1999. g. 22. decembrī 

Esiet sveicināti, LaRAs biedri!

Ziemas saulgriežos vēlos jums visiem novēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu un tūkstoti!

Līdz ar sveicieniem gribētu arī paziņot dažas ziņas, gan bēdīgas, gan labas, gan pārdomām.

Esam zaudējuši dažus biedrus. Velta Toma un Valentīns Pelēcis ir aizgājuši mūžībā. Toronto latvieši veltīja piemiņas vakaru Veltai Tomai, kuŗā piedalījās Ingrīda Vīksna, Lalita Muižniece, Aina Zemdega un citi LaRAs biedri un dzejas cienītāji. Divas LaRAs biedres ir izstājušās: Biruta Sūrmane un Bitīte Vinklere-Bluķe. Manas pūles atrunāt šīs spējīgās, zinīgās rakstnieces un literātūras mīļotājas no izstāšanās neizdevās.

Tagad labās ziņas. Ir iznācis 50. LaRAs Lapas numurs! Pateicoties Maijai Meirānei-Šleserei un viņas rūpīgai redaktores rokai, mēs varam lasīt Zintas Aistares jaunāko īsstāstu, kas veltīts viņas vectēvam Ernestam Aistaram, Voldemāra Avena jaunāko dzeju, īsus aprakstus par LaRAS biedru darbību: referātus, piedalīšanos literāros un citos galvenos kultūras un akadēmiskos sarīkojumos, kā arī Dziesmu svētkos un vasaras nometnēs Amerikā un Latvijā. Arī īsas autobiogrāfijas no mūsu pašu LaRAs biedriem un vēl daudz citas lasāmvielas. Aicinu visus baudīt šo LaRAs Lapu un sūtīt rakstus, dzeju, recenzijas, apceres nākamai LaRAs LAPAi!

Gribu arī atgādināt visiem, kas vēl nav šā gada biedra maksu nokārtojuši, to izdarīt, sūtot mūsu kasierim Oļģertam Cakaram $15.00, kas ieskaita LaRAs Lapas izdevumu. Pateicos tiem, kas jau ir nokārtojuši savu biedra maksu un tiem, kas ir pielikuši klāt ziedojumu savai biedra maksai. Kasieŗa adrese ir:

Oļģerts Cakars 742 N. Lombard Ave. Oak Park, IL 60302

Turpinot labajām ziņām, man bija liels prieks par jūsu atsaucību uz manu "Iepazīsimies" vēstuli. Saņēmu vēstules un e-pastu no vairākām pasaules malām. Pateicos par jūsu uzmanību un mudinājumiem!

Apsveiksim Indru Gubiņu ar PBLA Kultūras fonda 1999. gada goda balvas saņemšanu par dzejas krājumu "Dīvaina spēle"!

Man arī bija liels prieks satikties personīgi ar vairākiem LaRAs biedriem, kuŗi ir devuši man labus padomus, jaunas idejas. Pie Lalitas Muižnieces pārrunājām, ka LaRAs Lapai ir liela nozīme mūsu organizācijā un tā būtu jāturpina. Viņa arī mani iepazīstināja ar savu lielo darbu, ziņu kopojumu, t.s. "datu bāzi", par latviešu dzejniekiem un rakstniekiem, viņu publikācijām, kad un kur izdotas utt. Mēs pārrunājām, ka būtu interesanti uzzināt, kur atrodas tie rakstnieces/ki un dzejnieces/ki, kas vairs darbus nepublicē. Kur viņi ir palikuši? Kā varētu viņus atrast un aicināt aktīvi piedalīties rakstnieku dzīvē un organizācijās?

Satikos ar Maiju Meirāni-Šleseri Ņujorkā, gan arī Bostonā. Tur mūs laipni un gādīgi uzņēma Sarma Muižniece-Liepiņa. Klāt arī bija Nora Kūla-Priedīte un jaunievēlētais LaRAs biedrs, Juris Žagariņš. Apsveicam Juri Žagariņu ar uzņemšanu LaRĀ un pateicamies par viņa aktīvo līdzdalību. Proti, viņš ir uzņēmies mūsu organizāciju ievest 2000. g. tūkstotī, gatavojot LaRAs "tīmekļa lapu"! Mēs kā organizācija varēsim sazināties gan pa pastu, gan pa e-pastu, gan LaRAs "tīmekļa lapā". Pašlaik domājam, ka varētu uzdot LaRAs statūtus un LaRAs LAPU "tīmekļa lapā". Ir jautājums, vai likt tanī arī LaRAs biedru sarakstu. Lūdzu atsūtiet man jūsu ieteikumus, ko varētu vislabāk izmantot LaRAs "tīmekļa lapā". Labi zinu, ka visiem LaRAs biedriem nav pieejams dators, un gribētu jūs mierināt, ka nekādā ziņā nepārtrauksim ziņot pa pastu un laikrakstā.

Šinī LaRAs sēdē (un arī ar citiem LaRAs biedriem) mēs pārrunājām, kā mēs varētu iesaistīt un aicināt jaunus biedrus LaRĀ. Aicinu visus pārdomāt un apzināt jaunus rakstniekus/ces un dzejniekus/ces, kas vēlētos iestāties mūsu organizācijā. Vēl viena ideja ir aicināt kā LaRAs atbalstītājus, tos, kas ir ieinteresēti LaRAs darbībā. Pateicos Sarmai Muižniecei-Liepiņai, kas šo jautājumu ir pārdomājusi. Viņas ieteikums ir, ka LaRAs atbalstītāji varētu arī lietot LaRAs akronīmu "LaRas Atbalstītāji". Tie varētu būt cilvēki, kas abonē LaRAs Lapu, atbrauc uz mūsu saietiem, atbalsta mūsu organizāciju gan garīgi, gan finansiāli.

Pieminot saietus, man ļoti gribētos, ka LaRAs biedri varētu sanākt kopā. Rudens ir pagājis -- ļoti daudz vienlaicīgu sarīkojumu ir stājušies pretī mūsu iespējām satikties. Ir vairāki ieteikumi: satikties Mežvidos, Gaŗezerā, Katskiļos, Toronto pirms Dziesmu svētkiem. Ceru, ka iznāks pavasarī satikties. Derētu!

Noslēgumā gribētu jūs vēlreiz aicināt ieteikt jaunus biedrus, izteikt domas par LaRAs "tīmekļa lapu", kā arī pārdomas par LaRAs atbalstītāju grupu un nokārtot biedru maksas.

Gaišus svētkus un laimīgu, bagātu jauno gadu!

Patiesā cieņā novēl

Inese Račevska

 

Inese Račevska
LaRAs priekšniece
i.racevskis@worldnet.att.net
(pareizā e-pasta adrese!)

 

[atpakaļ]