Jaunā Gaita nr. 70, 1968

 

 

TULKOJUMS AR ATEISTISKIEM APSVĒRUMIEM

Dante, Vita Nuova. Atdzejojuši Vizma Belševica un Jānis Liepiņš. Rīgā: Liesma, 1965.

 

Patīkami paņemt rokā šo sējumiņu, kuŗa ārējā apdare veidota ar mīlestību un cieņu pret lielo dzejnieku. Iespiedums, papīrs un zīmējumi saskaņoti brūnganos, it kā nodzeltējuša papīra toņos, un teksts iespiests ar zīmētiem burtiem. Iesējums ir glīta, gaiša audekla. Mākslinieks Gunvalds Elers.

Būsim priecīgi par to, ka Latvijā ir pārtulkots un varējis iznākt šī "ticības maldos tik dziļi iegrimušā" dzejnieka darbs, kaut arī tas būtu noticis tikai Dantes 700. dzimšanas dienas atzīmēšanas ietvaros. Tulkojamā darba izvēle bijusi meistarīga, jo šajā latviešu izdevumā, visumā negrozot oriģinālteksta nozīmi, nav ne vārda, kas liecinātu par Dantes saskari tieši ar kristiānisma doktrīnu. Vārds "dievs" lietots tikai vienu reizi, un tad attieksmē pret Amoru. Lai Danti parādītu šādā gaismā, bijis nepieciešams izlaist Jaunās dzīves četras kancones, balādi un autora kommentārus. Jaunās dzīves 25 sonēti tad arī nekādi nenonāk pretrunā ar pēcvārdos doto interpretāciju par Dantes nozīmi kā humānistu un pāvesta ienaidnieku un par Jauno dzīvi kā vienīgi un tikai kādas mīlas dēkas dienasgrāmatu.

Šādu Dantes novērtējumu var uzskatīt tikai par visai zema līmeņa polītiskā ateisma propagandu un dziļu provinciālismu pat Padomju Savienības mērogā, sevišķi, ja padomājam, ka Maskavā iznākusi bībeles citātu izlase kā tīri literārs izdevums. Noklusēt Dantes teoloģisko erudīciju un viņa viduslaiku reliģiozitāti ir noliegt pašu būtisko viņa dzīvē un darbos. Ignorēt simbolismu un mistiskās analoģijas Jaunajā dzīvē ir nepiedodama pašapmānīšanās. Par to, kā liekas, šaubu nav bijis arī Jānim Liepiņam, pēcvārdos atzīstot, ka "priekšstats par viņa dzeju mums vēl ir nepilnīgs."

Sonetus atdzejojuši Vizma Belševica un Jānis Liepiņš pēc parindeņiem, kuŗus sagatavojusi italiešu valodas pratēja Laima Akurātere. Tā ir pašreiz pilnībā grūti saprotama valoda, kuŗā Dante rakstīja, un tādēļ apzināsimies grūtības, ar kādām jāsastopas tulkotājiem. Visumā šajā plāksnē pret latviešu izdevumu nevar neko iebilst. Pārāk lielu un neveiklu attālināšanos no teksta var atzīmēt vienīgi tajās vietās, kur uz to vedinājuši ateistiski apsvērumi, kā; piemēram, XVI sonetā, kur vārdiskais tulkojums varētu būt šāds:

Tas, kas manu donnu starp citām redz,
Saskata pilnībā katru svētību;
Tām, kas viņai iet līdzās,
Ir jāpateicas Dievam par savu daiļumu.

Bet lasām sekojošo:

Tam sirdī svētlaime vispilnīgākā,
Kas redz, ka citu vidū donna mana
Iet visām līdzīga, kā viņai nākas,
Un ielās atskan laipna runāšana.

Ne vienmēr ievērots arī Jaunās dzīves līdzsvarotais, maigais tonis, un ne visai atbilstoši dolce stil nuovo grācijai ir šādi atrisinājumi:

Tu sāpju māte, mīlas ienaidniece - nāve!
Kā netaisnīgam tiesnesim tev stāvēt
Pār ļaudīm gribas, lai tavs aklais spriedums
Kļūst nevainīgām dvēselēm par biedu;
Lai vientuļš ietu
Es savu ceļu, tevi nīstot tā, ka būtu spļāvis
Tev sejā nekrietnā!
(VI sonets)

Tiešā tulkojumā pēdējās trīs rindas skan šādi

Tādēļ, ka tu esi likusi ciest manai sāpošai sirdij,
kas mani dara skumju,
mana mēle pūlas tevi nolādēt.

V sonetā, runājot par Amoru, Dante to apraksta kā sadugušu, necilu, bet tulkojumā tas pārvēršas kā "noplīsis un netīrs".

Kaut arī šai Dantes tulkojumā nemanām īpašu lirismu un personisku virtuozitāti, tā parādīšanās slavējama. No Dantes darbiem latviešu valodā vēl izdots Jēkaba Māsēna Dievišķās komēdijas tulkojums, kas gan iznācis jau 1922. gadā.

 

Ieva un Agnis Balodis

 


 

 

PIEZĪME (no JG78)

Mūsu recenzijā par Dantes Vita nuova tulkojumu ieviesušās vairākas faktu kļūdas, kas skaŗ darba tulkotājus un tulkošanas gaitu. – Pirmo Vita nuova tulkojumu un atdzejojumu veikusi Laima Akurātere, bet viņas darbs nav pieņemts iespiešanai. Daļa no sonetu atdzejošanas tad uzticēta Vizmai Belševicai, bet atlikušo 16 sonetu (gan ne pēc kārtas) tulkošanu un atdzejošanu veicis Jānis Liepiņš; viņš tulkojot sadarbojies ar itāliešu valodas speciālistu konservatorijā Kveldi.

Ieva un Agnis Balodis

 

Jaunā Gaita