LATVIEŠU RAKSTNIEKU APVIENĪBAS

STATŪTI

I. Apvienības definīcija un mērķi.

1. Latviešu rakstnieku apvienība (LaRA) ir profesionāla bezpeļņas organizācija, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas,
    a. pārstāvot un aizstāvot savu biedru intereses sabiedrībā un
    b. veicinot literāru jaunradi.
 

II. Apvienības biedri.

2. Par LaRA biedriem var kļūt rakstnieki, literatūrzinātnieki, kritiķi un tulkotāji, kas sasnieguš? respektējamu līmeni savā laukā.

3. Uzņemamo biedru kvalifikāciju nosaka LaRA biedri šādā veidā:
    a. Kandidātu nominē divi LaRA biedri, iesniedzot LaRA valdei pamatojumu, kuŗā minēta kandidāta kvalifikācijas.
    b. Kandidātu apstiprina LaRA visa valde ar 2/3 balsu vairākumu. Ja valde kandidātu noraida, ta? jāsniedz rakstveida pamatojums kandidāta nominētājiem.
    c. Kandidāta nominēšana un apstiprināšana ir konfidenciāls process.
        Kad kandidāts apstiprināts, viņu aicina kļūt par LaRA biedru.
        Reiz kandidāta kvalifikācijas apstiprinātas, viņš jebkurā laikā var iestāties LaRĀ.

4. LaRA biedriem tiesības piedalīties visā LaRA darbā.

5. Biedru saistības ar LaRA, ieskaitot biedru maksas, nosaka LaRA valde.

6. Ja LaRA biedrs nekārto savas finansiālās saistības ar LaRA, valde var atzīt, ka viņš no LaRA izstājies, un viņu svītrot no LaRA saraksta, iepriekš paziņojot. Persona, kas šādā veidā no LaRA biedru sarakstiem svītrota, atgūst biedra tiesības, nokārtojot saistības par laiku pirms svītrošanas no biedru saraksta.

7. Biedrus, kas apzināti un atklāti darbojas pret LaRA mērķiem, var no LaRA izslēgt. Izslēgšanu var ierosināt LaRA visa valde ar 2/3 balsu vairākumu vai 1/3 LaRA biedru. Izslēgt var tikai aizklātā rakstveidu biedru nobalsošanā ar 2/3 iesūtīto balsu vairākumu.

8. Par goda biedriem LaRA izrauga izcilas personības rakstniecībā, literatūrzinātnē, kritikā un tulkošanā, kas ir LaRA biedri. Katru gadu var izraudzīt ne vairāk par 2 goda biedriem. Kandidātus var nominēt jebkuŗi 3 LaRA biedri. Ja par kandidātu balso 2/3 visas valdes, viņš/viņa apstiprināms arī ar 2/3 balsu vairākumu aizklātā rakstveida nobalsošanā.

9. Par veicinātājiem biedriem bez balsstiesībām LaRA valde ar vienkāršu balsu vairākumu var uzņemt ikvienu, kas vēlas atbalstīt LaRA darbu. Veicinātāju biedru pārējās tiesības nosaka LaRA valde.

III. Apvienības pārvalde.

10. LaRA augstākais lēmējorgāns ir visi LaRA biedri. Biedri lemj rakstveida nobalsošanā. Tā notiek vismaz reizi pa 2 gadiem, ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc LaRA kongresa. Ārkārtas nobalsošanu var pieprasīt 1/2 LaRA biedru. Ārkārtas nobalsošana notiek arī, ja to nolemj LaRA valde ar 2.3 pārākumu. Nobalsošanu vada LaRA valde. Visi lēmumi, izņemot īpaši minētos, pieņemami ar vienkāršu piesūtīto balsu vairākumu.
    a. Kongresu sasauc LaRA valde vēlams reizi pa 2 gadiem, balstoties uz biedru ieteikumiem un vadoties no principa, ka gadu
        tecējumā kongresos jārod iespēja piedalīties iespējami daudziem LaRA biedriem.
    b. Kongresā pārrunājamie ieteikumi, rezolūcijas un nominācijas jāiesniedz LaRA valdei vismaz 3 mēnešus pirms kongresa. Par kongresā pārrunātajiem ieteikumiem, rezolūcijām un nominācijām nobalso kongresa laikā.
    c. Kongresā var piedalīties lūgti viesi; kongress var viņiem piešķirt tiesības runāt kongresa darba sēdēs; balsstiesības kongresā ir tikai LaRA biedriem un goda biedriem.

12. Valde ir LaRA izpildorgāns.
    a. Valdi ievēl rakstveida nobalsošanā pēc kongresa, balsojot aizklāti, ar vienkāršu balsu vairākumu.
    b. LaRA priekšsēdi ievēl atsevišķi, balsojot aizklāti, ar vienkāršu balsu vairākumu.
    c. Ikviens LaRA biedrs var nominēt kandidātus priekšsēža un valdes locekļa amatiem šīs nodaļās 10. pantā noteiktajā veidā.
    d. LaRA kongress darbojas kā nominācijas komisija, biedru ieteikto kandidātu sarakstu vajadzības gadījumā papildinot un sniedzot savus ieteikumus par vēlamākajām kandidātu kombinācijām. Kongresam jāvadās no apsvēruma, ka valdes locekļiem, lai tie varētu efektīvi funkcionēt, jādzīvo ne pārāk lielā atstatumā citam no cita.
    e. Valde, ieskaitot priekšsēdi, sastāv vismaz no 3, bet ne vairāk par 5 locekļiem. Par darbu sadali un amata apzīmējumiem, ieskaitot priekšsēža vietnieku, vienojas valde. Ievēlamo locekļu skaitu nosaka kongress, vadoties no iesūtītajām nominācijām un iepriekšējās pieredzes valdes darbā.
    f. Valde vada LaRA darbu saskaņā ar statūtiem.
    g. Valdes sēdes sasauc LaRA priekšsēdis pēc vajadzības. Tās var dabūt arī telefoniskas. Sēdēm ir kvorums, ja tajās bez priekšsēža piedalās vismaz viens valdes loceklis, ja valdes sastāvā ir 3; vismaz divi valdes locekļi, ja valdes sastāvā ir 4 vai 5 locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot īpaši minētos. Balsīm līdzīgi daloties, izšķir LaRA priekšsēža balss.
    h. LaRA valde algu nesaņem.
    i. Valde par savu darbu informē LaRA biedrus pēc vajadzības.
    j. Ja valdes loccekļu skaits, ieskaitot priekšsēdi, tās pilnvaru laikā samazinās zem trim, LaRA priekšsēdis līdz nākošajām vēlēšanām pieaizina trūkstošos valdes locekļus no biedru vidus.

13. Dažādu LaRA darbu veikšanai valde var nodarbināt algotu vai nealgotu administrātoru vai sekretāriātu.

14. Sevišķu funkciju veikšanai pie LaRA var pastāvēt sekcijas, nodaļas un darba grupas.
    a. Sekcijas, nodaļas un darba grupas, to pilnvaras, iekārtu un budžetu apstiprina LaRA valde.
    b. Par savu darbu sekcijas, nodaļas un darba grupas ziņo LaRA valdei.
    c. Sekciju, nodaļu un darba grupu darbu var izbeigt ar valdes lēmumu.

15. Rakstveida nobalsošanā pēc kongresa LaRA ievēl divus revidentus, kam pienākums ziņot par LaRA valdes darbu kongresam. Revidenta amatam kandidātus nominē un tos ievēl šīs nodaļas 12. panta a., c., un d., punktos noteiktajā veidā. Revidenti algu nesaņem.

 
IV. Apvienības finanses.

16. LaRA ienākumus veido biedru maksas, sarīkojumu ienākumi, sevišķu naudas iegūšanas pasākumu ienākumi, testamentāri novēlējumi un ziedojumi.

17. LaRA līdzekļus pārvalda LaRA valde.
    a. Valde sastāda LaRA budžetu. Par LaRA finansiālo stāvokli valde vismaz reizi gadā ziņo LaRA biedriem.
    b. Valde uzglabā attaisnojošus dokumentus par ienākumiem un izdevumiem vismaz 4 gadus.


V. Sadarbība ar citām organizācijām.

18. LaRA valde var slēgt sadarbības saistības ar citām radniecīgām organizācijām. Šādi līgumi apstiprināmi rakstveida biedru nobalsošanā.

 
VI. Statūtu grozījumi.

19. Statūtu grozījumus vai papildinājumus var ierosināt, pārrunāt un apstiprināt rakstveida nobalsošanā pēc kongresa ar 2/3 balsu vairākumu, kā noteikts III. nodaļas 10. un 11. pantā.


VII. Apvienības likvidācija.

20. LaRA likvidējama, ja to III. nodaļas 10. un 11. panta noteiktajā veidā nolemj 2/3 LaRA biedru.

21. LaRA likvidējoties, tās līdzekļi un archīvi nododami tādai latviešu organizācijai vai iestādei, kas rūpējas par latviešu kultūras darbu. Šo organizāciju nosaka rakstveida nobalsošanā, ja organizācija likvidējas ar biedru lēmumu. Citādi saņēmēju organizāciju nosaka LaRA likvidatori.

(Šie statūti pieņemti LaRA biedru nobalsošanā 1990. g. 1. jūlijā, kuŗā piedalījās LaRA 48 biedri. Balsošanas rezultāti apstiprināti LaRA vēlēšanu komisijas sēdē 1990. g. jūlijā.)

[atpakaļ]