Jaunā Gaita nr. 254. Septembris 2008

 

NOPIETNA GRĀMATA AR VIEGLU HUMORU

 

Autoru grupa LZA akadēmiķu Oļgerta Krastiņa un Edvīna Vanaga vadībā. Mainoties saglabājies: Dažādā Latvija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008.

(http://www.csb.gov.lv; arī: ic@csb.gov.lv ).

 

Cilvēku viedokļi par to, kas ir statistika, cik tā ticama un lietojama ir visai atšķirīgi, jo dažāda ir arī saņemamā informācija: no oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes krājumiem ar milzīgiem skaitļu masīviem līdz masu mēdijos ieraugāmiem dažādiem vairāk vai mazāk sensacionāliem skaitļiem, pētījumu rezultātiem vai interpretācijām.

Mana, tāpat kā daudzu mūsdienu cilvēku dzīve bez „skaitļu lietām” nav iedomājama: dažādus statistikas un līdzīgus kursus esmu apguvusi augstskolā, veicot savus un pētot citu pētījumus. Par pirmajiem diviem sējumiem sērijā Dažādā Latvija (2004. un 2005. gadā) neņemos spriest. Aplūkojamā trešā grāmata, kuras satura lielāko daļu veido tik ierastās tabulas, ir arī ar interesi un baudu lasāma! Neapšaubot skaitļu ticamību un nozīmi, man visvērtīgākā šķiet tieši grāmatas teksta daļa, kurā saprotamā un saistošā valodā, pat ar vieglu humoru autori izklāsta gan savu viedokli par apkopoto informāciju, gan arī ievada izmantotajā metodikā veidā, kas spēj vai ikvienu iedrošināt: skaties droši tālāk, tu visu sapratīsi! Tabulu beigās dotas arī aprēķinos izmantotās formulas.

Mainoties saglabājies sniedz bezkaislīgu skaitlisko informāciju par to, kas patlaban notiek vai nenotiek Latvijas novados un pagastos, kādas ir galvenās problēmas un to iemesli. Grāmata palīdz saprast, kādēļ Latvijas iedzīvotāji brīžam rīkojas tā vai citādi. Intervijas ar pašvaldību vadītājiem un to rezultātu apkopojums sniedz ieskatu viņu viedokļos. Un tie nav ne labi, ne slikti, ne pareizi, ne nepareizi – katrs rīkojas atbilstīgi savai sirdsapziņai, saprašanai un iespējām. Latvijā tā noderēs visiem tiem, kas darbojas vai plāno darboties ārpus Rīgas, jo informācija apkopota gan pagastu un lauku novadu, gan pilsētu, rajonu un reģionu griezumā. Vienalga, vai rakstāms projekts ES finansējuma ieguvei, vai tiem, kas vēlas pašu spēkiem uzsākt biznesu vai nepeļņas darbību, vai varbūt diplomdarba rakstītājiem – ikviens atradīs noderīgu informāciju par tik „ierastām” lietām kā nodarbinātība, finanses un ekonomika, gan arī par neierastākām, bet ne mazāk vajadzīgām.

Vērtīgu informāciju var iegūt no pašvaldību pašvērtējuma pētījuma, kurā īpaši dziļi analizēta arī kultūra un izglītība. Pašās grāmatas beigās – pētījums par sievietēm-pašvaldību vadītājām dzimumu līdztiesības aspektā. Šāds pētījums Latvijā veikts pirmo reizi.

Ieskatam daži piemēri no grāmatas iegūstamās informācijas: pagastu un lauku novadu attīstības pamatrādītāji (2005); zemes kadastrālā vērtība pagastos un lauku novados (2006); iedzīvotāju ienākuma nodoklis gan pagastu, gan citos griezumos (2005); pašvaldību sadalījums pēc atbildēm par kvalitatīvu darbību traucējošajiem apstākļiem un faktoriem; kultūras līmenis pašvaldībā dažādos aspektos; pašvaldību vadītāju viedoklis par pašreizējo kultūras līmeni pašvaldībā (2007); respondentu viedokļi par sieviešu un vīriešu lomu politikā... – tā varētu turpināt ilgi.

Īpašais bonuss, sevišķi tiem, kuru uztvere ir vairāk vizuāla, ir ne vien jau ierastās apļa diagrammas, bet arī bagātīgi pievienotās, Ilzes Bargās sagatavotās Latvijas kartes, kuras uzskatāmi atspoguļo daļu no pētījumu rezultātiem.

Vienīgais, ko kā sava veida „filoloģisku disonansi” pamanīju – grāmatas pēdējā nodaļa pēkšņi nāk ar „autores viedokli” bez iepriekšējās nodaļās jau ierastās lasītajam draudzīgās „mēs” formas un viegli humoristiskā skatījuma. No ievada noprotams, ka šis ir unikāls A. Zaķes patstāvīgi veikts pētījums (daļa no disertācijas), bet stila viegluma trūkumu labi kompensē tā aktualitāte – pētījuma rezultāti par 2007. gadu. Un jāatzīst, ka, tieši šo nodaļu lasot, vislabāk var redzēt Latvijā ierasto un no jaunajiem pētniekiem disertācijās pieprasīto smagnējo un nereti grūti lasāmo „Latvijas zinātnisko izteiksmes stilu.”

Bieži tā negadās, ka, recenzējot nopietnu grāmatu, gribas smaidīt, bet šis ir tas gadījums: grāmatu ir interesanti un patīkami lasīt. Labprāt to atšķiršu vēl ne reizi vien, jo informācija būs nepieciešama arī vēlāk.

Ieva Kalve

Dr. Ieva Kalve < kalve@apollo.lv > ir lektore Biznesa augstskolā Turība. Patlaban Fulbraita (Fulbright) stipendiāte ASV – Pacifika Luterāņu U. (Pacific Lutheran U., Tacoma, Washington).

 

Jaunā Gaita