Jaunā Gaita nr. 95, 1973

 

LITERĀRĀS SACENSĪBAS NOTEIKUMI

LNAK Kultūras nozare izsludina visās emigrācijas zemēs dzīvojošiem latviešu autoriem literāru sacensību.

SACENSĪBAS NOTEIKUMI

1. Godalgu piešķirs par stāstu, noveli, episku dzejojumu, eseju vai dzejoļu ciklu, ko žūrijas komisija atzīs par mākslinieciski augstvērtīgu, saturā izceļot nacionālas un / vai ētiskas vērtības.

2. Pirmā godalga paredzēta $1000, otra – $500, trešā – $250. Žūrijas komisijai ir tiesības mainīt balvu sadalījumu.

3. Žūrijas komisijas priekšsēdis ir LNAK Kultūras nozares vadītājs  – E. Upenieks; locekļi – J. Andrups, J. Bičolis, A. Tichovskis, L. Zandbergs. Godalgu piešķirs ar vienkāršu balsu vairākumu.

4. Sacensības darbi iesūtāmi E. Upeniekam (2 Park Lane Circle, Don Mills, Ont., Canada) līdz 1973. g. 1. dec. trijos eksemplāros mašīnrakstā.

5. Sacensībai iesniegtie darbi vai to daļas nedrīkst būt iepriekš publicēti.

6. Darbi iesūtāmi ar segvārdu, pievienojot slēgtu, ar šo pašu segvārdu apzīmētu aploksni, kuŗa satur autora vārdu un adresi.

7. Bez autora pieprasījuma – ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc godalgas izsludināšanas – darbus atpakaļ nesūtīs. Aploksnes iznīcinās neatvērtas.

8. Godalgoto autoru vārdus paziņos Kanadas kultūras dienās 1974. g.

 

 

 

ATBALSTĪSIM MINSTERES ĢIMNAZIJU

Minsteres latviešu ģimnazija ir visu latviešu kopīga lieta..

Jaunā biedrība – Minsteres latviešu ģimnazijas bijušo skolēnu un draugu biedrība – tāpēc ir bezpartejiska, bezpeļņas organizācija, kuŗas uzdevums ir atbalstīt Minsteres latviešu ģimnaziju, tās skolēnus un internātu. Par biedru var iestāties katrs, kas vēlas atbalstīt Minsteres latviešu ģimnaziju. Iestājoties biedrībā, biedrs pats nosaka savu mēneša biedru maksu. Biedru nauda sūtāma biedrības kasierei Marutai Liepai, to vai nu iemaksājot bankas kontā:

Dresdner Bank AG Koln, K. Nr. 5 564 825
Maruta Liepa, 5050 Porz-Westhoven, Driesstr.6 ar piezīmi „Freundeskreis MLĢ”

vai arī sūtot naudas čeku tieši Marutai Liepai.

 

Jaunā Gaita