Jaunā Gaita nr. 70, 1968

 

 

BALTIEŠU SABIEDRISKĀS, KULTŪRĀLĀS UN RELIĢISKĀS AKTIVITĀTES TRIMDĀ

Acta Baltica VI. Red. A.Namsons. Koenigstein im Taunus: Institutum Balticum, 1967. 263 lp.

Apcerot iepriekšējos Baltijas institūta Vācijā gadskārtējos Acta Baltica sējumus, šo rindu autors pauda zināmas bažas par izdevumu nākotni. Jaunais VI sējums liecina, ka šīm bažām pagaidām vēl nav pamata un Acta Baltica izdevēji ir atklājuši jaunus Baltijas zemju un baltiešu tautu likteņu pētīšanas apvāršņus. Jaunākais sējums ir veltīts igauņu, latviešu un lietuviešu darbībai un problēmām trimdā. Patīkami vērot, ka radušies arī šo problēmu pētnieki un ka redaktors Dr.Andrīvs Namsons veltījis šīm problēmām veselu sējumu.

Sējumā daudz vērtīgas informācijas par igauņu, latviešu un lietuviešu sabiedriskām, kultūrālām un reliģiskām aktivitātēm ārpus dzimtenes. Kā parasts, atsevišķo rakstu kvalitāte un kvantitāte ir dažāda, bet tur nevar daudz vainot redaktoru. Nav viegls uzdevums atrast triju tautu trimdinieku vidū personas, kas spētu vai būtu ieinteresētas iedziļināties augstāk minētajās problēmās. Nav arī viegls uzdevums pētīt šīs problēmas. Treju tautu trimdinieki izkaisīti visā pasaulē, viņus nevieno kopējas organizācijas, kas vāktu pārskatus par viņu polītisko un kultūrālo darbību, un vietējās organizācijas daudzkārt nav pamanījušas šādu pārskatu vajadzību. Pētījumi šajās nozarēs, dabiski, būs fragmentāri, lokāli vai nenobeigti. Jācer, ka redaktoram nākotnē izdosies atrast personas, kas apskatīs šajā sējumā vēl neapskatītos tematus vai aizstās robus. Pārskatos nav jēgas sniegt gaŗas baltiešu rakstnieku un mākslinieku vārdu virknes ar dzimšanas un miršanas datumiem, ja nav sīki detalizēts viņu darbības izvērtējums. Šādi pārskati maz labuma dod pašiem baltiešiem, galīgi nekāda ieskata interesentiem-nebaltiešiem. Tie īsteni var būt tikai pieturas punkts un ierosme tālākiem pētījumiem.

Igauņu daļā Gotlībs Neijs (Ney) dod vispārēju pārskatu par igauņiem ārpus dzimtenes, Pēteris Lindsārs (Lindsaar) - par igauņiem Austrālijā, Juhans Torks - par igauņiem Jaunzēlandē, Jākobs Aunvers - par igauņu evanģeliski luterisko baznīcu trimdā, Teofils Lātsis (Laatsi) - par igauņu grieķu katoļu baznīcu dzimtenē un trimdā, Oskars Angelus - par igauņu grāmatniecību Padomju Igaunijā un ārpus tās, Mals Kūsiks (Kuusik) - par igauņu rakstniekiem trimdā un Hermans Rajamā (Rajamaa) - par igauņu papildskolu problēmām.

Latviešu daļā pats redaktors raksta par latviešiem emigrācijā, Paulis Urdze - par latviešu evanģeliski luterisko baznīcu ārpus dzimtenes, Jānis Rudzītis par emigrācijā radušos latviešu literātūru, Edgars Dunsdorfs - par akadēmiski izglītotiem latviešiem.

Lietuviešu daļā Aleksandrs Plateris raksta par lietuviešu bēgļu nodarbošanos un saimniecisko situāciju Savienotajās Valstīs, Leons Sabaļūns (Sabaliūnas) - par lietuviešu trimdas organizācijām un to darbību, Rimvīds Silbajors (Silbajoras) - par ārpus dzimtenes radušos lietuviešu literātūru un Povils Reklaitis - par lietuviešu emigrantu glezniecību, tēlniecību un grafiskajām mākslām emigrācij ā no 1945. -1966.gadam.

Šis saraksts pats par sevi liecina, kas jau veikts un kas vēl darāms trimdinieku un emigrantu sabiedriskā un kultūrālā inventāra pārskatā un novērtējumā. Darbs šajā nozarē ir smagāks un nepateicīgāks kā pētījumi par apstākļiem Baltijas zemēs pagātnē un tagadnē. Jācer, ka Acta Baltica VI sējums ierosinās tālākus pētījumus šajā svarīgajā nozarē. Atsevišķi raksti rada daudz pārdomu un sniedz ļoti vērtīgu informāciju vitālu Baltijas tautu tālākas eksistences problēmu diagnozēm.

Jācer, ka nākotnē autori šajā nozarē pievērsis lielāku uzmanību apstākļu un notikumu cēloņiem un sekām, problēmu interpretācijai, izskaidrojumiem un secinājumiem. Starplaikā jāvēlas, lai trimdinieku polītiķi, sabiedriskie un kultūras darbinieki iespējami plaši ar šo izdevumu iepazītos. Nākamā (VII) sējumā paredzēti raksti par pilsētu attīstību un jauniem apdzīvotu vietu veidiem Baltijas valstīs, pārmaiņām administrātīvā plāksnē un pārkrievošanas procesa attīstību. Izdevniecības adrese: Institutum Balticum, 624 Koenigstein im Taunus, Bischof-KallerStrasse 3, Germany.

 

Edgars Andersons


Jaunā Gaita