Izlaidums 06/05/99

Maija ?esere paraksta diplomus

Audzin??a Maija ?esere paraksta diplomus

"B" klase sa?m karogu no "A" klases

No kreis?: Ein?s Odinecs, Varis Oga, Lija Amoli?, Kurts Dankers, Mi?lis Au?s.
Gints Aldi?, J?ijs Liepi?, Marisa Gudrais, Katr?a Veidi?

Skolas nosl??nas un izlaiduma akts

Sestdien, 5. j?ij?Bostonas Trimdas draudzes lielaj?z??latvie? tautas priek? st??? ?tri izcili m?u skolas absolventi: Gints Aldi?, Marisa Gudrais, J?ijs Liepi? un Katr?a Veidi?. Latvijas karogu svin?i p??ma n?am?absolventu klase: Lija Amoli?, Mi?lis Au?s, Kurts Dankers, P?eris Liepi?, Ein?s Odinecs, Valdis Oga. Ar?Andris Ozols, P?eris Antons un Raivis Markons-Craig piedal?? nekl?ien? M???a Sarma Egl?e notur?a iej??u sv?br?i, di?unas teica vec?u padomes priek??is Dr. Juris Treibergs un absolventu audzin??a Maija ?esere. V? daudzi tika pie v?da ar apsveikumiem, pam??? un laba v??umiem. Katra skolot?a pateica k?u m?u v?du savai klas?ei, izsniedzot liec?as. Un kad absolventi pa? viens p? otra nost?? pie runu pults, tad visi uzman?i klaus?? vi? v?dos. Vec?i un skolot?i goz?? labi peln?os pateic?as apliecin?umos, un skolnieki no vis? klas? dzird?a skaidru valodu par Latvie? skolas lielo v?t?u un c?o m??.

P? run?, absolventu klase, dzied?ami, sp??ami ?lbin?a publiku ar savu talantu. Skolot?as L?as Aldi?s vad??uzveda "M?on?is un M?on?e", Rai? v?diem un Imanta Kalni? meldij?, k?ar?divus aran?jumus kok? ansamblim. Karmenas Ziedi?s re?j?absolventi uzveda ? rindi? rakst??a pa?arin?u ludzi?, "Y2K". Ludzi? pamatota Valda Zepa fant?ijas pasak?"?ves d?s Kurbads", un dzi? simbolik?piesk?? jaut?umiem par ?ietam?as un b??as mijiedarbi un par datora lomu tautas dz??

Savus iespaidus publika v? ilgi p?run?a pie bag??i kl?a pusdienu galda.

Latvie? v??ums

Lai dod mums Dievs, ka m?am varam
M? laikmetiem un laikiem gar?
Arvienu dz??straum?traukt.
K?s?a nebeidzas un p?uja,
K?nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst sp??augt.

Lai dod mums Dievs, ka m? ? laiku
Ar sviedriem un ar darbu naiku
P? visiem laikiem ce?m t?
Lai audzes, kas reiz ars ?is laukos,
M? piemin?u v?dos jaukos
Un pateic??saulain?

Leon?s Breik?[BLS M?as lapa]