archyp1.jpg (26892 bytes)

             kad laiks klust auksts
             mani mostas atjaunota
             interese sociologija
             esmu lidzigs
             cilvekiem tani zina
             un mani nomac rupes
             par to ka visi parejie
             parcies ziemu
             vakar vakara es iegriezos
             viena leta ednica
             un atlaidos viena
             versgalas saslika
             apsildities un biski iekost
             un noklausijos pec tam
             paris klaidonu
             sarunajamies pa
             dienu vini pietiekosi
             naudas saubagojusi lai
             samaksatu par vakarinam
             vini runaja par
             bezpajumtnieku un
             bezdarbnieku
             jauno modi apmesties
             baznicas un tur nodzivot
             visu auksto ziemu
             teica pirmais klaidonis
             es nedomaju ka es ta varetu
             tas mani modinatu par daudz
             visadu atminu jo
             redzi es esmu macitaja
             dels tu ari izsaucas
             otrs klaidonis
             es tapat
             macitaja dels
             mans tevs visu savu muzu
             bija dveselu gans
             mazos ciematos vins lidz
             pat navei nostradaja
             un preti nekad nesanema
             pienacigu      algu gimenes
             iztikai un tikai
             tad kad pienaca laiks man
             aiziet no majam tad pirmo
             reizi dabuju paest tik
             cik gribejas
             uz mata mana pasa pieredze
             teica pirmais klaidonis
             pasaki vai tev nav
             kadreiz uznacis
             kardinajums izbeigt
             sito klaidonibu un
             ienemt kartigu darbu
             ja gan teica numurs divi
             loti biezi
             bet nekad ari nav pietrucis
             rakstura stiprums
             staties preti kardinajumam
             jo mans pienakums pret
             lidzcilveku ir gadat
             lai ziemassvetku
             sezona nevienam nepietruktu
             objekta pret ko
             darit savu labdaribu
             tada veida katram
             pietikusajam
             ir sava omuliga silta
             tikumibas labsajuta kad
             vins pasviez man pa
             naudas ripinai es tacu
             to nevaretu dabut gatavu
             tadam cilvekam atnemt
             so vienkarso un leto prieku
             ja teica otrs saules bralis
             bagato nekad netruks musu
             vidu ta ir musu laiku
             vislielaka problema
             mums ar viniem jaapietas
             uzmanigi un smalkjutigi un
             mums viniem jaizpalidz sad
             tad drusku papriecaties
             lai viniem aizmirstos
             vismaz uz isu bridi
             bibeliskais apliecinajums
             par to cik gruti viniem
             bus ieklut debesu valstiba
             tik pat cik vienam kamielim
             izkapt cauri adatas actinai
             nu ja teica pirmais klaidonis
             dazreiz man skiet tomer ka
             es butu ar mieru norisket
             un apmainities
             ar kadu bagatnieku
             ja protams teica otrs
             man nekad nav bijis
             instinkiva naida pret
             mantu ka tadu darbs
             ir tas ko nevaru ciest
             pret mantu nevaretu
             but iebilduma ja ta
             ieguta mantniecibas
             cela bet es saubos
             vai mantas del butu
             verts darit darbu
             padoma tikai par visiem
             tiem miljoniem cilveku kas
             bez prieka nostradajas
             lai par to beigas sanemtu
             tikai elles lastu tas ir
             viens bedigs skats turpreti
             ja tu iemanto savu mantu
             tad tu zini ka liktens
             tevi izredzejis elles
             lastam jau no piedzimsanas un
             tad kas par jegu vairs pretoties
             tas ir pavisam citadi
             neka visu muzu izmisigi
             krat un krat mantu
             un tad pasas beigas 
             tapt noladetam
             es redzu teica vina
             jaunatrastais draugs
             ka tava agrineja
             audzinasana tevi
             nav atstajusi tev ir
             isti religiozs raksturs
             ja teica otrs ar sirsnigu
             nodosanos savam liktenim
             esmu kopis sevi ka
             zelsirdibas objektu
             lai tadejadi veicinatu
             bagatajos laudis
             garigas vertibas vis
             svetuligaka pietate
             nepanaktu neko vairak
             bet ja tu butu iemantojis
             lielu bagatibu teica otrs
             klaidonis vai tad tu to
             atdotu nabagajiem
             es saubos vins atbildeja
             ka gan es varetu
             attaisnot tadu
             iedomibu
             tad drizak nodomatu
             ka providence
             ar savu ricibu mani
             izredzejusi
             skistisanai elles
             ugunis un es
             uzskatitu par nepiemerotu
             jebkadu pretosanos
             debesu kunga gribai
             ja noputas otrais no viniem
             dzive ir parpilna
             neatrisinamu problemu
             patiesam ta tas ir
             atbildeja vina draugs un
             es baidos ka es nemuzam
             neatrisinasu pat ne
             niecigako no tam jo tad kad
             esmu needis un nosalis
             man nav garstavoklis uz
             meditesanu un tad kad
             esmu siltuma un veders man
             parpilns man uznak miegs
             tie paris pamatprincipi
             ko iemacijos teva
             baznica mani atnesusi
             tik talu un gan jau
             tiksu lidz pat galam
             bez jebkadas talak
             domasanas
             pietiek ar burtisku
             pieturesanos pie tiem
             pasiem principiem
             tie man dzive noderejusi
             tiem man japateicas par
             to kas esmu tapis
             pasapmierinati
             vins nobeidza
            

             archy prusaks