Jaunā Gaita nr. 243, decembris 2005

 

 

ZELTA BEDRE BALTIJAS VALSTU VĒSTURES PĒTNIEKIEM

Kaegbein, Paul, sastādītājs. Baltische Bibliographie 2000. Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen. Mit Nachträgen. Marburg: Herder-Institut Marburg in Verbindung mit der Baltischen Historischen Kommission, 2005. 433 lpp.

Bibliogrāfijas 1. sējumu par 1994.gada izdevumiem publicēja 1995. gadā, turpinot paplašinātā veidā bibliogrāfiskos pārskatus, kas agrāk bija publicēti žurnālā Zeitschrift für Ostforschung. Visu sējumu sastādītājs ir ievērojamais bibliotekārs un vēsturnieks, Tartū dzimušais Vācijas Baltiešu vēstures komisijas goda biedrs, Pauls Kaegbeins, neskaitāmu grāmatu un rakstu, visnotaļ par Baltijas valstīm, autors un rediģētājs.

Šie Baltiešu bibliogrāfijas daudzie sējumi sniedz ļoti plašu un citur nerodamu un apkopotu pārskatu par izdevumiem vācu, angļu, igauņu, latviešu, lietuviešu un citās valodās, kas attiecas uz Baltijas valstu, to tautu un etnisko minoritāšu vēsturi, baznīcām, tiesībām, saimniecību, daiļliteratūru, valodniecību, mākslu, grāmatniecību, izglītības iestādēm un dažāda veida organizācijām un institūtiem. Iespēju robežās bibliogrāfijas minētiem rakstiem ir pievienotas ziņas par to recenzijām.

Grāmatu un rakstu virsrakstiem, kas nav iespiesti vācu un angļu valodā, pievienoti tulkojumi vācu valodā. Orientēšanos šajos sējumos atvieglo rādītāji par autoriem, virsrakstiem, aprakstītām personām, ģeogrāfiskām vietām un lietām. Sevišķa vērība veltīta igauņu publikācijām, galvenokārt tādēļ, ka Igaunijā dzimušais sastādītājs prot igauņu valodu un ir ciešos sakaros ar igauņu vēsturniekiem, grāmatniekiem un bibliogrāfiem.

Protams, ir publikācijas un periodiski izdevumi, kas bibliogrāfijas sējumos nav ietverti vai izvērtēti. Sevišķi tas attiecas uz dažādiem baltiešu trimdas izdevumiem, piemēram, žurnāls, kuŗā iespiesta šī īsrecenzija.

Par spīti tam profesora Paula Kaegbeina sastādītie sējumi ir zelta bedre katram Baltijas valstu un to tautu vēstures un kultūras pētniekam.

 

Jānis Krēsliņš

Jaunā Gaita