Jaunā Gaita nr. 38, 1962

 

 

 

 

 

VELTA SNIĶERE

 

 

 

 

 

 

SVEŠS PRIEKS

 

 

Es jums atnesu prieka vēsti. . .

Kāds teica un mira par to.

Vēl vienmēr naglu rētas

Asiņo, asiņo.

Jo prieks ir bīstams un svešs.

 

 

 

* * *

 

 

„Es, kara aiziedams,

Sirdi slēdzu akmenī.”

 

Bet mēs, vaidu vaideloši,

Paši uz saviem

Sāpju šķēpiem metamies,

Pasi savas vaimanas

Neatklausāmies.

 

 

 

 

DZIDRI SPĀRNI

 

 

Man savākt dzintarainu medu

Vēl jāiet caur cik nesvarīgām vasarām?

 

Virspusē nē. Dziļi zem pērnajām saknēm

Atmodusies,

Diena rotājas gaismu.

Pumpuri pilni ar to

Un ausmas sakļautās plaukstas.

 

Saules puķe vēl dus.

Dzidri saceļas spārni.

Tecēdams satek zelts šūnās.

 

 

 

 

LAIMA

 

 

Laime balta un liela,

Zila, balta un spoža.

Mana sirds ir tik droša

Kā dūja, kas ēd no plaukstas.

Visas pazaŗu lapas

Rasā vizina sauli.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ZELTĪTE AVOTIŅA

 

 

 

 

 

 

PRET RĪTU

 

 

Aiziešu — basām kājām pa pļavu,

Neiemīdama pēdu

Madaru baltajos rakstos.

Tumšzaļā sliedē notrauktā rasa

Paspīdēs zālē aiz manis,

Sveicinās tevi

No rīta.

 

 

 

 

VIENTUĻOS VAKAROS . . .

 

 

Ka tu stāvēji,

Gaismas pārlijis,

Manā dārzā,

Tā tevi allaž

Pieminēšu.

 

Un tādu tevi

Vientuļos vakaros

Atprasa sirds!

 

 

 

 

LIETŪ

 

 

Ieklausies, pelēkais lietus dzied

Skanīgām mēlēm

Sudraba dziesmu lapās.

Dzirdi, kā lietum no aizlaikiem

Ar skaņu tīru,

Skanot līdz sakņu pinumiem,

Pateicas koks!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SULAMITE TEPFERE

 

 

 

 

 

 

VIENTULĪBĀ

 

 

Vien akls rīts

Uz mani atkal gaida.

Es neesmu šeit —

Nedz esmu tur . . .

Un vakardiena?

Tā nenosistu stundu saujā svārsta.

Man viss vienalga!

Vienalga —

 

Es esmu dziesma;

Apklususi — mēma dziesma.

Tu manī dziedāt esi stājis.

 

 

 

 

MĪLESTĪBA

 

 

Mana sirds

Kā milzu vadzis,

Kuŗā kaŗu savas dienas,

Mazas bēdas, mazus priekus,

Vienmuļas un vieglas.

 

Šodien nasta brīnumsmaga,

Līkstu, klupu zem tās svara;

Samulsusi sevī skatos.

 

Liekas raudu,

Brīdi vēlāk smejos,

Klūpot it kā augstāk ceļos.

Kā es skreju!

Nākotnei es sen jau gaŗām!

Bet kad steigā atskatos,

Tagadne aiz manis klusa klibo.

 

Viss tik savāds,

Viss tik žilbinošās krāsās,

Visas manas domas

juceklī ap mani lido.

 

Mana sirds

Kā milzu vadzis

Aizķērušies mīlestībā.

 

 

 

 

SAULES JĀTNIEKS

 

 

Es tveicē izslāpušā dārzā biju,

Kad tevi ieraudzīju šurpu traucam.

Tu viesuļvēju jāji, tērpies saules starā;

Es neredzama tapu kāda greiza koka ēnā.

 

Bet mani nemaldīgi vārdā saucis,

Tu sauju smaidu izkaltušā zemē lēji.

Es dzēru, plauku līdz ar jaunu zāli,

Un tad kā zaļa smarža apvijos ap tevi.

 

 

 

 

NEIZŠĶIRTIE

 

 

Es tevi mīlu! — saucu;

Tu ļoti izbijies;

Kā svešā telpā apmaldījies bērns

Pats savas ēnas pēkšņi vairījies.

 

Ne smaids tev sejā salējās,

Bet mulsums dziļš

Un greizi, dobji vārdi:

— Tu rītu mani nīdīsi!

Es esmu dzimis tuksnesī,

Vien smiltis manu ēnu dzeŗ;

Un, kad es izsūkts būšu,

Tev sausu lapu saujā atstāšu

Un mutē rūgtus smilšu graudus.

Kaut esmu koks

Pat zaļot nolādēts,

Kaut mani zari saulei pretī stiepjas,

Es šajās baltās smiltīs esmu nezāle! —

 

Bet, pienākusi tev vēl tuvāk klāt,

Es tavā izrobotā ēnā apsēdos,

Un ilgstošs miers un klusums manī plētās,

Es bālā smilšu graudā pārvērtos.

 

 

 

 

Jaunā Gaita