Jaunā Gaita nr. 167, maijs 1988

 

 

REDAKCIJAI PIESŪTĪTIE IZDEVUMI

 

Ārchīvs. Raksti par latviskām problēmām. XXVII sējums Red. Edgars Dunsdorfs. Melburnā: PBLA un Kārļa Zariņa fonds, 1987. 224 lp. Apstrādāti visi savāktie materiāli par pretestības kustību 2. pasaules kaŗa beigu posmā.

Jānis Baltvilks. Kā zīlīte pie loga. Dzejoļi bērniem. Rīgā: Liesma, 1987. 48 lp. Anitas Paegles ilustrācijas.

Māris Čaklais. Priekšsajūta. Premonition. Dzeja. Poetry. Rīgā; Liesma, 1987. 165 lp. Ilustrēts dzejoļu krājums latv. un angļu valodā. No latv. val. atdzejojusi Rūta Spīrsa. Ojāra Vācieša ievadvārdi.

Aleksandrs Dembo. Reprodukciju albums. Rīgā: Liesma, 1987. A. Dembo grafiķis, LPSR Nopel­niem bagātais mākslas darbinieks, Mākslas akadē­mijas profesors. 72 melnbalti mākslas darbu attēli un mākslinieka biografija latv., krievu un angļu valodā.

Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8 sējumos. 6. sējums no P-R. Rīgā: Zinātne, 1987.

Latvijas ev. lut. baznīcas kalendārs 1988. g. Izdevusi Latvijas ev. lut. baznīcas konsisto­rija. Ikkatrai dienai kāds Bībeles teksts. Grāmatas beigās uz izplēšamas lapas „Mūsu Tēvs debesīs...”

Latvijas padomju enciklopēdija. 10. sējums (Tries-Zvīgu). Rīgā: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1987. 730 lp.

Laima Līvena. Pacelt no zemes vārdu. Rīgā: Liesma, 1987. 102 lp. Dzejoļu krājums.

Neprasot atļauju. Latviešu rokraksta literātūra 18. un 19. g.s. Aleksejs Apīnis. Rīgā: Liesma, 1987. Latviešu rokraksta literātūra radās 18. g.s. vidū un atmira 19. un 20. g.s. mijā. Grāmatai pievienots personu radītājs. 222 lp.

Nevienam tādi zirgi. Tautas dziesmas ar ilustrācijām jaunākā skolas vecuma bērniem. Rīgā: Liesma, 1987. 40 lp.

Polītiskā enciklopēdija. Rīgā: Galvenā encik­lopēdiju redakcija, 1987. 764 lp. Personu rādītājs 14 lp. Priekšvārdā teikts, ka tas ir pirmais oriģinālais izdevums ar informāciju par svarīgākajām pasaules sabiedriski polītiskās dzīves parādībām.

Pauls Putniņš. Es savos zābakos. Rīgā: Liesma, 1987. Traģikomēdija sešās ainās, veltīta pusaudžiem un to vecākiem. 97 lp.

Pauls Putniņš. Uzticības saldā nasta. Rīgā: Liesma, 1987. 436 lp. Grāmatā sakopotas piecas lugas.

Jānis Radāns-Jēkabsons. Mānu majestātei. Dzejoļi. Autora izdevums, 1988. 122 lp.

Raiņa gadagrāmata 1987. Rīgā: Liesma, 1987. 196 lp. Saturā 6 jauniegūtas Raiņa vēstules, Viktora Hausmana, M. Vīksnas un A. Lazdānes raksti, Zentas Mauriņas atmiņas par Raini rakstītas 1945. g. Bibliografija.

Jānis Sirmbārdis. Velna ducis. Rīgā: Liesma, 1987. 265 lp. Dzejnieka 13. dzejoļu grāmata. Dzejnieks saka: „13 man ir liktenīgs un maģisks skaitlis.”

Sociālistiskie svētki un ieražas. Rīgā: Zinātne, 1987. 222 lp. Saturā 19 autoru apceres par ģi­menes un citiem jaunajiem svētkiem un ieražām.

Ingrīda Sokolova. Pasaulē, antipasaulē ar Miervaldi Birzi. Rīgā: Liesma, 1987. 132 lp. Apcere par ārstu Miervaldi Bērziņu − reizē rakstnieku un publicistu M. Birzi.

World Literāture Today. Ziema 1988. 192 lp. Redaktors Ivars Ivasks. Oklahomas universitātes literārs žurnāls, iznāk 4 reizes gadā.

Mārtiņš Zīverts. Lugas. Rīgā: Zinātne, 1988. 445 lp. Ievadā Viktora Hausmana eseja par Zīvertu − latviešu drāmas klasiķi. Nafta, Āksts, Cilvēks grib dzīvot, Ķīnas vāze, Minhauzena precības, Nauda, Vara, Rūda.

 

 

Jaunā Gaita