Jaunā Gaita nr. 157, aprīlis 1986

 

 

LATVIEŠU UN ZVIEDRU DZEJNIEKS

Juris Kronbergs. De närvarande. (Dzeja). Stockholm: Norstedts, 1984. 85. lp.

 

Jaunās Gaitas lasītājiem nav lieki jāatgādina Juŗa Kronberga darbs un sasniegumi, tulkojot un iepazīstinot latviešu dzeju ar zviedru publiku. Jaunums šoreiz ir viņa paša zviedriski rakstītās lirikas pirmais sējums, kas, tā sagadījies, iznāca Minsteres dziesmu dienu laikā.

Mēs daudz nešaubīdamies sakām, ka Juris Kronbergs, Biszāļu autors, ir latviešu dzejnieks, kaut gan Zviedrijā dzimis un audzis. Lielā Stokholmas laikraksta Svenska Dagbladet literātūras kritiķis Ūlovsons savukārt nespēj saprast (tā viņš raksta), kā Zviedrijā uzaudzis un tur visu laiku dzīvojis cilvēks var daļā savu literāro darbu runāt svešā valodā citai lasītāju saimei.

Neba jau Juris Kronbergs ir vienīgais rakstnieks divvalodnieks trimdinieku pēcnācējos. Un tomēr Ūlovsonam ir sava taisnība. Ir gluži dabīgi, ka šie jaunie un ne vairs tik jaunie raksta savas dzimtenes valodā. Gandrīz vai brīnums ir, ka viņi bez tam raksta arī mātes valodā.

Krājums De närvarande (Klātesošie) aptveŗ sešus dzejojumus. Plašākais no tiem, nosaukts par "Travel Document", nebūs caurmēra zviedru lasītājam viscaur viegli saprotams. Te ir runa par Latvijas vēsturi un latviešu likteņiem, par bēgļiem un bēgļu bērna dīvaino, sašķelto pasauli. Dzejojums "Travel Document" atgriežas tātad pie saknēm un reizē ar savu izvērsienu un svarīgo vietu šinī zviedriskajā grāmatā atgādina un apliecina autora piederību vēl pie kādas citas dzīves. Ne velti zviedru recenzenti Kronbergu raksturo kā dzejnieku starp divām zemēm, kā tilta sviedēju pāri Baltijas jūŗai.

Grāmatu nobeidz "Kvartets Rūdolfam", četrdaļīgs dzejolis dzejnieka tēva, gleznotāja Rūdolfa Kronberga, piemiņai. Šim sacerējumam ir latviska versija, publicēta jau krietni agrāk, Zviedrijā izdotā 1979. gada Dzimtenes kalendārā. Interesanti atzīmēt, ka pēdējā versija, līdztekus lasīta, skan dabīgāk, šķiet īstāka un izskaidrojums nav tikai emocionālajā plāksnē meklējams.

Juŗa Kronberga krājumu ir izdevis viens no pazīstamākajiem zviedru apgādiem, tas pats, kas savā laikā laida klajā Zentas Mauriņas grāmatu virkni. Recenzijās par De närvarande netrūkst kritisku iebildumu, bet visumā atsaucība ir noteikti pozitīva. Ūlovsons īsi un skaidri pasaka, ka Kronbergs ir labs dzejnieks. Lielākā rīta laikraksta Dagens Nyheter recenzents atzīst, ka autoram būtu derējis vairāk un konkrētāk runāt par savu izcelsmi un pagātni, jo tur varētu atrasties viela lielai poēzijai.

 

Mārtiņš Lasmanis

Jaunā Gaita