Daugavpils 1.ģimnāzija

Guntis Lazda

"Vēlēšanu komperatīvās perspektīvas Latvijā”

Zinātniski – pētnieciskais darbs

Skolotāja - konsultante Olga Grišāne

2000./2001.m.gads

 

Pilns teksts Microsoft WORD97 formātā

[Seko hiperteksta fails - nedaudz saīsināts - JŽ]

Anotācija

Darba autors – Guntis Lazda. Darbs izstrādāts politikā un tiesībās. Temats “Vēlēšanu komperatīvās perspektīvas Latvijā”. Zinātniski – pētnieciskā darba vadītāja – Olga Grišāne. Darba apjoms – 33.lpp. . Pētījuma objekts ir vēlēšanu sistēmas un tautas vēlēta prezidenta iespējamās perspektīvas Latvijā. Pirmkārt, darba gaitā tiek noskaidrots kādas ir mažoritāro un jaukto vēlēšanu sistēmu nianses un prioritātes, cik tās ir konsekventas Latvijai. Otrkārt, kāda ir tautas vēlēta prezidenta institūta iespēja integrēties Latvijas politiskajā vidē. Šo darbu var izmantot vispārīgai zināšanu padziļināšanai un kā mācību palīglīdzekli politikā un tiesībās.

Ievads.

Mūsu valsts sabiedrībā pastāv zināma dogma par to, ka vēlēšanu rezultātā leģitimējot politiķus pārstāvēt mūsu intereses valdībā, beidzas tās politiskā līdzdalība. Taču pastāv daudz un dažādi politiskās līdzdalības veidi, ar kuru palīdzību gan leģitīmi, gan arī neleģitīmi, gan kolektīvi, gan arī individuāli un citādi var ietekmēt politiskos lēmumus. Sabiedrības plurālisma ietekmē var veicināt demokrātijas attīstību savā valstī, līdz ar to nostiprinot savas tiesības. Politiskās līdzdalības populārs veids ir akceptēt vai noraidīt dažādu likumprojektu un politisko lēmumu pieņemšanu ar referenduma palīdzību un citiem līdzekļiem, jo demokrātiskā valstī primārā ir tautas balss.

Balstoties uz presē publicētajiem un manās rokās nonākušajiem avotiem šajā zinātniski – pētnieciskajā darbā, savā 12.klases skolēna līmenī, esmu nolēmis apskatīt mažoritārās vēlēšanu sistēmas iespēju iegūt varas leģitimitāti mūsu vēlētāju vidū. Salīdzināt to ar jau spēkā esošo proporcionālo vēlēšanu sistēmu, uzrādot kā vienas tā otras sistēmas trūkumus, kā arī balstoties uz 7. Saeimas vēlēšanu rezultātiem mēģināju provizoriski aprēķināt kāds būtu vēlēšanu iznākums, ja mūsu valstī būtu mažoritārā vēlēšanu sistēma. Arī Valsts Prezidenta institūtam esmu veltījis atsevišķu nodaļu, kurā centos apskatīt vai Latvia ir iespēja, ka Valsts Prezidentu ievēlētu tauta, kādi būtu tie aspekti, kas būtu jāņem vērā, gribot, lai mūsu valstī Valsts Prezidentu izraudzītos pati tauta.

Lai izpētītu šīs problēmas esmu izmantojis literatūras analīzes metodi, statistiskās informācijas apstrādes metodi, ekspertu intervijas, iegūstot informāciju ar vēstuļu palīdzību.

Šo darbu var izmantot kā palīglīdzekli zināšanu padziļināšanai politikas zinātnēs, kā arī tiesību zinātnēs, jo darba pamatā ir valsts konstitucionālo pamatu reforma, kas pilnīgi ir saistīta ar likumdošanu un tās niansēm.

1.Pasaulē vispāratzītās vēlēšanu sistēmas

 mažoritārā vēlēšanu sistēma

Pēc šīs sistēmas vietējās kopības ar vairākumu ievēl savus uzticības cilvēkus par deputātiem. Piedevām katrai atsevišķai balsij jābūt ar apmēram līdzīgu svaru, valsts teritorija jāsadala vēlēšanu apgabalos ar apmēram līdzīgu iedzīvotāju skaitu, no kuriem ievēl deputātus.

Šim modelim atbilst, piemēram, Lielbritānijas vēlēšanu sistēma. Visa valsts teritorija pašlaik ir sadalīta 651 vēlēšanu apgabalā. Tajos ievēl 651 Apakšnama deputātu.

Ja vēlēšanu apgabalā vēlēšanām izvirzīti vairāki kandidāti, tad par ievēlētu var uzskatīt jau to, kurš saņēmis relatīvu lielāko balsu skaitu, tā, piemēram, gadījumā, ja A saņēmis 32% balsu, B 33% un C 35%, tad C ir ievēlēts. Taču ar šo nelielo balsu vairākumu C nevar tikt uzskatīts par to personību, kura bauda vairākuma uzticību. Var iedomāties, ka 65 % vēlētāju nepiekrīt C. Tāpēc dažas mažoritārās vēlēšanu sistēmas pieprasa, lai vēlēšanu apgabala kandidāts tiktu ievēlēts ar absolūtu vairākumu. Ja tas neizdodas pirmajā vēlēšanu kārtā, tad jāseko vēlēšanu otrajai kārtai. Tajā paliek tikai divi kandidāti, kuri vēlēšanu pirmajā kārtā saņēmuši visvairāk balsu. Šajā otrajā vēlēšanu kārtā, kurā tiek panākts absolūtais vairākums, var pilnīgi uzvarēt B, ja viņš saņem daļu no iepriekš par A nodotajām balsīm.

Mažoritārās vēlēšanas neapstrīdami varēja likties kā vispiemērotākā tautas pārstāvniecības sistēma vismaz tik ilgi, kamēr tā vēlēšanu kandidātā saskatīja ar savu personīgo kvalifikāciju izcēlušos un tautas uzticību iemantojuši pārstāvi.

 

proporcionālā vēlēšanu sistēma

Jo vairāk partiju valstī priekšplānā izvirzījās reālplebiscitārs komponents, jo vairāk pamatu ieguva uzskats, ka vēlēšanās noslāņojas tautas politiskie uzskati; tāpēc politiskajiem virzieniem parlamentā jābūt pārstāvētiem tādā pašā attiecībā, kā tas izpaudās vēlēšanās. Ja par ekstrēmu pieņem piemēru, ka visos valsts vēlēšanu apgabalos A partija ieguvusi 49%, bet B partija 51% balsu, tad pēc mažoritārā vēlēšanu principa visas vietas parlamentā pienāktos B partijas deputātiem. Taču, ja tautā valdošos politiskos uzskatus vajadzētu reproducēt precīzi, tad A partijai vajadzētu dot 49% deputātu.

Lai to sasniegtu, nepieciešama vēlēšanu sistēma , pēc kuras partijas parlamentā tiek pārstāvētas proporcionāli tam, kā tās ieguvušas vēlētāju balsis. Tātad šādā proporcionālā vēlēšanu sistēmās vēlētāju balss jāpieskaita kādai politiskajai partijai un tās programmai. Katrai vēlētāja balsij šādā sistēmā ir ne tikai tā pati skaitāmā vērtība, bet arī - attiecībā pret konkurējošām partijām – līdzīga uzvaras vērtība. Tieši ievēlētā kandidāta personība atkāpjas. Viņš galvenokārt parādās kā savas partijas pārstāvis tās vēlēšanu priekšlikumā.

 

jauktā vēlēšanu sistēma

Jauktā vēlēšanu sistēma tika ieviesta vairākās valstīs pēc Otrā pasaules kara. Tās autori uzskatīja, ka šis jaunievedums novērsīs mažoritārās un proporcionālās sistēmas trūkumus, vienlaikus saglabājot to priekšrocības. Jauktajā sistēmā puse parlamenta deputātu tiek ievēlēti pēc proporcionālisma principa, bet otra puse – saskaņā ar mažoritārisma principu. Katram vēlētājam ir iespējams nodot divas balsis : vienu par kandidātu savā apgabalā un vienu par kādas organizācijas sarakstu daudzmandātu apgabalā. Proporcionālisms tiek lietots, lai precīzāk atspoguļotu vēlētāju noskaņojumu valsts mērogā.

Par ievēlētiem uzskata pirmām kārtām tos kandidātus, kuri uzvarējuši vienmandāta (mažoritārajos ) apgabalos, bet atlikušās vakances tiek aizpildītas no kandidātu sarakstiem.

Piemērs: Ja saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem proporcionālajos apgabalos kādai partijai jāsaņem 30 mandāti visā valstī, bet partijas pārstāvji jau ieguvuši 20 deputātu mandātus no vienmandāta apgabaliem, tad tā saņem vēl 10 mandātus.

Dažās valstīs arī jauktajā vēlēšanu sistēmā izmanto vēlēšanu barjeru, kas tiek rēķināta vai nu procentos no katras partijas iegūtajām balsīm proporcionālajos apgabalos, vai arī pēc vienmandāta apgabaliem, kur šī partija uzvarējusi.

Dažādi jauktās sistēmas paveidi darbojas Vācijā, Lietuvā, Meksikā, Dienvidkorejā, Japānā un citās valstīs.

 

2. Proporcionālā vēlēšanu sistēma Latvijā – vēsturisks aizspriedums vai tiesību dogma ?

Ilgo apspiestības gadu radītā krasi noliedzošā attieksme pret visu veidu monarhismu Latvijas valsts politisko pamatu veidošanā neatstāja nekādas šaubas par demokrātiju kā vienīgo iespējamo politiskās attīstības izvēli. Latvijas vēlme piederēt pie Rietumeiropas demokrātijām prasīja skaidrus un noteiktus apliecinājumus, Latvijas Satversme, aizmirstot pārējo, visvairāk centās būt progresīva.

Gandrīz tūlīt pēc pirmajām Latvijas vēlēšanām 1922.gada oktobrī un tikai nepilnu gadu pēc Latvijas konstitucionālā likuma pieņemšanas, izskanēja politiķa un publicista A.Berga spriedumiem pierakstītais Satversmes vērtējums: “ Viņa neiet”, liecināja par Satversmes pārspīlēto normu rosinātajām negācijām, kas sevi pieteica gandrīz uzreiz. No 1.Saeimas darbības laikā apstiprinātā pirmā Ministru kabineta 1923.gada janvārī līdz 1926.gada decembrim, bija demisionējuši jau seši Ministru kabineti, kas norādīja uz pārāk lielu mazo frakciju deputātu ietekmes pieaugumu, kas neļāva izveidot stabilu, ilgākā laikaposmā darboties spējīgu valdību.

Pēc pirmā Valsts prezidenta J.Čakstes nāves 1927.gadā Saeimas Nacionālās apvienības frakcija nāca klajā ar LR Satversmes reformu projektu, kurā tika iekļauti arī panti par Saeimas vēlēšanu kārtības grozīšanu. Šis Satversmes reformas projekts apzīmēja patiešām jaunu kvalitāti un pastāvošās parlamentārās pārstāvniecības kardinālu noliegumu – pāreju no proporcionālās uz iecirkņu vēlēšanu sistēmu. Atbilstoši Saeimā ievēlamo deputātu skaitam projekts paredzēja sadalīt valsti 50 vēlēšanu iecirkņos, katrā no tiem ar vienkāršu balsu vairākumu no diviem kandidātiem būtu ievēlams viens tautas priekšstāvis. Tajos vēlēšanu iecirkņos, kur kandidātu skaits izrādītos lielāks, notiktu priekšvēlēšanas, bet tajos, kuros būtu viens kandidāts, viņš skaitītos ievēlēts bez balsošanas. Lai deputātu atbildību savu vēlētāju priekšā padarītu vēl tiešāku un noteiktāku, projekts vēl bez tam paredzēja arī vēlētāju tiesības atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus. Tas viss nozīmēja pāreju uz principiāli jaunu politiskās pārstāvniecības kārtību, kuras mērķis acīmredzot bija radīt ne tikai spēcīgu, bet arī atbildīgu parlamentāro varu.

1927. gada aprīlī Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas izstrādātais Satversmes reformu projekts cieta sakāvi Saeimā jau pirmajā lasījumā. Arī A.Berga mēģinājumi iegūt iespējami plašāku atbalstu projekta izvirzīšanai uz tautas nobalsošanu bija neveiksmīgi. Pret šo reformu iestājās gan Sociāldemokrātu partija, pamatojot to ar apstākli, ka vācieši un citas minoritātes, kuru skaits tā laika Latvijā bija pietiekami plašs, nebalsos par Saeimas vēlēšanu kārtības grozīšanu. Sociāldemokrātiem pievienojās arī Zemnieku savienība.

Pirmais Satversmes reformu projekts tika noboikotēts. Kaut gan 1933.gadā Zemnieku savienība piedāvāja savu grozījumu projektu, taču tajā stūrakmens bija tautas vēlēts Valsts prezidents, bet par vēlēšanu sistēmas maiņu tas klusēja. 1934.gadā nāca Ulmaņa autoritārisms, kura laikā par demokrātisko vērtību attīstību būtu runāt lieki, bet nākamajā posmā, jau uz veseliem 50.gadiem mūsu valsts attīstību pārtrauca Padomju Savienības aneksija.

Atgūstot neatkarību Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā padome 1990.gada 4.maijā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, kur tās trešajā pantā tā atjaunoja LR Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Taču ar 4.pantu apturēja tās darbību, līdz Satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai. Līdz ar to 1990.gadā, tomēr jauna Satversme netika izstrādāta, bet, atsakoties no jaunas Satversmes izstrādāšanas, izdevās iegūt vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, paziņojot, ka Satversme de jure bija spēkā visu okupācijas laiku, skaidri un nepārprotami tika atzīta Latvijas valstiskā pēctecība. Otrkārt, uzskatu vienotība par 1922.gadā pieņemtās Satversmes atjaunošanu ļāva izvairīties no konstitucionāla rakstura strīdiem un nodrošināja konstitucionālās sistēmas relatīvu stabilitāti. Treškārt, tika iegūts laiks, jo Latvijas normatīvo aktu hierarhija, kuras virsotnē atrodas Latvijas Republikas Satversme, pilnībā izveidojās jau 1993.gadā uzreiz pēc 5.Saeimas vēlēšanām. Tas savukārt deva iespēju bez kavēšanās ievēlēt Valsts prezidentu un uzsākt likumdošanas darbu.

Šādu iekšējo un ārējo faktoru ietekmē, mūsu valsts palika pie proporcionālās vēlēšanu sistēmas. Vienīgā novitāte, kas tika ieviesta, bija 5% vēlēšanu barjera, kura bija jāpārvar, lai iegūtu vietu parlamentā. Šis jauninājums mazināja “sīko” deputātu ietekmi parlamentā.

 

Kopsavilkums

Vēsturisku aspektu dēļ mums nācās palikt pie proporcionālās vēlēšanu sistēmas. Iespējams, ka Latvijai vairs nav nevienas citas piemērotas vēlēšanu sistēmas, taču to pateikt ir ļoti grūti, jo nekas līdzīgs, mūsu valsts vēsturē, netika ieviests, bet experimenta est optima rerum magistra. 1927.gada grozījumu projektā paredzētā vēlēšanu sistēma valstsvīriem nešķita tā laika Latvijas apstākļiem konsekventa. 1990.gada 4.maija deklarācijas 4.pantā ir teikts:” Līdz Satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai ..”, kas liecina par to, ka gatavojās jaunas Satversmei izstrādei. Tomēr, lai izbēgtu visas iepriekšminētās problēmas, kontinuēja 1922.gada Satversmi, kurā noteiktās tiesības un brīvības mēs baudām arī šodien. Tomēr iespējams, ka politiskā situācija Latvijā tagad būtu labāka, ja…ja tomēr izstrādātu jaunu valsts pamatdokumentu – Satversmi. 

 

3. Mažoritārā, jauktā vai tomēr proporcionālā vēlēšanu sistēma ?

Mūsdienu Latvijā sabiedrības vidū arvien pieaug krasi noliedzošā attieksme pret tautas kalpiem un viņu darbu, kā arī valsts aparātu kā tādu. Diemžēl, bet tagadējā mūsu valsts situācija liecina par to, ka sabiedrībā nepastāv augsts juridiskās kultūras un tiesiskās informētības līmenis. Arī juridiskais nihilisms liecina par valsts varas atsvešināšanos no iedzīvotājiem, tas ir, iedzīvotāji likumus neuzskata par taisnīgiem, līdz ar ko, vara zaudē spēju panākt likumu pildīšanu. Politiski aktīvākā sabiedrības daļa meklē veidus, kā mainīt pastāvošo parlamentāro absurdumu. Kā viens no veidiem ir mēģinājums un vēlme pāriet uz citu vēlēšanu sistēmu - mažoritāro vai jaukto vēlēšanu sistēmu.

Vēl pavisam nesenā pagātnē daudzviet Latvijā bija izskanējuši politiķu un juristu viedokļi par šo problēmu. Tā, piemēram, 1998.gada janvārī Saeimas deputāti Andris Saulītis un Jānis Strods uzsāka parakstu vākšanu par grozījumiem Satversmē, lai Latvijā ieviestu mažoritāro vēlēšanu sistēmu. Viņi šo rīcību argumentēja šādi:” Mažoritārā sistēma – tas ir jājamzirdziņš, ko visi, pat “Latvijas ceļš”, mēģina sūkāt un iejāt septītajā Saeimā.” Jau pēc iepriekšējā nodaļā izklāstītā teorētiskā materiāla par šo problēmu, izteikti var saprast, ka mažoritārajās vēlēšanās vēlētāji balso par personālijām nevis par partiju sarakstiem, tāpēc iespējams ļoti tiešs ir politiķu izvirzītais arguments. “Latvijas ceļam” patiešām ir daudz personāliju, kuras atbalsta noteikts elektorāts. Savukārt jurists Anrī Leimanis visai skeptiski izsakās par mūsu valdībā esošajām autoritātēm:” Vēlēšanas par personālijām prasa šādu personāliju esamību Latvijas politiķu vidū. Diemžēl neuzskatu, ka spēcīgas personības, turklāt pietiekamā skaitā, ir saskatāmas. Turklāt vajadzīgas ne tikai spēcīgas, bet arī juridiski un ekonomiski izglītotas personas, kuras vēlētos strādāt valsts pārvaldē. Patlaban valsts pārvaldes darba apmaksa nav ne tuvu tam līmenim, ko ir sasnieguši vai vēlas sasniegt profesionāli spēcīgi cilvēki. Tādejādi, mažoritāro vēlēšanu rezultātā mēs iegūtu pilnīgi nekompetentu, bet labi smaržojošu un teicami frizētu aktieru un dīdžeju pulciņu, kas pārvaldītu valsti saskaņā ar mākslas un izrāžu likumiem, nevis zināšanu atziņām.” Leimaņa kungs atbildot uz jautājumu izvirza cita tipa nosacījums, tas ir, cik augsti kvalificētiem un garīgi pilnveidotiem ir jābūt tiem, kurus ievēlēs pēc mažoritārās vēlēšanu sistēmas.

Šie nosacījumi ir atsevišķa darba temats, taču nedaudz tiem pieskarsimies. Tie visvairāk būtu saistāmi ar jautājumu: kā panākt valsts virzību uz vienotību un sakārtotību ? Par šo jautājumu runāja pirms gadu tūkstošiem un līdz pat mūsdienām. Kā piemēru, ieskatīsimies Konfūcija (551.-479.g.p.m.ē.) atziņās:

Kad slavenie senči vēlējās noskaidrot
un veicināt augstāko tikumu ieviešanu
pasaulē, viņi saveda savas valstis pienācīgā
kārtībā.
Pirms savu valstu savešanas kārtībā
viņi saveda kārtībā savas ģimenes.
Pirms savu ģimeņu dibināšanas viņi
sakopa paši sevi.
Pirms pašu izkopšanas viņi, līdz
pilnībai attīstīja savas dvēseles.
Pirms savu dvēseļu sakopšanas viņi
centās būt neliekuļoti savās domās.
Pirms cenšanās neliekuļot domās viņi
Paplašināja savas zināšanas līdz visaugstākajai
pakāpei. Tas nozīmēja pētīt lietas un redzēt tās
tādas, kādas tās īstenībā ir.
Kad lietas šādā kārtā pētīja, zināšanas
kļuva pilnīgas.
Kad zināšanas bija pilnīgas, viņu domas
tapa tapa neliekuļotas.
Kad domas bija neliekuļotas, viņu
dvēseles kļuva pilnīgas. Kad viņu dvēseles
tapa pilnīgas, viņi paši kļuva izkopti.
Kad viņi paši bija izkopti, viņu
ģimenes tika savestas kārtībā.
Kad viņu ģimenes bija savestas kārtībā,
viņu valstis arī kļuva kārtīgas.
Kad viņu valstis bija pienācīgā kārtībā,
visa pasaule kļuva miermīlīga un laimīga.

Protams līdzās šim citātam varētu minēt arī daudzu citu domātāju atziņas, piemēram, Monteskjē, Hobs, Kants un Platons, kuri attīstījuši un veicinājuši valsts veidošanās teoriju. Diez vai ir iespējams mūsdienu valsts struktūrā integrēt domātāju utopiskos valsts modeļus – nosakot, ka deputātiem ir jābūt filosofiem. Taču tajos ir parādīta noteikta secība, kā būtu iespējams sakārtot politisko arhaismu valstī.

Atgriežoties pie mažoritārās vēlēšanu sistēmas, gribu apskatīt vēl dažus viedokļus. Laiku pa laikam mūsu valstī uzrodās aktīvu pilsoņu vai iedzīvotāju pulciņš, kas mēģina mainīt pastāvošo parlamentāro iekārtu. Tā, piemēram, izskatot presē publicētos materiālus, secinu, ka cilvēki meklē ceļus, lai mainītu LR Satversmes 6.pantā noteikto proporcionālo vēlēšanu sistēmu. Kā iegūt mažoritārās vēlēšanas ? Ar šādu jautājumu Lauku avīzē bija griezies kāds aktīvists, kas visai un pat pārāk pārdroši runāja visas latviešu tautas vārdā :”(..) – kas latviešu tautai jādara, lai tiktu izmainīts Saeimas vēlēšanu likums, lai visa tauta panāktu, ka 8.Saeimas deputātus mēs varētu izvēlēties un ievēlēt pēc mažoritārās vēlēšanu kārtības ?” Ir arī juristi, kas uzskata, ka tomēr mažoritārisms stabilizētu politisko situāciju valstī. Tā, piemēram, A.Grots, Latviešu izcelsmes jurists ASV, saka: “Labāka sistēma būtu balsot par cilvēkiem, protams partijas locekļiem, teiksim 2 vai 3 katrā rajonā un kādus no lielpilsētām atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Tas dotu lielāku stabilitāti valdībai un lielāku atbildību vēlētāju priekšā individuālajiem deputātiem.”. Savukārt A.Dravnieks uzskata, ka ir nepieciešams palielināt intelekta un personību īpatsvaru partijās, tādejādi samazinot pelēko kardinālu un lobiju ietekmi. kardināla reforma nav nepieciešama, taču jāpalielina vēlētāju iespēja balsot par personālijām. Neskatoties uz sabiedrības aktivitāti jāsaka, ka politiskais un akadēmiskais vairākums ir pret šādiem grozījumiem. Šajā sakarā jāmin daudzi viedokļi. Piemēram, Valsts prezidente Vaira – Vīķe Freiberga atzīst:”(..), ka politisko partiju darbība ir viens no Latvijas politiskās sistēmas pamatelementiem un tieši caur partijām tiek pausta Latvijas tautas politiskā griba. “ Jāatzīst, ka prezidentei patiešām ir taisnība. Mūsu valsts sabiedrības politiskie uzskati ir ļoti diferencēti, tikai vai tas ir labi, vai slikti arī ir šī pētījuma uzdevums. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdara kungs savā vēstulē man saka:” Pastāvošā vēlēšanu sistēma Latvijā ir sevi attaisnojusi. Vēlēšanās nav novēroti nopietni konstitucionāli un procesuāli pārkāpumi, kā arī līdz šim vēlēšanu rezultāti nav tikuši apstrīdēti tiesā.”Nobeigumā par mažoritāro vēlēšanu sistēmas integritāti Latvijas politiskajā vidē, gribu citēt Latvijas austrāliešu biedrības priekšsēdētāja J.Dalina kunga teikto:” Mans personīgais iespaids ir, ka patreizējā sistēma darbojas tīri labi. Valdības nāk un iet (būtu labāk, ja nebūtu vairāk kā 3-4 politiskās partijas), bet tomēr pastāv stabila politiskā sistēma.” Lai dziļāk izprastu iepriekšizklāstīto problēmu, balstoties uz 7.Saeimas vēlēšanu rezultātiem, provizoriski esmu aprēķinājis (sk. Attēlu nr.1), kāds būtu vietu sadalījums Saeimā, ja LR Satversmes 6.pants paredzētu mažoritāro vēlēšanu sistēmu.

Attēls nr. 1

Kā redzams attēlā nr.1, tad mūsu Saeimā izveidotos četrpartiju sistēma, kas ir pirmais solis uz stabilu valdību, jo nepastāvēs vairs tik plašs uzskatu kopums, kā līdz šim, kas bieži vien noved pie valdības maiņas.

Jauktā vēlēšanu sistēma piedāvā līdzīgu personāliju iespēju iegūt vietas parlamentā, taču līdzās pēc mažoritārā principa ievēlētajiem kandidātiem, tiek ievēlēti deputāti no sarakstiem pēc proporcionalitātes principa. Latvijā piedāvājumi ieviest proporcionālo vēlēšanu sistēmu izskanēja visai maz. 1998.gadā Kristīgo demokrātu un Latvijas Zemnieku savienības frakcija Saeimā, konkrēti, kristīgo demokrātu deputāts Māris Vītols izstrādājis Satversmes grozījumu projektu, kas paredzēja mainīt Saeimas


Attēls nr. 2

vēlēšanu sistēmu. Šie grozījumi paredzēja, ka pusi deputātu ievēlētu no partiju sarakstiem, bet pusi vienmandāta apgabalos. Pret šo projektu vairums Saeimas deputātu izturējās skeptiski. “TB” deputāts Aigars Jirgens grozījumu projektu nosauca par nelietderīgu un nereālu īstenošanas ziņā. LNNK deputāts Juris Dobelis bija vēl kategoriskāks, sakot, ka piedāvātā vēlēšanu sistēma būtu valsts garīgās atpalicības rādītājs. Arī “Latvijas ceļš” un “Saimnieks” nebija entuziastiski noskaņoti. Taču par vēlēšanu sistēmas maiņu mūsu valstī domāja arī ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši. Piemēram, Alberts Caune MLB Ziņotāja 2000.gada novembra numurā raksta, ka jauktā vēlēšanu sistēma labvēlīgi ietekmētu mūsu Saeimas sastāvu un valdības stabilitāti. Arī 2001.gada sākumā LSDSP piedāvātais Satversmes grozījumu projekts paredzēja jaukto vēlēšanu sistēmu.

 

Kopsavilkums

Vērojot sabiedrības vēlmi pāriet uz mažoritāro vai proporcionālo vēlēšanu sistēmu jāsaka, ka tas ir ļoti nopietns jautājums, kas nav atrisināms mēneša vai gada laikā. Šaj konstitucionālajai reformai ir vajadzīgi stipri un pārliecinoši argumenti, kā arī personāliju esamība mūsu politiķu starpā. Abi projekti pavērš jaunu parlamentāro posmu mūsu valsts dzīvē.

 

4. Saeimas vēlēts prezidents – birokrātija vai fobija.

Jau Satversmes tēviem, laika periodā no 1920. – 1922.gadam, šķita aktuāls jautājums par tautas vēlētu prezidentu. Taču tikko bija beidzies I Pasaules karš, izcīnīta uzvara brīvības cīņās, trūka patstāvīgas valsts celtniecības pieredzes, dzīvojot cariskā Krievijā, bija arī grūti iegūt priekšstatu par demokrātiju. Satversmes sapulce izstrādādama LR Satversmi pieņēma noteikumu, ka valsts prezidentu ievēl Saeima. Šis noteikums tika pieņemts ar 3 balsu vairākumu, kas rāda, ka gandrīz puse Satversmes sapulces locekļu aizstāvējuši otru principu, tas ir – valsts prezidentu vēl pati tauta. Neapšaubāmi, ka tajā laikā, veidojot mūsu valsts konstitucionālos pamatus, likums “Par tautas nobalsošanu un referenduma rīkošanu” bija tikai dīgļa stadijā.

Satversmes sapulcē izstrādātā un I Saeimas pieņemtā LR Satversme savas nepilnības bija atsegusi gandrīz uzreiz. Tā rezultātā, pirmo no abiem Satversmes reformu projektiem, izstrādāja Saeimas Nacionālās apvienības frakcija, un tā parādīšanās tiešais iemesls, visdrīzāk, bija parlamenta ilgā nespēja vienoties par pieņemamāko kandidātu pēc pirmā Valsts prezidenta J.Čakstes negaidītās nāves 1927.gada martā. Arveds Bergs bija tas, kas visdedzīgāk un nepiekāpīgāk prasīja tautas ievēlētu valsts prezidentu. Būdams Satversmes komisijas loceklis, viņš jau 1921.gadā panāca vairākumu savam priekšlikumam, ka valsts prezidents ievēlams uz pieciem gadiem tiešās vēlēšanās, neatkarīgi no Saeimas. Turklāt šādā kārtā ievēlētam valsts prezidentam piešķiramas patstāvīgas politiskās funkcijas, ieskaitot tiesības atlaist Saeimu un izsludināt jaunas vēlēšanas. Protams, tautas vēlēta prezidenta kompetences būtu tādēļ palielināmas, lai tas nepārvērstos par reprezentatīvu figūru.

Balstīdamies uz franču valstsvīra Laroša atziņām, Bergs atzina par pareizu piemērot Satversmi dzīves vajadzībām. tikai tā varot paglābt sabiedrību no “lēciena tumsā”, tas ir, iespējamas pārgrozības varas ceļā. Pēc A.Berga domām par lielāko ieguvumu no šī projekta uzskatāms, ka ar jauno kārtību būtu radīta valstī stabila vara, kurai būtu tautas uzticība un kura nebūtu atkarīga no Saeimas mainīgā un nenoteiktā vairākuma.”

Otrs – Zemnieku savienības izvirzītais Satversmes reformu projekts – pieteica sevi jau citos apstākļos. Pēc 4.Saeimas vēlēšanām 1931.gadā visai krasi bija mainījies spēku samērs parlamentā. Sākot ar 20.gadu otro pusi, cita pēc citas sevi pieteica arvien jaunas organizācijas, kuru programmas stūrakmens tādā vai citādā formā bija pastāvošās parlamentārās demokrātijas reforma. Tāpēc Zemnieku savienības iesniegtais reformu projekts pieaugošās parlamentārās kritikas kontekstā, krītot kā sēklai jau citu sagatavotā augsnē, nāca kā vēl viena – varbūt nopietnāka, bet tomēr vēl viena balss – plašajā kritiķu korī.

Attiecībā uz Valsts prezidenta institūtu abi satversmes reformu projekti savā nostājā vadījās no vienas un tās pašas atziņas par nepieciešamību paplašināt viņa pilnvaras un lomu politisko procesu attīstībā, tomēr pat nedaudzās, dažbrīd šķietami nebūtiskās un tikai niansētās atšķirības to kopumā radīja pietiekami dažādas koncepcijas. Visradikālākais abu projektu apzīmētais pavērsiens, nenoliedzami, bija Valsts prezidenta attiecības ar likumdevēju, kurās tie paredzēja prezidenta tiesības atlaist Saeimu, pie tam šāds varbūtējs lēmums nebūtu maināms.

Ļoti dažāda bija abu projektu nostāja jautājumā par Valsts prezidenta atbildību. 1927.gada projekts abus Satversmes pantus, kuros bija runāts par Valsts prezidenta politisko un kriminālo atbildību, atzina par liekiem un vispār svītroja tos, tādejādi liekot saprast, ka valsts pirmās personas atbildība ir pašsaprotams jautājums un neprasa īpašas atrunas. 1933.gada projekts, turpretī, abus minētos pantus atstāja negrozītus, kas ne tikai atšķīrās no 1927.gada projekta pieejas, bet visu pārējo labojumu kontekstā izskatījās patiešām savādi: pretstatā pastāvošajai Satversmei paredzot Valsts prezidenta tiesības pasludināt karu un atlaist Saeimu, šis projekts tajā pašā laikā saglabāja pastāvošo nostādni, ka Valsts prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes. No tiesību un atbildības samēra viedokļa to, mazākais, varēja tulkot kā pārsteidzošu nekonsekvenci .

Kopš Satversmes pieņemšanas ir pagājuši 78.gadi. Tas ir pietiekams periods, lai tagadējo politisko spēku acīs, izkristalizētos viņu amatbrāļu darba augļu nepilnības, vairāk kā pusgadsimta laikā. “Valsts satversmes ideja vispār ir svēta un neaizskarama; un ja arī valsts organizācija pati sevī būtu kļūdaina, tad tomēr neviena tai pakārtota vara nedrīkst aktīvi pretoties valsts likumdevēja virsvadībai, bet viņai piemītošie trūkumi pamazām jānovērš ar reformām, kuras viņa pie sevis izdara; jo citādi, pie pretējas pavalstnieku maksimas – rīkoties pēc paša patvaļas laba satversme varētu rasties tikai caur aklu nejaušību”, teica Imanuels Kants, taču vērojot reālo politisko situāciju nākas redzēt pretējo. Diemžēl, Latvijas tautas kalpi rīkojas “pēc pretējas pavalstnieku maksimas -rīkojoties pēc pašu patvaļas”. Šī konstitucionālās normas kontinuitāte tika saglabāta tāpat kā proporcionālā vēlēšanu sistēma, kaut gan savā turpmākajā darbā Saeima veica satversmes reformu, taču tā galvenokārt attiecās uz cilvēku pamattiesību sadaļas iestrādāšanu, prezidentiālisma jautājumu atstājot novārtā. Visi konstitucionālie jautājumi mūsu valstī tiek risināti tīri birokrātiskā līmenī, klātesot tikai tai sabiedrības minoritātei, kurai ir tieša saskarsme ar šiem jautājumiem, tas ir, politiķiem un juristiem.

Taču, skatoties no otras puses, jāatzīmē, ja pārstrādājot Satversmi tiktu ņemts vērā sabiedrības viedoklis, kurš noteikti nebūtu visai viendabīgs, tad noteikti mēs vēl līdz šodien dienai risinātu šo jautājumu. Arī presē ne vienreiz vien bija izskatīts dažādu cilvēku viedoklis par tautas vēlētu Valsts prezidentu, taču tur izskanēja piebilde, ka mūsu valstī šo konstitucionālo normu cenšas ieviest tiklīdz kāda politiķa reitings ir augsts, un viņam ir izredzes tikt ievēlētam. Līdzīga nostāja ir arī Valsts prezidentes padomniecei likumdošanas jautājumos. Atbildot uz manu jautājumu par tautas vēlētu prezidentu, savā vēstulē, S.Kukules kundze raksta: ”Vai neesam pārsteidzīgi vēloties mainīt valsts iekārtu no parlamentārās uz prezidentālu republiku, vai šie nodomi būs tikpat stipri, ja Valsts prezidenta amatā stāsies cits cilvēks. Ir jādomā par institucionālo mehānismu stiprināšanu, nevis likumu pārrakstīšanu atbilstoši personībām, jo tieši tas nodrošina demokrātiju valstī.” Sakarā ar šo jautājumu man gribētos citēt arī izcilā Senās Romas politiķa Cicerona teikto: “valstī patiešam valda kārtība, kamēr tajā valdošie patiešām ir garīgi un tikumīgi labāko elite. Bet ko tad, ja tas tā nav ? Ja. piemēram, pie stūres nonāk kāds, tikai tāpēc, ka viņam ir visvairāk naudas vai kāda cita nejaušība viņu noved pie valsts vadības ? Tad valsts ies bojā tikpat ātri kā kuģis, pie kura stūres stājas kāds no ceļotāju vidus izlozēts kapteinis”. Tāpēc uzreiz rodas jautājums: vai mēs patiešam gribam tautas vēlētu prezidentu ?

Kopsavilkums

Kā redzams, tad jau mūsu valsts parlamentārisma pirmsākumos tika mēģināts pāriet uz prezidentālu republiku, pat precīzāk runājot, uz kvaziprezidentiālu republiku, tam par pamatu ņemot, Vācijas konstitūciju. Taču jāatzīmē, ka Pirmās brīvvalsts piedāvātie Satversmes reformu projekti nemaz nav vienādi, tāpēc ir izvēles iespēja, kurš no modeļiem varētu veiksmīgāk darboties arī mūsdienās.

 

5. Vai mēs patiešām gribam tautas vēlētu prezidentu ?

"Mēs taču cenšamies palikt arvien demokrātiskāki. Tad kāpēc neļaut visiem izteikties par Valsts prezidentu ? Es pat nezinu demokrātiskāku procesu kā visas tautas piedalīšanos šādās vēlēšanās … Ir Rietumvalstis, kur Valsts prezidents ir arī izpildvaras galvgalā. Tas ir apspriežams jautājums arī Latvijā. Bet, ja tauta vēlētos, mēs varam arī visas tautas vēlēta prezidenta pilnvaras nepaplašināt, bet atstāt tādas pašas, kādas Satversme viņam dot patlaban", saka K.J.Druva (LZS/KDS). Izejot no Druvas teiktā ir nepieciešams izdarīt izvēli: a) tautas vēlēts prezidents ar LR Satversmē 41.-48.pantam noteiktām pilnvarām; b) tautas vēlēts prezidents ar plašākām pilnvarām un c) tautas vēlēts prezidents vispārībā mūsu valstij nav nepieciešams.

Ja mēs patiešām vēlāmies augstāko valsts amatpersonu tautas vēlētu, taču ar līdzšinējām pilnvarām, tad jāpadomā, vai mēs gribam mūsu pašu izraudzītu Valsts prezidentu, politisku figūru, kurai nav nekādas ietekmes Saeimā, vai arī mums ir apnicis, ka Saeima izraugās to. Mēs neatbalstām Saeimu un līdz ar to neatbalstām to, ka viņai ir piešķirta šāda privilēģija, bet mēs to gribam pārņemt tautas varā tikai tāpēc, lai ieriebtu, vismaz kaut kā Saeimai.

Neapšaubāmi, ka pašlaik Latvijas Valsts Prezidentes reitings ir ļoti augsts, līdz ar to, viņai ir ļoti lielas izredzes tikt ievēlētai vispārējās vēlēšanās. Saprotams ir arī Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) izskanējis priekšlikums grozījumiem Satversmē, kas paredzētu visas tautas vēlētu prezidentu. Taču daudzi politiķi un politiskās partijas to uztver kā populistisku priekšvēlēšanu triku, kā vienu no paņēmieniem, lai piesaistītu vēlētāju balsis gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Tā, piemēram, Jānis Lagzdiņš (TP) uzsver, ka LSDSP mērķis pirms pašvaldību vēlēšanām ir radīt tautā ilūziju, ka tiešās vēlēšanās ievēlēts prezidents atrisinās valsts sociālās un ekonomiskās problēmas. Nākas secināt, ka tas tā arī ir, jo LSDSP atšķirībā no Māras zemes, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas atdzimšanas partijas, savā priekšvēlēšanu programmā nav piedāvājusi tautas vēlētu prezidentu39, līdz ar šo faktu jāsaprot, ka šāda doma LSDSP radās spontāni.

Analizējot, iespēju par tautas vēlētu valsts prezidentu, jāatzīmē vēl viens fakts, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. Tas ir, ja mūsu valstī prezidentu vēlētu visa tauta, tad ir skaidrs, ka Vairai Vīķei – Freibergai, kuras popularitāte, tad arī iedvesmoja LSDSP piedāvāt šādus grozījumus, nebūtu bijis nekādu izredžu 1999.gada vasarā tikt ievēlētai valsts augstākajā amatā. Visticamāk, ka mums tagad būtu prezidents Raimonds Pauls no Vernisāžas vai arī Anatolijs Gorbunovs, bet Latvijas institūta direktore, kuras kandidatūra reāli parādījās nakts vidū pašā pēdējā brīdī. Šāda zinātnieku un kultūras darbinieku pulciņa ieteikta kandidāte nebūtu konkurente nevienam no abiem minētajiem, kuru ievēlēšanai tad tiktu mobilizēti milzu finansu resursi.

Atgriežoties pie vēlmes valsts prezidentu ievēlēt vispārīgās vēlēšanās, nepaplašinot tā pilnvaras jāapskata, ko šāda no vēlētājiem leģitimitāti ieguvusi augstākā valsts amatpersona mums var palīdzēt šodienas grūtajā dzīvē. Kā tredzams shēmā nr2., tad LR likums “Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” paredz visai garu un ietilpīgu procesu likuma ierosināšanai Saeimā. Šajā procesa virknē ir divi posmi, kur projekts paredz neveiksmi. Tomēr pieņemsim, ka Saeima ir pieņēmusi šos grozījumus, kas paredz LR Satversmes 35.panta grozīšanu. Mēs esam ieguvuši tautas ievēlamu valsts prezidentu ar līdzšinējām pilnvarām. 

Līdz ar šādas procedūras paveikšanu būsim ieguvuši tautas vēlētu prezidentu(sk. Shēmu Nr. 3), kas nekādā veidā mums nespēs palīdzēt atrasināt sociālās problēmas, jo kā līdz šim būs vienīgi nomināla figūra. Dotajā procesā būs izgrūsti milzum lieli līdzekļi – gan parakstu vākšanai un to apliecināšanai pie notāra , gan arī referenduma rīkošanai. Šie līdzekļi tiks paņemti no valsts budžeta, tas ir, no nodokļu maksātāju naudas, līdz ar to, atņemot šo summu, no kādas citas nozares, piemēram, no izglītības. Sekas: kārtējie skolotāju streiki, bērniem brīvdienas, bet ievēlētais prezidents ir bezspēcīgs.

Otrs gadījums, mēs vēlamies tautas vēlētu prezidentu ar plašākām politiskajām pilnvarām. Jārīkojas ir tā pat kā aprakstīts shēmā nr.2. Taču šajā gadījumā, tā būs ļoti kardināla konstuticionālo pamatu grozīšana. Paplašinot Valsts prezidenta pilnvaras tās nāksies atņemt kādai citai valsts varai. Pats par sevi ir saprotams, ka izvērtīsies nopietna cīņa par varu, jo Saeima jau tā negrib zaudēt privilēģiju ievēlēt valsts prezidentu.

Ja valsts prezidentu ievēlēs tauta, tad tas nevarēs būt politiski neitrāls. Partijas piedāvās savus kandidātus, mēģinot sabiedrību pārliecināt, ka tieši viņu kandidāts ir tas labākais. Otrs moments ir, ka notiks nepārtrauktas konfrontācijas starp pastāvošajām varām, kurās kompromisu sasniegt būs visai grūti. Vēl ir iespējams valsts apvērsums, jo varas koncentrācija atsevišķas personas rokās nekad nav devusi pozitīvus rezultātus, jo jebkura nekontrolējama vienpersoniska vara agri vai vēlu degradējas, arī tajā gadījumā, kad tā nepārvēršas par tirāniju.

Kā atzīst A.Grots savā vēstulē:” Jautājums būtu, kā sadalīt izpildvaru starp Ministru kabinetu un valsts prezidentu tā, ka vienam vai otram nerodas vieglas iespējas iztaisīt apvērsumu un, lai valsts nevarētu nonākt – at in imapss. " Tas ir ļoti nopietns jautājums, virzībā uz tautas vēlētu prezidentu, jo jāpanāk pilnīgs varas sadales balanss, līdzīgi kā tas ir ASV, taču ar patreizējo LR Satversmi to izdarīt nevar.

 

Kopsavilkums

Latvijas sabiedrībā ir attīstījusies ideja par iespējamo valsts prezidenta ievēlēšanu tiešās vēlēšanās. Līdz ar to rodas izvēle: a) tautas vēlēts prezidents ar LR Satversmē noteiktām pilnvarām; b) tautas vēlēts prezidents ar plašākām pilnvarām un c) tautas vēlēts prezidents vispārībā mūsu valstij nav nepieciešams. Tautai, nonākot izvēles priekša, jāizšķiras par labu kādam no iepriekšminētajiem prezidenta statusiem, un jābūt pārliecinātai, ka prezidenta statusam jābūt tieši tādam, jo atpakaļceļa nebūs.

 

Secinājumi.

Neapšaubāmi, ka katrs iesākums ir grūts, bet valsts iesākums ir grūtākais. Neapšaubāmi, ka Satversmes tēvi strādādami pie mūsu valsts pamatlikuma lika spēkā visu savu un citu valstu pieredzi. Taču apskatot gan vēsturisko, gan arī mūsdienu mažoritārisma un jauktās vēlēšanu sistēmas un tautas vēlēta prezidenta perspektīvas Latvijā esmu nonācis pie šādiem secinājumiem:

Jāsāk ar sabiedrības izglītošanu. Veidi kā to panākt ir daudzi. Piemēram, manuprāt vislabākais veids būtu, ar speciāla un bezmaksas laikraksta izdošanu, iespējams tā nosaukums būtu “Parlamentāriešu piezīmes”. Tas būtu līdzīgs ASV 18.gs izdotajām liberālistu piezīmēm, kuras tika izmantotas, lai Ņujorkas štata iedzīvotājus pārliecinātu par konstitūcijas nepieciešamību. Šis gadījums izteikti atšķirtos, jo sabiedrība nav gan jāpārliecina par labu vienam vai otram iznākumam, bet gan jāparāda, cik nopietna ir Satversmes reforma, ka to nevar realizēt gada vai divu laikā. Šajā laikrakstā hronoloģiskā secībā, tas ir, sākot jau no senajiem laikiem, jāattēlo valsts attīstības modelis, Latvijas valsts tiesību vēsturiskās attīstības nianses. Juristiem un politiķiem, kā arī zinātniekiem, būtu jāveic nopietni pētījumi šajā jomā, lai noteiktu, vai Latvija ar esošo Satversmi var atļauties tautas vēlētu prezidentu un mažoritāro vai jaukto vēlēšanu sistēmu.

Ja ņemt vērā to, ka stiprs prezidenta institūts pastāv valstīs ar divpartiju sistēmu, tad:

Satversmes reforma jāsāk ar vēlēšanu sistēmas maiņu. Kā redzams 3.nodaļas 1.attēlā, tad divpartiju vai trīspartiju sistēma mūsu valstī varētu izkristalizēties vienīgi vairāku Saeimu laikā, ja tās tiktu ievēlētas pēc mažoritārās vēlēšanu sistēmas. Piemēram, ja 8.Saeimu vēlētu pēc mažoritārās vēlēšanu sistēmas, tad iespējams izveidotos četrpartiju sistēma un, kas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tikai 9. vai 10. Saeima varētu nonākt pie divpartiju vai trīspartiju sistēmas, kur divas lielākās partijas apvienotos pozīcijā, bet mazākā paliktu opozīcijā.

Grozījumi ir nepieciešami arī Saeimas vēlēšanu likumā, pirmkārt, vēlēšanu sistēmas maiņai, otrkārt, lai mēs galīgā rezultātā Saeimā redzētu personības, par kurām bijām balsojuši. Šiem grozījumiem jābūt ierobežojošiem, tas ir, par Saeimas deputātu drīkst būt katrs pilntiesīgs Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 21 gada vecumu un, kuram ir augstākā a)juridiskā, b) ekonomiskā vai c)filosofiskā un vēsturiskā izglītība. Jā, šajā gadījumā situācija ir ļoti līdzīga Platona utopiskajiem uzskatiem, taču, manuprāt, tā ir nepieciešama, jo mūsu likumdevēji, lielākoties ir ar cita profila izglītībām un no likumiem un likumdošanas saprot gaužām maz, un dažs labs pat latviski lāgā neprot runāt. Īpašā gadījumā, ja kādas situācijas atrisināšanai ir nepieciešams speciālists ar citu augstāko izglītību, tad vienmēr var lūgt tā padomu.

Atskatoties uz Latvijas sabiedrības vēlmi neskatoties ne uz ko iegūt tiesības vēlēt prezidentu, jāatgriežas pie iepriekšteiktā, ka tas ir vienīgi zema informētības un izglītotības līmeņa dēļ. Cilvēki ir apjukuši un meklē atbalstu viņu pašu ievēlētā prezidenta personā.

Manuprāt, lai īstenotu tautas vēlēta prezidenta institūtu Latvijā nepieciešams izstrādāt jaunu Satversmi, jo mūsu Satversme kā valsts valdīšanas pamatu nosaka parlamentārismu ar stingru ministru kabinetu kā augstāko izpildu varas un valsts politikas institūciju. Ieviešot stipru prezidenta institūta varas balanss valstī tiktu destabilizēts un sekas tam varētu būt graujošas.

Esmu nonācis pie atziņas: ka, pirmkārt, patiešām jārealizē intensīva sabiedrības informēšanas programma, kas palīdzētu cilvēkiem nosvērties par vai pret reformu. Otrkārt, ir jāizzina tautas pašas viedokli, organizējot tautas nobalsošanu par to, vai sabiedrība grib mažoritāro vēlēšanu sistēmu, vai viņa grib viņas pašas vēlētu prezidentu, vai arī, lai viss paliek pa vecam, jo voux populi – voux bei.

***

Valsts nav radīta, lai izveidotu paradīzi zemes virsū, bet lai nepieļautu izveidoties ellei.(Berdjajevs)

 

Izmantotā literatūra.

1. " ASV politiskā iekārta", ASV informācijas aģentūra, 1989

2. " Kas ir demokrātija", United States Information Agency, 1922., marts

3. 7. Saeimas vēlēšanas, Pilnīgie vēlēšanu rezultāti, Oficiāls izdevums, Rīga, 1999

4. Bastjānis V., " Demokrātiskā Latvija ", Stokholma, 1966

5. Centrālās Vēlēšanu Komisijas priekšsēdētāja A.Cimdara vēstule

6. Cipeliuss Reinholds Dr., " Vispārējā mācība par valsti ", AGB, Rīga, 1998

7. Dāle P., Prof. Dr. phil. , "Imanuels Kants", Rīga, 1930

8. Dalina A. elektroniskā vēstule

9. Diena, " Sociāldemokrāti rosunās grozījumus Satversmē", 2001.gada, 2.lpp.

10. Diena, " Vai Saeimas vēlēšanu likumprojekts atbilst Satversmei", 7.02.95

11. Diena, " Vēlēts brīnums", 2001.gada, 2.lpp.

12. Dišlers K., "Raksti par Latvijas Republikas Satversmi", Rīga, 1998

13. Dravnieka A. elektroniskā vēstule

14. Ekspertu seminārs " Satversmes reforma Latvijā: par un pret", sociāli ekonomisko pētījumu institūts "Latvija", Rīga, 1995.gads

15. Grota A. elektroniskā vēstule

16. http://www.apollo.lv/portal/news/index.php?id=214835

17. http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=888263

18. "Ievads politikā”, Zvaigzne ABC, Rīga, 1998

19. Kukules S., Latvijas Valsts Prezidentes padomniece likumdošanas jautājumos, vēstule, 2000.gada 10.novembrī

20. Lauku Avīze, " Kā iegūt mažoritāras vēlēšanas", 2000.gada 15.augusts, 3.lpp

21. Lauku Avīze, " Kādam jābūt Valsts prezidentam ?", 1998.gada 14.novembris, 12.lpp.

22. Lauku Avīze, " Tautas vēlēts prezidents: Par un pret ", 1997.gada 16.maijs, 8.lpp.

23. Lauku Avīze, " Vai tauta drīkst vēlēt Valsts prezidentu ? ", 1997.gada 20.maijs, 29.lpp.

24. Lauku Avīze, "Cik drīkst Valsts prezidents ?",1999.gada 28.janvāris, 26.lpp.

25. Leimaņa A. elektroniskā vēstule

26. MLB Ziņotājs," Pārdomas par Latvijas Saeimas vēlēšanu likumu", 2000.gada novembris

27. " Politika Latvijā”, Rasa ABC, Rīga, 1999

28. Rīgas Balss, " Mažoritārās, panašāža, barjera, kvota…", 23.10.1994, 12.lpp.

29. Rīgas Balss, " Satversmes reforma atkarīga no nākamā Saeimas", 11.05.1998., 9.lpp.

30. Rīgas Balss, " Vītols ķeras pie valsts pamatiem, bet negūst pārējo deputātu atbalstu"

31. Rīgas Balss, "Rosina tautas nobalsošanu par vēlēšanu sistēmu", 07.01.1998, 10.lpp.

32. Šilde Ā., " Valstsvīri un demokrāti", Grāmatu draugs, ASV, 1985

33. V.Rajevskis, J.Ikstens, " Pasaules vēlēšanu sistēmas", Krauklītis, Aizkraukle, 1996

34. Žurnāls " Latvijas Vēsture ", "Tiesiskas valsts pirmsākumi Latvijā", 1999/1(33), 46. - 54.lpp.

35. Žurnāls " Likums un tiesības ", " Diskusija par Satversmes grozījumu nepieciešamību", 2(6)2000

36. Žurnāls " Likums un tiesības ", " Varas krājums un kolīzijas", 6(10)2000

37. Žurnāls "Latvijas vēsture"," Latvijas parlamentārisma realitāte un alternatīvas: piezīmes pie 1922. Gada Satversmes diviem reformu projektiem",1999/4(36), 10. - 18.lpp.

38. Žurnāls "Latvijas vēsture ", "Tiesiskas valsts pirmsākumi Latvijā",1998/4(32), 6. - 14.lpp.

Normatīvie akti

1. LR likums " Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu", pieņemts 1994.gada 31.martā

2. LR Satversme, pieņemta 1922.gada 15.februārī ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1998.gada 23.oktobrī

3. LPSR deklarācija par LR neatkarību, pieņemta 1990.gada 4.maijā