Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?

 

1998. - 1999. g. izdotās grāmatas
 

Heinrihs Strods: LATVIJAS NACIONĀLO PARTIZĀNU KARŠ II.daļa
Dokumenti un materiāli. 1944.-1956.
(Izd. “Preses nams”, 1999.g., 656 lpp., cietos vākos)
   
Šī ir otrā grāmata par Latvijas nacionālo partizānu karu. Šī dokumentu krājuma uzdevums ir dokumentēt tālāk 1996.gadā publicētajā pētījumā “Latvijas nacionālo partizānu karš 1944-1956” izteiktās domas un veicināt turpmākos pētījumus. Dokumentu krājuma uzdevums ir ar partizānu un viņu pretinieku dokumentiem pierādīt, ka pēckara gados Latvijā notika nevis tikai šaudīšanās, kā to mēģināja iztēlot, bet gan ar organizētu militāru spēku okupētas nelielas nācijas cīņa par savu nacionālo neatkarību pret milzīgu pārspēku.

Piezīme: I.daļa (1996.gadā izdotā grāmata) vairs nav nopērkama.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

sērija "Latvijas putni"
Latvijas lauku putni

(Izd, Ornitologu biedrība, 98.g., 208. lpp. cietos vākos)
Kvalitatīvi noformēta ar labām fotogrāfijām un īsiem aprakststiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Benita Smilktiņa NOVELE
(Izd. "Zinātne", 99.g., 272 lpp.)
    Stili, virzieni, personības latviešu novelē (līdz 1945.g.)
Novelei latviešu literatūrā ir senas un spēcīgas tradīcijas, tomēr par tām līdz šim runāts visai maz. Ļoti dažāda ir bijusi arī žanra būtības izpratne. Minētie apsvērumi tad arī rosināja autori pievērsties latviešu noveles attīstības pirmsākumu pētījumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
Viola Spolina   TEĀTRA SPĒLES - IMPROVIZĀCIJAS
(Izd. "Preses nams", 99.g., 292 lpp.)
    Rokasgrāmata ir sadalīta trīs daļās. Pirmā daļa veltīta teorijai un teātra zinību, kā arī režisūras apgūšanai, otrajā doti vingrinājumu principi, trešajā - īpaši komentāri bērniem, kuri piedalās teātra spēlēšanā, un pašdarbības teātru režisoriem. Rokasgrāmata ir vienlīdz derīga kā profesionāliem aktieriem, tā arī pašdarbniekiem un bērniem. Skolu un pašdarbnieku teātriem autore piedāvā detalizētu programmu. Režisoriem šī grāmata sniedz ieskatu aktieru darba problēmās, rādot metodes, kā tās risināt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
Enciklopēdija "Latvija un latvieši"
TEĀTRIS UN KINO BIOGRĀFIJĀS 1.daļa A-J
(Izd. "Preses nams", 99.g., 464 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 43,00.
J.Krastiņš, I.Strautmanis, J.Dripe
LATVIJAS ARHITEKTŪRA no senatnes līdz mūsdienām
(Izd. "Baltika", 98.g., 312 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 38,00.
EVAŅĢĒLIJI UN APUSTUĻU DARBI
(Izd. Latv. Bībeles biedr., 99.g., 288 lpp., cietos vākos)
    Ar šo izdevumu ceļu pie lasītāja sāk jauns Bībeles tulkojums latviešu valodā. Šis ceļš sākās 1995.gadā, kad Latvijas Bībeles biedrībā tika uzsākts tulkošanas projekts. Šis izdevums nav līdzšinējo tulkojumu pārveidojums vai uzlabojums, bet pilnīgi jauns tulkojums, kura veidošanā ņemtas vērā Bībeles teksta pētniecības novitātes.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Raimonds Valentīns Vētra    IEŽU DRUPINĀTĀJI
(Izd. "Karogs", 99.g., 176 lpp., cietos vākos)
    Skolotājs Andis Pauga alkst uzrāpties veiksmes un bagātības Zelta Iezī, bet viņa darbošanās ir visai neveiksmīga, un galu galā viņš pat tiek apvainots cilvēka bojāejā...
    Spilgti raksturi: skolotāji un skolnieki, mežstrādnieki, sīki uzņēmēji un sīki zaglēni - viss mūsdienu lauku ļaužu spektrs iekļuvis šajā savdabīgā valodā saistoši uzrakstītajā romānā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
JĀZEPS VĪTOLS tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās
(Izd. "Zinātne", 99.g., 325 lpp., cietos vākos)
    Grāmata veltīta vienam no latviešu klasiskās mūzikas pamatlicējiem - komponistam, pedagogam, atskaņotājmāksliniekam un publicistam, Latvijas konservatoriju dibinātājam un rektoram profesoram Jāzepam Vītolam.
    Krājumā ietverti tuvinieku, daudzo audzēkņu, kolēģu un citu laikabiedru atmiņu stāstījumi ataino dažādos profesora dzīves posmus gan Pēterburgā, gan pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, gan trimdas gados Vācijā un palīdz atklāt viņa daudzpusīgo radošo personību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Ausma Cimdiņa    TEKSTS UN KLĀTBŪTNE
(Izd. "Jumava", 2000.g., 344 lpp., cietos vākos)
    Šajā grāmatā ir apkopoti Atmodas un pēcatmodas brīvestības gados tapušie raksti par literatūru, kas jau agrāk ir bijuši publicēti literārajā periodikā vai atsevišķos rakstu krājumos.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Alfreds Krūklis     ATNĀC KAUT SAPNĪ
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 78 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Lūcija Zamaiča    TEV, KAS SAULE
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 94 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Anda Līce    UZZIEDINĀŠANAS VĀRDI
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 62 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
P I E D Ā V Ā J U M S !!!
Visas augšminētās trīs grāmatiņas kopā varat iegādāties tikai par USD 20,00.
LATVIJAS VĒSTURE vidusskolai 1.daļa
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 256 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā ir dots mūsdienu vēstures zinātnē izplatītākais skatījums uz pagātnes norisēm Latvijā, kā arī izklāstītas dažas alternatīvas teorijas. Paralēli Latvijas vēstures pamatfaktu izklāstam grāmatā ir ievietots darba materiāls: rakstītie vēstures avoti, kartes un attēli, kuri ir izmantojami patstāvīgu priekšstatu veidošanai un praktiskam darbam. Grāmatas beigās ievietots personu rādītājs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Laimdota Sēle    MŪSU MĪLESTĪBAS GADSIMTS
(Izd. "Jumava", 2000.g., 408 lpp., mīkstajos vākos)
    "Mūsu mīlestības gadsimts" ir latviešu tautas ciešanu un mīlestības gadsimta pārskats, kas radies, izsekojot divu dzimtu likteņu līkločiem un krustpunktiem.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Lugas skolu skatuvītēm:    Arnolds Auziņš    SPOKS PILĪ
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 146 lpp.)
    Grāmatiņa ir ietvertas 14 īslugas. Krājumā ietilpinātās ludziņas var tēlot skolēni no pirmās līdz divpadsmitai klasei. Amplitūda ir plaša: no bērnu delverībām, pusaudžu palaidnībām līdz pirmās mīlestības atklāsmei.
   Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS I.daļa
(Izd. Latv. Vēst. instit. apg., 99.g., 368 lpp., cietos vākos)
Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm.
    Grāmatas pirmā daļa veltīta lielākajai un nozīmīgākajai kādreizējās Rīgas arhibīskapijas pilij - Turaidai, kurā jau trešo gadu desmitu notiek arheoloģiskie izrakumi, atsegti iepriekš nezināmu ēku un mūru pamati, veikta plaša apjoma konservācijas un daudzu celtņu restaurācijas darbi.
    Krājuma otrajā daļā apkopoti pētījumi par vairākām citām Rīgas arhibīskapijas pilīm. Rīgas vēstures pētnieka Andra Caunes raksts veltīts bīskapa sētām Rīgā, no kurām līdz mūsdienām neviena celtne virs zemes nav saglabājusies.
    Krājuma trešā daļa veltīta vasaļu pilīm. Krājums ir bagātīgi ilustrēts.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi ir USD 26,00.
Ilze Šķipsna AIZ SEPTĪTĀ TILTA
(Izd. "Jumava", 2000.g., 368 lpp., cietos vākos)
    Šajā izdevumā apvienoti abi autores romāni - "Aiz septītā tilta" un "Neapsolītās zemes", kas uzskatāmi par spožākajiem modernisma literatūras darbiem latviešu literatūrā.
    Romāns "Aiz septītā tilta" iesākas ar izceltu vārdu ES, kas noskaidrojas romāna gaitā līdz finālam: kaut centrā ir divu raksturā atšķirīgu sieviešu apceres, pārdzīvotā atklāsme, runa būtībā ir par "vienas" - Es - sievietes dzīvi. Šī mistifikācija galvenokārt saistīta ar Edītes-Solvītas kā "trimdinieces" izjūtu atklāsmi, ko rada ārējās dzīves (izglītība, karjera, darbs, ģimene) un iekšējās dzīves ( ilgas pēc mājām, nacionālās identitātes problēmas u.c.) nesaderība, nesavienojamība. Līdz ar to - asa iekšējās disharmonijas izjūta.
    "Neapsolītās zemes" - romāns ar Vecās derības simbolikas atgādinājumu - sākas un beidzas gandrīz ar tiem pašiem vārdiem (viņš esot pazudis; viņa esot pazudusi). Kā romāna sākumā, tā beigās ir gandrīz viena un tā pati aina - sauli pilsētā aizslēpj dūmaka, arī nami, bet gadās "uzskriet virsū liesmojošam saules rietam".
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Eva Mārtuža IZRAVĒTĀ SIRDS
Romāns, bet varbūt dienasgrāmata no pagājušā gada 17.decembra līdz šī gada 15.jūnijam.
(Izd. apg. "Alberts XII", 1999.g., 288 lpp., cietos vākos)
    R o m ā n ā  tēlota 90.gadu Latvijas realitāte un cilvēku savstarpējās attiecības. Romāna centrā - jauna sieviete, kuras dzīve samezglojusies kā nešķetināms mudžeklis un kura izmisīgi cenšas saglabāt savu es un pasargāt savus bērnus no sāpēm un ļaunuma.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
LATVIJAS ŪDEŅU PUTNI
(Izd. Latv. Ornitoloģijas biedrība, 99.g., 208 lpp., cietos vākos)
    Sērija "Latvijas putni" ir sasniegusi pusceļu (iznākušas - "Latvijas mežu putni" un "Latvijas lauku putni"). Trešajā grāmatā - "Latvijas ūdeņu putni" - ietvertas tās putnu sugas, kas sastopamas galvenokārt dažādos iekšzemes ūdeņos - ezeros, upēs, dīķos.
    Attēlu kvalitāte un parādīto tērpu daudzveidība šajā grāmatas daļā beidzot ir tuva vēlamajai, kaut arī tagad visus gribētos attēlus iegūt neizdevās, piemēram, nav parādīti pīlēni pūku tērpā. Patīkami ir tas, ka arvien lielāks ir Latvijā uzņemto attēlu īpatsvars kopējā klāstā, un ceram, ka atlikušajās divās grāmatas daļās tas pieaugs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Jauns izdevums!!!
SVEŠVĀRDU vārdnīca
(Izd. "Jumava", 99.g., 880 lpp., cietos vākos)
Vairāk nekā 15 000 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku vārdkopu.
    Vienas vārdnīcas cena ar piegādi - USD 37,00.
RĪGA - ceļojums cauri gadsimtiem
(
Izd. "Madris", 99.g., 64 lpp., cietos un mīkstos vākos)
Sastādītājs un mākslinieks Andris Lamsters.
Fotogrāfs Leons Balodis.
Grāmata ir gan latviešu, gan arī angļu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00.
Rīga-800: GADAGRĀMATA 1998
(Izd. Latv. Kult. fonds, 99.g., 102 lpp., A4 formāta)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA A-Z
(Izd. "Avots", 87.g., 883 lpp., cietos vākos)
Otrais papildinātais un pārstrādātais izdevums (1998.g.).
Vārdnīcā ietverta mūsdienu latviešu literārās valodas leksika, parādīta katras leksiskās vienības vieta valodas sistēmā, dots leksisko vienību raksturojums no valodas kultūras viedokļa. Vārdnīcā ir apmēram 25 000 pamatvārdu. Tā paredzēta filoloģijas studentiem, pasniedzējiem, literatūras darbiniekiem un visiem, kas interesējas par latviešu valodas leksiku.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi - USD 43,00.
Sērija jaunatnei "Zelta rindas"
MANA TĒVUZEME
(Izd. "Madris", 99.g., 72 lpp., cietos vākos)
Sakārtojusi Roze Strauta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
VĀRDADIENU kalendārs 2000.-2003.
(Izd. Valsts valodu centrs, 99.g., 520 lpp., cietos vākos)
Vārdadienu kalendārā pirmoreiz ir apkopoti reāli lietotie latviešu personvārdi, kuru kopskaits ir gandrīz desmit (!) reižu lielāks par tradicionālajā kalendārvārdu sarakstā iekļauto. Izdevumā dots arī informatīvi statistiskais materiāls par latviešu personvārdu sistēmas attīstības tendencēm.
Viena kalendāra cena ar piegādi - USD 17,00.
Iveta Vecenāne MANS VECTĒTIŅŠ ANTONTIŅŠ
(Izd. "Madris", 99.g., 52 lpp., cietos vākos)
Stāstiņi par kādu ģimeni (ar fotogrāfijām un zīmējumiem).
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
Sērijā "Vajadzīga grāmata"
Garlībs Merķelis LATVIEŠI
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 216 lpp., cietos vākos!)
Garlībs Merķelis nenoliedzami ir spilgts apgaismības gadsimta reprezentants, turklāt viņam ir izcila nozīme dzimtbūšanas atcelšanā Latvijā un Baltijā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Sērijā "Vajadzīga grāmata"
Kārlis Skalbe MAZĀS PIEZĪMES
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 384 lpp., cietos vākos!)
Brīvības cīņu laiks bija nesavtīga ideālisma laiks. Arvien ir jāatskatās, lai mums neizzūd tā spožums. Tā bija liela uguns, no kuras mēs katrs varam ņemt pa dzirkstelei. Arī šai laikā mums vajaga nesavtīga ideālisma, kad ceļama Latvijas nākotnes ēka.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Egīls Ermansons MALA
(Izd. "Karogs", 99.g., 192 lpp., cietos vākos)
R o m ā n a darbība notiek mūsdienu Latvijā, kuru piemeklējusi dabas katastrofa. Trīs uzņēmīgi vīri dodas noskaidrot, kas notiek aiz Malas, kura aprij Latvijas lauku sētas ar visiem tās iedzīvotājiem. Reālistiskas detaļas un fantastiskas situācijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Kārlis Fimbers KAD NĀVE SMEJAS un TILTA POZĪCIJA
(Izd. apg. "Daugava", 99.g., 390 lpp., cietos vākos)
    Romānu diloģija par latviešu strēlniekiem Pirmajā pasaules karā un cīņās pret Bermontu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.
"Latvijas vēsturnieki"
Etnogrāfs profesors Dr. habil. hist. SAULVEDIS CIMERMANIS
(Izd. Latv. vēst. instit. apg., 99.g., 239 lpp.)
Biobibliogrāfija. Darbabiedru veltījumi 70 gadu jubilejā.
    Krājumu ievada Dr. habil. hist. Jāņa Bērziņa apcerējums par jubilāra dzīves gaitu un zinātniski pētnieciskā darba vērtējums. Tam seko bibliogrāfes Cildas Caunes sastādītie rādītāji par S.Cimermaņa publikācijām un rediģētajiem darbiem laikā no 1952.gada līdz 1998.gada beigām.
    Otrajā krājuma daļā publicēti akadēmiķa S.Cimermaņa ilggadējo darbabiedru un viņa skolnieku raksti, kas veltīti viņam 70 gadu jubilejā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
Vizma Belševica BILLES SKAISTĀ JAUNĪBA
(Izd. "Jumava", 99.g., 198 lpp., cietos vākos)
"Stāsts par Billi nav autobiogrāfija tiešā nozīmē. Man bija jāpastāsta par to, kā dzīvoja pilsētas nomalē ļoti trūcīgi cilvēki, kam Ulmaņlaiki nebija nekāda paradīze. Arī nekāds īpašs patriotisms pie viņiem nebija manīts, bet nebija manīts arī tas, ka viņi sapņotu iekļauties Padomju Savienībā." /Vizma Belševica/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
BILLES SKAISTĀ JAUNĪBA ir V.Belševicas TREŠĀ grāmata par Billi. 1995.gadā iznāca BILLE (cena - USD 15,00), 1996.gada BILLE DZĪVO TĀLĀK (cena - USD 15,00). (1995. un 1996.g. iznākušās grāmatiņas ir izdotas atkārtoti, tāpēc tās vēl var iegādāties.)
Piedāvājam iegādāties VISAS TRĪS GRĀMATAS kopā TIKAI par USD 33,00.
Gunārs Birkmanis LAPSU LAIKS
(Izd. "Klubs 415", 99.g., 554 lpp., cietos vākos)
Klajā nākušas šādas Gunāra Birkmaņa grāmatas - "Dzīve krievu laikos" (1996.g., izpirkta), "Cilvēki tumsā" (1997.g., izpirkta), "Nelūgtie viesi" (1999.g.) un "Vasara, kurā salūza likteņi" (1999.g.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
"Lata romāns"
Andris Purviņš MĪLA UN NAIDS LIVONIJĀ
(Izd. "Lauku Avīze", 99.g., 270 lpp.)
1955.gads Livonijā... Rīgas Vīna un alus nesēju brālībai piederīgais astoņpadsmit gadus vecais Janka Lielmutis sev par lielu pārsteigumu tiek ierauts noslēpumainos notikumos, kuri gan vistiešākā veidā izrādās saistīti ar viņu pašu... Jauneklis iepazīst greznas pilis un zemnieku sētas, iegūst uzticamus draugus un bīstamus ienaidniekus, tiek ierauts politiskās intrigās, cīņā uz dzīvību un nāvi. Bet, pats galvenais - satiek sava mūža mīlestību Zani...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.
MILLENIUM skats uz Latviju
(Izd. "Valters un Rapa", 99.g., 341 lpp., cietos vākos)
Šī ir neparasta grāmata. Tā vēsta par intelektuālo apziņas potenciālu, kas, jauno tūkstošgadi sagaidot, ir zinātnes, tajā skaitā Latvijas zinātnes, rīcībā. Ikdienā par to mēs diemžēl maz interesējamies. Par laimi, sasniegtais ļauj cerēt, ka zinātne - arī pati zināmās izpausmēs būdama brīnums - nodrošinās tādu attīstības turpinājumu, kas 21.gadsimta cilvēkiem liks skatīties uz mums, kā šodien mēs raugāmies uz saviem tālajiem senčiem, kas zinātni vēl nepazina.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 23,00.
Arvīds Jānis Plaudis DĪVAINĀ TĒVZEME
(Izd. "Avots", 99.g., 262 lpp.)
Bruņinieku cietokšņi iemituši senču pilskalnos.
Kristīgie dievnami - svētkalnos.
Alas, kur sākotni rod avoti un teikas.
Muižu pilis, kur klejo spoki...
Nav otras tik bagātas, interesantas, daudzveidīgas un dīvainas zemes kā mūsu tēvzeme! Šajā grāmatā par to, kādu uz gadsimtu mijas sliekšņa Latviju redz publicists Arvīds Jānis Plaudis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
Sērija "Savpatna vērtība Latvijā" RĪGA, PARKU PILSĒTA
(Izd. "Jumava", 99.g., 120 lpp.)
Apraksti latviešu un angļu valodās.
Vēl šajā sērijā iznākušas: "Rīgas priede", "Latviešu ēdieni", "Latviešu koru fenomens", "Cimdi.Dūraiņi", "Latvija - stārķu zeme". Sagatavošanā: "Dziesmu svētki Latvijā", "Latvijas sporta izcilības", "Latvijas cilvēku skaistums un elegance".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
Leons Briedis DZEDZIEDA
1.grāmata "Pirmais jātnieks". Dzeja.
1967.g. 1.novembris, Inčukalns - 1973.g. 17.jūnijs, Kišiņeva.
(Izd. "Minerva", 98.g., 175 lpp.)
"Dzedzieda" ir cilvēciski spriegs, intensīvs, mākslinieciski daudzveidīgi realizēts viņa garīgās spītības, suverenitātes, ideāla tiecības un vienlaikus eksistenciālas sprosta situācijas liecinājums, netieši, bet absolūti pārliecinoši pierādot, ka indivīda garīgo brīvību un vērtību kritēriju izpratni nevarēja apslāpēt nekāds totalitārisms. (..) Esmu pārliecināts, ka šā krājuma publicēšana daudz ko maina mūsu izpratnē par latviešu rakstnieku stāju 60.-70.gadu mijā un sniedz lasītājiem mākslinieciski blīvu, spēcīgu literāro tekstu, liecību par mākslas spēku un liecību par cilvēka spēku arī sprosta situācijā. /Viesturs Vecgrāvis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Kelīna Klāna BALTĀ ODZE
(Izd. "Karogs", 99.g., 255 lpp., cietos vākos)
Autores pirmā grāmata "Slota no tīreļa mirtēm" pārsteidza ar neparasti krāšņo valodu un savdabīgajiem veco lauku ļaužu raksturiem. Rakstnieces jaunais romāns "Baltā odze" ir ne mazāk krāšņs, romantisks un reizē nežēlīgi patiess, skarbs mūsdienu lauku ļaužu ikdienas tēlojums. Grāmatas sižetu veido stāsts par bagātas un daiļas Austrālijas latvietes centieniem izmēzt tēvzemes Augeja staļļus un sakopt vienu mazu purva saliņu. Tomēr par tā centrālo problēmu kļūst mokošais jautājums par noziegumu un tiesībām atriebties vai - nepieciešamību piedot. Par to, kā baltā ļaunuma un nežēlības odze dzemdē sarkano naida un atriebes ložņu...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Laimdota Dzīle LAIMĪGIE GADI
Atmiņu tēlojums
(Izd. "Avots", 99.g., 382 lpp., cietos vākos)
Atmiņu grāmata "Laimīgie gadi" iesākas 1940.g. jūnijā, kad man bija 15 gadu. Bet no tā laika attēlota tikai viena epizode. Īstais laiks sākas 1941.g. vasarā, pēc komūnistu padzīšanas. Tie tad arī ir tie "laimīgie gadi" - no 1941.g. augusta beigām līdz 1944.g. augusta beigām.
Varētu likties savādi, ka saucu tos par laimīgiem gadiem. Tie taču bija vācu okupācijas gadi. Bet man personīgi tie bija laimīgākie gadi manā mūžā - par spīti kara laika grūtībām un ierobežojumiem. Vispirms tāpēc, ka tas bija agrās jaunības laiks. Man 1941.g. palika 16 gadu. Otrkārt, es tajā laikā sapņoju kļūt aktrise un vērīgi sekoju visam, kas notika Rīgas teātros. Tāpēc šīs atmiņas saistās visvairāk ar teātri. Īpaši tuvs man bija Dailes teātris, jo mans tēvs Kārlis Upatnieks tur bija aktieris no 1921. līdz 1927.gadam. Esmu arī mēģinājusi attēlot attiecīgo laikmetu. (..) /Laimdota Dzīle/

Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Gundega Repše GADSIMTA BEIGU SKATIENS
(Izd. "Pētergailis", 99.g., 269 lpp., cietos vākos)
...Šis interviju krājums lūko apzināt to garīgo pieredzi, ar ko gadsimta beigas mūs barojušas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.
Irma Grebzde SĒRMŪKŠĻU PAGASTA ĻAUDIS
(Izd. "Madris", 99.g., 158 lpp., cietos vākos)
Kas var būt saistošāks, vilinošāks un sarežģītāks par cilvēka attiecībām? Cilvēki, kuri dzīvo vienā pagastā, ir tik dažādi, arī viņu likteņi ir atšķirīgi...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Andrejs Skailis
MANAS TRĪS PIRMĀS BRŪTES UN VĒL DAŽAS PERSONAS

(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 138 lpp., cietos vākos)
"Ja kāds jums jautātu, cik cilvēku dzīvē esat sastapis, ko jūs atbildētu? Neko! Un pareizi darītu - tādu jautājumu var uzdot tikai plānprātiņš. Drusku gudrāk būtu jautāt, cik no sastaptajiem atceraties. Vēl gudrāk, vai daudz sastapto jums palikuši atmiņā, kā mēdz teikt, uz laiku laikiem. Jūs padomāsiet un teiksiet: "Tāds neliels bariņš ir palicis." Kāda sakritība, arī man neliels bariņš no paura nekādi nav dabūjams ārā!"
/Andrejs Skailis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
JAUNĀ LATVIEŠU-ANGĻU vārdnīca
(Izd. Prof. A.Veisberga redakcijā, 99.g., 850 lpp., cietos vākos)
Aptuveni 60 000 pamatšķirkļu un frāžu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 47,00.
Vaira Vīķe-Freiberga SAULES ZĪME
(Izd. Rīga, 99.g., 24 lpp.)
    "Dainas ir dzejā ieprogrammētas paaudžu atziņas. Tās tiešā un netiešā veidā runā par cilvēka vērtību sistēmu, viņa attiecībām ar dabu un sabiedrību. Tā ir latviešu tradīcija - runāt par fundamentāliem jautājumiem: kas ir cilvēks, kāds ir viņa tikums un gods, cik labi viņš prot padarīt darbu un ko ļaudis par to saka. Dainu centrālais jēdziens saistīts ar godu, ar cilvēka integritāti. Tā no senčiem ir ļoti dziļi iesakņota vērtība. (..)
    Novēlu, lai Jums šī grāmata ļauj dziļāk ielūkoties latviešu tautas būtībā un tās atstātajā mantojumā."
/Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Veronika Droiska RĪGAS ĢEOGRĀFIJA
(Izd. "Mācību grāmata", 99.g., 160 lpp., cietos vākos)
Mācību līdzeklis.
    Grāmatā dota informācija par Rīgas vēsturi, ģeogrāfisko stāvokli, simboliem, ģeogrāfisko uzbūvi, reljefu, derīgiem izrakteņiem, klimatu, iekšējiem ūdeņiem, augsnēm, augu un dzīvnieku valsti, teritoriālo iedalījumu, iedzīvotājiem un izglītību. Tā visa apkopota sešās nodaļās. Aiz katras tēmas ir uzdevumi, kuri palīdzēs nostiprināt apgūtās zināšanas. Darbā ieteicams izmantot arī Rīgas plānu, pasaules ģeogrāfijas atlantu. Grāmata, cerams, noderēs katram Latvijas iedzīvotājam. Un arī mūsu ārzemju viesiem. /Autore/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Kārlis Ābele NETVERAMĀ PAGĀTNES GAISMA
(Izd. "Madris", 99.g., 198 lpp., cietos vākos)
Liriskā dzeja. Leģendas. Stāsti. Balādes.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
Elza Kokare    LATVIEŠU GALVENIE MITOLOĢISKIE TĒLI FOLKLORAS ATVEIDĒ
(Izd. "Mācību apgāds", 99.g., 200 lpp.)
    Autore dziļāk pievērsusies trim problēmu kompleksiem: latviešu mitoloģijai, gadskārtu ieražu folklorai, latviešu un citu tautu sakāmvārdu salīdzinošai izpētei. Par šiem jautājumiem publicētas septiņas monogrāfijas un vairāki desmiti rakstu žurnālos un rakstu krājumos Latvijā un ārzemēs. Darbs mitoloģijas izpētē turpinās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00.
Brunis Rubess un Nora Ikstena BRĪNUMAINĀ KĀRTĀ...
(Izd. apg. "Nordik", 99.g., 575 lpp., cietos vākos)
Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem.
    "Bruņa Rubesa dzīvesstāsts apgāž pieņēmumus par pretstatāmām vai vispār nesavienojamām lietām: latvietība un pasaules pilsonība, prāts un jūtas, lietišķība un poēzija, solīdums un zēniskums, noteiktība un atvērtība u.tml. Tas ir pilnasinīgs vēstījums par plaša vēriena, plaša spektra personību. Šī grāmata ir kā Bruņa Rubesa paraksts - "pilns un lasāms". Personiski man - ar aizrautību, prieku un lepnumu." /Māra Zālīte/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00.
Sērija "Es rakstu Tev"
Pauls Bankovskis PLĀNS LEDUS
(Izd. "Jumava", 99.g., 202 lpp.)
Stāstiņš - varbūt mazliet neparasts, varbūt nedaudz dīvains, bet interesants.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
Jānis Grots SOLVEIGA, MANA!
(Izd. "Preses nams", 99.g., 392 lpp., cietos vākos)
    Jāni Grotu (1901-1968) dēvē par pēdējo romantiķi latviešu dzejā. Šajā izlasē sakārtotie dzejoļi iztēli un jūsmu savij ar dzīvi neatšķetināmā kamolā. Lasot var atskārst ierosmju avotus, var salāgot ar savas dvēseles pieredzi un pārliecināties, ka dzejnieka nozīmīgākais temats ir... mīlestība.
    Izlases veidošanā izmantoti dzejnieka nepublicētie noraksti un biogrāfiskie fakti.
    Pēcvārda autors - literatūrvēsturnieks Imants Pijols.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Andrievs Ezergailis
Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941-1944
(Izd. Latv. Vēst. Instit. apg., 99.g., 592 lpp., cietos vākos)
"Šī grāmata ir uzrakstīta ticībā, ka patiesība ir nedalāma un viena saule spīd kā latviešiem, tā ebrejiem. Par šo brutālo pagātnes laiku ir samilzis daudz mītu gan latviešu, gan ebreju vidū. Padomju varas orgāni uzskatīja par lietderīgu šo cilvēces traģēdiju izmantot savai propagandai. Mans nolūks ir izklīdināt melus un apstiprināt patiesību. Šajā grāmatā lasītājs atradīs ne tikai atstāstījumu par "žīdu šaušanu", bet visas holokausta ēras analīzi Latvijā. Īsais vācu okupācijas laiks bija sarežģīts posms Latvijas vēsturē. 1941.gadavasarā ne latvieši, ne ebreji un pat ne vācieši neapjauta to ļaunumu un naidu, kas slēpās nacismā. Līdz ar grāmatas pārtulkošanu un izdošanu Latvijā sāksies tās otrā, iespējams, īstā dzīve. Nebija pareizi, ka pasaule par holokaustu Latvijā varēja uzzināt vairāk nekā latvieši paši. Ceru, ka ekstrēmisti atkāpsies un patiesība, izvārgusi, cauršauta un uz kruķiem, iznirs no kaujas dūmiem." /Andrievs Ezergailis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 28,00.
"Lata romāns" Vladimirs Kaijaks ZEM MARSA DEBESĪM
(Izd. "Lauku Avīze", 99.g., 320 lpp.)
Šis ir turpinājums iepriekšējam Vladimira Kaijaka romānam "Enijas bize". Ja esat to lasījuši, sieviete uz šīs grāmatas vāka liksies pazīstama. Jā, tāda, tik līdzīga mātei, nu jau gandrīz pieaugusī meita Mirga. Mīlēta un mīloša, tomēr laime no viņas bēg, it kā mātes lāsts pār Nārbuļu dzimtu nāktu atpakaļ uz darvdeģa būdu.. Romāna notikumi būs saprotami, arī nezinot, ko vēstīja "Enijas bize". Divu dzimtu likteņiem varēsiet sekot arī turpmāk...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00.
LATVIEŠU LITERATŪRAS VĒSTURE 2.sējums 1918.-1945.g.
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 448 lpp., cietos vākos)
    Latviešu literatūras attīstības procesa izsekojums turpinās, un šajā sējumā lasītāji atradīs pārskatu par literatūras parādībām laika posmā no 1918.gada novembra līdz 1945.gada maijam. Tie ir divi atšķirīgi periodi: pirmais un plašākais aptver Latvijas pirmās brīvvalsts laiku, ko 1940.gada jūnijā pārtrauca okupācija. Latvija tika anektēta un varmācīgi iekļauta Padomju Savienībā un latviešu literatūras un mākslas gaitai dota pilnīgi cita ievirze, tālab 1940.-1941.gada literāro parādību apskats šajā sējumā nav ietverts, bet atstāts nākamajam, trešajam sējumam, kurā būs aplūkots latviešu literatūras ceļš padomju ideoloģijas diktāta apstākļos.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00.
Arhibīskapa Dr. Jāņa Matuļa piemiņai SĒJĒJS un PĻAUJA
(Izd. "Svētdienas Rīts", 99.g., 96 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
VALMIERAS NOVADA TEIKAS
(Valmiera, 1999.g., 360 lpp., cietos vākos)

    Rakstos un ļaužu atmiņā saglabātas vairāk nekā 700 teikas par Valmieras novadu, par tiem laikiem, kad ezeri lidojuši, vietu meklēdami, Dieviņš lauka malā ēdis pusdienu, Velns nesis akmeņu klēpjus, lielais svētozols kā virsaitis stāvējis sardzē par mūsu Tēvzemi... Un tas bijis tepat, Valmieras novadā.
    Lai šī grāmata rosina vēlēšanos atrast teikās minētās vietas un tā iepazīt novadu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Latvijas Valsts Universitātes vēsture 1940-1990
(Rīga, 1999.g., 562 lpp., cietos vākos)
    "Mēs esam nokratījuši okupācijas jūgu un atkal jūtamies brīvi... Mēs esam izdzīvojuši un saglabājuši savas vērtības, - ja ne fiziskā vai materiālā veidā, tad vismaz pilnībā nekad nezaudētās garīgās vērtības, kuras šodien no jauna materializējam." /LU rektors Juris Zaķis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 25,00.
Jānis Lismanis
KAUJU UN KRITUŠO KARAVĪRU PIEMIŅAI 1915.-1920.
(Izd. "N.I.M.S.", 99.g., 406 lpp., A4 formāta, cietos vākos)
    Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 30,00.
LATVIEŠU RAKSTNIEKU PORTRETI
(Izd. "Zinatne", 99.g., 192 lpp.)
Trimdas rakstnieki.
    Grāmatu sagatavojuši LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta līdzstrādnieki. Tajā publicēti raksti par P.Ērmani, I.Grebzdi, V.Tomu, P.Klānu, A.Johansonu, G.Zariņu, Dz.Sodumu, V.Zepu, J.Klīdzēju.
    Grāmata domāta visiem, kas interesējas par mūsu trimdas rakstniekiem, viņu dailradi un visai sarežgīto dzīves gājumu. Portreti iespēju robežās iesaistīti laikmeta un literārā procesa kontekstā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
O, VAUŠI!
(Izd. SIA "Rēzeknes Vēstis", 99.g., 63 lpp.)
Karikatūru albums.
    Pie jums, cienījamie lasītāji, ciemos dodas neparasta grāmata. No katras lappuses pretī raugas kāda labi pazīstama seja...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Gundars Keninš-Kings UZŅĒMĪBU!
(Izd. Jana Rozes apg., 99.g., 216 lpp., cietos vākos)
    Grāmata stāsta par veiksmīgiem Latvijas uzņēmējiem, kuri guvuši panākumus darījumu pasaulē gan agrāk, gan mūsdienās. Īpašu vērību pievēršot tieši latviešu uzņēmējiem raksturīgajai vērtību sistēmai un rakstura iezīmēm, kas ļauj pielāgoties lielu pārmaiņu apstākļiem, autors viņu veikumu salīdzina ar sekmīgu Amerikas lietišķo cilvēku darbību. Katra no grāmatas astoņām nodaļām papildināta ar saistošu vielu pārdomām, pārrunām, pašvērtējumam. Grāmatas beigu daļā atradīsiet praktiskus padomus un uzdevumus, kas palīdzēs sagatavoties uzņēmēja karjerai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Uģis Niedre TĪRUMS MEŽĀ
(Izd. "Avots", 99.g., 160 lpp., cietos vākos)
"Vietas un lietas ir pārpilnas stāstu. Vien jāloba laiktelpa kārtu pēc kārtas, līdz sižets risinas. Galvenie varoņi atkal kļūst viņi - vēstures grāmatas bez vārda, dzīves un piedzīvojumā minētie.
    Šis stāsts ir par kādreiz iekoptu mājvietu Vidzemē un tās ļaudīm vēstures lavīnā, kas grūst pār katru atsevišķi un tautu kopumā. Nenoveršami. Mūžīgi.
    Un par pastāvēšanu!"
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
LATVIEŠU KARAZĒNU STĀSTI
(Izd. Fonds Latvijas Vēsture, 99.g., 406 lpp.)
Rakstu krājums. Sastādītājs Oskars Vizulis.
    "Izvēloties šai grāmatai materiālus, centos parādīt bijušo GSI dienesta gaitas dažādās vietās un vienībās, viņu gūsta gaitas dažādo valstu gūstekņu nometnēs, pēckara laiku, atgriešanos dzimtenē, otro dienestu dažādo valstu militārās struktūrās, ka arī mītnes zemju "iekarošanu" bez ieročiem.
    Vienā grāmatā nav iespējams ievietot visus manis savāktos bijušo GSI likteņstāstus, bet ceru, ka šajā grāmatā ievietotie raksti dos lasītājam nelielu ieskatu par 3614 latviešu zēnu dzīvi, kurus 15-17 gadu vecumā ierāva Otrā pasaules karā.
    Es ceru uz lasītāju atsaucību, lai nākotnē varētu publicēt arī otro vai trešo grāmatu par šo zēnu likteņgaitām. Tāpat aicinu bijušos kara biedrus papildināt manus rakstu krājumus ar aprakstiem, fotogrāfijam un citiem materiāliem par bijušo GSI dzīvi pilnīgākai vēstures faktu sakopošanai."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.
LATVIJAS UNIVERSITĀTEI-80
(Izd. LU, 99.g., 306 lpp., cietos vākos)
Redaktors: Prof. Juris Zaķis.
    Visaptveroša informācija par Latvijas Universitāti - tās vadību, fakultātēm, studentu padomi, universitātes kultūras dzīvi, sportu u.t.t. Izdevums tapis speciāli LU lielajai jubilejai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Alfrēds Kalniņš, Artūrs Krūmiņš BAŅUTA: Librets
(Izd. "ELPA", 99.g., 206 lpp.)
Opera 4 cēlienos. Sastādītājs Guntis Gailītis.
Latviešu, angļu, vācu, krievu un franču valodās vienā grāmatā.
    "Baņuta" latviešu operas kultūrā ieņem īpašu vietu kā emocionāls, dziļi latvisks skatuves darbs. Opera veidota muzikālās drāmas stilā, saglabājot vokālā elementa vadošo lomu. Sižets sakņojas latviešu - lietuviešu tautu tālā senatnē. Partitūra bagāta plašiem kora skatiem, uz kura fona atklājas galveno varoņu spēcīgie raksturi, viņu traģiskie likteņi. Sevišķi atzīmējami Baņutas dziedājumi un Jāņu nakts tautiskie kori - vienas no krāšņākajām operas muzikālajām lappusēm.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Uģis Tamsons REŅĢU ĒDĀJI
(Izd. "Valters un Rapa", 99.g., 200 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata ir par "mazajiem cilvēkiem", par tiem, kuri nestaigā baltās apkaklēs un nebrauc uz ārzemēm biznesa darīšanās. Šī grāmata ir par tiem, kam divlatnieks ir liela nauda. Te viss ir cieši blakus - humors, nopietnība, muļķība, traģēdija.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - 9,00.
Edgars Imants Siliņš LIELO PATIESĪBU MEKLĒJUMI
(Izd. "Jumava", 99.g., 510 lpp., cietos vākos)
    Ideoloģijām ir raksturīga aizspriedumu un ticējumu kultivēšana, stereotipu veidošana, nevēlamā noklusēšana un ilūziju radīšana (..)
    Ikviena patiesība bez sava pretmeta ir tikai puspatiesība: tikai papildināta ar savu komplementāro pretmetu tā kļūst par īsteni pilnīgu Lielās Patiesības iemiesojumu.
    20.gadsimta paradigmu maiņā Cilvēces gara aktivitātes apvienojas kopējā ansamblī, lai daudzveidīgā polifonijā iesaistītos Lielo Patiesību meklējumos.
    Ticība labā uzvarai pār ļauno ir viens no cilvēkā dominējošiem arhetipiem jau kopš seniem laikiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 30,00.
   Vilis Dzelmītis VISUVARENĀ ĒNĀ
(Izd. "Amnis", 99.g., 164 lpp.)
Interesants, autobiogrāfisks stāstījums par pārdzīvoto kā Latvijā, tā arī Sibīrijas ieslodzījumu nometnēs Vorkutā, kurās autors pavadījis vairāk nekā septiņus gadus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
   POLITIKA LATVIJĀ
(Izd. "Rasa ABC", 99.g., 214 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata, kas tapusi ilgākā laika posmā, ir pirmais mēģinājums aptvert neaptveramo - strauji mainīgo Latvijas demokrātiskās politikas arēnu. Tā galvenokārt domāta vispārizglītojošo skolu skolēniem politoloģijas kursa apguvei, to var izmantot skolotāji politoloģijas stundu sagatavošanai, kā arī studenti un citi interesenti, kas vēlas labāk izprast politikas procesus mūsu valstī.
    Grāmatas autori - vairāki gados jauni politologi - cer, ka šī ir viegli lasāma un uztverama mācību grāmata, kas apkopo šā laika priekšstatus par politiku Latvijā un veido pamatu tālākai patstāvīgai sabiedrisko procesu analīzei.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
   WE SANG THROUGH TEARS Stories of Surival in Siberia
(Izd. Jana Rozes apgads, 99.g., 372 lpp., cietos vakos)
    This translation is dedicated to all those whose lives were shattered at a stroke of a pen.
    "Many years had to pass before these stories could be told. They are first-hand accounts written by people deported from Latvia to Siberia in the 1940's and 1950's. They tell about the tragic times when a knock on the door in the middle of the night meant the beginning of a long, painful journey in the cattle wagon to an unknown destination...
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00.
   JAUNUMS!!!
   Enciklopēdiju sērijā "Latvija un latvieši"
   iznākusi jauna grāmata
   TEĀTRIS UN KINO BIOGRĀFIJĀS 1.daļa (A-J)
Iekļautas arī 1920.-1945.g. aktieru, teātra un kino darbinieku biogrāfijas un tā līdz mūsdienām.
Pavisam kopā būs 3 daļas.
2.daļā turpināsies biogrāfijas.
3.daļa pēc biogrāfiju daļas - rādītāji un pielikumi.
1.daļas piegāde izmaksā - USD 43,00.
   Jānis Liepiņš    MANI PACIENTI
(Izd. "Preses nams", 98.g., 200 lpp.)
Ārsta nemedicīniskas piezīmes.
Rakstnieks atceras māksliniekus, literātus, dziļi inteliģentus cilvēkus, ar kuriem nācies saskarties gan savās mediķa gaitās, gan Latvijas kultūras dzīves norisēs - no pirmajiem pēckara gadiem līdz mūsu dienām. Neparastas personības, raksturi, sarežģīti likteņi. Aculiecinieka stāstījums paglābis no aizmirstības spilgtas viņu mūžu epizodes.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD12,00.
   Valentīna Skujiņa LATVIEŠU VALODA lietišķajos rakstos
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 150 lpp.)
Pareizrakstība, īpašvārdi, saīsinājumi, vārda izvēle, teksta izveide, palīgvārdi, datējums, adrese, pieturzīmes, vēstules, dokumenti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
   Anna Seile   ANNAS 2.burtnīciņa. 1992/1995
(Izd. "Avots", 99.g., 301 lpp., cietos vākos)
Dienasgrāmata, atmiņas, dokumenti.
Šajā grāmatā ir publicēti Annas Seiles dienasgrāmatas fragmenti par 5. un 6. Saeimas vēlēšanām, darbību Saeimā un Centrālajā zemes komisijā, LNNK partijas vadībā. Pastaliņu valkātāji ir kļuvuši par ministriem vai baņķieriem, par ierēdņiem vai bezdarbniekiem. Bet viņu toreizējās domas un izteicieni, viedokļi un viedokļu kūleņi dienasgrāmatā ir saglabāti neizmainīti.
    Autore pateicas liktenim un visiem, kuri kļuvuši par politiskās skatuves aktieriem viņas burtnīciņās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
   Adolfs Stamguts LATVIETIS SABIEDROTO GŪSTĀ UN TRIMDĀ
(
Izd. 99.g., 200 lpp., cietos vākos)
Atmiņu dienasgrāmata.
Adolfs Stamguts dzimis un uzaudzis Daugavas krastā pie leģendām apvītā Staburaga, kurš tagad atrodas 20 metrus zem ūdens. Liktenis bija lēmis, ka viņš, kā daudzi latvieši, tika ierauts Otrajā pasaules karā. Grāmatas autors apraksta kara gaitās pieredzēto, pēc tam dzīvi gan sabiedroto gūstā, gan bēgļu nometnēs. Piecdesmitajos gados Adolfs Stamguts ar ģimeni pārceļas uz pastāvīgu dzīvi tālu no dzimtenes - Amerikā. Grāmatas beigās autors pēc nesenā kārtējā dzimtenes apmeklējuma dalās iespaidos par tām postošajām sekām, kuras Latvijā atstājusi piecdesmit gadu padomju okupācija.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
   Janīna Kursīte MĪTISKAIS folklorā, literatūrā, mākslā
(Izd. "Zinātne", 99.g., 525 lpp., cietos vākos)
Šī grāmata ir mēģinājums izzināt latviešu mītiskos priekšstatus, aptverot iespējami visus folkloras žanrus - tautasdziesmas, paražas, teikas, nostāstus, ticējumus, buramvārdus. Bez tam mēģināts atrast vienojošo un kopīgo trīs dažādās jomās - folklorā, literatūrā un tēlotājā mākslā. Šeit risinātas vairākas tēmas, kas līdz šim latviešu folkloristikā nav aplūkotas nemaz vai ir skartas tikai garāmejot, piemēram: sapņi un mītiskā domāšana, sapņi un literatūra, savvaļas augu mītika, kanibālisms utt.
Grāmata noderēs ikvienam, kas interesējas par mītoloģiju.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
   Vēsturisks romāns:   Jānis Sarma   NEGANTNIEKS
(Izd. apg. "Daugava", 99.g., 376 lpp., cietos vākos)
Romānā autors reālistiski un vienlaikus iejūtīgi ataino mūsu pirmās Atmodas laikmetu, latviešu un baltvācu konfliktus, nacionālās pašapziņas mošanos, centrā kā šī laikmeta sirdi un dvēseli tēlojot ugunīgo dzejnieku Ausekli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
   Inga Reča JANSONU DZIMTA: Arvīds, Iraīda, Mariss, Ilona
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 231 lpp., cietos vākos)
"Visspožākais savas paaudzes diriģentu zvaigznājā..."
Tā pasaules mediji raksturo MARISU JANSONU, bet šī grāmata krāsaini stāsta arī par Marisa muzikālo ģimeni: māti IRAĪDU, tēvu ARVĪDU, meitu ILONU.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.


GRĀMATIŅAS BĒRNIEM!!! Sērija "MĀCIES AR PRIEKU"

   PIRMIE SKAITĻI
(Izd. "Egmont Latvija")
"Mācies ar prieku" - piedāvā šī jaukā grāmata mazuļiem jau no pirmā dzīves gada. Skaitīšanu atvieglos un rosinās zīmējumu atbilstība bērnu pieredzei.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.

   GROZĀMGRĀMATA: VĀRDI
(Izd. "Egmont Latvija")
"Mācies ar prieku" - mudina grozāmgrāmata ikvienu mazuli, arī to, kurš varbūt vēl nav sasniedzis gada vecumu.
Ir tik viegli un arī interesanti uzzināt jaunus vārdus, ieraudzīt šo vārdu īpašniekus, izdibināt un mainīt sakarības starp vārdiem un attēliem ar šīs grāmatas palīdzību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
   GROZĀMGRĀMATA: SKAITĻI
(Izd. "Egmont Latvija")
"Mācies ar prieku" - mudina grozāmgrāmata ikvienu mazuli, arī to, kurš varbūt vēl nav sasniedzis gada vecumu.
Ir patiesi aizraujoši iepazīt skaitļus un mācīties skaitīt līdz desmit, vērojot pazīstamas būtnes un norises grāmatas lappusēs un sev apkārt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.

PIEDĀVĀJAM AUGŠMINĒTĀS TRĪS BĒRNU GRĀMATIŅAS IEGĀDĀTIES VISAS KOPĀ
TIKAI par USD 22,00.
   Skaidrīte Kaldupe SVĒTVAKARA VIESIS
(Izd. "SolVita", 99.g., 344 lpp., cietos vākos)
Romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
   Jānis Čakste TAISNĪBA VIENMĒR UZVARĒS
(Izd. "Jumava", 99.g., 196 lpp., cietos vākos)
Atmiņas. Runas. Dokumenti. Raksti. Vēstules.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
   "Lata romāns" Milda Geidāne PUISIĶCIEMS
(Izd. "Lauku Avīze", 99.g., 256 lpp.)
"Puisiķciemā" ir parādīts, kā dzīvo mūsu "mazais cilvēks" šodienas laukos, kur stiprie iztur, vājie salūst. Īstu prototipu romāna tēliem nav. Tikai no dažādiem autorei zināmiem cilvēkiem paņemtas viņu raksturīgākās īpašības, un viņi neviens nedzīvo Puisiķciemā. Tieši tāpat, kā savulaik Blaumanis salika Ērgļu pagasta zemniekus jūrā uz atlūzuša ledus gabala.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00
. 
   Enciklopēdija LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅAS 1918.-1920.
(Izd. "Preses nams", 99.g., 448 lpp., cietos vākos)
    Pirmais enciklopēdiskais izdevums par Latvijas brīvvalsts nodibināšanu un tās nosargāšanu Latvijas Brīvības cīņās 1918.-1920.g., ietverot arī šā laikmeta sabiedriski politiskās, kultūras un mākslas dzīves norises. Plašs Latvijas Brīvības cīņu hronoloģiskais izklāsts, priekšmetu un personu biogrāfiskie šķirkļi. Grāmatā dots galveno vēstures avotu un nozīmīgākās literatūras saraksts, kā arī plašs personu rādītājs. Izdevums bagātīgi ilustrēts, tajā ievietotas kartes, shēmas, tabulas. Enciklopēdija paredzēta vēstures speciālistiem, pasniedzējiem, skolotājiem, studentiem, kursantiem, skolu jaunatnei, visiem, kas interesējas par Latvijas vēsturi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 38,00.
    Anšlavs Eglītis   NAV TAK DZIMTENE
(Izd. "Zinātne", 99.g., 399 lpp., cietos vākos)
R o m ā n a darbība noris 1965.gadā Amerikā. Kopš latviešu ieceļošanas šajā zemē jau apritējuši piecpadsmit gadi - pietiekami ilgs laiks, lai jaunajos apstākļos iesakņotos un iedzīvotos. Kā tas katram ir izdevies? Vai tas ir tik vienkārši - prast dzīvot? Un kādu jēgu ietveram šai vārdā?
    Būdams teicams portretists, A.Eglītis tēlo dažādus raksturus, arī savdabjus un īpatņus, kurus apvieno kopīga situācija - visi ir trimdinieki. Daudz kas ir jāpārcieš, jo - nav tak dzimtene. Taču - jādzīvo!
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
   Astra Buka-Rancāne      CŪKPIEŅU LAIKS
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 276 lpp.)
Romantiskas mīlestības stāsts dienasgrāmatas formā dokumentē 70.gadu jaunatni Kurzemes pusē, vislielāko uzmanību veltot Rucavas vidusskolai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00.
    Imants Auziņš   RITUMS
(Izd. "SolVita", 99.g., 384 lpp., cietos vākos)
Deviņdesmito gadu lirikas izlase.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
    Heinrihs Strods    LATVIJAS NACIONĀLO PARTIZĀNU KARŠ
(Izd. "Preses nams", 99.g., 660 lpp., cietos vākos)
Dokumenti un materiāli. 1944.-1956.
    Šī ir otrā grāmata par Latvijas nacionālo partizānu karu, - būtībā te publicētie dokumenti un materiāli papildina jau 1996.gadā iznākušo šā paša autora pirmo darbu "Latvijas nacionālo partizānu karš 1944-1956". Grāmata domāta vēsturniekiem, skolotājiem, novadpētniekiem un citiem interesentiem.
Abās grāmatās darbojošos personu rādītājs pievienots kā atsevišķs pielikums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 25,00.
    Jānis Ezeriņš NOVELES
(Izd. "Atēna", 98.g., 500 lpp., cietos vākos)
Labi apsvērta, detaļās pārdomāta ir viņa labāko noveļu kompozīcija. Negaidīto sižeta pavērsienu, novelei nepieciešamo "vanagu" J.Ezeriņš rūpīgi sameklē un novieto. Rakstnieks noveles rakstīšanu salīdzinājis ar sārta kraušanu. Kad sārts labi sakrauts, beigās tam jāpielaiž uguns, kas visu apņem un apvieno. Šais savdabīgajos noveļu sārtos rakstnieks dedzinājis dzīves neīstumu un melus. Šie sārti no jauna aizdegas pateicīgo lasītāju apziņā. Un liesmos vēl ilgi, ilgi...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 25,00.
     Jānis Rokpelnis LIRIKA
(Izd. "Atēna", 99.g., 192 lpp., cietos vākos)
"Caur groteskas ērkšķiem pie lirikas zvaigznēm - tāds ir Jāņa Rokpeļņa ceļš.
Viņa poētiskā summa mums atgādina, ka ne dzīve, ne dzeja nebūt nav tik vienkāršas, kā dažbrīd šķistos.
Jānis Kristītājs, Jānis Steiks un Jānis Rokpelnis mājo zem vienas saules." /Knuts Skujenieks/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
    LATVIEŠU-ANGĻU VĀRDNĪCA
(Izd. "Avots", 99.g., cietos vākos)
Ap 42 000 vārdu d i v o s sējumos.
Komplekta cena ar piegādi - USD 45,00.
    Vilnis Purēns LATVIJAS VĒSTURE
(Izd. "RaKa", 98.g., 258 lpp.)
Eksperimentāla mācību grāmata.
    Grāmatā apkopota Latvijas vēsture no senajiem laikiem līdz mūsu dienām. Izmantojot šo grāmatu, Latvijas vēstures kursu var apgūt divos veidos: paralēli pasaules vēsturei (tādā gadījumā skolēniem, atsākot mācīties Latvijas vēsturi, ieteicams izlasīt grāmatas beigās doto tēmas kopsavilkumu) vai arī pasaules vēstures kursa beigās. Tad ar Latvijas vēstures palīdzību var atkārtot pasaules vēstures galvenās problēmas. Grāmatas pielikumā atradīsiet arī īsu Igaunijas un Lietuvas vēsturi.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
    Zane Baķe KONTŪRKARTES Latvijas vēsturē
(Izd. "RaKa", 98.g., 32 lpp.)
Kontūrkartes izveidotas, pamatojoties uz Viļņa Purēna izstrādāto mācību grāmatu "Latvijas vēsture".
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 4,00.
    Vilnis Purēns, Agris Liepiņš, Zane Baķe
    NO LAIKMETA UZ LAIKMETU

(Izd. "RaKa", 96.g.)
Latvijas vēsture shēmās un kartoshēmās.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
PIEDĀVĀJAM VIENREIZĒJU IESPĒJU IEGĀDĀTIES AUGŠMINĒTĀS 3 GRĀMATAS VISAS KOPĀ PAR $19..
   LATVIJAS MEŽU VĒSTURE līdz 1940.gadam
(Rīga, 99.g, 364 lpp., cietos vākos)
Grāmatā ir piecas nodaļas, kurās varēsiet iepazīties ar Latvijas mežu politiku un tās likumdošanu, ar Latvijā sastopamajiem meža dzīvniekiem, ar to kā norisinājās koktirdzniecība Latvijā no 1200. līdz 1940.gadam, kāda bija mežu izmantošanas attīstība Latvijā un daudz citām interesantām lietām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00.
   Suitu novada mantojums: Dziesminiece VERONIKA PORZIŅĢE
(Izd. "Preses nams", 99.g., 312 lpp., cietos vākos)
Ar šo grāmatu suitu novadam atpakaļ tiek nodotas tās vērtības, kas te radītas ilgā laika periodā. (..)
  Katra rindiņa saglabā sevī tādu spirgtumu, dzīvesprieku un vieglumu! Vienlaikus te cauri jūtams suitu sīkstums un pašcieņa.
  Te ir sakopotas gan skumjas, gan prieka dziesmas - kā jau tas piederas dzīvei. Visam, kas notiek, ir sava būtība un jēga.   /Aija Kokale/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
   Vaidelotis Apsītis PIE NACIONĀLĀS SAVDABĪBAS AVOTIEM
(Izd. "Preses nams", 99.,g., 136 lpp., cietos vākos)
Zinātniskas esejas par latviešu memoriālo mākslu XX gs. 20.-30. gados ir mēģinājums atsegt cilvēka un dzīvās, kā arī nedzīvās dabas mijiedarbību, kas veidojusies konkrētajos ģeogrāfiskajos un sadzīves apstākļos.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
   Egils Lukjanskis PRIVĀTTIESNESIS
(Izd. "Preses nams", 99.g., 416 lpp., cietos vākos)
Ko jūt un domā sarkanā samta mantijā tērpies tiesnesis, kad viņš slepkavam paraksta nāves spriedumu?
   Vai pastāv tāda mīlestība, kuras vārdā cilvēks bez šaubīšanās spēj izdarīt noziegumu, par kuru draud nāves sods?
   Kas ir nāves sods no juridiskā un morāles viedokļa? Kas - tiesneša paraksts zem šāda tiesas sprieduma?
   Kas tas ir par savādu un nepārvaramu garīgu spēku, kas gandrīz vai katram no mums liek mīlēt, nīst un alkt atriebības?
   Romānā "Privāttiesnesis" piedāvātās atbildes var būt arī apšaubāmas. Patiesās atbildes mums jāmeklē katram pašam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
   Arnis Terzens PAGĀNU ORĢIJAS
(Izd. Jāņa Rozes apgāds, 99.g., 656 lpp., cietos vākos)
Romāna varonis, arhitekts Harolds, mūsdienu juceklīgajos apstākļos pratis sev nodrošināt visai pārticīgu un ērtu dzīvi. Tad atgadās banāla, nejauka ķibele - viņam apzog automašīnu -, un šī saskarsme ar noziedzības pasauli sadragā Harolda trauslo stabilitātes un drošības ilūziju.
   Vai apzagšana bija nejaušs gadījums vai varbūt sākums rūpīgi izplānotai noziegumu ķēdei? Neapmierinātība ar valsts struktūru pasivitāti un aizvainotā pašcieņa liek Haroldam kopā ar draugiem sākt "taisnības meklējumus" uz savu roku...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
   DAUGAVAS SARGI: Brīvības cīņas 1919.gadā
(Izd. a/s "Valters un Rapa", 99.g., 377 lpp., cietos vākos)
Sakopojis Andrejs Iksens.
Saturā: Jānis Akuraters, Anna Brigadere, Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis Ezeriņš, Jānis Sudrabkalns, Edvarts Virza u.c. Bez tam vēl: armijas virspavēlnieka štāba oficiālie ziņojumi, uzsaukumi, Tautas Padomes rezolūcijas, vēsturiski fakti, izvilkumi, daudz citu rakstu, shematiska pozīciju karte, Rīgas plāns ar kritušo granātu atzīmējumiem un ilustrācijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
   Margarita Stradiņa ATŅEMTĀ DZIMTENE
(Autorizdevums, 99.g., 288 lpp.)
Šo grāmatu, kas tikai šodien ierauga dienas gaismu, vairākus gadu desmitus ir saudzīgi glabājusi nākotnes paaudzēm skaudrā Latvijas zeme. MARGARITA STRADIŅA to uzraksta19 gadu vecumā, pārnākusi mājās no Sibīrijas Golgātas ceļiem. Toreiz par deportācijām un izsūtījumā pārdzīvotām necilvēciskām mokām nedrīkstēja ieminēties pat čukstus. Tāpēc autore rūpīgi slēpj no apkārtējiem, ka raksta atmiņas par izciesto. Kad darbs ir pabeigts, viņa to iepako stikla burkā un ierok zemē blakus bērza stādiņam...
"Es pārnākšu, kad upe lēnām aizsals, vai varbūt arī tad, kad puteņos jau sniegs, es pārkāpšu pār visiem asiem žogiem, es pārnākšu, vienalga, kad tas būs". /Margarita Stradiņa/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00.
   Guntis Berelis MĪNOTAURA MEDĪBAS
(Izd. "Atēna", 99.g., cietos vākos)
... īstenībā nekāda Mīnotaura nav. Varbūt viņu jau aizlaikos nokāvis Tēsejs, varbūt nogalējis kāds cits drosmīgs bruņinieks, kura vārdu gadu simti nav saglabājušies, bet visticamāk, ka Mīnotaurs ir melīgo grifonu izdoma, kas radīta, lai aizšķērsotu nelūgtiem viesiem ceļu uz pasakaini skaisto ieleju...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
   Alberts Caune KAD BRĪNUMPUĶE ZIED
(Izd. "SolVita", 99.g., 278 lpp., cietos vākos)
Sapņojums par dzīvi nepārtrauktā Latvijas valstī.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00.
   Linda Dumpe LATVIEŠU TRADICIONĀLĀ PIENSAIMNIECĪBA
(Izd. Latv. vēst. instit.apg., 98.g., 255 lpp., cietos vākos)
    Piena produkti un piena ēdieni.
Šajā grāmatā latviešu piensaimniecība pirmo reizi atspoguļota etnogrāfa skatījumā. Autore parāda piensaimniecības attīstības gaitu kopš tās pirmsākumiem līdz industriālajam laikam, kā arī iepazīstina ar piena izmantošanas raksturīgākajām iezīmēm - piena produktu gatavošanas tradicionālajiem paņēmieniem, ikdienas un svētku ēdieniem.
    Grāmata domāta etnogrāfijas un tautas uztura pētniekiem, studentiem un visiem, kam interesē latviešu tautas vēsture un kultūra.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
   AK, DZĪVĪTE!
(Rīga, 1999.g., 152 lpp., cietos vākos)
Ilzes Gundres sakārtojums.
    Šis apsveikumu, novēlējumu un veltījumu krājums ir turpinājums iepriekšējam izdevumam "Dzīve, mana dzīvīte". Tajā apkopotas jaunas populāras dzeju rindas dzīves nozīmīgiem gadījumiem. Tās tradicionāli sakārtotas tematiskās nodaļās, kas veltītas jubilejām, kāzām, bērniem, jauniešiem, mātei, Ziemassvētkiem, sēru gadījumiem. Ir pirmpublicējumi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
   Biruta Eglīte    PASTA GRĀMATA
(Izd. "Nordik", 99.g., 215 lpp., cietos vākos)
Fakti un publicistiskas piezīmes par Latvijas pasta satiksmes attīstību otrajā gadu tūkstotī.
    Šī ir jau ceturtā Birutas Eglītes asas publicistikas grāmata ("Vienas ģimenes fenomens", 1996; "Šīs spēles noteikumi", 1998; "Kas jūs bijāt, Gunār Astra?", 1998.). Tās apvieno autores noteikta pozīcija, kas ne vienmēr sakrīt ar sabiedrībā ierasto uzskatu.
    "Pasta grāmatas" nepretenciozais nosaukums pārsteidzoši kontrastē ar garo un sarežģīto nozares attīstības ceļu, kas tik sāpīgi precīzi atspoguļo visas mūsu tautas traģisko un pārbaudījumiem piepildīto likteņgaitu no maz pētītas puses...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
   "Lata romāns" - Monika Zīle    LILIJA
(Izd. "Lauku Avīze", 99.g., 319 lpp.)
Romāns.
    "Mīlestības vaibstus kopš neatminamiem laikiem pūlas uzzīmēt bezvārda mākslinieki. Tās balsi uztver un atkārto vēji, putni un straumes... Nav brīnums, ka pirmajā brīdī Evelīna nepamanīja viņu. Gaišmatainā skaistule tad vēl nezināja, ka tieši šis vīrietis uzmodinās viņas kaislību un liks iepazīt aizraušanās skurbumu. Advokāts Čeimurs tobrīd nekala atriebības plānus pret modes nama "Belinda" īpašniecēm, bet viņa sieva Loreta neuzlūkoja Evelīnu kā sāncensi."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00.
    Andris Kolbergs   RĪGAS GRĀMATA
(Izd. "Apgāds Jāņa sēta", 99.g., 142 lpp., cietos vākos)
Rīgas centra parki un bulvāri.
Eklektikas jeb historisma stila celtnes.
Rīga - jūgendstila metropole.
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    ZEMES DĒLS AR ZVAIGŽŅU DVĒSELI
(Izd. "Pētergailis", 99.g., 232.lpp., cietos vākos)
Krājums literatūrzinātnieka VIĻŅA EIHVALDA piemiņai.
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    Alfrēds Dziļums   CILVĒKI VĒTRĀ
(Izd. apg. "Daugava", 99.g., 359 lpp., cietos vākos)
Alfrēda Dziļuma jaunākais romāns "Cilvēki vētrā" atkal ļauj iepazīt Dziļumu kā latviešu tautas likteņstāsta hronistu.
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    Zenta Mauriņa
    Raksti piecpadsmit sējumos. IV sējums: DROSME BŪT
(Izd. apg. "Daugava", 99.g., 406 lpp., cietos vākos)
Zviedrijas dienasgrāmatas. Itālijas ceļojums.
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
    "Enciklopēdija katrai ģimenei: Tava labākā grāmata par Latviju"
    RĪGA - II grāmata
(Izd. "Aplis", 99.g., 269 lpp., cietos vākos)
Uzzināsit daudz interesantas lietas par Rīgas vēsturi.
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    OKUPĀCIJAS VARU POLITIKA LATVIJĀ 1939.-1991.g.
Latvijas Valsts arhīva sagatavots dokumentu krājums.
(Izd. "Nordik", 99.g., 590 lpp., A4 formāta)
     Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 31,00.
    Zigmunds Skujiņš   MIESAS KRĀSAS DOMINO
(Izd. "Preses nams", 99.g., 406 lpp., cietos vākos)
    Romāns "Miesas krāsas domino" ir nopietns stāsts par mūsu savienotajiem likteņiem un arī ironisks joks, karnevāls un spēle.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    LATVJU TAUTAS DAINAS
(Izd. "Avots", 99.g., 506 lpp., cietos vākos)
    Dainās ierakstīta mūsu valoda, mūsu vēsture, mūsu tautas pieredze un sapņi. Tās ir izturējušas gadsimtiem ilgu laika pārbaudi. Ceram, ka dainas ir jums līdzās arī šodien - svētkos un ikdienā, ka tās palīdz kopt tradīcijas un pilnveidot dzīvesveidu, rāda ceļu pasaules izziņas un tikumisko ideālu meklējumos.
    Dainu Tēvs mums ir sarūpējis apmēram divus miljonus tautasdziesmu - katram latvietim pa vienai. Tādēļ meklējiet, atrodiet savu!
    Šī latvju tautas dainu izlase paredzēta tiem, kas tur godā mūsu tautas dzīvesziņu, bet it īpaši - skolu jaunatnei.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 23,00.
    Visvaldis Lācis   DZĪVES PĀRDOMAS
(Izd. "Vieda", 99.g., 318 lpp., cietos vākos)
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
    "Vajadzīga grāmata":
    20. un 30. GADU LATVIEŠU RAKSTNIEKU PORTRETI   II daļa

(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 216 lpp.)
    "Ikkatrs latviešu lasītājs pazīst mūsu pagātnes literatūras augstākās virsotnes. Ja ne labi pazīst, tad kaut ko vismaz zina par R.Blaumani, J.Poruku, Raini, A.Grīnu, Anšl.Eglīti un vēl dažiem citiem. Tomēr literatūras vēsturi, kas ir nozīmīga nacionālās kultūras sastāvdaļa, neveido tikai atsevišķas, lai arī ļoti spožas zvaigznes, bet arī mazākas, tomēr spilgtas un savdabīgas personības. Tieši tās nereti rosinājušas kādu žanru, virzienu vai literāro skolu."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
    "Vajadzīga grāmata": MUŠMIRĒNS
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 80 lpp.)
    Īslugas bērniem.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 4,00.
    Jānis Baltvilks   DIVPADSMIT PASTAIGAS DABĀ
(Izd. "Enigma", 99.g., 70 lpp., cietos vākos)
    Andra Eglīša fotogrāfijas.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
    PASMAIDĪSIM, MĪĻĀ!
(Rīga, 99.g., 302 lpp.)
Anekdotes, smieklīgi notikumi, jautri pastāstiņi, un ne tikai...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.

     LATVIJAS VALSTS UN TĀS VĪRI 1918.-1940.
Ar Pirmās Republikas un Otrās Republikas Saeimas un Valdības locekļu sarakstiem pielikumā.
(Izd. "Latvijas Vēstnesis", 98.g., 544 lpp., cietos vākos)
Latvijas Republikas Valdības ministri savos darbos.
Veltīts Latvijas valsts astoņdesmitgadei.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 38,00.

     Alfreds Dāvids   SKAIDAS
(Izd. "Preses nams", 99.g. 574 lpp., cietos vākos)
"Mēs divdesmitā gadsimta divdesmitajos gados dzimušie latviešu jaunieši - kā sīkas skaidas, kas atcirstas no dzīvā tautas koka, tikām mētāti bangojošajā pasaules notikumu okeānā bez reālām iespējām pašiem veidot savu turpmāko likteni."
Autobiogrāfiskajā romānā "Skaidas" par savu paaudzi un tās laiku, līdz pat šodienai, raksta ilggadējs mūzikas pedagogs - nu jau arī literāts - Alfreds Dāvids.
Grāmata iznāk sērijā "Likteņi. Fakti. Atmiņas. Versijas".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.
     Enciklopēdija LATVIJAS PILSĒTAS
(Izd. apg. "Preses nams", 99.g., 592 lpp., cietos vākos)
Greznajā izdevumā apkopota informācija par visu 77 Latvijas pilsētu vēsturi, iedzīvotājiem, saimniecību, reliģiju, pilsētbūvniecību un kultūru - no Ainažiem līdz Zilupei. Informācija bagātīgi ilustrēta ar kartēm, fotoattēliem, shēmām un diagrammām.
Šo grāmatu varētu vērtēt kā solīdu, iekārojamu, gudru un nepieciešamu gan kā izziņas materiālu, gan kā mūsdienu kultūrvēsturisku vērtību, kurai būtu atvēlama goda vieta katrā mājā.
Vienas enciklopēdijas cena ar piegādi - USD 56,00.
     Šolems Ašs   NĀCARIETIS
(Izd. "Jumava", 99.g., 576 lpp., cietos vākos)
Romāns par Viņu, kas pārveidojis cilvēces vēsturi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 32,00.

    "Vajadzīga grāmata" Rūdolfs Blaumanis: NOVELES
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 159 lpp., cietos vākos)
Izdevumā iekļautas septiņas noveles - "Raudupiete", "Salna pavasarī", "Purva bridējs", "Andriksons", "Nāves ēnā", "Laimes klēpī", "Sapnis".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.

    "Vajadzīga grāmata" Rūdolfs Blaumanis: STĀSTI
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 135 lpp., cietos vākos)
Izdevumā iekļauti pieci stāsti - "Nezāle", "Pērkoņa negaiss", "Spijēnos", "Šūpulis" un "Brīnuma zālīte".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.

    "Vajadzīga grāmata" ZIEMASSVĒTKU DĀVANA
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 56.lpp.)
Īslugas bērniem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 4,00.

    "Sprīdi pa sprīdim" (7-12 gadi) LATVIEŠU TAUTAS ANEKDOTES
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 56 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.

   Rakstu krājums "Rakstnieki par rakstniekiem"
  ALEKSANDRS GRĪNS

(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 75 lpp.)
Aleksandra Grīna īsprozas saturiskās un mākslinieciskās kvalitātes savā apcerē rūpīgi aprāda Benita Smilktiņa. Bez tam krājumā aplūkotas arī mazāk pazīstamas rakstnieka darbības jomas. Aleksandra Grīna dramatiskos darbus izvērtējis Benedikts Kalnačs, bet viņa devumu esejistikā - Viesturs Vecgrāvis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 4,00.

    Dzintra Paegle  LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBGRĀMATU PAAUDZES
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 103 lpp.)
Pirmā paaudze. 1874.-1907.g. Teorija un prakse.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.

    Atis Skalbergs   AR TICĪBU LATVIJAS SAULEI
(Autorizdevums, 99.g., 367 lpp.)
Publicistika. Intervijas. Stāsti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.

    LATVIEŠU-LĪBIEŠU-ANGĻU sarunvārdnīca
(Izd. Līvu (lībiešu) savienība "Līvo'd Īt", 99.g., 101. Lpp.)
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi - USD 8,00.

    Umberto Eko: ROZES VĀRDS
(Izd. Jāņa Rozes apgāds, 99.g., 694 lpp.)
Romāns "Rozes vārds" saņēmis vairākas literārās prēmijas
un tulkots 32 pasaules valodās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 29,00.

    LATVIEŠU TAUTAS MĪKLAS
(Izd. Jāņa Rozes apg., 99.g., 322 lpp., cietos vākos)
Daudz un dažādas mīklas ar visiem atminējumiem (beigās), kā arī viss par mīklām - mīklas jēdziens, mīklas pasaules literatūrā, mīklas mūsu tautas pasakās utt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.

    LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS
(Izd. Jāņa Rozes apg., 99.g., 430 lpp., cietos vākos)
Ziemas saulgriežu dziesmas, pavasara ieražu dziesmas, vasaras saulgriežu dziesmas, rudens ieražu dziesmas, latvieši gadskārtu svētkos un svinamās dienās, kā arī tautasdziesmu leksikas skaidrojošā vārdnīca.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.

    Laimonis Purs  DEGOŠAIS PILSKALNS un KRUSTS VIRS PILSKALNA
(Izd. a/s "Valters un Rapa", 460 lpp., cietos vākos)
Šajā grāmatā apvienoti tetraloģijas pirmie divi romāni - "Degošais pilskalns" un "Krusts virs pilskalna". Līdzās autora radītiem tēliem lasītājs sastaps konkrētas vēsturiskas personas, daudzas epizodes un notikumi sakņojas vēsturiskos faktos, un tādējādi grāmata ir arī palīgs Latvijas vēstures izzināšanai.
Tikai zinot pagātni, tautai ir nākotne. Nākamība dzimst pagājības klēpī.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.

    Galda spēle LATVIJA MOZAĪKĀ (puzzle)
Vienas spēles cena ar piegādi - USD 10,00.

    J.Rubenis, M.Subačs  CEĻŠ UZ EMAVU
365 pasakas pārdomām katrai gada dienai.
(Izd. "Zvaigzne ABC", 98.g., 407 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.

    Daina Avotiņa  TICU ZEMEI UN CILVĒKIEM
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 230 lpp., cietos vākos)
"Visu, ko šeit stāstu, esmu smēlusi galvenokārt pati no savas atmiņas, tiesa, varbūt dažu labu reizi neprecīzas, tāpat arī no šādiem tādiem veciem pierakstiem un no nelaiķes Ainas Jēriņas, manas māsīcas, stāstītā. Liekas, ka no viņas es varēju uzzināt daudz vairāk, bet mums abām likās, ka vēl jau daudzas reizes tiksimies. Aina no mums, māsīcām un brālēniem, bija vecākā un atcerējās mūsu dzimtas notikumus vislabāk. Arī viņa ir atstājusi atmiņas, taču tajās vairāk runā par savas mātes dzimtu."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00.

    Gunārs Kalniņš  KAUTRĪGAIS JAUNEKLIS
(Izd. 1999.g., 286 lpp.) Stāsti.
Šis krājums ir turpinājums atmiņu grāmatai "Ak šie bērnības gadi". Pēc tehnikuma beigšanas jaunais būvtehniķis Gunis Krūtainis brauc ar norīkojumu uz pirmo darbavietu Jaunjelgavā. Sākas jauna dzīve, kurā patstāvīgi jāpieņem lēmumi un jānes atbildība...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.

   Artūrs Leja   NO RĪTAUSMAS LĪDZ SAULRIETAM
(Izd. 1998.g., Rīgā, 118 lpp., cietos vākos)
Romānā "No rītausmas līdz saulrietam" attēloti daudzi interesanti un saistoši notikumi laukos un pilsētā no kādas dzimtas dzīves divu paaudžu laikā no 1926. līdz 1998.gadam Latvijā. Visi romānā minētie notikumi ir patiesi un personas ir īstas. Romāns ilustrēts ar 80 fotoattēliem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.

   DAGNIJA
Dagnijas Zigmontes dienasgrāmatas II daļa. (1953.-1964.g.)

(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 202 lpp., cietos vākos)
Dienasgrāmatā tikpat kā neatspoguļojas rakstnieces biogrāfijas pamatfakti. Bet šajā laikā viņas dzīvē notiek daudz kas - studijas pedagoģiskajā institūtā, trīs laulības, bērna piedzimšana, vairāku tuvu cilvēku nāve, darbs dažādās redakcijās, pirmo romānu iznākšana...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.

   Viktors Hausmanis KAS TIE TĀDI... trimdas lugu rakstītāji?
Par rakstniekiem un literatūru.
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 320 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.

   Egils Lukjanskis  PALĪGĀ SAUCIENS
Latviešu mūsdienu romāns.
(Izd. apg. "Daugava", 99.g., 319 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.

   Gundega Repše, Anita Rožkalne  POĒTISKĀ ANATOMIJA
Fantāzija par neizzināmo Gundegas Repšes prozā.
Septiņi stāsti par mīlu.
(Izd. apg. "Pētergailis", 99.g., 285 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.

    L.Grīnberga, A.Ozoliņa   CEĻVEDIS ORDEŅU VĒSTURĒ
(Izd. "Zvaigzne ABC", 99.g., 155 lpp., cietos vākos)
Šī grāmata nav ordeņu katalogs, nedz arī to vēstures pilnīgs izklāsts. Tās autoru nolūks ir radīt interesi par ordeņiem un atvieglot pirmos soļus to izpētē.
Grāmatā ir trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā sniegts īss ieskats ordeņu attīstības vēsturē no to pirmsākumiem 11.gadsimtā līdz pat 20.gadsimta beigām. Otrā nodaļa veltīta vēstures zinātnes palīgdisciplīnai - faleristikai, kas pēta ordeņu uzbūvi un to nēsāšanas noteikumus. Trešajā nodaļā pamatīgāk aplūkota dažādu Eiropas valstu ordeņu vēsture.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.

    LATVIEŠU-ANGĻU SARUNVĀRDNĪCA
(Izd. SIA Ekon. attiec. institūts, 98.g.)
"Latviešu-angļu sarunvārdnīca" paredzēta sarunvalodas prasmes nostiprināšanai angļu valodas lietotājiem ar minimālām zināšanām.
Mācību līdzeklim pievienots teksta ieraksts divās audiokasetēs.
Vienas komplekta cena ar piegādi - USD 16,00.

    Melānija Vanaga   DVĒSEĻU PULCĒŠANA
7.grāmata "Veļupes krastā"
(Izd. "Karogs", 99.g., 600 lpp., cietos vākos)
Ar grāmatas "Veļupes krastā" otro izdevumu M.Vanagas kultūrvēsturiskā epopeja "Dvēseļu pulcēšana" ir pabeigta.
Pēdējā grāmatā atspoguļoti ne tikai dažādos gados izsūtīto latviešu (arī krievu, ebreju, vāciešu, kalmiku) likteņi, bet arī dzīves norises Latvijā pēckara gados, tostarp arī traģēdijas, kas nebeidzās ar izsūtīto atgriešanos dzimtenē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.

    Silvija Līce   INESE GALANTE
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 151 lpp., cietos vākos)
Pēc neskaitāmām sarunām ar operdziedoni Inesi Galanti, grāmata uzrakstīta monologa formā kā savdabīgs portretējums, kurā atklājas mākslinieces dziļi cilvēciskā būtība, viņas iekšējā pasaule, raksturs, domas un pārdzīvojumi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.

    Vizma Belševica   RAKSTI
(Izd. "Jumava", 99.g., 374 lpp., cietos vākos)
Rakstos apkopota dzeja, proza, tulkojumi un atdzeja. Pirmajā sējumā - dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.

    Richards Rīdzinieks   ZELTA MOTOCIKLS
(Izd. "Jumava", 99.g. 264 lpp., cietos vākos)
Sešdesmito gadu romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.

    Ilze Jansone, Ivars Vīks   LATVJU CEĻOTĀJS I daļa
(Autorizdevums, 99.g., 257 lpp.)
Šis rakstu krājums iesaka tūristiem ieklausīties LATVIJAS dabas brīnumos - vai tie nav pārsteidzoši? Šajā rakstu krājumā atrodami dažu interesantu objektu apraksti. Aprakstīts arī kāds ceļojums kopā ar bērniem. Arī kāda ārzemju ceļojuma apraksts.
Ko šodien dod senču svētvietas? Kā tur uzvesties?
Ko ēst ceļojot? Ko var dot daba ceļotāju ēdienkartē?
Ceļotāji nevar iztikt bez jokiem, bez dziesmām, bez aizsargdainām, bez praktiskiem padomiem. Daudz kas no tā visa atrodams šajā rakstu krājumā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.

    Irma Grebzde   MŪŽĪGĀ VASARA
(Izd. "Signe", 99.g., 152 lpp., cietos vākos)
Romāns.
"...Es toreiz nesapratu, ka ar laulībām nedrīkst spēlēties tāpat kā ar uguni. Tā nav rotaļa, tā nav arī deja. Tā ir uzticība un savaldīšanās. Bez tam cilvēkiem jābūt nolemtiem vienam priekš otra. Nevar paņemt katru svešinieku no ceļmalas, kaut arī tas dažkārt liekas ļoti jauki." /I.Grebzde/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.

    Sērijā "Lata romāns" Andrejs Skailis
   SEPTIŅAS BĪSTAMAS JAUNAVAS

(Izd. Rīgā, 99.g., 190 lpp.)
Ironisks romāns par suģestiju, mīlestību un vēl šo to.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.

    PACIENTA ZĀĻU GRĀMATA
(Izd. Nac. Medic. apgāds, 99.g., 608 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.


     

 

 

[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]