SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS

"Vides aizsardzības kluba nodaļas RĪTDIENAI"

S T A T Ū T I 

Apstiprināti sabiedriskās organizācijas
“Vides aizsardzības kluba nodaļas RĪTDIENAI” dibināšanas sanāksmē
2000. gada 31. oktobrī.

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Sabiedriskā organizācija “Vides aizsardzības kluba nodaļa RĪTDIENAI” (turpmāk tekstā saukta arī par Organizāciju) ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras biedri ir brīvprātīgi apvienojušies, lai sasniegtu šīs Organizācijas mērķus un īstenotu tās uzdevumus, saistībā ar sabiedriskās organizācijas “Vides aizsardzības klubs” mērķiem un uzdevumiem un saziņā ar šo organizāciju.

 

1.2. “Vides aizsardzības kluba nodaļa RĪTDIENAI” darbojas Latvijas Republikā spēkā esošo likumu ietvaros un saskaņā ar Organizācijas Statūtiem. Savu mērķu sasniegšanai tā lieto nevardarbīgas, demokrātiskas un humānas metodes.

 

1.3. Organizācijas darbības pamatmērķi ir:

1.3.1. nepieļaut tālāku Latvijas tautas dzīves vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt tās atveseļošanu;

1.3.2. veidot labsirdīgas vides un cilvēku savstarpējās attiecības;

1.3.3. kopt sevī vienības ideju, apzinot sevi kā nepieciešamu daļu no vesela;

1.3.4. kopt sevī iecietību un žēlsirdību un savstarpēju sapratni sabiedrībā;

1.3.5. veicināt vispārēju cilvēktiesību ievērošanu, nepieļaut demokrātisko brīvību ierobežošanu;

1.3.6. iesaistīties nedemokrātisku likumu labošanā, panākt izmaiņu īstenošanu dzīvē;

 

1.4. Organizācija ir sabiedriska organizācija, un tās darbības mērķis nav peļņas un varas gūšana.

 

1.5. Organizācijas darbības pamatformas ir:

1.5.1. talku, piketu, mītiņu un cita veida akciju organizēšana;

1.5.2. izstāžu, semināru, diskusiju, koncertu rīkošana;

1.5.4. informatīvās un izdevējdarbības veikšana;

1.5.5.veikt praktisku konkrētu darbu tautas dzīves līmeņa celšanā, sekošana demokrātisko principu un likumu izpildei;

1.5.6. meklēt un izmantot praksē aizvien jaunas darbības formas un metodes;

1.5.7. nodarboties ar saimniecisko un cita veida darbību Organizācijas mērķu īstenošanai likumā noteiktajos ietvaros;

 

1.6. “Vides aizsardzības kluba nodaļai RĪTDIENAI” ir juridiskas personas statuss un visas tiesības, kādas ar Latvijas Republikas likumiem ir piešķirtas šādām juridiskām personām.

 

1.7. Organizācijas vadība atrodas Rīgā, Audēju ielā7/9,402.istaba , un tā ir Organizācijas juridiskā adrese. Organizācijas biedru sapulces un kopsapulces var notikt jebkurā citā vietā, ja par to iepriekš ir paziņots šo kopsapulču dalībniekiem.

 

1.8. Organizācijai ir sava simbolika, kuru saziņā ar “Vides aizsardzības klubu” apstiprina Organizācijas biedru kopsapulce. Organizācija nedrīkst izmantot tajā simbolus, kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.

Organizācijas pilnīgais nosaukums ir “Sabiedriskā organizācija Vides aizsardzības kluba nodaļa “RĪTDIENAI” ”, bet saīsinātais - “VAK nodaļa “RĪTDIENAI””.

 

1.9. Organizācijai ir pienākums sniegt jebkuru informāciju par savu darbību tikai tām iestādēm, organizācijām un personām, kurām šī informācija ir jāsniedz saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Vienlaikus, Organizācijai ir pienākums atskaitīties “Vides aizsardzības klubam” par darbiem, kurus tā ir uzņēmusies kopējai lietai.

 

1.10. Organizācijas dibināšanai ir nepieciešama piekrišana, kuru izsniedz Sabiedriskās organizācijas “Vides aizsardzības klubs” prezidents un dome. Sabiedriskās organizācijas “Vides aizsardzības klubs” dome var lemt par Organizācijas izslēgšanu no “Vides aizsardzības kluba” nodaļu loka.

 

1.11. Jautājumos, kas ir saistīti ar Organizācijas pamatmērķiem un darbības uzdevumiem, Organizācija ievēros “Vides aizsardzības kluba” statūtus. Domes un Saieta lēmumus, kuri tiks pieņemti saskaņā ar “Vides aizsardzības kluba” statūtiem par nodaļas “programmas” īstenošanu un lēmumu izvešanu dzīvē, tiks saskaņoti starp domi un Organizācijas valdi.

 

2. Organizācijas biedri

 

2.1. Par organizācijas “Vides aizsardzības kluba nodaļas RĪTDIENAI” biedru var kļūt jebkura persona, kura atbalsta tās mērķus.

 

2.2. Organizācijas biedriem ir vienādas tiesības.

 

2.3. Biedrus uzņem individuāli, saskaņa ar Organizācijas prezidenta lēmumu un pamatojoties uz biedra kandidāta iesniegumu.

 

2.4. Personas un citas sabiedriskās organizācijas, kuras atbalsta Organizācijas mērķus, var piedalīties Organizācijas darbā ar padomdevēja tiesībām un iespēju robežās atbalstīt to materiāli.

 

2.5. Organizācijas biedrs ir tiesīgs:

2.5.1. brīvi izteikt savus uzskatus, piedalīties visu izskatāmo jautājumu apspriešanā un demokrātiskā izlemšanā;

2.5.2. iepazīties ar visiem Organizācijas institūciju lēmumiem un sēžu protokoliem, saņemt informāciju, kas ir Organizācijas rīcībā;

2.5.3. piedalīties Organizācijas institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlēts tajās;

2.5.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Organizācijas institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

2.5.5. personiski piedalīties jebkurā apspriešanā, kas skar viņa darbību.

Jebkuram un katram Organizācijas biedram, balsojot sapulcēs, ir tikai viena balss. Balsojot viena persona nevar pārstāvēt vēl kādu citu Organizācijas biedru, kā tikai pati sevi.

 

2.6. Organizācijas īsteno biedru pienākumi ir:

2.6.1. aktīvi piedalīties Organizācijas darbā, veicināt Organizācijas uzdevumu īstenošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu;

2.6.2. ievērot Organizācijas Statūtu prasības un pildīt Organizācijas lēmumus;

2.6.3. propagandēt Organizācijas mērķus, aizstāvēt tās godu un cieņu;

2.6.4. savlaicīgi samaksāt biedru naudu noteiktajā apmērā un kārtībā, ja šāda biedra nauda ir noteikta;

2.6.5. apmeklēt Organizācijas biedru sanāksmes savas grupas ietvaros;

2.6.6. izpildīt visu, ko tas ir uzņēmies kopējas lietas labā.

2.7. Organizācijas biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Organizācijas, par to rakstveidā paziņojot Organizācijas Prezidentam. Izstājoties, biedra veiktās iemaksas netiek atmaksātas.

 

2.8. Piederība pie Organizācijas var tikt pārtraukta arī izslēdzot biedru no Organizācijas. Izslēgt no Organizācijas var biedru, kura darbība ir pretrunā ar Organizācijas mērķiem un Statūtu prasībām.

Lēmumu par izslēgšanu no Organizācijas pieņem Organizācijas biedru kopsapulce ar divu trešdaļu klātesošo balsu vairākumu.

 

2.9. Organizācijas biedriem ir pienākums ievērot arī tos “Vides aizsardzības kluba” Domes un Saieta noteikumus, kuri ir saistoši Organizācijai.

 

3. Organizācijas pārvaldes institūcijas

 

3.1. Organizācijas pārvaldes institūcijas ir Organizācijas biedru kopsapulce, Prezidents un revidents.

 

3.2. Augstākā Organizācijas lēmējinstitūcija ir Organizācijas biedru kopsapulce (turpmāk - biedru kopsapulce), ko sasauc Prezidents ne retāk kā vienu reizi gadā.

 

3.3. Biedru kopsapulce atzīstama par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz puse Organizācijas biedru. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību Organizācijas biedriem ne vēlāk kā 5 dienas pirms kopsapulces, paziņo Organizācijas Prezidents.

Ārkārtas kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Organizācijas biedru.

 

3.4. Biedru kopsapulci vada sapulces ievēlēts prezidijs, kurš sastāv no trīs locekļiem.

 

3.5. Biedru kopsapulces lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalsojusi vismaz viena puse klātesošo Organizācijas īsteno biedru, izņemot gadījumus, kad statūti nosaka citādu balsu vairākumu.

 

3.6. Tikai Organizācijas īsteno biedru kopsapulce:

3.6.1. pieņem lēmumu par Organizācijas izveidošanu un likvidāciju, kā arī reorganizāciju;

3.6.2. lemj par biedru izslēgšanu;

3.6.3. pieņem Organizācijas Statūtus, kā arī nepieciešamības gadījumā programmu, izdara tajos grozījumus un papildinājumus, ievērojot šo statūtu 1.10. punkta noteikumus;

3.6.4. izskata būtiskākos Organizācijas darbības jautājumus;

3.6.5. ir tiesīga atcelt Prezidenta lēmumus, ja tie ir pretrunā ar Organizācijas Statūtiem;

3.6.6. no biedru vidus ievēl Organizācijas Prezidentu;

3.6.7. nosaka iestāšanās naudas un biedra naudas lielumu;

3.6.8. lemj par darījumu slēgšanu, ja to kopējā summa pārsniedz Ls 5000,00;

3.6.9. izskata citus jautājumus, ko paredz Organizācijas statūti.

3.7. Biedru kopsapulču starplaikā Organizācijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija Prezidents. Prezidentu ievēl Organizācijas biedru kopsapulce uz diviem gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētam.

 

3.8. Organizācijas Prezidents:

3.8.1. izlemj kārtējos ar Organizācijas darbību saistītos jautājumus, sagatavo kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē kopsapulču lēmumu izpildi;

3.8.2. koordinē Organizācijas biedru darbu;

3.8.3. reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību Organizācijas kopsapulcei;

3.8.4. lemj par darījumu slēgšanu Organizācijas vārdā, ja šo darījumu vērtība nav lielāka par Ls 5000,00;

3.8.5. Organizācijas vārdā slēdz līgumus ar citām personām, rīkojas ar organizācijas mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši šo statūtu noteikumiem un Organizācijas mērķiem un uzdevumiem;

3.8.6. lemj par Organizācijas īpašuma un finansu līdzekļu izmantošanu, izlemj jautājumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu, ievērojot šajos statūtos noteiktos ierobežojumus.

3.9. Revidentu ievēl Organizācijas biedru kopsapulce uz diviem gadiem ar tiesībām būt pārvēlētam. Par revidentu nevar būt Prezidents. Revidents var piedalīties Biedru kopsapulcēs.

 

3.10. Revidents veic Organizācijas finansiālās darbības pārbaudi un reizi gadā sniedz pārskatu kopsapulcei par Organizācijas budžeta izlietojumu.

 

3.11. Pārstāvēt Organizāciju sarunās ar citām organizācijām un valsts varas iestādēm ir tiesīgs Organizācijas Prezidents vai tā pilnvarota persona.

 

 

4. Organizācijas saimnieciskā darbība

 

4.1. Organizācijas īpašums veidojas no biedra naudu iemaksām un ieņēmumiem no tai piederošiem īpašuma objektiem, ziedojumiem no Latvijas Republikas un ārvalstu personām, no Organizācijas īpašuma objektiem, kurus tā ir ieguvusi likumīgā veidā un no citiem likumīgiem naudas vai mantas ienākumiem.

 

4.2. Organizācijas finansiālos līdzekļus veido:

4.2.1. biedru nauda;

4.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

4.2.3. ienākumi no Organizācijas īpašuma objektiem;

4.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.

4.3. Organizācijas līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas darbības nodrošināšanai. Organizācijai ir tiesības brīvi rīkoties ar saviem īpašumiem un naudas līdzekļiem likumos noteiktajos ietvaros.

 

4.4. Organizācija ir tiesīga par tās iegūtajiem līdzekļiem iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu.

 

4.5. Organizācija ir tiesīga par tās iegūtajiem līdzekļiem organizēt speciālistu apmaiņas pasākumus, rīkot sabiedriskus kultūras, labdarības, atpūtas un izglītojošus pasākumus, organizēt speciālistu, studentu un citu personu apmaiņas braucienus. Tāpat tai ir tiesības no iegūtajiem līdzekļiem atbalstīt personas vai organizācijas, kuras ir devušas ieguldījumu Organizācijas mērķu sasniegšanā un uzdevumu pildīšanā, neatkarīgi no to piederības Organizācijai.

 

4.6. Organizācijas darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Organizācijas Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

 

4.7. Organizācija maksā nodokļus likumos noteiktajā kārtībā un apmēros.

 

 

5. Organizācijas tiesiskais stāvoklis

 

5.1. Organizācijai savu mērķu sasniegšanas nolūkā ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. Šajā nolūkā tai ir tiesības:

1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2) uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām un citām organizācijām;

3) izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

5) veikt citu publisku darbību.

5.2. Jautājumu par Organizācijas pašlikvidāciju izlemj Organizācijas biedru kopsapulce, par to nobalsojot ne mazāk kā divas trešdaļas no īsteno biedru skaita. Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpiesaka kompetentām valsts iestādēm. Šāds lēmums trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāpaziņo arī sabiedriskajai organizācijai “Vides aizsardzības klubs”. Organizācijas pašlikvidēšanās vai reorganizācijas gadījumā kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Organizācijas arhīva dokumenti.

 

5.4. Organizācijas biedru kopsapulce, kas pieņem lēmumu par likvidāciju, izveido komisiju, kas veic Organizācijas likvidāciju un lemj par tās īpašumu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

 

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: