From: Marija Svilans Maras@uq.net.au
To: sveiks@latnet.lv
Date: 4/28/00 7:45

Sveiki!

Juris raksta:

> Man ienāca prātā pastāstīt par to, ko daži šaizemē domā par ASV
> ekonomiku.
[griezts]
> Pat Amerikā ir brīvi domāt par alternatīvām iepretī pastāvošai
> Reiganomikas iekārtai. Pamatā jautājums ir: vai saimniecība, kas
> balstas uz brīva indivīda iniciatīvas visos lēmumos, tāda, kas
> ietekmē ieguldījumus un tā tālāk, var efektīgi garantēt
> nodarbinātību visai tautai, garantēt katram indivīdam iespēju
> censties pēc lielākas algas, garantēt visai tautai iztiku,
> patvērumu un veselība aprūpi kā arī izglītību un sabiedrisku
> drošību?

Pedejos gados ir izraisijusies liela interese par sistemu kas attistijusies basku zeme (Basque country - Euskal Herria), un kas ir radusi atbildes Jura uzdotajam jautajumam visai sekmiga veida. Si ir t.s. Mondragon ko-operativu sistema. Basku zeme ir maza un atrodas starp divam lielvalstim, Franciju un Spaniju. Tai ir vienmer bijis jacinas lai uzturetu savu neatkaribu un tas ne vienmer ir sekmejies. Sai zina tai mazliet lidziba ar Latviju. Basku zeme ir labi pazistams motto: "Contra corrent la trocha nada" (Forele peld pret straumi).

Sinis dienas Mondragon sistema tiek plasi petita un studeta, un ir bijusi meginajumi to pielietot ari citas zemes, ka piem. Anglija, Eiropa un
Amerika.

Sekojosa adrese,

http://www.igc.apc.org/dollars/issues/nov97/mon.html

par Mondragon rakstits sadi:

The Mondragon cooperatives in the Basque region of Spain form the best-known coop system anywhere, and have inspired emulators the world over. Launched in 1956, the Mondragon complex has grown from a single, five-member coop manufacturing kitchen appliances into a massive enterprise with over 30,000 workers and annual sales of $5 billion. For years its achievements have given many of us in the U.S. coop movement confidence that our enterprises can someday develop on a large scale in all fields of endeavor.

Tulkojums (nespodrinats):

Mondragon kooperativi Spanijas basku apvidu veido vislabak pazistamako koop sistemu visa pasule, un ir devusi inspiraciju atdarinatajiem visur. Dibinats 1956. gada, Mondragon komplekts ir attistijies no atseviska kooperativa ar pieciem biedriem kas razoja virtuves ierices par masivu uznemumu ar pari par 30,000 stradniekiem un gadskarteju pardosanu $5 bilionu dolaru vertiba. Gadiem ilgi si komplekta sasniegumi ir devusi daudziem no mums ASV koop kustiba palavibu ka musu uznemumi kadreiz vares attistities plasaka veida visos uznemumu laukos.

Sini adrese,

http://www.converge.org.nz/pirm/dragon.htm

sadi tiek raksturota Mondragon sistema:

Mondragon seems to have combined some of the best of capitalism and the best of socialism in ways that avoid the worst of each. At its core is the strength and flexibility that came from engaging people's intelligent commitment through shared ownership and control.

Tulkojums:

Mondragon (sistema) skiet ir apvienojusi to kas ir vislabakais gan kapitalisma gan socialisma, izvairoties no abu sliktakam ipasibam. Sistemas butiba ir stiprums un elastigums kas radas kad tika sekmeta cilveku inteligenta iesaistisanas (uznemuma darbiba) caur dalitam ipasnieka tiesibam un kontroli.

Ka pretstats sadai ricibai dots sek. piemers:

In New Zealand we have recently followed a different path. The co-operative spirit of the past has given way to a fiercely competitive ethic, in which the market rules within and between organisations. Used indiscriminately it has not only caused a good deal of social misery and disillusion, but also threatens divisiveness in institutions like schools and hospitals which require collegial, co-operative behaviour. We could find guidelines in the principles which animate Mondragon that would help us strike new and more appropriate balances between co-operative and competitive models.

Tulkojums:

Jaunzelande mes pedeja laika esam gajusi citu celu. Sadarbibas gars kas valdija pagatne tagad ir atvietots ar nezeligi konkurejosu pieeju, kura valda tirgus gan iekseji gan starp organizacijam. Si pieeja kad pielietota neizveligi (nekritiski) ir ne tikai izsaukusi liela mera sabiedrisku postu un vilsanos, bet ari piedraud radit skelsanos tados iestadijumos ka skolas un slimnicas kur ir vairak piemerota kolegiala un sabarbiga uzvesanas. Mondragon (sistemas) iedzivinajosos principos mes varetu atrast vadlinijas kas palidzetu efektivi atrast lidzsvaru starp darbibas veidiem kur domine vai nu sadarbiba vai sacensibas.

Seit vel dazas adreses kur var lasit par Mondragon:

http://www.grey-box.demon.co.uk/vsmg/2_3cs3.htm

http://www.nceo.org/world/europe6.html

http://csf.colorado.edu/co-op/coop-bus/0208.html

http://burn.ucsd.edu/~mai/TEXT/mondragon.html

http://www.solbaram.org/articles/mondra.html

http://globalideasbank.org/BOV/BV-142.HTML

http://www.perc.flora.org/PEN/1998-11/review.html

http://www.essentialbooks.com/webuild.html

Ar sveicienu,

Marija.

Kas jauns Latvijā?