Jaunā Gaita nr. 98, 1974

 

Gunars Saliņš

 

 

RĪGĀ VECPILSĒTĀ

 

 

 

Un viņa nāca rīta pakrēslā pa vēl tukšajām ieliņām,

spiezdama plaukstām savas pilnīgās krūtis, tā ka

piens pa bruģi plūda skanēdams,

un tad viņa gāja tālāk, un starp šim kailajām krūtīm važā šūpojās

smaga senlaiku rota - kā no atraktiem

kapiem;

            un kāds virs ar zaļu

seju noskatījās viņā caur logu, caur tempļa

sienu - Dievs? Ar zaļo seju

Dievs?

          Bet es redzēju viņu, šo sievieti,

noduŗam galvu un apskaidrotiem nolaistiem plakstiem

aizejam -

              ar krūtīm kā zvaniem zvanot.

Un tad atgrūdās durvis, un parādījās citi - vienam

bija izgrauzts vēders,

bet kā no akmens tas

neasiņoja,

un zarnas

nekārās ārā, nē, kā iebojāta, bet

lieliska statuja viņš skrēja pa ielu tālāk, kamēr citi

klaunveidīgi radījumi dejoja locīdamies veco vārtu priekšā un

vārstīja savus

ar cirvi

pāršķeltos

pauŗus

ciet un vaļā

kā varžu

mutes.

 

 

 


 

Aina Zemdega

 

 
SENO PIONIEŖU SĒTĀ

Ar pakulu priekšautiem,

koka karotēm,

ratiņa paminām

tu sauci mani mājās, vecomāt?

 

Un slaucenēs, bļodās,

izkaltušos šūpuļos

tie paši dzīvības stāsti,

kas tavā sētā

tulznainu plaukstu,

bezvārdu mīlestības

ierakstīti?

 

Uz dēļu grīdām,

pionieŗu sievu staigātām,

tavi soļi skan,

un tavu dūraiņu dzīpari

sajukušus rakstus liek

uz sliekšņiem,

kuŗiem man jāpārkāpj -

            tik ne tam vienam.

Apsien man savu pakulu

priekšautu, māt.
Auklē mūsu pastarīti!

 

 

 

 


 

Valda Dreimane

 

 

 

 

DĪVAINĀS SAISTĪBAS

 
I

Snieg, un koks aizmirst

savu seju un stāvu, nesaprot

savas rokas bez upēm un lāmām, kailas

ir viņa rokas –

putni un mākoņi viņam tās pastāsta,

putni un mākoņi gaŗām lido.

Un kokam ir lapu sapņi

visu cauru ziemu:

tā sapņot, ka beigās tev saule paceļ plakstus

un zied

tavas rokas...

 

Bet tu nevari, snieg, vien putns

ielido koka sapnī kā lapa, viņa pēdas

uz zemes

mazi lūzuši krusti,

krustos tavas domas:

tā sapņot, ka tu ielido koka miegā

kā lapa...

 

Bet tu nevari, jo tava aizsalšana

ir miegs bez sapņa, sniegs

un krusti tev pāri –

noslauki sniegu, laiks, no maniem spoguļiem, atveŗ

stiklus kā sapņus, kur saskarties putnam, mākonim, kokam, atkausē

manas upes, atslēdz jūŗas, kuŗās ieplūst:

man atkal jāizlīst pa kādiem vārtiem!

II

Tumšā, tumšā nakts, kas peld ūdeņos,

skaistā sieva, tās matos

noslīkst mēness, zvaigznes

ar zivīm jaucējas.

Upes kā karogi plīvo.

Tumšā un smagā, kā tev tādi mati

kā dziļas upes?    .

Kā tev man tādi vārdi:

mēness – zivs – zvaigzne ?

Un upes kā karogi plīvo.

III

                      Es zinu, ka tur, kur ieplūst lielas upes,

                      veidojas dīvainas saistības starp debesi

                      un ūdeni

                                                   Sen-Džons Perss

Un to es zinu:

ja divi brien jūŗā tur,

kur ieplūst liela upe, viņi saskaŗas

aiz saskaršanās, sadzirdas aiz dzirdes.

Seni un smagi ir ūdeņi,

kad vīri pārnāk, viņiem ir vienādas acis –

lielā upe tajās, Lielupe, senupe,

liedaga smilts kā sāls, kaiju un laivu šūpošanās,

debesu dāsnums

tur, kur veidojas saistības,

plūst dīvainas dzelmainas upes.

IV

 

Es sēžu Salacas iejomā, kalmju

biezāji, ūdensrozes, vasaras elpa visur

pareizās krāsas un zīmes, bet man bailes

pieiet pie ūdens, upes spoguļi

satumsīs, aizsegsies rozes, jo manā sejā

ne vairs tā maiguma, nedz tā spēka,

kas manai zemei.

Ir vēls, es pieceļos un aizeju bez skaņas:

tik klusi staigā basām kājām

pa mīkstu pļavas zāli, cauri neaizmirstulēm

tik klusi staigā, tie, kam bailes brīnumu uzmodināt

mirušie

tik klusi staigā.

V

Kad nokrīt migla un rasa,

man jāpieturas pie smilgas:

pelēkas ir puķes pļavā,

melna zāle, grāvji sausi

slāpst ūdens, meža malā dziesmas.

Kādos ziedos es bridu, kas tā reibināja

un smaržaini tinās ap kājām?

Kur spēlējās mani sienāži, kur es mazgāju

kājas, ar kādiem putniem

saūjinājos?

Tik ātri noveco nakts, ka man bailes

paskatīties uz savu roku, bet tā tomēr ir,

kas bijusi, un es esmu tur,

kur biju

pietiek mazas smilgas,

kas zemei piesien.

Es pieturos pie smilgas.

VI

Vārdi nepasaka

lielo ziedēšanu, tumšos dziļumus

un dzidrumu

kā avota ūdenim.

Noplūc ziedu, ieskaties akas acī, pasmelies

avota ūdeni plaukstā padzēris,

paliec dziļajā zālē un aizver acis,

un ap tevi pļava san,

un ap tevi vasara tas

ir, ko es domāju:

kā pļava san,

kā pļava san,

kā san pļava...

 

 

1973

 


 

Litfi Ezkeks (Lütfi Özkök)

 

 

DZEJOLI NO KRĀJUMA ĀRPUS

I Mums ir jāaizdedz visas mūsu bērnības sveces lai sveicinātu Marku Šagalu
II Neaizsedziet Kanaanas zvaigzne
Jo ēzeļi un gaiļi grib dzīvot

Un arī vijoles ar Dulcinejas acīm
III

     Ak šie baltie lauki ar vējiem un dzejas tumšo pamestību, kur pēdējais pumpurs izplaukst mēļos gadalaikos

IV

Un visi šie sāls un vīraka novadi
Visa dzīve pavarda un sirds siltumā
Un šī roka mierīgi pār Piena ceļu

Dienas apraktas skūpstos
Un skūpsti aizmirstībā
Kur eņģelis nonācis zemes virsū
Un mūžība izdzēsusi sveci

     Zāle auga uz pieres

V Izdzītības melnā vārpa
Tur sapnis dara darāmo tur es ievācu ražu
* * *

Ak mana nolādētā klaiņotajā tatāra dvēsele|
Nerimtīga un acīs lēcēja
Nemierīga un nelabojama
Jūtīga pret katru vēju
Augšup un lejup augšup un lejup
Augšup un lejup

Neaizmirsti
Katra vara ir laupījums

Karogi karogi vagaru pakalpi
Cik jūs visi asiņu kāri

 

* * *

Kaut kur starp krāsmatām liecas sauleņu kāti
                         pret augstāku rīta svīdumu
Kas aizgāja vakar, jau izsmaržo jūŗas sāļumu
Varvīksnas vārti ir līdz galam vaļā
Liktenis pārvērsts par drauga roku

Nu kliedziena vairs, ne asaras vairs
Ardievu, tu siltum zināmā balsī
Viņpusē mūrim ir augļiem

to otru neievainojamais skaistums

Vai es akls? ...

* * * Viņa ir aizgājušu. Es paliku.
Vientuļš kā saplīsis vējrādis pūsmās.
Lietas peld ap mani un zūd. Nolādētā
kārdinājuma garša deg man uz mēles. Katrs

                                                 
atmiņu sauciens
iegūst magones veidolu.
Viņa ir tagad rudens otrā pusē.
* * *

Katra ierašanās ir bēgšana.

Vakara sirmās matu šķipsnas plivinās vējā
Ilgu drudzis melnajā mutē
Aizmirsta smarža no ziloņkaula sukas

Lampā izdeg eļļa
Aiz nogāzes aust diena
Sapnis elpo zālē
Tā viss beidzas un sākas no jauna.

Gabaliņš pavasaŗa svīst uz rūts.

* * *

Es zinu upi, kas sarkanāka par asinīm
Vīru, kas meta pirmo akmeni

Dzejnieku, kas stāvēdams mira
Ar vāļā acīm un ar smaidu, noliktu izaicinājumam pretī
Esmu redzējis dienasgaismu uz mirušo augumiem
Zemi, kuŗas smilts ir dzeltenāka par malāriju
Salu, kuŗas debess ir zilāka nekā bērna acis...

 

No zviedru valodas atdzejojis Andrejs Irbe

 


 

Teodors Kalifatidess
(Theodor Kallifatides)
PAR BRĪVĪBU

Jau ilgi es esmu bijis koks,
bet neviena upe neskalojās gar manām saknēm,
nevienam putnam nevajadzēja manu zaru;|
esmu redzējis, ka cilvēks nošķin zemei lapas,
esmu redzējis kaŗus nākam kā plosītājus rudeņus,
bet ar katru rudeni apvāršņi plētās plašāki un brīvāki,

Brīvība ir koks; tai šķietami
nevajag ne ūdens, ne gaisa,
tikai asinis, un varbūt pa asarai.

LAIKS

Laikam tagad ir cita seja,
tas ir ceļā uz augstajiem kalniem
kā nomaldījusies kaza,
tas ieraksta savu vārdu sniegā
un gaida uz augšāmcelšanos.

Laiks vairs nemet ēnu,
stīvi blenž ziedā, bet to neredz,
līdz ziedam pieaug spārni, un laikam − ēna.
Laikam jāspēj pašam piespiesties iet.

Laiks bez mitas pats dodas nāvē.

RĪTS

Dzejas iesākums
ir izbrīnā, ne zināšanā;
un izbrīns − tā ir
iemīlēšanās.

Visi gudrie vārdi par Dzīvi ir neīsti,
jo dzīves nav,
dzīve top.

Es sāku ilgoties pēc tevis
tikko tu biji iemigusi,

mēs bijām runājušies vai nakti ilgi,
mūsu spilveni bija sviedraini zvēriņi,
kas baiļodamies gaida spriedumu;
pa logu saklausīju gaismu nākam,
tā salaidās lapotnē,
iesēdās ievājā;
kritis koks pastiepa
sen nokaltušu kāju
kailajai, pieticīgajai saulei pretī,
un rīts bija klāt.

Vēl viens rīts tavam miegam kaimiņos;
un tava sakustēšanās − bumerangi,
kas vienmēr atgriežas pie tevis,
sevī noslēgušies un tomēr brīvi
         kā bezgalības zīme, mūsu
         patērētāju biedrības emblēma.

SOLĪJUMS

 

Māt, es pošos uz citām zemēm,
citām pilsētām, un citām debesīm.
Savu mīlestību es sūtīšu tev
reizi mēnesī ar
Zviedru Tirdzniecības Bankas čeku.

Fabrikās
un kafejnīcās
man jābrien it kā pa ērkšķiem
pa valodu, kuŗa
nav mana.

Es laistīšu tavas puķes
ar ūdeni, asarām un asinīm,
bet nekas jau neaug,
kur nav tavu roku.

Savu mīlestību es nosūtīšu
ik mēnesi ar naudas čeku.

Bet daudz es nevaru
aizsūtīt;
laikrakstos raksta, ka
šādā veidā aizplūstot
milzums ārzemju valūtas.

Uz simt kronām mēnesī
man ir tiesības,
bet ja grib vairāk,
tad jālūdz atļauja
no Valsts Bankas.
Atliek cerēt, ka
tēva bēres neizmaksāja vairāk.

Pasveicini manus draugus,
ja tur vēl kāds ir.
Tavs dēls.

 

Atdzejojis Andrejs Irbe

 


 

Vava Sturmere
(Wava Stürmer)
*

Ej pa līkumaino ceļu un Svedjenabai cauri,
šķērso astoto lielceļu,
trīs ceturkšņus vēlāk būsi pie jūŗas šauruma.

Meža zosis,
dzelzszāle un cūkausītis,
perlamutra ūdens starp akmeņiem.

Dievnama zvani skan visskaistāk,
kad tālu zvana.

Grīšļos aiŗu laiva,
braukt jūŗā ar to vairs nevar.
Bet jūŗa arī tāda,
ka vairs
nevar.

Ņem apsēdies uz soliņa laivas vidū,
pērnruden tas vēl nelūza.

Purva rūsa     uz akmeņiem.
Smaržas        asas un sūcošas.
Svētdiena.

Varbūt, ka jaudāsi.

*

Šovakar dziedu par viņiem,
kas jau viņā krastā, kam cieta zeme

zem kājām .

Kāpēc viņi tik klusi?
Kā mums būs iet − kā akliem, vai kā izredzētiem?
Pa kuŗiem satrunējušā tilta dēļiem

staigāt, svētais brāli?

Saki mums kaut ko!
Jel neklusē vairs!
Tavs skaistais smaids, pats zini,
nelīdz mums, kas esam šajā pusē.

 

(SOMIJA)

 

Mūsējo sauc par labklājības zemi.
Un, protams, labuma ka vai.
Vakardienas cepienu tikai retumis

vairs ceļ galdā.

Siera klubi.
Vīna brālības.
Veikalu pirmā prece − zāles

pret liekiem taukiem,

katrā dzīvoklī pa treniņritenim.

Atkopušies esam pa šiem divdesmit

gadiem−

ar Amerikas palīdzību
un no Krievijas žēlastības,
un ar mūsu pašu starptautiski pazīstamo

sisu.

Daļa labuma arī no Zviedrijas,
(bet tai pašai atkritis savs

gabals).

Vienruden atrada 48 vīriešus

un 1 sievieti

zem tiltiem galvaspilsētā,

nomirušus aiz bada un saltuma.
Bet tie jau bija tādi,

kas nemēdz būt skaidrā

un nemīl darbu,

neuzņēmīgi un neveseli,

un galu galā pie visa paši vien vainīgi.

Sievietes ir dāmas šachā,
vīriem visa teikšana

aptīrīšanas plānkomisijā

un valdībā,

un viņi nosaka, kā tautai vajag.

Pa sievišķim sēž pašvaldībā.
„Mēs augstu novērtējam viņu darbu,”
lielā augstsirdībā apliecina runas vīri.

Bet par paveikto alga sievietēm

joprojām

ir zemāka nekā vīriem,
un viņas par to nekurn.
Jābūt tak maigām, sirsnīgām un dumjām,
jādzemdē un jāzīda, un jāapslauka

putekļi.

Jo Dievs Tēvs tā ir nolicis.

Bija kāds tūkstotis čigānu,
bet tie nedrīkstēja dzīvot pie mums

un ēst.

Arī tad ne, ja tiem būtu ar ko

tikt pie maizes,

(bet, paldies Dievam, nebij jau!),

jo viņi ir slinki

un netīri,

un negodīgi,

un tad vēl runā tādā valodā,
ko neviens nesaprot;
un nav, kur to iemācīties.
Kaut kas tāds ir patiesi

bīstami!

Prezidentu mēs vēlam katru sesto gadu
un valdību, kad ievajagas.
Kad atkal tā reize klāt,
devalvējam marku.
Un ik piektdienu,
tai lielajā pirtsdienā,
tauta iet pērties.

 

Atdzejojis Andrejs Irbe

 

  (Skat rakstu par Litfi Ezkeku, Teodoru Kalifatidesu un Vāvu Sturmeri šā numura 61. lappusē.)

 


 

Jaunā Gaita