Re: Izgājušais gads

 

  

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/10/06 3:31

Jaunais gads pagājis, visi vēlējumi izskanējuši un Indulis jau taujā par nākotni: ko, kāpēc un cik daudz. Man gan šķiet ka tagad taisni īstais laiks atskatīties uz aizgājušo gadu, ka to arī dara politika.lv:

http://www.politika.lv/index.php?id=112381&lang=lv

Es arī piedalījos šai aptaujā visumā rezultātos esmu tikai tāds balasts ar savu pieticīgo viedokli. Protams, būtu prieks dzirdēt, ko gan citi sveikotāji domā par Latvijas politiku iepriekšējā gada: sociālā, ekonomiskā, politiskā, ārpolitiskā griezumā. Tā sakot, lai paliek arī mūsu iespaidi nākamajām paudzēm un nebūtu tik viegli mūsu viedokli fastificēt ar visādam "biroja aptaujām" un avīžu atreferējumu.

---
Ar cieņu ...

 

 

 

From:       beldavsa@indiana.edU
Date:       1/10/06 11:27

tas_pats: < Es ar* piedal*jos *ai aptauj* visum* rezult*tos esmu tikai t*ds balasts ar savu pietic*go viedokli. Protams, b*tu prieks dzird*t, ko gan citi sveikot*ji dom* par Latvijas politiku iepriek**j* gada: soci*l*, ekonomisk*, politisk*, *rpolitisk* griezum*. T* sakot, lai paliek ar* m*su iespaidi n*kamaj*m paudz*m un neb*tu tik viegli m*su viedokli fastific*t ar vis*dam "biroja aptauj*m" un av**u atrefer*jumu.>

cerams, Normund, mums nav jārunā te Sveikā tikai divatā.:)

mani visvairāk šokēja, ka zinošie nebija agrāk pacēluši trauksmi par tautas staigāšanu.

visspilgtākais starptautiskā jomā varēja būt VVFas konfrontācija ar Maskavu.

no cilvēktiesību jautājuma nevajadzīgs bija grozījums Satversmē par laulību, kā arī biju nelabi pārsteigta par neiecietību kā vienīgais kas apvienoja tik daudz latviešus ar krieviem.

cik nopietni radikāli atšķirās krievvalodīgie no latviešiem pamatjautājumos par Latviju (okupāciju, valodu, vēsturi, svinamām dienām) īsti smagi sāku saprast pagājušā gadā. tāpat sapratu cik lielā mērā krievvalodīgie kontrolē Latvijas cietās vērtības.

ceru latvieši drīz varēs braukt mājās no Irakas. gribētu, ka varētu izpildīt NATO prasības vairāk lai nodrošinātu/ nosargātu Baltijas telpu bez lielvalstu karja bāzēm tajā, nevis iesaistīties cilvēktiesību kontroversiālā jomā Vidus Austrumos.

aija

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/11/06 3:02

Aija Veldre Beldavs wrote:

< cerams, Normund, mums nav jārunā te Sveikā tikai divatā.:)>

Nu patiesībā, man nemaz nav iebildumu arī divatā uzturēt sarunu, galvenais ir kvalitate, nevis kvantitāte (padomju laika apziņas trauma?)

< mani visvairāk šokēja, ka zinošie nebija agrāk pacēluši trauksmi par tautas staigāšanu.>

Mīļā Aija, tiesības uz "tautu staigāšanu" bija viens no baušļiem iestājai Eiropas Savienībā! Tad tā bija privilēģija un teikšu godīgi, tad izceļošana nav nekas traģisks, līdz brīdim, kamēr mums ar vietējiem "resursiem" pietiek. Par traģisku šo faktu varēs nosaukt tad, kad ar "vietējiem resursiem" vairs nepietiks un sāksies jauns imigrācijas vilnis no vēl nabadzīgākām valstīm!

< visspilgtākais starptautiskā jomā varēja būt VVFas konfrontācija ar Maskavu.>

Nu es jau nu nesauktu to par konfrontāciju, pagaidām neatkarības laikā neviena "politiska persona" nav bijusi tik draudzīga Maskavai kā VVF, ja neskaita neoPSRistuS.

< no cilvēktiesību jautājuma nevajadzīgs bija grozījums Satversmē par laulību, kā arī biju nelabi pārsteigta par neiecietību kā vienīgais kas apvienoja tik daudz latviešus ar krieviem.>

Tradicionālās vertības ir tradicionālās vērtības.

< ceru latvieši drīz varēs braukt mājās no Irakas. gribētu, ka varētu izpildīt NATO prasības vairāk lai nodrošinātu/nosargātu Baltijas telpu bez lielvalstu karja bāzēm tajā, nevis iesaistīties cilvēktiesību kontroversiālā jomā Vidus Austrumos.>

Un kur tad Aija gribētu redzēt ģeopolitiski Latviju, jo nekur tālu no savas ģeografiskās vietas mēs "aizlidot" nevaram?

--
Ar cieņu ...

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/11/06 8:17

Sveiki!

Aija Baltā Mahte žēli nopūtās: << no cilvēktiesību jautājuma nevajadzīgs bija grozījums Satversmē par laulību, kā arī biju nelabi pārsteigta par neiecietību kā vienīgais kas apvienoja tik daudz latviešus ar krieviem.>>

I Taspats Sīkumaloms braši mundrināja:

< Tradicion?l?s vert?bas ir tradicion?l?s v?rt?bas.>

Neiecietība ne pret sumpurņiem ne pret cittautiešiem ne pret paštautiešiem homīšiem nav nekāda vērtība. Ja atražošanās stipras laulības ietvaros ir Tavu "tradicionālo vērtību" sāls, tad laipni lūdzu nekavējoties sniegt mums personīgu atskaiti: cik Tev ir bērnu un kāpēc Tev nav ne tuvu tik, cik tam Kungam Dievam labpatiktos, lai Tev būtu?

Žagariņa Kungs

==galvenais ir kvalitate, nevis kvantit*te==
 /Taspats Sīkumaloms/

 

 

  

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/11/06 8:48

Juris Zagarins wrote:

< Neiecietība ne pret sumpurņiem ne pret cittautiešiem ne pret paštautiešiem homīšiem nav nekāda vērtība. Ja atražošanās stipras laulības ietvaros ir Tavu "tradicionālo vērtību" sāls, tad laipni lūdzu nekavējoties sniegt mums personīgu atskaiti: cik Tev ir bērnu un kāpēc Tev nav ne tuvu tik, cik tam Kungam Dievam labpatiktos, lai Tev būtu?>

Nu tradiciona‑la‑ verti‑ba ir veseli‑gs dzi‑vesveids ts skaita‑ veseli‑ga seksua‑la‑ dzi‑ve, nevis vin,as industria‑lie aizsta‑je‑ji. Protams, katram ir tiesi‑bas izmantot g,ene‑tiski modifice‑tu pa‑rtiku, sadzi‑ves elektroniku, cigaretes un alhokolu, un  homoseksua‑lu seksua‑lo uzvedi‑bu. Ta‑ ir bri‑vi‑ba, bet ve‑rti‑bas ir ve‑rti‑bas ‑‑ bet par be‑rniem, mi‑l,akaja‑m utt vari iesniegt satversmes labojumu, lai to noradi‑tu iere‑dn,u uzvedi‑bas dekla‑ra‑cija‑ :D

Ps. Ir demogra‑fija‑ labs teiciens: daudz mul,k,i rada daudz mul,k,us, maz gudrie rada maz gudros ;)

‑‑ 
Ar cien,u ...

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/11/06 9:05

Sveiki!

Taspats Sīkumaloms sludināja tā Kunga Dieva vārdu tā:

< Protams, katram ir tiesi‑bas izmantot g,ene‑tiski modifice‑tu pa‑rtiku, sadzi‑ves elektroniku, cigaretes un alhokolu, un homoseksua‑lu seksua‑lo uzvedi‑bu. Ta‑ ir bri‑vi‑ba, bet ve‑rti‑bas ir ve‑rti‑bas>

Atvainojos, bet Tava izvairīšanās no skaidras atbildes uz manu jautājumu liek man secināt, ka Tava personīgā seksuālā uzvedība nav ne par mata tiesu vērtīgāka kā ģenētiski modificētas pārtikas izmantošana, sadzīves elektronikas izmantošana, cigaretes un alkohola izmantošana.

Žagariņa Kungs

==atbildība pret savu tautu no tīra gaisa neveidojās==
    /Aija Baltā Mahte/

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/11/06 9:13

Juris Zagarins wrote:

< Atvainojos, bet Tava izvairīšanās no skaidras atbildes uz manu jautājumu liek man secināt, ka Tava personīgā seksuālā uzvedība nav ne par mata tiesu vērtīgāka kā ģenētiski modificētas pārtikas izmantošana, sadzīves elektronikas izmantošana, cigaretes un alkohola izmantošana.>

Es mazliet neizpratu tava jautajuma bu‑ti‑bu ‑ vai tu grasies uzlabot manu seksua‑lo dzi‑vi? Un es varu teikt godi‑gi, kad es savai ma‑sai (4 be‑rnu ma‑tei) teicu, ka nu nevajag šu‑me‑ties ap šo jauta‑jumu (ta‑ sakot, civilikums jau nosaka, ka lauli‑ba ir savieni‑ba starp vi‑rieti un sievieti), tad vin,a man diezgan nikni atcirta, ka vin,a jau negribot piel,aut domu, ka vin,as de‑li kaut mirkli iedoma‑tos, ka bu‑t homoseksua‑la‑m ir pietiekami, lai vin,us cieni‑tu!

Zin, es neatradu savos pra‑ta dzil,umos, diezin ko pa‑rliecinošus argumentus, lai turpina‑tu ša‑da veida diskusiju.

‑‑ 
Ar cien,u ...

 

 

 

From:       beldavsa@indiana.edu
Date:       1/11/06 10:19

< Un es varu teikt godi‑gi, kad es savai ma‑sai (4 be‑rnu ma‑tei) teicu, ka nu nevajag Üu‑me‑ties ap Üo jauta‑jumu (ta‑ sakot, civilikums jau nosaka, ka lauli‑ba ir savieni‑ba starp vi‑rieti un sievieti), tad vin,a man diezgan nikni atcirta, ka vin,a jau negribot piel,aut domu, ka vin,as de‑li kaut mirkli iedoma‑tos, ka bu‑t homoseksua‑la‑m ir pietiekami, lai vin,us cieni‑tu! Zin, es neatradu savos pra‑ta dzil,umos, diezin ko pa‑rliecinoÜus argumentus, lai turpina‑tu Üa‑da veida diskusiju.  Ar cien,u ...>

no kurja laika kādu cien vai necien par to kā cilvēks dzimis?

man šķiet cienaja vai necieņa pienākās par to ko cilvēks izdara ar to kas viņam neizbēgami dots.

homoseksualitāte "nepielīp" kā slimība, ja nav uz tā tieksmes. pie tam, kā piedrazojot Satversmi ar lieku grozījumu kautko panāk, izņemot sarūgtināšanu sakarā ar cilvēktiesībām?

Latvijā puiši pēc varbūtības ir stipri vairāk apdraudēti no alkohola, satiksmes nelaimēm, pašnāvības, kriminālas vardarbības utt. nekā no laulības ar vīrieti.

aija

 

 

 

From:       rikards37@sbcglobal.net
Date:       1/11/06 11:30

Aija Veldre Beldavs wrote: < Latvijā puiši pēc varbūtības ir stipri vairāk apdraudēti no alkohola, satiksmes nelaimēm, pašnāvības, kriminālas vardarbības utt. nekā no laulības ar vīrieti.>

     Šaubu nav! Bet iestāsti to Normunda māsai!! Neiecietība pret citādo, neparasto, neizprasto, balstoties uz "viena tante teica", ir viena no bīstamām parādībām pēcpadomju pasaulē. Acīm redzot, Normunda māsai nav ne jausmas kādu ļaunumu viņa nodara saviem dēliem, ja nu viņi izrādītos arī ar neparastu noslieci dzimumdzīvē. 

     Domājot par līdzēkļiem kā mainīt šo bīstamo uzskatu maiņu uz izpratni, nāk prātā iespēja sastādīt visu to zināmo ģeniju sarakstu, kuriem bijušas līdzīgas novirzes. Varbūt tad mazinātos vēlme nolādēt visus kas ir citādi?  Varbūt ir arī citi lietojami paņēmieni?           Ričs.

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/11/06 11:49

Sveiki!

Ričs Labestīgais pauda labestību sacīdams tā:

< Domājot par līdzēkļiem kā mainīt šo bīstamo uzskatu maiņu uz izpratni, nāk prātā iespēja sastādīt visu to zināmo ģeniju sarakstu, kuriem bijušas līdzīgas novirzes. Varbūt tad mazinātos vēlme nolādēt visus kas ir citādi? Varbūt ir arī citi lietojami paņēmieni?>

Nē. Teiks tāpat kā Uldis Adekvātais: viņam galīgi vienalga ko tie homīši darās savā pagrīdē, ka tik viņam pašam kā heterītim ir atļauts publikas priekšā maukoties un vest sāvu kundzi uz publisku bikti baznīcā. Pret šitādu aizspriedumu vienīgais pretlīdzeklis ir bez žēlastības un visos sīkumos iztirzāt paša aizsprieduma paudēja seksuālās nodarbības un bez kautrēšanās aizrādīt, ka tās NAV atbilstošas tā Kunga Dieva priekšrakstiem.

Būt tādam kā Tampašam Sīkumalomam jeb tādam kā viņa māsai nekādā veidā nav pietiekami, lai viņus cienītu.

Žagariņa Kungs

==es redzu latviešiem dotības netrūkst.==
    /Aija Baltā Mahte/

 

 

 

 

From:       aabele@sveiks.lv
Date:       1/11/06 3:58

Ričs taujā pēc citiem lietojamiem paņēmieniem. Daži ierosinājumi. Starp citu, kleptomānija arī ir dabas dota. Varbūt ejam demokrātijas izpratnē vēl tālāk un rīkojam kleptomānu praidus.

Ausma

P.S. Ko tā nepēcpadomju pasaule ieciklējusies tikai uz seksuālo dažādību! Un kur tad neredzīgo, nedzirdīgo, vienkāju, vienroču, bezkāju, bezroču cilvēktiesības? Kāpēc viņi nerīko praidus, lai gan viņu dzīve ir ierobežota gan sabiedriski, gan fiziski. Vai seksuālās minoritātes netiek ielaistas kādā veikalā, krogā? Ratiņnieks visur netiek. Cik preses izdevumu dublēti Braila rakstā? Ja žēlojam, tad vispirms tos, kuriem visgrūtākā dzīve, kuriem nav izvēles.

 

 

 

From:       beldavsa@indiana.edu
Date:       1/11/06 4:05

Ausma:

< P.S. Ko tā nepēcpadomju pasaule ieciklējusies tikai uz seksuālo dažādību! Un kur tad neredzīgo, nedzirdīgo, vienkāju, vienroču, bezkāju, bezroču cilvēktiesības? Kāpēc viņi nerīko praidus, lai gan viņu dzīve ir ierobežota gan sabiedriski, gan fiziski. Vai seksuālās minoritātes netiek ielaistas kādā veikalā, krogā? Ratiņnieks visur netiek. Cik preses izdevumu dublēti Braila rakstā? Ja žēlojam, tad vispirms tos, kuriem visgrūtākā dzīve, kuriem nav izvēles.>

nekur Satversmē nav īpaši ierakstīts, ka fiziski ierobežotiem liegta piedalīšanās sabiedrībā. viņi nespēj piedalīties tapēc, ka trūkst līdzekļu dārgām prostēzēm, mečāniskiem ratiņiem, ārstniecībai, fiziskai terāpijai, medikāli kvalificētiem palīgiem, vai zālēm.

tā drausmīgā aptaukošanās starp daudziem amerikāņiem par ko eiropieši ņirdz ir veselības trūkuma pazīme, galvenokārt starp nabadzīgiem kas nevar atļauties svaigu barību, kā arī nelasa kas ir ēdienā.

te kā bija amerikāņu presē par skandalozu cukurslimības izplatību Manhatanā ‑ daudzi melnādaini vai hispāņi. 95% cukurslimības parādības ir ar labu izredzi novēlot, ar stingru ēdiena ieturēšanu, kā arī fizisku aktivitāti. nabadzīgie cilvēki nevar atļauties svaigus zaļumus, saknes, augļus ‑ ēdienkarti kādu apraksta Gundars kā iesaka slimniekam. viņi pērk visumā ļoti neveselīgo komerciālo barību kurjā galvenokārt ir cukurs, balti milti, taukvielas (kur transtauki ‑ palmas elļa uc tropiskās elļas īpaši sliktas).

ja ir interese par veselību, vajadzētu aizliegt izmantot tropiskās palmu elļas ēdienā, kā arī iegrožot cukura ražotāju lobējistus.

aija

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/11/06 4:06

Aija Veldre Beldavs raksta:

< no kurja laika kādu cien vai necien par to kā cilvēks dzimis? man šķiet cienaja vai necieņa pienākās par to ko cilvēks izdara ar to kas viņam neizbēgami dots.>

Ar homoseksualitai nepiedzimst, ta parasti ir dzīves pirmo gadu trauma - seksuālitātes apsiešanas, deformācija, difunkcionāls traucējums. Parasti vaininieks nav neviens cits, kā bērna māte. Zviedrija pirms kādiem 10 gadiem mēģināja ieviest homoseksuālismu, kā garīgu slimību - tad homoseksuāļi uz to atbildēja ar slimības pabalsta pieprasījumu, jo dzīvojot bez ierastās homoseksuālās dzīves viņi zaudē darbspējas :D Protams, zviedri bija spiesti atkāpties no šīs definīcijas. Protams, zīmīgs ir arī fakts, ka homoseksualitāti terapeitiski īsti nevar arstēt, līdz ar to mums ar homoseksuālajiem sabiedrības locekļiem jāsamierinās tāpāt, kā ar kurlajiem, aklajiem, sirds slimniekiem un mēs viņus nedrīkstam izstumt no sabiedrības, bet nekāda gadījumā tas viņiem nedot nekādas ārkartas tiesibas uz savas slimības stavokļa "normalizēšanu".

< homoseksualitāte "nepielīp" kā slimība, ja nav uz tā tieksmes. pie tam, kā piedrazojot Satversmi ar lieku grozījumu kautko panāk, izņemot sarūgtināšanu sakarā ar cilvēktiesībām?>

Sarūgtinājums būs tikai tiem, kam bija ambīcijas uz ārkārtas tiesībām ar savu "īpašo stāvokli". Tā sakot, arī homoseksuālus cilvēkus ir jāvērtē pēc viņu cilvēciskajām īpašībām, viņi ir "slimi" un tas mums ir žēl, bet līdzēt mēs viņiem nespējam, tamdēļ mēs samierināmies un mēģinām atvieglot viņu dzīvi. Situācija taisni tā pati, kas ar padomijas migrantiem - likt viņus nav kur, bet īsti iederīgi mūsu sabiedŗība ar viņi nav. Nu tad mēs tos migrantus un homoseksuāļus vārtām pa muti kā karstus kartupeļus - varbūt atdzisīs.

< Latvijā puiši pēc varbūtības ir stipri vairāk apdraudēti no alkohola, satiksmes nelaimēm, pašnāvības, kriminālas vardarbības utt. nekā no laulības ar vīrieti.>

Hmzs, va tas ir piedāvājums, turpināt sarunu aptuveni sekojoši:

  - ja , mīļā māsīņ, tu jau vari neuztraukties, ja viņi nebūs homiķi, tad noteikti būs dzērēji, vai aizies boja autoavarijā, izdarīs pāšnavību vai viņus uz ielas vienkarši nošaus - tā ka tas, ka viņi ir homiķi, būs tikai mazākais ļaunums!

  Es esmu pārliecināts, ka viņa man šādu izmuldēšanos piedotu, bet kaut kā negribas viņai bojāt garstāvokli. Viņai tak viņas bumbulīši ir paši labākie, bez viena melnumiņa, taisni tādi kādus nu viņa viņus izlutinājusi, un ja vēl klausītu mammu, tad vispār būtu "zelta gabaliņi" ;)

Ričs rakstīja:

< Šaubu nav!  Bet iestāsti to Normunda māsai!! Neiecietība pret citādo, neparasto, neizprasto, balstoties uz "viena tante teica", ir viena no bīstamām parādībām pēcpadomju pasaulē. Acīm redzot, Normunda māsai nav ne jausmas kādu ļaunumu viņa nodara saviem dēliem, ja nu viņi izrādītos arī ar neparastu noslieci dzimumdzīvē.>

Es nedomāju, ka ta ir kaut kāda īpaša pēcpadomju sabiedrības kaite, visā vecajā pasaulē uz homoseksuālismu skatās so so tā sakot! Es domāju, ja viņa atklātu kādu no dēliem ar tādam novirzēm, viņa, protams, būtu satriekta, bet vai mazāk mīlētu - stipri apšaubu! Labi ka viņai ir vairākas iespējas tik pie mazbērniem ;) Un viņus (homoseksulos) jau neviens nediskriminē, tikai paskaidro, ka laulība sabiedrības izpratne ir savienība bērna dabiskai  radīšanai un audzināšanai, saglabājot dabiskās vairošanas ideālus :D Jūs tak atzīsiet, ka reizi no reizes attiecības starp vīrieti un sievieti ir brīnumainas un visas cieņas vērtas (nu labi, tas laikam ir mans aizspriedums :D ).

< Domājot par līdzēkļiem kā mainīt šo bīstamo uzskatu maiņu uz izpratni, nāk prātā iespēja sastādīt visu to zināmo ģeniju sarakstu, kuriem bijušas līdzīgas novirzes.  Varbūt tad mazinātos vēlme nolādēt visus kas ir citādi?  Varbūt ir arī citi lietojami paņēmieni?>

Rīč, vai drīkst mazliet provokatorisku jautājumu: Vai tiešam tu vēlētos, a tavs dēls vai mazdēls būtu homoseksuāls ģēnijs?

--
Ar cieņu ...

 

 

 

From:       rikards37@sbcglobal.net
Date:       1/11/06 4:45

tas pats wrote: < R**, vai dr*kst mazliet provokatorisku jaut*jumu: Vai tie*am tu v*l*tos, ka tavs d*ls vai mazd*ls b*tu homoseksu*ls **nijs?>

  Protams ka es to nevēlos! Bet vēl mazāk es vēlos mierīgi noraudzīties ainās kādas bija jāredz pie dievnama durvīm, kur dievkalpojumam bija sapulcējušies citādie. Jau pagatne mūsu tautai atstājuse tik daud nepamatotu pārmetumu un negatīvu apzīmējumu, ka šodien piedzīvot tādus viduslaikiem piemērotus skatus ir vairāk kā sāpīgi.    Ričs.

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/11/06 5:08

Sveiki!

Ausmas Tante šausminājās, sacīdama tā:

< Varbūt ejam demokrātijas izpratnē vēl tālāk un rīkojam kleptomānu praidus.>

Laipni lūdzu: pastāsti mums, Ausmas Tante, kā Tava laulātā dzīve ‑ kopš apprecējies jau tik veca būdama, ka uz atražošanos vairs nav izredzes ‑ atšķiras no kleptomānijas?

Žagariņa Kungs

==Protams, katram ir tiesi‑bas izmantot g,ene‑tiski modifice‑tu pa‑rtiku, sadzi‑ves elektroniku, cigaretes un alhokolu, un homoseksua‑lu seksua‑lo uzvedi‑bu.==
    /Taspats Sīkumaloms/

 

 

 

 

From:       aabele@sveiks.lv
Date:       1/11/06 6:07

Žagariņa kungs, ziņkārīgs būdams, mudina mani uz atklātību, kāpēc precējos tik veca būdama. Nu nav man nekādu noslēpumu ‑ es ģimenē nevaru bez vīrieša iztikt. :‑) Tēvu zaudēju karā, taču man bija labs audžutēvs. Veselus 20 gadus manā ģimenē bija pat trīs vīrieši ‑ vīrs, vīratēvs un dēls. Un tad divu gadu laikā zaudēju viņus visus ‑ dēls apprecējās, vīratēvs nomira un pēc gada arī vīrs. Bet es nemācēju pat spuldzīti ieskrūvēt, nerunājot nemaz par nažu trīšanu. Kas man atlika? :‑)

Kad blakus ir vīrietis, kuram var uzticēties, es jūtos drošībā. Vari to saukt par vīriešmāniju, taču kleptomānija gan tā nav, es nevienu vīrieti neesmu nozagusi, mans tagadējais vīrs jau bija oficiāli šķīries, pirms mēs iepazināmies (sveikā). Negatīvās pieredzes dēļ viņš nebija noskaņots vēlreiz doties laulības ostā, taču, kā redzi, beigās izdevās pielauzt.:‑)

Ceru, būsi sapratis, ka laulības neslēdz tikai ar mērķi atražot. Pat Dievs, vientuļnieks būdams, saprata, ka Ādamam vajag nevis otru Ādamu, bet gan Ievu, toties Ievai vajadzīgs Ādams. :‑)Dievs tak ir visuvarens ‑ ja jau pats prata Ādamu izgatavot, tad tikpat labi varēja iemācīt arī Ādamam atražot citus Ādamus. Laulība starp vīrieti un sievieti ir daudz vērtīgāka nekā Tu, Žagariņ, mums gribi te uztiept.

Ausma

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/11/06 7:09

Sveiki!

Ausmas Tante tā Kunga Dieva vārdā atzinās par maniāku:

<Vari to saukt par vīriešmāniju, taču kleptomānija gan tā nav...>

Skaisti. Tad kāpēc homīšu mīlestība Tavuprāt ir salīdzināma ar kleptomāniju?

<...laulības neslēdz tikai ar mērķi atražot. Pat Dievs, vientuļnieks būdams, saprata, ka Ādamam vajag nevis otru Ādamu, bet gan Ievu, toties Ievai vajadzīgs Ādams. :‑)Dievs tak ir visuvarens ‑ ja jau pats prata Ādamu izgatavot, tad tikpat labi varēja iemācīt arī Ādamam atražot citus Ādamus.>

Nemaz nebiju iedomājies, ka Tu tik liela katole!

< Laulība starp vīrieti un sievieti ir daudz vērtīgāka nekā Tu, Žagariņ, mums gribi te uztiept.>

Laulība starp vīrieti un sievieti bieži vien ir daudz nevērtīgāka nekā Tu, Ausmas Tante, mums gribi te uztiept.

Žagariņa Kungs

==šodien piedzīvot tādus viduslaikiem piemērotus skatus ir vairāk kā sāpīgi...==
    /Ričs Labestīgais/

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/12/06 1:58

Ričard Spuris wrote:

< Bet vēl mazāk es vēlos mierīgi noraudzīties ainās kādas bija jāredz pie dievnama durvīm, kur dievkalpojumam bija sapulcējušies citādie. Jau pagatne  mūsu tautai atstājuse tik daudz nepamatotu pārmetumu un negatīvu apzīmējumu, ka šodien piedzīvot tādus viduslaikiem piemērotus skatus ir vairāk kā  sāpīgi...>

Patiesi‑ba‑ aina ir a‑rkarti‑gi li‑dzi‑ga situa‑cijai 90. gada‑, kad pien,e‑ma neatkari‑bas deklara‑ciju ‑ divi komfronte‑joši pu‑l,i, kas gru‑stas! Mums ir ta‑da kultu‑ra ‑ me‑s klusciešot ciešam, lai tikpat klusciešot pe‑c tam iekausti‑tu :D Ta‑ sakot, tev Ri‑c( bu‑s cieni‑t tautas gribu, kas ve‑rsa‑s pret personisko neveikmju mazohistisku izka‑ršanu pie "sabiedri‑bas deguna". Turklat bazni‑ca ir "sle‑gta tipa klubs" ar savie iekše‑jiem noteikumiem un tas gajiens šogad izaicina‑ja uzsta‑dot jautajumu vai me‑s vai ju‑s.

Piedod, Ric(, protams, ka me‑s!

‑‑ 
Ar cien,u ...

 

 

 

From:       mahris@myself.com
Date:       1/12/06 6:12

tas_pats wrote:

< Turklat bazni‑ca ir "sle‑gta tipa klubs" ar savie iekše‑jiem noteikumiem un  tas gajiens šogad izaicina‑ja uzsta‑dot jautajumu vai me‑s vai ju‑s.>

Maza neprecizitāte ‑ pienācās lietot daudzskaitli. Atgādinu, ka pasākums nenotika Vanaga klubā, bet anglikāņos. Šiem pat bīskapos ir oficiāli pediņi.

Tā ka ja gribi pagriezt uz baznīcu, tad jautājums tieši otrāds ‑ kas tiem luturiem, pa reizei ticīgiem un nemaz neticīgiem pie anglikāņu baznīcas meklējams?

Mahris

 

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Subject:    Re: Izgajušais gads

Sveiki!

Taspats Sīkumaloms noplātīja savu kājstarpi tā:

<... tev Ri‑c( bu‑s cieni‑t tautas gribu, kas ve‑rsa‑s pret personisko neveikmju mazohistisku izka‑ršanu pie "sabiedri‑bas deguna".>

Tev, Taspats Sīkumalom, būs cienīt Žagariņa Kunga gribu, kas vēršas pret Tavu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna".

Zagariņa Kungs

==ir speciālisti Quenya i tā atzarojumu valodās, bet es tāda neesmu.==
    /Aija Baltā Mahte/

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/12/06 8:12

Juris Zagarins wrote:

< Tev, Taspats Sīkumalom, būs cienīt Žagariņa Kunga gribu, kas vēršas pret Tavu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna".>

Bez maz vai jasaka, kā šeit viens cienījams kungs izteicas ‑ tad kad šis Žagarins būs nodibinājis viņa kundzes moderētu sveiks3, tad Žagariņa kunga griba bus neapstridama un autorativa, bet pagaidam mes te pieturamies pie zinamas viedokļu dazadibas.

‑‑ 
Ar cieņu ...

 

 

 

 

From:       beldavsa@indiana.edu
Date:       1/12/06 9:19

tas_pats:

< Mums ir ta‑da kultu‑ra ‑ me‑s klusciešot ciešam, lai tikpat klusciešot pe‑c tam iekausti‑tu :D Ta‑ sakot, tev Ri‑c( bu‑s cieni‑t tautas gribu, kas ve‑rsa‑s pret personisko neveikmju mazohistisku izka‑ršanu pie "sabiedri‑bas deguna". Turklat bazni‑ca ir "sle‑gta tipa klubs" ar savie iekše‑jiem noteikumiem un tas gajiens šogad izaicina‑ja uzsta‑dot jautajumu vai me‑s vai ju‑s.>

vienīgais veids kā uzskatos stipri atšķirīgie latvieši var sastrādāt kopā par patiešām nepieciešamiem dzīvības ‑ nāves jautājumiem ir pastiprināt vai izveidot daudz labākas tolerances tradīcijas.

latviešiem lai pastāvētu jābūt stiprs kodols ar adaptīvi atvērtām robežām.  zinošs par to kas notiek pasaulē bet sagatavoti aizstāvēt sevi.  nevar atļaut izšķiest spēku vai sarīdīties par jautājumiem kas pirmā kārtā neapdraud.

latvieši simptomātiski uztraucās par homoseksuāļiem, jo viņiem ir auglības problēma, viszemākā dzimstība. homoseksuāļi ir tikai grēkāži, veids kā pārvietot savas sakrājušās nevarības ij pašnaida sajūtas kad neveicās.  uzbrūkot homoseksuāļiem neko nedara lai atrisinātu ĪSTO problēmu/as kas ir spiediena/ sprieguma cēloni/ņus.

paldies Mahrim par trāpīgu atbildi! kapēc luterāņi ij pareizticīgie nesaved kārtību pašās savās mājās, nevis iet brēkt par anglikāņiem?

aija

 

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/12/06 11:53

Sveiki!

Taspats Sīkumaloms pauda pašcieņu:

<...pagaidam mes te pieturamies pie zinamas viedokļu dazadibas.>

Neviens Tev nav mēģinājis aizliegt Tavu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna". Nedz arī neviens Tev nav aizliedzis sludināt savas personas neaizkaramību zem polītkorektuma lozunga. Tāpat arī ne Harijam Bezpartejiskajam, ne Uldim Adekvātajam, ne Vilim G. <')))><, ne Ausmas Tantei, ne a. god. Āgā ne Jānim jeb Simpsonite jeb Kofera kungam jeb Šerlock neviens nav mēģinājis aizliegt itin neko. Es Tev un Taviem domu biedriem tikai saku, ka jums būs cienīt Žagariņa Kunga gribu tādiem pašiem līdzekļiem vērsties  pret jūsu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna" ar kādiem jūs vēršaties pret homoseksuālu cilvēku centieniem panākt tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi latviešu sabiedrībā, un nicināt jūsu centienus pasargāties no Žagariņa Kunga gribas aiz polītkorektuma karoga un savu kundžu un savu kungu moderētām SVEIKS2 vai SVEIK3 vēstkopām vai kā nu gribi.

Žagariņa Kungs

==no ciniskā viedokļa, pasaulē par daudz cilvēku tikvaitā.==
    /Aija Baltā Mahte/

 

 

 

 

From:       tas.pats@sveiks.lv
Date:       1/12/06 4:16

Juris Zagarins wrote:

< Neviens Tev nav mēģinājis aizliegt Tavu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna".>

Tad es izlūdzos piedošanu, jo iepriekš izklausījās, ka taisni to tu grasies man liegt vai arī grasies par to mani spiest atzīties neesošos homoseksuālos piedzīvojumos.

<< Es Tev un Taviem domu biedriem tikai saku, ka jums būs cienīt Žagariņa Kunga gribu tādiem pašiem līdzekļiem vērsties  pret jūsu personisko neveiksmju mazohistisku izkāršanu pie "Sveiks kopas deguna" ar kādiem jūs vēršaties pret homoseksuālu cilvēku centieniem panākt tiesības dzīvot  pilnvērtīgu dzīvi latviešu sabiedrībā, un nicināt jūsu centienus pasargāties no Žagariņa Kunga gribas aiz polītkorektuma karoga un savu kundžu un savu kungu moderētām SVEIKS2 vai SVEIK3 vēstkopām vai kā nu gribi.>>

Nu labi labi Juri, mes esam ar mieru uzklausīt tavu personīgo demaršu uz homoseksuālisma bāzes, Tā sakot mēs jau iepriekšs visu piedodam un solāmies netaisīt tavā pusē homīšu grautiņus (un savā puse ar ne). Es personīgi neesmu sastapis dzīve nevienu homoseksuālu cilvēku jebšu vienkārši par to nezinu (un ja godīgi, zināt negribu), tā kā man nav pat pret ko fiziski vērst savu aizspriedumu spēku. Ausmas tante jau tev aizrādīja gan uz konkurējošiem  izspriedumiem - teiksim, nūdistu praidu pa Rīgas centru ar tam sekojošu dievkalpojumu Doma baznīcā - viņi pat varētu uzaicināt piedalīties valsts augstākas amatpersonas, jo, ka smejies, nevienam navjākaunas no savas kailās  iesas. Gan uz likteņa pabērniem - slimajiem:aklajiem, kurlajiem, kustības invalīdiem,  un pat sociāli izstumtajiem: trūcīgajiem vecajiem ļaudīm un citādi nabadzībai pakļautajiem. Jā, viņu tiesības demonstrēt savu neapmierinātību ar pastāvošo netaisnību, es neapstrīdu - viņi tiešām var justies nepelnīti izolēti. Bet ne jau homoseksuālisti, kuriem principa nekas nav liegts, izņemot atzīšanu, ka homoseksuāla seksuāla dzīve ir veselīga un sabiedriski atbalstāma (ar sekojošu uzaicinājumu valsts augstākās amatpersonas tai pievērsties).

Turklāt ja es pareizi atceros, tad praidi tika vērsti pret juridisku vajāšanu: policijas reidi, piekaušanas utt - Latvijā nekas tāds nav, un ja godīgi, tad dažu labu reizi šķiet, ka šo praiduiniciātoriem tas ir gauži neizdevīgi, jo nav par ko vārīties, jo nākas visu no pirksta izīst. Un es teikšu pat tā, ka šie "lesbiešu un homoseksuālistu"  aktivitāšu iniciatori ir tie, kas bojā attieksmi pret šiem cilvēkiem ar savu nepiedienīgo, skandalozo uzvedību pārkāpjot sabiedrības pieklājības formas. (tā sakot, rada iespaidu, ka ja cilvēks atzīst, ka vinš ir homoseksuāls, tad obligāti būs gaidāms demaršs uz šī paziņojuma bāzes - ahā, es gribu auto un jūs man viņu nedodat, ahā, jūs diskriminējat homoseksuālistus (vienalga ka nevienam nedod)!)

--

Ar cieņu ...

 

 

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       1/12/06 5:01

Sveiki!

Taspats Sīkumaloms lieku reizi apliecināja, ka no vienas puses itin neko nezina par homoseksualiem cilvēkiem un itin neko arī negriba par viņiem zināt bet no otras puses, starp citu,  publiski noplātīja savu kājstarpi tā:

< Un es teik?u pat t?, ka ?ie "lesbie?u un homoseks?listu" aktivit??u iniciatori ir tie, kas boj? attieksmi pret ?iem cilv?kiem ar savu nepiedien?go, skandalozo uzved?bu p?rk?pjot sabiedr?bas piekl?j?bas formas. (t? sakot, rada iespaidu, ka ja cilv?ks atz?st, ka vin? ir homoseksu?ls, tad oblig?ti b?s gaid?ms demar?s uz   ?? pazi?ojuma b?zes ‑  ah?, es gribu auto un j?s man vi?u nedodat, ah?, j?s diskrimin?jat homoseksu?listus (vienalga ka nevienam nedod)!)>

Negaidi vis, ka es šito pēdējo Tavu sacerējumiņu par sabiedrības pieklājības normām atbilstošu atzīšu un pret Tevi vai pret Tavu domu biedri Ausmas Tanti Nūdisti Kleptomāni (nemaz nerunājot par Uldi Adekvāto, Hariju Bezpartejisko, Jāni jeb Simpsonite jeb Kofera Kungu jeb Šerlock, a. god. Āgā, Vili G. <')))>< u.v.d.c.), kaut kādu cieņu apliecināšu!

Žagariņa Kungs

==man kā sieviešu dzimuma ir iebildums pret seksismu kas parādās ar tulkojumu kas ierobežo sievietes lomu apstākļos kādi pilnībā izveidojās metālu laikmetos==
    /Aija Baltā Mahte/

 

Kas jauns Latvijā?