Jaunā Gaita nr. 63, 1967

 

DR. JĀZEPS LELIS

Latviešu trimdas sabiedrības izvērtējums

 

VECĀKĀ PAAUDZE.

Give me the oldtime religion ...
... it is good enough for me.

Amerikāņu fundamentālistu spirituālis


0.0 Mēs esam savas pagātnes mantinieki - arī nacionālos centienos un polītiskā ideoloģijā.

1.1 Gadsimtos pirms neatkarības iegūšanas latviešu tauta tika malta starp varām, kas bijušas vistiranniskākās Eiropā. Kā sociālajā, tā polītiskajā laukā latviešu tauta no saviem kakla kungiem varēja mācīties un mācījās daudz negātīva.

1.11 Tāpēc 1918. gadā, nodibinoties Latvijas valstij, latviešu vairākums varbūt bija nobriedis neatkarībai, bet tauta vēl nebija nobriedusi, lai sevi demokratiski valdītu. Demokratija bija importēta schēma (nevis dzīvē pārbaudītas demokratiskās iekārtas forma - angļu, amerikāņu, skandināvu -, bet mākslīgi ideālistiskā Veimāras republikas satversme), kas nesaistījās ar mūsu tautas noskaņu nekādā dzīvā tradicijā. Tauta saprata kunga un padotā attiecības. Rezultātā - ideālisti un visi tie, kuŗi gribēja tautu polītiski izglītot, tika ātri vien nobīdīti malā, un praktiķi (lai neteiktu "ciniķi") rīkojās.

1.12 Atklāta demagoģija, tīša parlamentārās sadarbības sabotēšana, polītiķu savstarpējās "bodītes", nepotisms un korrupcija drīz diskreditēja demokratiju tautas acīs. (Lai gūtu ieskatu, katram pašam ir jāpalasa partiju preses izdevumi, jo patiesākais atreferējums šodien šķiet neticams.)

11.13 Tāpēc tauta, kaut arī vairākums nepiekrita Ulmaņa polītikai, apsveica stabilāku iekārtu un pie totālitārisma atkal ātri pierada, - jo mūsu zemē tā tradicija sniedzas gadu simtos. Mūsu morāliski bankrotējušie parlamentārieši padevās bez nozīmīgāka protesta, jo amatā viņiem svarīgāki bija bijuši nevis demokratijas principi, bet konjunktūras apstākļos iegūstamais acumirkļa pārspēks un pašlabums. Ja 1934. gadā Ulmanis un viņa līdzgājēji kļuva valsts dzīves noteicēji, pārējo partiju polītiķi to izprata kā jaunu konjunktūras parādību, nevis principu sadursmi, saņemdami algas arī turpmāk - no Ulmaņa rokām.

1.14 Trimdas pirmajos gados daži parlamentārieši mēģināja atdzīvoties: iepīkstējās par Ulmaņa režīma "nelikumībām" un viņiem nodarītām "netaisnībām", bet bija jau par vēlu. Tauta bija trīs totālitāru iekārtu tā "pāraudzināta" un paši "taisnības meklētāji" tik novēlojušies un diskreditēti, ka Ulmaņa režīma funkcionāri un piekritēji spēja pārņemt sabiedrisko un ideoloģisko kontroli arī trimdā, paturēdami to vēl šodien. Pie šī fakta atgriezīsimies vēlreiz.

2.0 Arī nacionālisma izpausmēs latviešiem piemēri bijuši negātīvi. Kaut krieviem ir gods būt pirmajai nerietumu tautai, kas centusies atdarināt visu Rietumeiropas civīlizāciju, tomēr tās gars arvien bijis naidīgs pret katru nekrievu tautu vai personu, pat starp aristokratiem. Krievu neiecietība, savienojumā ar "krievu pasaules misijas" apziņu un brutāliem tās īstenošanas paņēmieniem, vienmēr mākusi imperijas mazākuma tautības.

2.1 Jau vairāk nekā sešus gadsimtus vācieši Baltijā bija darījuši visu, lai noturētu un demonstrētu savu pārākumu pār vietējiem iedzīvotājiem. 19. g.s. pēc Napoleona kaŗiem baltvācieši vēl saslima ar sērgu: vācu nacionālismu, kas bija irracionāls ievirzē un slimīgs intensitātē. Tas neparedzēja individa brīvību paplašināšanu (kā, piem., franču vai amerikāņu nacionālisms), bet drīzāk saraukšanu. "Tautai" piederēja visas tiesības, bet individam bija "jāuzupurējas tautas labā", vai viņš to vēlējās vai ne. Lai cik pretrunīga būtu šāda teorija, vienu tā norādīja skaidri: vācu tautai jāapvienojas totālitārā valstī, lai spētu īstenot savu "misiju" un "ideālus".

2.2 2000 gadu veca mazvērtības kompleksa dēļ pret romāņu tautām un Romas kultūru vācu nacionālismam bija jānoraida šī jau internacionālā rietumzemju kultūra un jāmeklē simboli primitīvajā ģermāniskā pagātnē. Godināja barbaru kaŗabandu vadoņus un pat mītoloģiskas būtnes; civīlizācijas attīstītā dzīves veida un ētikas vietā ideālizēja ģermāņu pusnomadisko dzīvi un primitīvo brutālitāti. Šajā kompleksā ieauda dažādas rasisma teorijas.

2.3 Nepārbaudītas teorijas, vēstures faktus un tukšu fantaziju nopietni pauda ne tikai krodziņos un presē, bet arī no universitāšu katedrām un "zinātniskos" publicējumos. Daudzi profesori un zinātnieki ar savu prestižu palīdzēja celt irracionālu ideoloģiju, kas citādi varbūt būtu kļuvusi tikai par vēsturisku kuriozitāti, vēlā romantisma galējību. Intelliģences ierosināta un tautas atbalstīta, šī ideoloģija Vācijā radīja, pēdējā konsekvencē, kailu militārismu un beidzot nacismu.

3.0 Intensīvā nacionālisma laikmetā ne tikai latviešu zemniekam uz laukiem, bet arī pilsoņiem, strādniekiem un latviešu studentiem pilsētās bija jābūt it kā pazemoto un nicināto lomā. Baltvāci, krievi un poļi pastāvīgi atgādināja mūsu polītisko nevarību, vēstures "trūkumu" un kultūrālo atkarību. Universitāšu lekcijās un zinātniskos publicējumos, ja neignorēja pavisam, par latviešu tautu varēja sastapt tikai dažas paviršas piezīmes, vairumā derogātīvas. Tāpēc saprotams, ka latviešu intelliģence kļuva tik intensīvi nacionālistiska un ka tā pārņēma daudzus patriotisma izpausmes elementus, kas bija vērojami vācu nacionālismā: arī mēs romantizējām mūsu pagānisko senatni un pat uztaisījām savus "eposus", dievu un varoņu panteonus utt. Mēs meklējām savas tautas ētosu un dvēseli, izcēlām tautā saglabātās tradicijas, tērpus un visu, ko tikai varējām atrast. Mēs arī iemācījāmies nievāt visu svešo, jo mums - kā tautai - bija jāpārvar liels, mūžam atgādināts mazvērtības komplekss; bija psīcholoģiska vajadzība paturēt acīs tikai šauru loku, tikai savu mērķi, lai noturētos pret visiem nicinājumiem.

3.1 Atkal katram pašam būtu jāieskatās 19. g.s. baltvācu publikācijās, lai izprastu latviešu vārīgo ekonomisko un sociālo stāvokli paša zemē. Ja atceramies, ka vēl pagājušā gadsimta vidū latviešu cilvēks bija beztiesisks - kungs viņu varēja pērt vai izlikt no mājām; ka latviešu studentus varēja saskaitīt uz pirkstiem, - mēs redzam, cik ārkārtīgi lieli sasniegumi radušies 100 gadu laikā: mēs nekad nedrīkstam novērtēt atmodas laika ētosu pārāk zemu.

3.11 Bet apzināsimies arī, ka šodien ir jau cits laikmets. Intensīvā nacionālisma skurbulis Eiropā ir pāri un tas radījis nejaukas paģiras. Eiropa pēdējos 50 gados piedzīvojusi tik daudz primitīvisma un no tā tik daudz cietusi, ka atkal meklē kultūras kopību, nevis nacionālas īpatnības.

3.12 Kad Vācija apzinīgi kultivēja šovinismu, cilvēki kļuva akli pret Rietumu kopkultūras veikumiem. Nākot pie varas nacismam, Hitlers tīšām pārgrieza visas kultūras saites ar pārējām Eiropas tautām. Īsā laikā Vācijā radās "kultūra" ar ļoti sašaurinātu redzes loku un lielu diletantisma piegaršu. Ja kultūras sasniegumi vai nozīmīgas nacionālas īpatnības kļūst par kailu propagandas līdzekli tautiska pārākuma demonstrēšanai, tad citas tautas labprāt to nepieņem un visa lielā dižošanās der tikai "iekšējam patēriņam", kas savukārt vēl vairāk sašaurina redzes aploku: burvja aplis vijas tālāk.

3.2 Polītiski nepiedzīvojuši, arī mēs laikmetā starp kaŗiem piedzīvojām nacionālu diktātūru. Tauta, zem kungiem vien dzīvojusi, pie tās ātri pierada. Demokratija kā iekārta Latvijā bija bankrotējusi (un toreiz likās, ka tā notiks visur pasaulē), un bruņošanās drudža pārņemtā Eiropa toreiz no mums pirka visu, ko varējām pārdot. Tā radās illūzija, ka tikai pateicoties Kārlim Ulmanim iesākusies stabila "saimnieciskā augšupeja".

3.21 Kas varbūt visvairāk apklusināja jebkuŗu reālu pretestību, bija "tautas vienības" un nacionālisma saukļi. Izkaŗojuši brīvību, mēs bijām kļuvuši tādi paši šovinisti kā visi kaimiņi - Ulmanis bija radījis stāvokli, ka tautisku lielīšanos un šovinismu izvirzīja par vienu no galvenajiem latviešu pienākumiem. Radās vēstures grāmatas, publicējumi, lugas (atcerēsimies "Atdzimšanas dziesmu"), kas it ka pierādīja, ka visi latviešu nacionālie centieni gājuši tikai vienā virzienā uz kulmināciju - Ulmaņa režīmā.

3.22 Tautai glaimoja sava "pārākuma" izcelšana un izrādīšana. Katrs atkal zināja savu vietu, un vairākums ar tādu stāvokli bija apmierināts. Ko bieži piemirstam - ir tas, ka "Ulmaņa laiki" mēģināja arī pāraudzināt tautas raksturu. Ulmaņa režīms bija pamatots uz masu saukļiem, uz masu kustību - tātad tām pašām īpašībām, kas piemīt visiem mūsdienu fašistiskajiem un "sociālistiskajiem" režīmiem un ideoloģijām. Mazas tautas spēcīgākais ierocis pret asimilāciju ir viņas locekļu negriba iekļauties dažos vispārinātos stereotipos, tāpēc katra polītiska indoktrinācija, kas cenšas visus padarīt vienādus, nevis vairo, bet vājina pašsaglabāšanās iespējas. Nelabvēlīgos apstākļos tā atņem elastību pārkārtot doktrīnās neparedzētus apstākļus sev par labu.

3.30 Ka reģimentācija un šabloniska nacionālu domāšana ar skurbinošiem, dižiem pašslavināšanās saukļiem mazai tautai var būt tikai īsa saulaina laika izprieca, pierādījies jau kopš 1940. gada: aiz dižajiem saukļiem "vadoņiem" nav bijis nekādas dziļākas ideoloģijas un tālredzīga plāna, kā pārdzīvot labi saredzamo negaisa tuvošanos. Kad apstulba "vadoņi", paralizēta tika arī visa paklausīgā tauta. Daudzi kultūras darbinieki, kuŗi būtu varējuši izglābties, tika salasīti kā jēri. Apklustot skaļajiem patriotiskiem saukļiem, katram īstam patriotam bija pašam jāpārvērtē un jāpamato sava stāja ar personīgi atrastu dziļāku motīvējumu vai filozofiju. Daudzi, to nespēdami, arī vistumšākajās dienās gaidīja uz vadoņiem.

3.31 Trimdas sākuma posmā tādi atkal parādījās. Vispirms pacelt galvas mēģināja mūsu vecie "partiju laiku" polītiķi, bet tā bija tikai nekonstruktīva žēlošanās par Ulmaņa laikā nodarītām pārestībām - bez reālistiska skata nākotnē. Pēc tam sāka organizēties bijušās diktātūras atliekas, Ulmaņa režīma funkcionāri un piekritēji. Vispirms atjaunoja dažādus patriotiskos saukļus, kas tautu bija valdzinājuši un tagad derēja kā balzāms kaŗa gadu psīchiskajām rētām. Atjaunoja arī atmodas laika tautiskās propagandas metodes - latviešu folkloras un etnografijas izcelšanu. Tas viss kopā pamazām kļuvis par turpat vai formālizētu tautisku reliģiju; un tie, kuŗi pārvalda patriotiskos saukļus, slavē arī senčus, runā par Latvijas atbrīvošanu, skaitās "tautas darbinieki".

3.32 Šāda veida "tautas darbiniecībai" nav tieša un reāla sakara ar Latvijas tagadni vai nākotni, un daudzu mūsu darbinieku un trimdas dzīves vadītāju patriotisms kļuvis ļoti ortodokss, burtiski konservēts. Tā ir sastinguši ideoloģija, jau pierādījusies kā augstāku un tālāku uzdevumu nespējīga. Bet tā kā citas mums nav, mēs sargājamies, lai runāšana nepāriet uz darbiem, jo arī reāla plāna saskaņot ideoloģiju ar īstenību mums nav. Tāpēc mūsu nacionālpolītikā valda grūti noslēpjams apjukums, chroniskas pretrunas un ar pozitīviskiem uzmundrinājumiem maskēta bezcerība.

4.0 Kas ir tā ideoloģija, ko mūsu ļaudis paņēmuši līdz un ar ko mēģina ietekmēt arī trimdas jauno paaudzi ?

4.01 Ideoloģija īstā nozīmē tā nemaz nav, jo ideoloģija saistās ar tālejošu, reālizējamu nākotnes darbības plānu. Mums ir tikai zināmi pieturas punkti, kas varbūt ļauj izlobīt kaut kādu nacionālisma teoriju, kas tad savukārt varbūt var ietekmēt atsevišķu individu domāšanu.

4.1 Vispirms, mums it kā būtu zināms jēdziens par savu tautu visos tās aspektos: vēsturiskajā, etnografiskajā, valodnieciskajā aspektā utt.; bet tūlīt arī redzam, ka tur visur klāt mistrojums. Latvietis arvien domā un pat lielīgi stāsta cittautiešiem, ka latviešu valoda cēlusies no sanskrita - kas nav tiesa un, turklāt, šodien kā propagandas līdzeklis nenozīmē nekā. Tāpat tikai romantisma laikmetā, kad visā Eiropā bija paradums jūsmot par pagātni un vācieši dievināja ģermāņu primitīvismu, arī latviešiem bija svarīgi izrādīt savu tautas tērpu dažādību un dižoties ar "ģeometriskajiem" rakstiem, kas tiešām ir visprimitīvākie - bet visas tās ir pagājušā gadsimta metodes un cīņas līdzekļi; cīņas, kuŗa jau izcīnīta un uzvarēta. Šodien mums ir cita veida cīņa, ko varēs veikt tikai ar jauniem ieročiem, ne mūzeja arsenālu, lai kāda bijusi tā vēsturiskā nozīme.

4.2 Vecā romantisma ietekmē mēs esam tīši sarežģījuši rakstu valodas gramatiku; cīņā pret asimilāciju tā nav palīgs, bet traucēklis, jo tanī sajaukti principi. Tāpat - Latvijā lietotās mācību metodes latviešu skolu uztverē ir gandrīz tikpat dārgas kā paši mācību priekšmeti. Tā visur mums ir izveidojušies savi sastinguši priekšstati. Piemēram, latviešu intelliģence sāk uztraukties, ja kāds latviešu pētnieks mēģina izteikt aizdomas, ka Latviešu Indriķis (Henricus de Lettis) neesot vis bijis latvietis; ka sarkanajiem latviešu strēlniekiem bijusi citāda loma nekā oficiāli pieņemts; ka latviešu folklorai var būt arī citi izvērtējumi nekā tie, ko devis tautiskā romantisma laikmets.

4.3 Mums radusies šovinistiska neiecietība pret citām tautām un pat pašu mazākuma grupām vai "organizācijām". Tā pierādās ik uz soļa un atbalsojas mūsu darbībā un domāšanā, pavīd pašu sadzīvē, lai gan - paldies Dievam! - ne tik krasos veidos kā kādreiz Latvijā vai bēgļu nometnēs. Šī iemesla dēļ visām trim baltiešu tautām "sadarbība" notikusi tikai uz formāla līmeņa, nevis kā kaimiņiem un likteņa biedriem pienāktos. (Zīmīgi ir virsraksti presē: "Latvieši dara...", "Latviešiem pārstāvis pie..." Lasot izrādās, ka rīkojusies visa baltiešu grupa vai ieradusies baltiešu delegācija. Zīmīgs piemērs ir arī lasītāju polemikas par krievu tautas raksturu, kas ir satira par mums pašiem.) Tāda un līdzīga domāšana, nostāja un sastinguši uzskati par citām tautām Vācijā drāmatiski "izgāja no modes" I945. gada pavasarī. Kā atcerēsimies, tas notika vācu tautai nonākot pie savas ideoloģijas galējās traģiskās konsekvences. Mēs daļēji esam tās nevainīgi upuŗi, bet tomēr neatsakāmies no šādas ideoloģijas drumstalām, kaut arī tā izrādījusies nederīga pat lielai tautai. Mēs kā nenozīmīga grupa netiekam ievēroti, un neviens nav mūs spiedis oficiāli mainīt savus ieskatus.

4.31 Šad tad mēs tomēr pamanām, ka mūsu domāšana ir pārnesta no citas ēras. To, piemēram, atklāti pateicis ALAs priekšsēdis prof. Pēteris Lejiņš Dr. Anša Karpa organizētajā Kultūras kongresā Čikagā 1965. gadā. Prof. Lejiņš teica, ka sarunās ar cittautiešiem, latvietis izsaka savus polītiskos
uzskatus tādā formā, ka, kaut gan tie "pareizi" un "labi domāti", cittautiešiem liek mūs "pārprast", jo tie ietverti "novecojušā terminoloģijā". Citiem vārdiem, dažs labs vecākās paaudzes latvietis domā un runā par saviem nacionāliem jautājumiem kā 25 gadus novecojis fašists. Tas šodien izklausās kā smags apvainojums, bet lietas būtību nemaina. Reiz mēs ar tādu nostāju dižojāmies līdz ar daudziem citiem eiropiešiem, kas šodien attīstījuši citādus uzskatus, bet mēs palikuši uz vietas.

4.4 Lai gan mūsu ideoloģijas atsevišķiem "galvas gabaliem" savstarpējas pretrunas, romantisms, nepareizības un acīm redzami novecojies cīņas arsenāls, "vadoņi" un pat daļa tautiešu katru šaubīšanos, katru neortodoksu ierosinājumu un - it sevišķi - polītisku opoziciju uzskata turpat vai par "tautas nodevību". Visus mēģina apklusināt ar "stāvokļa nopietnības" un vienotības frazēm.

4.41 Vienotība, kāda te parasti domāta, arī ir totālitārās ideoloģijas atliekas; par tādu joprojām runā komūnisti. Mūsu "vadoņiem" gan nav nekādas izpildvaras, kas viņu uzskatus uzspiestu, bet - kur vien iespējams - dara visu, lai diskreditētu katra veida opozīciju. Ja neizdodas "piekārt bumbu" par vienības graušanu, mēģina apvainot neatbildībā vai pieredzes trūkumā. Piemēram, ALAs priekšsēža "jājamais zirdziņš" labu laiku ir bijis no konteksta izņemtā fraze "nekas nav darīts" - it kā tā būtu opozīcijas sauklis - un tam seko žēlīgs komentārs par straujumu, "stāvokļa neizpratni", pieredzes trūkumu utt. Ja ALAs valde būtu gribējusi uzklausīt opozicionāru uzskatus un ieteikumus, tai nebūtu jāfabricē šādas nepareizības. Enerģiju, kuŗu patērē tās paužot, varētu izlietot kādai kopējai akcijai. Bet tā kā dialogus ar citādu uzskatu paudējiem "ticība neatļauj", galvenās pūles aiziet opozīcijas diskreditēšanai un satriekšanai !

5.0 Beidzot varētu prasīt: cik reāli iespējama ir "vecās ideoloģijas" un totālitārās vienotības iepotēšana jaunākajās paaudzēs un ko pozitīvu tā dotu mums pašiem un Latvijai?

5.01 Tādu ideoloģiju jaunajai paaudzei varētu iepotēt zemēs, kur nostiprinājusies diktātūras tradicija. Bet mēs dzīvojam zemēs, kur visu analizē ar zināmu skepsi un pat pārspīlē uz pretējo pusi - mēģinot atbrīvoties no katra pieņēmuma, kas uztur sabiedrisko ētiku.


5.02 Ja arī mēs varētu pilnīgi indoktrinēt jaunāko paaudzi, ko tas mums dotu? Polītiski, kā redzam, vecākā paaudze necīnās vis par latviešu tautas nākotni, bet gan par kādu fiksētu un sastingušu Latvijas valsts ideālu, kam nav kompromisa. Viņi piemirst, ka Latvijas valsts, ja tā joprojām būtu neatkarīga, šodien būtu daudz citādāka nekā tā bija 1940. gadā.

5.03 Tāpēc arī trimdas "vadoņiem", sevišķi Ulmaņa diktātūras vai tam līdzīgas iekārtas piekritējiem un šovinistiskā nacionālisma atbalstītājiem, šodien nav neviena reāla Latvijas atbrīvošanas plāna. Viņu demonstrācijas, emocionālās un slīpētās svētku runas un cita "tautiskā" aktīvitāte - kur tā iet pāri par vienkāršu draudzīgu sadzīvi savas imigrantu grupas vidū - ir tikai personiska psīcholoģiska noreaģēšanās, lai justos kaut ko darījuši "dzimtenē apspiestās tautas labā".

5.1 Tā kā nekāda reāla plāna nav un nereālais stipri ierobežots savā ideoloģiskajā apjomā, tad visiem minētā tipa "tautas darbiniekiem" un "vadoņiem" ir bailes no katras akcijas, kam varētu būt reāli rezultāti. Zīmīga šinī ziņā ir ALAs priekšsēža gaŗā apoloģija kongresā par to, kāpēc ALA nevarēja atbalstīt baltiešu 13. novembŗa demonstrāciju 1965. gadā. Zīmīga ir arī Latvijas sūtniecības lietveža Dr. A. Spekkes runa latviešu kolonijas 1965. g. 18. novembŗa piemiņas aktā Vašingtonā: mums neesot jādara nekas, tikai jāpaliekot latviešiem. Šī, šķiet, ir vismodernākā mūsu nacionālās "ideoloģijas" sargu doktrīna. Privāti to izteikuši arī citi vecā režīma funkcionāri. Aiz tās, protams, nav nekā cita kā pilnīgs reālu, kaut vai sīku plānu trūkums.

5.2 Nevērojot šo tukšumu, mūsu "ideologi" un "vadoņi" grib paturēt trimdas sabiedrisko vadību. Tāpēc arī tāda centība paturēt ALAs valdi un visas funkcijas savas kliķes rokās, asi uzbrukumi katrai jaunai idejai vai pasākumam. Šinī zemē un demokratiskā iekārtā viņi nekā nav mācījušies. Viss viņus te polītiski atbaida, jo viņi nāk no citas ēras, citas polītiskas tradicijas.

5.3 Tāpēc arī viņi baidās no savas jaunās paaudzes. Lai gan runās un rakstos viņi "atbalsta" un "no sirds priecājas" par jaunās paaudzes līdzdarbību kultūrpolītiskās lietās, no viņu viedokļa tāda "līdzdarbība" vienlīdzīga aklai paklausībai jau sen bankrotējušai ideoloģijai un polītiskas cīņas metodēm. Jaunas idejas viņi nevēlas, bet aizstāv gandrīz reliģisku ortodoksiju, kuŗā vēlamās ceremonijas (apmēram anglikāņu "high church" līmenī) ir bez dzīva gara un izjūtas.

5.31 Apmēram šādu respektējamas konfesijas rakstura nacionālpolītisku aktīvitāti ieteic arī E. Dundurs ("Laiks" Nr. 36, 1966.. g. 4. maijā). Viņa padoms ir - nekādā ziņā nezaudēt respektu vai solida pilsoņa stāju. Tas varbūt būtu viens veids, kā trimdā saglabāt - kādu laiku - zināmu latvieša stereotipu, bet ne pašu latvietību. Šis plāns, diemžēl, arī neparedz, piemēram, ko darīt ar tādiem, kuŗi "vadoņu" svētku runu vārdiem no tiesas noticējuši un gribētu tiešām sākt darboties savas tautas labā. Tiem, kuŗiem parastā ortodoksija par šauru, pat anglikāņu baznīca paredz visādus speciālus iestādījumus, bet ALA tādus neparedz (un droši vien labprāt redzētu katru opozicionāru izolētu un izstumtu no latviešu organizācijām).

5.4 Pašreizējā kongresa darba kārtības un mandātu pārdeleģēšanas grozījumi labi pierāda, ka jauni strāvojumi nav vēlami. Lielākais 1966. gada ALAs kongresa triumfs (kas par tādu zināmās aprindās izdaudzināts), ir bijis ideoloģiskā un administrātīvā status quo noturēšana, nevis kādas polītiski vai kultūrāli nozīmīgas aktīvitātes ievadīšana. Ja šis ir tiešām vienīgais "triumfs", tas labi raksturo mūsu aktīvo sabiedrību un mūsu centienu nākotni. Tā ierakstīta visādu baiļu zīmē: bailes, ka kāds nesabojā "ideoloģiju"; bailes palikt neaktīviem un bailes arī pasākt kaut ko, kam varētu būt sekas; bailes no savas vides; bailes, varbūt, arī no savas tautas nākotnes, kas nesaskanētu ar fiksēto valsts ideālu.

5.41 Visbeidzot jāmin vecākās paaudzes lielās bailes no krieviem. Lai runās un rakstos vārdi pret krievu komūnismu ir asi un bravūrīgi un pret krievu tautu - nicinoši, vecākā paaudze tomēr ir krievu "šokēta", ja runa par cīņu pret komūnismu vieniem pašiem. Zīmīgas reakcijas bija sakarā ar Dr. Paegles radio kuģa projektu: maz bija tādu, kuŗi šaubītos, vai projekts būtu reālizējams financiāli, juridiski vai techniski; vairākums tikai reaģēja: "ko darīs krievi ?", "tas kuģis uzsprāgs gaisā (vai "noies dibenā" ) pirmajā raidījuma stundā" utt.

5.5 Saprotot šo faktu, viegli izskaidrojams, kāpēc mūsu "vadoņi" un daudzi tautieši, kuŗi nesaprot vai nīst daudzas savas patvēruma zemes parādības, polītiski liek visas savas cerības uz ASV valdības rīcību un pat jau pieskaņo tai savu polītisko aktīvitāti. Vairāki mūsu "vadoņi", ieskaitot ALAs priekšsēdi, ir dažādu ASV ārlietu ministrijas organu ierēdņi - un sabiedrība to neuzskata par traucēkli darboties Latvijas labā. Arī Latvijas sūtniecība šodien ir faktiski ASV organs. Tas nozīmē, ka ASV latviešu trimdas vadībai nav savas politikas un viņa tādu attīstīt ne tikai nevēlas, bet pat neiedrošinās.

5.6 Tādā stāvoklī, protams, tikai naīvais var vēl iedomāties, ka viņš, aizbraucis uz ALAs kongresu, varēs lemt kaut ko par nākotnes darbību. Ārpus rituāla nekāda darbība nav paredzēta vai pat pieļauta. Mēs esam kļuvuši par immigrantu grupu, kas aktīvi var izveidot tikai kaut kādas tautiskas sadzīves formas, neko vairāk - lai arī tanīs mēs vienmēr liekam dižu un patriotisku rētoriku un aizgājušās ēras dogmatisma drumstalas.

 

VIDĒJĀ PAAUDZE

Pēc kaut kā cēla, nezināma
Sirds ilgojas, sirds ilgojas ...
E. Veidenbaums

6.0 Šī raksta nolūks nav tiesāt mūsu vecāko paudzi vai arī visas vainas nesekmībās uzvelt tai. Kritizētas ir darbības metodes, ideoloģija, domāšanas veids - ne personas. Tikai, ja cilvēki, atrazdamies atbildīgā postenī, nevērojot visus piedzīvojumus un pārdzīvojumus, nav neko pēdējos 25 gados mācījušies, ja viņi uzticību zināmai iekārtai un laikmetīgai ideoloģijai vērtējuši augstāk par pašas latviešu tautas nākotni, ja viņi, visam par spīti, vēlas tikai palikt vadošajās lomās, diskreditējot katru kritiku visiem līdzekļiem, nomaskēdami trūkumus neatkarīgi no tālākām konsekvencēm, - tad visu iepriekš sacīto tie var uzskatīt par personīgu pārmetumu un izaicinājumu: ja šī kurpe der, var to valkāt.

6.01 Vecākajā paaudzē ir laba tiesa opozicionāru, bet vairāk nekā 30 gadu viņiem nav bijis aktīvas opozīcijas organizācijas. Tāpēc tās pašas vienotības idejas labad tie atbalsta pastāvošās organizācijas ("labāk, ka ir kaut kas nekā nekas"), un, ja ir ar kaut ko nemierā šo organizāciju ideoloģijā vai darbībā, kurn par to "privāti", draugu pulciņā, bet neizvērš nekādu aktīvitāti uz āru - pieņemdami, ka trimdas latviešu vairākums ir mierā ar to, kā viss bijis un pašlaik ir. Šī varbūt būtu vienīgā kritika visai vecākajai paaudzei - tiem, kuŗi brieduma gadus jau bija sasnieguši Latvijā.

6.02 Mūsu vidējā paaudze, kas vēl Latvijā vai pirmajos trimdas gados, dzīvojot kompaktajās bēgļu nometnēs, ieguva vismaz pamatskolas un varbūt arī vidējo izglītību, beidzamo sagatavošanos dzīvei veikusi jau svešumā. Šī paaudze - vienalga, vai ģimenes nodibinājuši, vai ne - ir visturīgākā un pašlaik arī visvitālākā. Vismaz tai būtu vislielākais potenciālas darbībai arī nacionālā laukā.

6.03 Bez tam mums vēl ir paaudze, kas augusi un skolojusies svešumā. Tai par Latvijas zemi un dzīvo latviešu tautu nav atmiņu. Latvietība ārpus ģimenes un zināmas šauras sabiedrības loka ir tikai abstrakts koncepts. Pat latviešu valoda tai ir nevis labi vingrināts instruments, bet vairs tikai šaura, formālistiska koda.

6.04 Analizējot vidējo paaudzi, sevišķi jāpasvītrā, ka centienos saglabāt latvietību trimdā un uzupurēties nākotnes Latvijai, tā ir darījusi daudz mazāk, nekā tai būtu potenciāla. To nevar pat salīdzināt ar vecāko paaudzi, kuŗas ļaudis, atstājuši aiz sevis izpostīto dzīvi dzimtenē un visus savus kaŗa laika pārdzīvojumus, atrada tomēr pietiekami enerģijas ne tikai iedzīvoties jaunajos apstākļos, bet arī izskolot savus bērnus. Ne tikai to vien - viņiem bijis vēl tik daudz dziņas un apziņas strādāt nacionālā laukā, ka radušās biedrības, organizācijas, draudzes un pat plašākas apvienības. Iegūti dažādi kopīpašumi, nodibināti institūti, fondi utt. Viss tas ir vecākās paaudzes nopelns - viss paveikts, visam atrasts laiks blakus personīgiem un ģimenes pienākumiem. Tāpēc mēs varam kritizēt vecākās paaudzes zināmas metodes un polītiskās domāšanas veidu, bet nekad viņu uzņēmibu, viņu uzupurēšanos un labo gribu.

6.1 Vidējā paaudze, lai gan materiāli labāk iekārtojusies, nav parādījusi tādu centību latviešu lietās. Protams, varētu visādi aizbildināties ar to, ka "vecie" nelaiž rīkoties kā jaunie gribētu. Varētu arī norādīt uz vairākiem pasākumiem lielāka mēroga un vietējiem, kur priekšgalā ir vidējā paaudze utt. Tas viss daļēji būtu tiesa, bet ne pilnībā. Vidējā paaudze, vienalga, ko viņa pie sevis murmina, vai dažreiz - sev ar par pārsteigumu - izbrēc atklātībā, tomēr arī šodien vēl, šķiet, sagaida "veco" iniciātīvu.

6.11 Tālākā vidējās paaudzes kritika varētu izskanēt kā tūkstoš neatbildētu jautājumu. Tie visi, protams, adresēti tikai tiem, kuŗi tiešām ir ieinteresēti latviešu kultūrpolītiskos jautājumos, Latvijas nākotnē un vēlētos atstāt aiz sevis vēl citas latviskas paaudzes. Ja šī tiek uzskatīta par pieņemamu tezi, pirmais jautājums būtu: kāpēc mēs nedarām vairāk; kāpēc mēs, vidējā paaudze, neorganizējamies un neliekam lietā vairāk no sava potenciāla ?

6.2 Ja mēs gribam redzēt savu nākamo paaudzi latvisku, kāpēc nav vēl nodibināts īsts skolu fonds, sarakstītas un izdotas mācību grāmatas, sastādīta vispārēja skolu programma utt? Te ir vajadzīgi lieli līdzekļi, ko nekādas pašreizējās nodevas vai fondu kases nespēj sagādāt. Proporcionāli dodot to pašu procentu, ko no savām algām latviešu pasākumiem pirms 15 gadiem deva vecākā paaudze, jau sen varēja tāds fonds būt. Kas liedzis tādu dibināt? Vai arī te pensionāri un tie, kuŗi drīz pensionēsies, lai vēl audzinātu arī mūsu bērnus? Ja jaunajai paaudzei ir grūtības ar latviešu valodu, kāpēc jau tagad katru koloniju nevarēja aptvert latviešu papildskolu tīkls vidusskolas līmenī ? Kāpēc nav izveidoti skolotāju kursi un likti lietā daudzi profesionāli vidējās paaudzes talanti? Kāpēc netiek pētīta jauniešu noskaņa un vēlmes attiecībā uz latviešu lietām, profesionāli izvērtēta un pēc tam attīstīta praktiski īstenojama mērķtiecīga programma ?

6.3 To visu izveidot un attīstīt mūs kavē galvenokārt mūsu pašu iniciātīvas, organizācijas un ziedošanās mērķim trūkums. Pēdējais ir ļoti svarīgs aspekts, jo - taisnību sakot - arī pats mērķis mums nav skaidrs. Ir tikai kaut kāda sajūta, ko vislabāk izsaka nodaļas moto. Bet šī sajūta daudziem nav īstenojusies ne lielā ideālismā (kur mērķa izvērtēšana nebūtu arī nepieciešama), ne rūpīgi savu vēlmju, uzskatu un spēju aplēsē. Tāpēc vidējai paaudzei arī nav tādu noteiktu nākotnes plānu, kas attiektos uz kultūrālu un nacionālpolītisku rosību.

6.4 Jā, arī mūsu paaudzē ir dažādos laukos aktīvi cilvēki. Laba daļa no tiem ir pat tādi, kam nekā no nule sacītā nevar pārmest; bet viņu darbībai trūkst vajadzīgā atbalsta tieši mūsu paaudzē, trūkst plašākas bazes. Ja šodien mūsu "vecā gvarde" atkāptos no amatiem un ļautu vidējai paaudzei rīkoties, varbūt jau parīt visur būtu jūtams vēl lielāks apsīkums, jo mūsu paaudzes aktīvajiem ļaudīm tiešām nav šīs bazes, nav vajadzīgā atbalsta, tāpēc nav arī iespēju izvērst plašāka apjoma aktīvitāti, padarīt to spraigāku un noturīgāku. Vidējās paaudzes potenciāls ir vai nu jau atdots citiem mērķiem, vai arī pilnīgi atrofējies.

6.5 Pirmkārt: šī paaudze, savos jaunības gados nav spējusi psīcholoģiski pārvarēt "filiālo pietāti" un vilcinājusies vismaz atklāti pārkāpt vecākās paaudzes aktīvistu novilktās ideoloģiskās robežas. Otrkārt, tā nav rūdījusies skatīties tieši acīs tām reālitātēm, ar ko tūlīt nepatīkami jāsaduŗas jau padomājot vien par latvietības nākotni kā te, tā Latvijā. Te vidējā paaudze, šķiet, tīšām slēpjas aiz veco muguras, it kā šīs reālitātes to nemaz neskartu, kaut gan tai piekritīs bēdīgā loma būt par beidzamo trimdas latvisko paaudzi, un vecumdienās tā sastapsies ar daudzām "pēdējo mohikāņu" psīcholoģiskajām kaitēm. Bet tā kā mēs arī redzam, ka - lai mainītu kaut vienu negātīvu apstākli uz labu - ir nepieciešamas lielas pūles un neatlaidība, mēs nedarām turpat vai nekā. Tādu upuri Latvijas vai latvietības labā, kas prasītu no katra prāvus līdzekļus un darbu dienu dienā zināmā nacionālpolītiskā vai kultūras aktīvitātē, no visas vidējās paaudzes nevar sagaidīt.

6.6 Tam ir vienkāršs izskaidrojums: mēs no trūcīgiem, nicinātiem bēguļiem esam iekļuvuši stabilu zemju vidusšķirā, tādēļ negribam - un varbūt arī nevaram - atsacīties no tās ērtībām un neesam imūni pret tur valdošo mietpilsonību. Tā izpaužas visspilgtāk latviešu lietās: ja mēs savas Latvian activities piekopjam kā "hobiju", tāpat kā piedalīšanos savu patvēruma zemju klubos un organizācijās, tad pret to lielāko tiesu mums nav nekādu iebildumu. Mazāks ir to skaits, kas īslaicīgi spēj aizrauties un "uzklapēt augšā" dažu labu projektiņu, lai pēc tam pašapmierināti un svētlaimīgi atpūstos; un šī atpūta izvēršas par snaudu. Bet, ja kāds prasītu no mums vairāk - varbūt otru gandrīz pilna laika darbu, pie kuŗa vēl pašiem būtu jāpiemaksā un kuŗa rezultāti, turklāt, ne vienmēr garantēti - tad mēs to noraidītu.

6.7 Varbūt tāpēc, ka esam gatavi latviešu lietām dot tikai nenozīmīga "hobija" laiku un līdzekļus, mums nav ari ticības nekādam augstākam mērķim, un savām spējām to aizsniegt. Tas, ka daži no mums (bērnu, jaunatnes un kultūras žurnālu redaktori; kursu organizētāji; BATUN vadība u.t.t.) tiešām strādā pāri par "hobija" mēru, neattaisno visu paaudzi. Tikai dažu veikts darbs vien neizglābs šo paaudzi no tālākas iesūnošanas..Šo personu darbs turpretī rāda, cik daudz visi varētu darīt, ja gribētu, un ko var panākt.

7.0 To visu redzot, rodas savādāks "jaunās maiņas" izskaidrojums nekā par to rakstīts presē: tā nenāk ar dinamiku, svaigām idejām, tālredzīgiem plāniem - tā nāk nomainīt veco paaudzi tā paša jau nogludinātā pašattaišņošanās rituāla ietvaros, kuŗā ielēstas arī pretenzijas, ka Latvijas un latviešu nākotnes labā kaut kas tiek darīts. Bet šādam rituālam nekur nav pretestības, un nav arī plašāka atbalsta kā vecākajā, tā vidējā paaudzē.

7.1 Tāpēc nozīmīgākā parādība trimdas latviešu vidū pašbrīd ir kaut kas tieši pretējs "jaunās maiņas" uznākšanai skatuvē. Par spīti visiem "palīgspēkiem", latviešu aktīvitātēs notiek poziciju atvilkšana un konsolidēšanās viskonservātīvākajos cietokšņos. Mūsu laikrakstu slejas pilnas ar dažādiem baznīcu un draudžu dzīves atreferējumiem, un to priekšā nobāl visa cita reportāža, ieskaitot "kontinentālus" kongresus. Atceroties, kādi bijuši reportāžas un aktivitātes samēri ar laicīgajām organizācijām mūsu trimdas sākuma laikā un papētot parallēles citu, tagad jau iznīkušu, trimdas grupu likteņos, nule minētā parādība neliekas vis kaut kādas renesanses sākums, bet gan pēdējo bastionu nocietināšana. Šī ir tiešām spontāna un "masveidīga" parādība visās latviešu kolonijās, tā notiek vecākās paaudzes iniciātīvā, un skaidrāk par visiem epitetiem parāda vecākās paaudzes īstās domas par "jauno maiņu"; un vidējā paaudze, ar savu parasto kūtrību, šim spriedumam klusēdama pievienojas.

8.0 Tanī pašā laikā nākotnes Latvijai mūsu visnozīmīgākā daļa - visjaunākā paaudze - zaudē savu identitāti. Tieši vai netieši, mēs tai esam iemācījuši ļoti nozīmīgu dzīves gudrību: ka ir vērts būt individam, ne masu civīlizācijas produktam. Tā nav apoloģētiska par savu minoritātes izcelsmi, nekaunas no latviskuma, bet valkā to ar lepnumu. Mūsu jaunieši meklē individuālitāti un arī ātrāku un dziļāku gara briedumu par to, ko viņiem spēj sniegt apkārtnes masu produkcijas un paildzinātās bērnības atmosfaira. Tāpēc latviešu jaunieši meklē individuālitāti viens otrā; un meklētu to arī mūsu iestādījumos un sabiedrībā vispār, ja vien pārējās paaudzes ar savu dogmatismu vai kūtrību viņus "neatvēsinātu". Tikai pēc tam, kad viņi vīlušies latviešu sabiedrībā, viņi aiziet citur, jo jaunatne nevar dzīvot bez entuziasma, bez aizraušanās ar ideāliem, kuŗus tā spēj saprast, piemērot sev, iekļaut savas personības struktūrā un censties īstenot.

8.1 Skatoties no šī viedokļa, mums ir tiešām nepelnīti maz "bītņiku" un citu niķotājos. Tā vietā, ka sirdāmies par tādiem, jāsirdās par citām vecuma grupām. Mēs esam, kā paši sakām, savas apspiestās tautas pārstāvji. Mums uzticēta viscēlākā ideja rietumu kultūras vēsturē, kas jau bijusi tās šūpulī pie Maratonas. Bet mēs laikam - sava efēmerālā dogmatisma vai mietpilsoniskās kūtrības dēļ - to nenodosim tālāk savai jaunajai paaudzei. Tāpēc cerēsim, ka tā pati to atradīs, aiziedama lielajā pasaulē - visādu modernu, bieži panaīvu "ismu" un pat individa un nāciju patiesai brīvībai naidīgu kustību labirintā. Bet, nedodot tai paši, ko tā alkst, mēs būsim tikai nodevuši mēriņu modernās civilizācijas "homogenizēto asiņu" masai.

 

[Skat. komentārus JG65.]

 

Raksta autors Dr. JĀZEPS LELIS dzimis Kārsavas pagastā 1927. gadā. ASV studējis klasisko filoloģiju (University of Akron, Ohio) un lingvistiku (Harvard University, Cambridge, Mass.) Harvardas universitātē arī ieguvis doktora gradu lingvistikā, bet tagad strādā par mācibas spēku Hovarda (Howard) universitātē ASV galvaspilsētā Vašingtonā, kur māca lingvistiku un salidzināmo literātūru, parallēli interesēdamies par indoeiropiešu salidzināmo valodniecibu, ģermanistiku un baltoloģiju.

 

 

Šodien, 4. septembrī 1937., savu astoto sējumu klajā laižot, „Senatne un Māksla” var atskatīties atpakaļ uz 2 gadus ilgu darbu, kas bijis veltīts latviešu senatnei, latviešu mākslai un dzimtenei, patiesai tēvijas mīlestībai.

Un šodien, 4. septembrī 1937., „Senatnes un Mākslas” redakcija grib visiem, visiem pasacīt, ka veiktais darbs bija iespējams un veikts ar sekmēm tikai pateicoties tai lielai patriotiskai sajūsmai, tai aizrautībai tautas un tēvzemes labā, — kuŗu atnesis mums mūsu Valsts Prezidents Dr. K. Ulmaņa kungs, ar drošu roku ķildas brāļu starpā izbeigdams, internacionālus māņus padzīdams un latvietim atdodams vienoto Latviju, — viņu: mūsu sapņu svētnīcu un mūsu labāko un dzidrāko jūtu un centienu avotu.

Un tāda griba, liela un sajūsmas pilna, ir bijusi un ir šodien tam, pirmam mūsu vidū, Dr. K. Ulmanim, kas pirmais bija mūsu vidū arī mirkļos, kad no nebūtības un pasaules kaŗa posta atkal Latvija tapa; pirmais mūsu vidū arī 15. maijā 1934., kad viņš izbeidza ķildas, kad latviešu tauta atkal karstas tēvzemes mīlestības apgarota vienota tapa un nolēma turpināt spītēt nelaimei un postam, jo viņš, mūsu Valsts Prezidents Dr. K. Ulmaņa kungs, atdeva tautai to nesalaužamo gribu dzīvot, ko Eiropas māņideju vilnis centās iznīcināt, tautas enerģiju gandrīz jau ievirzījis sociāla naida cīņās un līdz ar to pašiznīcināšanā.

Mēs mīlam mūsu zemi, mūsu latvisko Latviju, — un tādēļ mēs sveicinām šodien, 4. septembrī 1937., mūsu Valsts Prezidentu Dr. K. Ulmaņa kungu, kuŗa 60. gadu svētkiem lai veltīts būtu šis 4. „Senatnes un Mākslas” sējums. „Senatnes un Mākslas” pastāvīgie līdzdarbinieki ir gribējuši šai sējumā katrs ko dot no saviem pētījumiem par latviešu pagātni, — jo viņi zina, ka mūsu Valsts Prezidentam arīdzan mīļa šī senatne.

Un kā gan viņu nemīlēt?!

Pati latviešu tauta, kas gadsimtiem ilgi mācēja saglabāt savu īpato seju, neskatoties uz visām likstām un ietekmēm, — saglabāt savu valodu un kultūru, savas brīnišķīgās tautas dziesmas, rotas un tērpu: kas no mums gan lai nemīlētu šo varoni, tautu ar varenu spēku un gribu!

Patiesi, vai mīlēdami viņu mēs varam labāki savu prieku par 1918. un 1934. gadu izteikt, kā vārdiem:

„Lai kokles dūc un lai zvani zvana:
Nu esi brīva, brīva Latvija mana!”

Mēs mīlam Latviju, Latviju brīvu, un mēs solām uzticību Vadonim, kas Latvijai palīdzēja brīvai tapt.

Mēs priecājamies šodien, 4. septembrī 1937., ka sešdesmit gadus atpakaļ Zemgalē, Bērzmuižas Pikšās, piedzima zēns, kam vīra gados tapa lemts ar Vestharda drosmi un prātu, Tālvalda un Vēka pašaizliedzību un drošsirdību latviešu zemē valdīt, viņas likteņus lemt un tiesības aizstāvēt; kā kuršu kuģu priekšā, tā lai sašķeltos ienaidnieku ļaunais prāts: tā Laimas velte bija, kas tika likta šūpulī.

Mēs nezinām arī labāku solījumu šodien, mūsu Valsts Prezidentu suminādami viņa goda dienā, — kā solījumu turpināt pētīt latviešu tautas likteņus, celt gaismā tautas spēku un spējas pagājušos gadsimteņos, zinādami, ka Valsts Prezidentam Dr. K. Ulmaņa kungam mīļa šī senatne, un zinādami, ka tas — „kas pagātni pētī, nākotni svētī”.

 

4. IX. 1937.
„Senatnes un Mākslas” redaktori F. Balodis L. Liberts.

 

 

 

 

 

Jaunā Gaita