8 + 1 = 9
2001.g.2.jūnijā absolventi: 1.rindā no kreisās Lāra Amoliņa, Andrejs Zālītis, Laila Gudrā, Ieva Roznere. 2. rindā Andra Kubuliņa, Krista Jansone, Kira Treiberga, Laura Bangerska. Iztrūkst Alessandra Suuberg.

8 + 1 = 9

Bostonas latviešu skolas 50. izlaidumā 2. jūnijā šogad plašajā pasaulē devās deviņi absolventi: astoņas tautu meitas un viens tautu dēls.

Mācītāja un ticības mācības skolotāja Sarma Eglīte ievadīja sarīkojumu. Absolventi svinīgi ienesa karogu un braši nodziedāja valsts himnu. Uzrunas teica klases audzinātājas Valda Straumēna un Inga Malley. Liecības un beigšanas apliecības tika izdalītas. Atvadas vārdus teica absolventi. Karogs tika nodots nākamā gada absolventiem un svinīgi iznests, noslēdzot izlaiduma oficiālo daļu. Viss noritēja pēc labi stingra piecdesmit gadu iegājušās rituāla. Vēl, protams bija arī muzikālie priekšnesumi, kur katrs absolvents atsevišķi un visi kopā iepriecināja gan ar balsīm, gan ar instrumentiem (vijole, klavieres, divas flautas, divas klarnetes un čells), gan ar tautas dejām. Noslēguma vārdus teica Vecāku padomes priekšsēdis Egons Kubuliņš, aicinādams visus klātesošos arī turpmāk aktīvi piedalīties skolas dzīvē. Publika vēl ilgi uzkavējās pie bagātīgi klātā pusdienu galda.

Kā zināms, latviešu folklorā katram skaitlim ir sava īpaša nozīme. Zīmīgi, ka skaitlis "9" nozīmē laicīgās pasaulu pasaules pilnību. Skaitlis "1", protams, nozīmē līdzvērtīga iespēju izcelties citu vidū, un "8" ir kosmosa veseluma (četru debesmalu) dubultojums kā arī pāreja no laimes pilnības "7" uz laicīgās pasaules pilnību "9". Tātad kas gan varētu būt labāks par astoņām tautu meitām un vienu tautu dēlu?

Juris Žagariņš