Jaunā Gaita nr. 119, 1978

 

KLUSĀS VARONIBAS PARAUGS

Benjamiņš Jēgers. Latviešu trimdas izdevumu bibliografija 1961-1970 / Bibliography of Latvian Publications Published Outside Latvia. Stokholmā: Daugava, 1977. 461 lp.

 

Dr. Jēgera un viņa galveno līdzstrādnieku Lilijas Dunsdorfas un Magdalēnes Rozentāles sakopoto Latviešu trimdas izdevumu bibliografiju 1961-1970 (LTIB), kas turpina agrāk izdotā divsējumu pamatdarba Latviešu trimdas izdevumu bibliografija 1940-1960 (Daugava, 1968 un 1972) augstos profesionālos standartus, varētu apzīmēt par īstu Raiņa daudzinātās klusās darba varonības paraugu.

Ar milzu neatlaidību, augstu profesionālu prasmi, gigantisku laika ieguldījumu, nesavtīgu ziedošanos mērķim un māku piesaistīt spējīgus un kompetentus līdzstrādniekus dažādās pasaules malās Dr. B. Jēgers ir radījis darbu, kas paaudžu paaudzēm nākotnē liecinās par trimdas latviešu veikumiem literātūras, kultūras un dažādu zinātņu nozarēs. LTIB ir viens no mūsu svešumā dzīvojošās tautas grupas nozīmīgākajiem laikmeta dokumentiem ar neatsveŗamu vērtību un potenciālu tiem, kas kādreiz varbūt pētīs mūsu pasaulē izkaisīto pasākumu un veikumu pēdas. Cieņa un pateicība par to Dr. Jēgeram un viņa līdzstrādniekiem, kā arī atzinība "Daugavas" apgādam par uzņēmību un profesionālo sējumu apdari!

Trešajā LTIB sējumā, kas aptveŗ periodu no 1961. līdz 1970. gadam, ietverti apraksti par latviešu apgādu trimdā izdotajām grāmatām un brošūrām, periodiskiem izdevumiem, notīm, kartēm, sarīkojumu programmām un izstāžu katalogiem, kā arī cittautu apgādos publicētajiem latviešu autoru darbiem; kopskaitā krietni pāri par 4000 individuālu, detalīzētu, bibliografiski precīzu ierakstu. Bez tam vēl doti arī dažādi iepriekšējo sējumu aprakstu labojumi un papildinājumi. Bibliografijas plašie personu, nosaukumu, lietu u.c. rādītāji ir vienreizējs avots katram, kas grib ātri un precīzi orientēties aizgājušo trimdas gadu publikāciju mozaīkā. Šie rādītāji lieliskā un daudzveidīgā formā atslēdz LTIB ietvertās datu bagātības.

LTIB nākošais sējums par 1971.-1975. g. izdevumiem ir sagatavošanā. Var tikai vēlēt un vēlēties, lai šis ļoti nozīmīgais darbs Dr. B. Jēgera vadībā turpinātos un gūtu arvien lielāku organizāciju, apgādu un sabiedrības atbalstu. Benjāmiņa Jēgera LTIB sējumiem būtu jāatrodas ikviena intellektuāli dzīva latvieša grāmatu plauktā, nemaz jau nerunājot par nepieciešamību jo plašos apmēros to dāvināt visu zemju bibliotēkām. LTIB ir sava veida mūsu aizgājušo gadu dzīves spogulis, neizdzēšams vēsturisks faktors, kuŗa nozīmība laika tecējumā nevis mazināsies, bet augs.

 

Ādolfs Sprūdžs

Jaunā Gaita