4. GADA GĀJUMS

22. numurs

1959. g. jūlijs-augusts

"No šādām lielām vēju kaukšanām

To cietu mūru stiprumi sagruva.

Caur ko tas lauks it kā no pelavām

Ar akmiņiem un gružiem apbērts kļuva."...

Vecais Stenders dzejolī ..Rāms laiks pēc pērkona briesmas"

S A T U R S

Sigurds Kalniņš, Meitene pie loga, linogriezums

142

Roberts Mūks, dzejoļi  143
Andrejs Irbe, Komentāri smilšu kārbiņai  144
Roberts Mūks, Sveicieni Antonam Austriņam, dzejolis  145
Baiba Bičole, Vasarniece, dzejolis  145
Jānis Krēsliņš, Dziesmu, jaunatnes un valsts svētki trimdā, dzejolis  146
Eduards Freimanis, dzejoļi  149
Richards Rīdzinieks, dzejoļi  150
Gunars Saliņš, Izbēgušie, dzejolis  151
Andris Vītoliņš, Jāņa Mediņa klavierdarbi  154
1959. gada Latviešu Jaunatnes Svētki, reportāža  154
PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:  
     Darbs brīvībai un mūsu uzskati (Jānis Peniķis)  167
     Jaunās Gaitas draugu klubs (Andrejs Olte)  170
GRĀMATAS:  
     Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1940  (Jānis Krēsliņš)

170

     Izglītība brīvībai (H.S.)
               Aldous Huxley. Brave New World Revisited
 171
     Mareks Hlasko, Nedēlas astotā diena (Silvija Pakalna)  172
REDAKTORA PAČALA (Gunars Irbe)  174
DZĪVE UN DARBI:  
     Kripatas  176
     Jaunās Gaitas autori: Jānis Turbads (Valters Nollendorfs)  176
     Sigurds Kalniņš (Jānis Krēsliņš)  177
     Tā sauktā „Jaunās Gaitas" lieta  178
AR PASTNIEKA GĀDĪBU  179
GLUDAIS DĒLIS  182

Vāka zīmējumu darinājis Tālivaldis Stubis

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita