Jaunā Gaita nr. 76, 1969

 

 

VĒL VIENS "DAUGAVAS" KAPITĀLDARBS

Benjamiņš Jēgers, Latviešu trimdas izdevumu bibliografija, 1940-1960. I sējums: Grāmatas un brošūras. Stokholmā: Daugava, 1968. 338 lp.

Lai gan 1944.g. beigas un 1945.g. sākums saistās ar lielo exodus, kad apmēram viena desmitā Latvijas iedzīvotāju daļa mēģināja izvairities no otrreizējās krievu okupācijas, atsevišķi cilvēki pa dažādiem ceļiem sāka atstāt savu dzimto zemi jau tūdaļ pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas Molotova un Ribentropa pakta rezultātā. Otra pasaules kaŗa gadi sakrīt ar mūsu trimdas grāmatniecības sākumu. Aprēķināts, ka 60-70% no visiem radošās intelliģences pārstāvjiem devās bēgļu gaitās, gandrīz tūdaļ atsākot savu darbību svešatnē, kur viņus atbalstīja lasītāji - sākumā Zviedrijā un Vācijas DP nometnēs, vēlāk vai visās pasaules malās. Labi pārskatāmu ainu par grāmatniecību un literātu darbību ārpus Latvijas dod Jēgera darbs, kur vienkopus savāktas ziņas par 2677 grāmatām un brošūrām, kas publicētas kopš trimdas sākuma 1940.g. 17.jūnijā līdz 1960.g. 31. decembrim. Viss materiāls sagrupēts divās daļās: publicējumos Latviešu un svešvalodās (ja pēdējos izdevuši Latviešu apgādi un tie attiecas uz Latviju un latviešiem). Kopsējuma otra daļa aptveŗ 333 izdevumus lielāko tiesu angļu un vācu, bet arī franču, zviedru, spāņu, portugāļu, dāņu un krievu mēlē. Teicami, ka rasta iespēja pievienot priekšvārdus un ievadu angļu valodā. Vēl plašāks bibliografijas lietotāju loks būtu gūts, ja visu aprakstīto publicējumu nosaukumi būtu tulkoti iekavās angļu valodā. Dažkārt tā kā prasās pēc anotācijām, lai uzzinātu, kas īsti dažā labā izdevumā atrodas. 132 apraksti aptveŗ dažāda satura vairāksējumu darbus, piem., Raiņa Rakstus (no tagad publicētajiem 17 sējumiem līdz 1960.g. beigām klajā bija laisti 12), Blaumaņa Kopotus rakstus (12 sēj.), Poruka Kopotus rakstus (5), Virzas Rakstus (4), Zīverta Lugas (4), Skalbes Rakstus (6), Ezeriņa Kopotus rakstus (5), Latviešu tautas dziesmas (12). Visi publicējumi aprakstīti tā, kā to savā laikā darījusi Latvijas Valsts bibliotēka Rīgā. Pievienots izdošanas vietu saraksts un zīmju un saīsinājumu izskaidrojumi.

Šaubu nav, gadu desmitiem un vēl ilgāk latviešu kultūras pētītāji un vērtētāji ar pateicību pieminēs Jēgeru un viņa palīdzes, L.Dunsdorfu un Minesotas universitātes bibliotēkāri M.Rozentāli, par lielo sirdsdegsmi un milzu darba ieguldīšanu šajā grāmatā. Neraugoties uz grūtajiem apstākļiem, kādos bibliografija veidojusies, ārpusē, šķiet, nav palicis neviens nozīmīgs publicējums, un iespieduma kļūdu tikpat kā nav. Turklāt, grāmata var lepoties ar mākslinieciski veiksmīgu un modernu grafisku noformējumu. Sekojot vecvecajam bibliografu paradumam, visas ziņas Jēgers aprakstījis pēc izdevuma paša, nepārņemot nevienu ziņu nepārbaudītu. Rūpīgā veikuma un akurātības ziņā šo sējumu var droši ieteikt kā paraugu kuŗam katram bibliografam. Ļoti vēlams, lai tas netrūktu nevienā no nozīmīgākajām bibliotēkām (par ko jārūpējas mums pašiem), un tas silti jāiesaka ne tikai mūsu studentiem, pētniekiem, redakciju darbiniekiem un citiem interesentiem, kam nepieciešams pievērsties konkrētajiem avotiem, bet visiem latviešu kultūras draugiem.

Benjamiņš Jēgers (mācības spēks Denviles (Danville) kolledžā un pazīstams latviešu valodnieks un bibliografs ar Getingenas (Göttingen) universitātē iegūtu doktora gradu) jau agrāk pierādījis savas spējas un kompetenci šādā darbā. No nopietnā zinātnieka snieguma jāmin fundamentālais "Verzeichnis der lettischen Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts" periodiskajā rakstu krājumā Zeitschrift für Ostforschung (nr 4, 1960) un prof. Jāņa Endzelīna darbu bibliografija Baltu filologu kopas Čikagā izdotajā sējumā In honorem Endzelini (1960).

Priekšvārdos lasāms, ka otrs sējums būs veltīts svešatnē publicētajai periodikai, kartēm un notīm, kā arī alfabētiskiem autoru un satura rādītājiem. Atsevišķi pielikumā solīts aprakstīt Rietumu apgādu izdevumus, ja tie izdoti latviešu valodā vai ja tie ir latviešu autoru darbi svešvalodās. Tikpat lieti noderētu bibliografiskas ziņas par Latvijai un latviešiem veltītiem un Rietumu apgādu publicētiem cittautiešu darbiem. Sagatavošanā ir arī bibliografija, kas aptvers laika sprīdi no 1961. līdz 1965.g. Gaidot nākamos sējumus, gribas cerēt, ka šis lielais bibliografiskais izdevums tiks atbalstīts ne tikai to iegādājoties, bet arī piesūtot tā autoram (216 Evans Avenue, De Kalb, Illinois 60115, USA) visus latviešu publicējumus vai vismaz informāciju par tiem. Te nu talkā jānāk pašiem autoriem, izdevniecībām un organizācijām.

Nobeidzot, jācildina "Daugavas" izdevniecība Stokholmā. Nebūs pārspīlēti teikts, ka nevērtīgas grāmatas no tās vēl neesam saņēmuši.

 

Rolfs Ekmanis

Jaunā Gaita