarba Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca pirmais sējums (galvenais redaktors E. Dravnieks) un Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1940-1960 otra daļa (red. B. Jēgers). Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda goda diplomu literātūrā piešķīra nelaiķim J. Rudzītim par 1971. gadā izdoto grāmatu Starp provinci un Eiropu.

 

Literāri sarīkojumi

Ziemeļamerikā rīkoto rakstnieku un dzejnieku cēlienu skaits, šķiet, nav samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem; aicināto dalībnieku izvēle gan dažkārt izraisījusi kritiku un pārmetumus. Tā, piemēram, rakstnieku cēliens dziesmu svētkos Vankuverā atbalsojās „rakstnieku nedienās” Gaŗezerā; abus pārrunāja latviešu preses biedrības literātu un žurnālistu kongresā Katskiļos. Atzīmējama 2. baltu literātūru konference Kolumbusā (28. un 29. sept.).

Austrālijas latviešu 13. rakstnieku dienu (Melburnā, 29. sept. - 1. okt.) ietvaros ietilpa teātŗa izrāde, lirikas un daiļprozas vakars un referātu pēcpusdiena.

Priekšlasījumu turneja (vācu valodā) Vācijā bija Z. Mauriņai.

 

ATZIŅAS

 

1972. gads dēvēts gan par latviešu valodas, gan par latviešu preses (sakarā ar tās pusotras simtgades jubileju) gadu. Pirmo apzīmējumu daļēji attaisnoja tādi sarīkojumi kā, piemēram, Amerikas latviešu centrālās kultūras dienas Ņujorkā, kuŗās referātiem un pārrunām par latviešu valodu un tās mācīšanu bija ierādīta izcila vieta. Var vēlreiz pieminēt arī tāda kapitāldarba kā Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca pirmā sējuma izdošanu. Neskatoties uz redaktoriem piešķirtām Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda balvām, nereti gan nācās dzirdēt un lasīt iebildumus, ka valodas tīrībai un pareizībai dažādos mūsu preses izdevumos veltīts par maz vērības. Neiepriecināja arī izdoto daiļprozas oriģināldarbu mazais skaits.

Ziemeļamerikā „dienas kārtībā”, it sevišķi rakstos un lasītāju vēstulēs laikrakstā Latvija Amerikā, bija literātu savstarpēji strīdi un pārmetumi par jau minēto dalībnieku izvēli literārajos sarīkojumos. Varētu par šādu parādību priecāties, ja to iztulkotu kā apliecinājumu, ka interese par latviešu literātūru nebūt nav mirusi. Ir gan bēdīgi, ja tā sauktajā latviešu preses gadā latviešu preses biedrības prestižs ir ļoti zemā līmenī, kā to atzinis H. Puriņš (Laika 73.n-rā). Saprasties nevarēja arī pāris lielāko jauniešu kongresu vadītāji un mūsu preses pārstāvji. Šķiet, ka šādu domstarpību pamatā lielā mērā ir atšķirīgi uzskati attieksmē pret sakariem ar Latvijā dzīvojošiem latviešiem. Acīmredzot, vēl arvien trūkst savstarpējas iecietības šai jautājumā. Iezīmīgs ir A. Ruņģa raksts „Trimdas šķelšanās vai polarizēšanās” (Latvija Amerika 46. n-), arī tā apakšvirsraksts: ne visas domstarpības ir nevēlamas. Tiešām – mums nav jāvairās no domstarpībām, bet gan no nonākšanas tādā stāvoklī, kad pretējo viedokļu pārstāvji vairs nav ar mieru atzīt, ka arī pretinieku uzskatos varētu būt sava daļa taisnības.

 

Kas palicis atmiņā no 1972. gada? Austrālijas rosīgie teātŗa ļaudis. Quo vadis, V. Irbe? Lielās diletantu medības, jaunā rakstnieku biedrība. Jaunu direktoru Minsterei! Brāļu Aldiņu koncertēšana. Jaunieši neapmierināti ar jubilejas kongresa atreferējumu. Latvijas nākotni var izšķirt tikai pati tauta. Mērnieku laiki Amerikā. Kāda redaktora vārdi, ka patiesību par mūsu dzīvi var atrast tikai lasītāju vēstulēs un bēru sludinājumos. Austrālieša Dr. T. Fennella runa 18. novembŗa sarīkojumā. Jauniešu interese par gados jaunākiem Latvijas dzejniekiem, kuŗu dzejoļos viņi saklausa savas jūtas un problēmas. Kontroversālā prasība piešķirt Latvijai satelitvalsts statusu. Mārtiņa Zīverta daudzināšana 2x2 nometnē. Viņa viesošanās Latvijā, vai dzejnieka vārdiem runājot: „Viņš atnāca taisni pa ceļu savā sētā un gadsimtā.” Patīkamākais 1972. gada laika posms bija 2x2 nometnē pavadītais. (Tur preses un žurnālistikas 26 semināristu lokā daļēji tapa arī Jaunās Gaitas 93. numurs!). Ēvalda Freivaida fonds materiāli atbalsta žurnālistikas semināru, kuŗā 1972. gadā jaunieši cita starpā rūpīgi izvērtēja preses seniora Kārļa Rabāca latviešu trimdas preses nākotnes perspektīvas.

Uzņēmumā: Ko mums nesīs 1973. gads? Jaunierši 2x2 nometnē lej laimes. Tāltālu tālumā aiz trejdeviņām aizsnigušām eglēm un ziliem stikliem un zaļiem lediem ir maza zeme, par kuŗu viņi domā, maza tauta, kuŗai viņi labu vēl. (O. Zariņa uzņēmums).

Jaunā Gaita