Jaunā Gaita nr. 132, 1981. g. 1. numurs

 

ROMĀNS PAR KREMLI UN BALTIJU

Nick Bojars. The Struggle in the Kremlin. New York: Vantage Press, 1978. $8.95.

 

Nikodēms Bojārs pieder pie tiem latviešu vidējās paaudzes rakstu ļaudīm, kam sevi izteikt vienlīdzīgi labi veicas latviešu, angļu un arī kādā citā valodā. Ar to latviešu balss iegūst arvien plašāku publiku pasaules tautās. Pie šī veiksmīgā pulka pieskaitāmi vidējās un arī jaunākās paaudzes zinātnieki, kas kopā ar igauņiem un lietuvjiem izveidojuši Baltijas Studiju Apvienību (AABS), kuŗas raksti un konferences iegūst arvien augošu atzinību ASV, Kanadas, Austrālijas - un pat Āzijas universitātēs. N. Bojārs līdzībā jāsaka - spēlē ar abām rokām:

1955. gadā viņš ieguvis doktora gradu ķīmijā, publicējis 70 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, strādājis pētniecības institūtos, mācījis universitātēs, piedalījies ar referātiem Baltijas Studiju konferencēs. Blakus techniskajām zinātnēm viņu interesē arī humānitārās: viņš ir nobeidzis vēstures studiju kursu Eiropas diplomātijā. Pagājušajā gadu desmitā viņš publicējis vēsturiskus stāstus Jaunajā Gaitā - "Samarijas nāve", un "Bārenis"; Mazputniņā - vēsturiski zinātnisku fikciju 14 turpinājumos "Ceļojums pagātnē."

Nikodēma Bojāra romāns angļu valodā The Struggle in the Kremlin ir veltīts "... to simtu tūkstošu piemiņai, kas vairāk kā pusgadsimtu cīnījušies un miruši par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību." Romāna pamatā vēsturiska ainava, tā galvenā tema ir sarežģīta cīņa par augstāko, gandrīz absolūto varu Kremlī pār visu Padomju Savienību. Šī cīņa atkārtojas periodiski pēc valdnieka nāves vai tā padzīšanas no Kremļa. Autors neidentificē šo cīņu Kremlī ar diktātora vārdu vai gadu skaitli. Viņš atstāj lasītāja izvēlei, vai identificēt šo cīņu Kremlī ar kādu pagātnes notikumu, vai to saistīt ar nākotni, kad tagadējo gandrīz absolūto valdnieku nomainīs kāds cits. Labi parādītas cilvēciskās godkārības, kur pretinieki varas kārē cenšas viens otru pārspēt. Notiek arī ideoloģiska cīņa starp staļinistiem, "tērauda ēdējiem" un revīzionistiem. Šie revīzionisti grib apmierināt dibinātās krievu strādnieku prasības, bet viņi nav nekādi brīvības nesēji nekrievu tautām. Latviešu tautu romānā mēs redzam tādā stāvoklī, kādu rāda Raiņa praviešojums Ugunī un naktī par Melno bruņinieku, kas nāk no tatāriem. Šis vēsturiskais romāns ar mainīgu piedzīvojumu norisi tā izstāstījumā ir rakstīts ar rakstnieka drosmīgu redzību nākotnes reālitātē. Tanī neredzam "tīrus" latviešus, nemaisītus ar ienācējiem. Jauneklis, kas cīnās par apspiesto tautu brīvību, ir pārliecināts, ka viņš ir latvietis, pat pēdējais cīnītājs par Latvijas brīvību. Nikodēms Bojārs pierāda sevi par veiklu fabulētāju, par autoru ar bagātu iztēli, kuŗā apvienoti jaunākie atradumi zinātnēs ar labu vēstures pazīšanu un iejušanos krievu cilvēka sarežģītajā, paranoiskā psīchē. Materiālistikās komūnisma filozofijas un prakses totālā nevērība un nežēlība pret individu rādīta ticami noveidotos literāros tēlos. Grāmatas saturu un garu illustrējošu vāku zīmējis autora dēls Artūrs Bojārs.

 

Jānis Klīdzējs

Jaunā Gaita