79. sūra. Izplūkdamie

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie plūktin izplūkdamiem,
(2) pie glaustin izglauzdamiem,
(3) pie laidin laizdamies
(4) un trauktin traukdamies,
(5) un lēmumus izpildīdamiem!

(6) Tai dienā drebēt liks Drebinātāja*,
(7) un tai atbalsos Atkārtotāja**!
(8) Sirdis tai dienā dauzīsies,
(9) acis lejup raudzīsies!
(10) Tie sacīs: vai paties mums no jauna jātop,
(11) kad mēs nu trupeni kauli? -
(12) Tie sacīs: šī atgriešanās sola tik zaudējumus! –
(13) Tad – tikai viens uzkliedziens,
(14) jau visi tie – Nomoda laukā/Modinātavā***!

(15)Vai būsi dzirdējis stāstu par Mozu? –
(16) kā viņa Kungs tam sauca svētajā Tūvas ielejā:
(17) ej pie Faraona – tiešām, viņš nezina mēru! –
(18) un saki: vai tev patiktos šķīstīties,
(19) lai novedu tevi pie tava Kunga, un tu sāc bijāt Viņu? –
(20) Un viņš parādīja tam vislielāko zīmi,
(21) tak tas to noliedza un ietiepās,
(22) tad pagrieza viņam muguru
(23) un, sasaucis ļaudis,
(24) teica: es esmu jūsu visaugstais Kungs! –
(25) un Dievs sagrāba viņu – par biedinājumu tai saulei un šai!
(26) Paties, bijīgajiem tā – pamācība!

(27) Vai grūtāk jūs radīt – vai debesis? Viņš uzcēla tās.
(28) Uzslēja tās kā jumtu un ierīkoja tās.
(29) Naktī Viņš aptumšoja tās - un izveda dienu apspīdēt tās.
(30) Un zemi – pēc tam viņš izklāja to,
(31) i avotiem, i ganībām lika celties no tās,
(32) un kalnus – Viņš iemēja tos.
(33) Lūk, aizgāds jums un jūsu lopiem!

(34) Un, kad nāks lielais Mutulis****,
(35) dienā, kad cilvēks pieminēs, kam centies,
(36) un Elle atvērsies tiem, kam to ieraudzīt –
(37) tiem, kas apgrēkojušies
(38) un pasaules dzīvi izraudzījušies –
(39) paties, Elle mājvieta tiem!
(40) Bet tiem, kas bijušies stāt sava Kunga priekšā un vairījušies kārību –
(41) paties, Paradīze/Dārzs mājvieta tiem!

(42) Tie izvaicā tevi par to stundu – kad tā būs klāt?
(43) Kas tu, lai to noteiktu?!
(44) Vien tavam Kungam tās ietvari!
(45) Tu esi tik brīdinātājs – tiem, kas tās bīstas.
(46) Tai dienā, kad viņi to ieraudzīs, tiem liksies, ka tie aizvadījuši tik vakaru – vai nākamo rītu.

*Drebinātājs – eņģeļa Isrāfīla pastarās taures pūtiens, kas vēstī pasaules galu.

**Atkārtotājs – pastarās taures otrais pūtiens.

***Nomoda lauks (vai: Modinātava/Mostuve) – pastarās tiesas vieta.

****lielais Mutulis – pasaules gals.

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]