Jaunā Gaita nr. 111, 1976

 

DAŽOS VĀRDOS

 

Zviedru programmas žurnāls Röster i Radio/TV (1976, 25 Stokholmā) ziņo par JG redaktora, dzejnieka un kritiķa Gunara Irbes sastādīto programmu par latviešu dzeju (MASKROS GENOM ASFALTEN --T.O.M. I LOS ANGELES. Ett program om lettisk lyrik sammanställt av Gunars Irbe), kas laista ēterā 11. un 12.6.76. Zviedriski atdzejotās vārsmas skandēja pazīstami zviedru aktieŗi.

R.E.

 

"Visvērtīgākā bibliografija starptautisko sakaru jomā" -- tā ne viens vien akadēmisks publicējums vērtē pirms nepilna gada reputablā žurnāla Foreign Affairs un "The Council of Foreign Affairs" paspārnē klajā laisto un JG redaktora (1959-62), vēsturnieka un dzejnieka Jāņa Krēsliņa sastādīto Foreign Affairs Bibliography 1962 - 1972 (Ann Arbor: Bowker 1976. 921 lp. $42,50). Bez parastās bibliografiskās informācijas, visas 11 000 uzņemtās grāmatas kritiski anotētas. Tās aptveŗ visu pasauli kopš 1914.g. -- no Albanijas, Angolas un Arģentīnas līdz Venecuēlai, Zairei un Zambijai, no Baltijas valstīm, Bangladešas un Čīles līdz Tibetai, Turcijai un Urugvajai.

R.E.

 

Raven spiestuvei jāpateicas par Žaņa Unāma sakārtotās pirmās latviešu biografiskās vārdnīcas Es viņu pazīstu pārspiedumu (Grand Haven, 1975. 580 lp. $12,75). Tās 1. izdevumu (1939) ar 6336 personu biografijām, neraugoties uz 6500 eks. lielo metienu, izpirka pusgada laikā. Jāpievienojas Unāma vārdiem 2. izd. priekšvārdos: vārdnīca "nav tikai vēsturisks dokuments, bet kā rokas grāmata nepieciešama autoriem, preses un atklātības darbiniekiem vēl šodien".

R.E.

 

Piero Sinatti rediģētās grāmatas Il dissenso in URSS (Disidenti PSRS - Roma: Edizioni Savelli, 1974. 221 lp.) pamatmateriālu veido 60. gadu beigu posma samizdata teksti ar Solžeņicina, Grigorenko, Marčenko, Kosterina, Svirska, Pļušča u.c. izteikumiem par padomju sociālfašismu un lielkrievu šovinismu, par garīgo un politisko apspiestību. Dokumentālo rakstu krājumu laiž klajā italiešu "jauno kreiso" izdevniecība - ar Italijas KP viņi neiet kopsolī, jo tā esot kļuvusi "pārāk buržuaziska." Līdzīgā grāmatā angļu valodā - Samizdat: Voices of the Soviet Opposition (Red. George Saunders. New York: Monad Press, 1974. 464 lp. $3.95) - pret cilvēka dzīves un cieņas apspiešanu savu balsi paceļ Sacharovs, Turčins, Galanskovs, Morozs un vēl daudzi citi krievu un nekrievu intellektuāļi Padomju Savienībā. Tur uzņemti arī vairāki Latvijas Valsts universitāti beigušā Ivana Jachimoviča pagrīdes raksti, kā arī pazīstamā 17 Latvijas komūnistu vēstule ārzemju kompartijām (skat. Brīvība 1972, 1.).

R.E.

*

Tikai 51 lp. biezā Jāņa Jūrmalnieka brošūra Latvijas iekļaušana Padomju Savienībā: Tās priekš - un pēcspēle (Stokholmā: Memento, 1973) parāda vairāk priekšstata, vairāk nozīmīgu fragmentālu epizožu un dokumentāru pierādījumu nekā daudzas līdzīga uzdevuma un satura biezas grāmatas. 1939./40. gadu notikumi atainojas polītisko aizkulišu epizodos, kuŗos vadītāju lomu spēlē padomju un vācu diplomāti un polītiķi. Pretējā pusē redzam somu, igauņu, lietuviešu un latviešu valstsvīrus, kuŗi mēģina griezt notikumus mazajām valstīm labvēlīgākos apstākļos. Konspektīvs pārskats, kuŗam pamatā stingra materiālu un pierādījumu izlase, būtu noderīgs (ja būtu pārtulkots angliski u.c. valodās) mūsu tiesību atkaŗošanai Baltijas valstīs.

Spodris Klauverts

 

Igauniete Salme Pūdena (Salme Puuden) nelielajā grāmatiņā Panslavism and Russian Communism (Surrey, England: Foreign Affairs Publishing Co., 1976. $2.- 60 lp.) velk parallēles starp krievu 19.gs. vēsturnieka Nikolaja Daņilevska sludināto Panslavu Savienību un tagadējo Padomju Savienibu -- oficiāli daudzinātais "proletāriskais internacionālisms" neesot nekas vairāk kā miglains plīvurs, aiz kā slēpjas tas pats vecais 19.gs. krievu šovinisms, ko raksturo tieksme pazemot un samīt nekrievus, padarīt tos par bezgribas vergiem, kā arī piespiest apklust jebkuŗai protesta balsij. Tomēr brīvības cīnītāju apzinīgākā daļa paliek nesalauzta, par ko liecina grāmatas beigās pievienotie igauņu demokratiskās kustības pagrīdes dokumenti.

-ros

*

Vēstures gaitā Luters izprasts dažādi. Kamēr zemas kārtas ļaudis -- vēl baznīcas reformātoram dzīvam esot -- redzēja viņā cīnītāju par "mazo cilvēku," varaskārie feodāļi viņu uzskatīja par feodālās iekārtas aizstāvi. "Nebeidzama gudrība, ko nevienam nekad nav iespējams izmācīties," -- tā Luters definēja vārdu "teoloģija." Lutera paša mācības dažkārt salīdzinātas ar nepārredzamu okeanu (Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers).dzīlēs, protams, meties iekšā arī ne viens vien latviešu interesents, par ko liecību dod teologa Voldemāra Maldona Lutera monografijai (Rīgā: Raņķis, 1937) piekabinātā bibliografiskā daļa. Latviešu luteristu plejadai nupat kā pievienojies Jeilas (Yale) doktors Egils Grīslis ar grāmatu Mārtiņš Luters -- reformātors (Mineapolē: LELDAA, 1975. 167 lp. $5.60), kur teoloģijas vēsturnieks cenšas apskaidrot Lutera personību un uzskatus.

-ros


Jaunā Gaita