Uzmetums apspriedei:

SADARBĪBAS LĪGUMS

Mēs, apakšā parakstījušies, sabiedriskā organizācija VAK nodaļa “Rītdienai”, kas darbojas uz statūtu pamatiem, tās vadītāja Alņa Freiberga personā un ………………….pagasta/apriņķa lauksaimnieku biedrība…………………………………………., kas darbojas uz Statūtu pamatiem, tās vadītāja…………………………………..personā, abi - turpmāk puses, pamatojoties uz līdzīgiem viedokļiem, vienojās par zemāk minēto:

1. Sabiedriskā organizācija VAK nodaļa "Rītdienai”, turpmāk tekstā "Rītdienai” atzīst sabiedriskās organizācijas- lauksaimnieku biedrības ………………………………………………………………….kompetenci:

1.1. lauksaimnieku pašpārvaldes organizāciju dibināšana;

1.2. prasīt Latvijas lauku ražošanas ilglaicīga stratēģiska plāna izstrādāšanu;

1.3. sabalansēt vietējo ražojumu un importa produkcijas vajadzības vietējā tirgū, izskaust kontrabandu un noteikt reālas kvotas pārprodukcijas novēršanai;

1.4. pārskatīt lauksaimniecības produktu ražotāju un pārstrādātāju attiecības, panākot taisnīgu peļņas sadali un lauksaimniecības darba rentabilitāti;

2. Abas puses atzīst, ka ir kopīgi mērķi un uzdevumi, kuros apņemas sadarboties un visiem iespējamiem līdzekļiem atbalstīt :

2.1. Saeimas vēlēšanu likuma un Satversmes maiņa, panākot mažoritārā vēlēšanu principa ieviešanu, saiknes vēlētājs- deputāts nodrošināšanu un atbildības par solījumu izpildi garantēšanu;

2.2. varētu būt citi jautājumi par tautas dzīves vides (daba, ekonomika, demokrātija) aizsardzību, piem.- celulozes kombināta celtniecības lietderība ;

3. Puses apņemas:

3.1. atbalstīt un sekmēt otras puses darbības attīstību;

3.2. sniegt informatīvu atbalstu;

3.3. izvērtēt un atbalstīt aktivitātes(aicinājumus, akcijas, publiskos paziņojumus, piketus u.c. aktivitātes)

3.4. savu iespēju robežās meklēt un ietekmēt tās organizācijas, sabiedrības, uzņēmumus, kuras varētu un būtu ar mieru atbalstīt abu pušu centienus;

3.5. regulāri apmainīties ar informāciju, kas piekritīgas pušu darbībai;

3.6. veidot kopējas darba grupas atsevišķu uzdevumu risināšanai.

 PUŠU PARAKSTI:

Sabiedriskā organizācija
Vides aizsardzības kluba nodaļa
RĪTDIENAI vadītājs:
…………………………………..
Sabiedriskā organizācija
…………………………lauksaimnieku
apvienības……………………………
Vadītājs:
…………………………………..