Nor??umi par latvie? tautast?pu b?nam

BRUN?

1) Mazam b?nam nav vajadz?as p? pavisam etnogr?iski pareiza tautast?pa, tam gan j?? tam l?z?am. M?u sen? b?niem t?us tautast?pus nedarin?a. Greznos sv?ku tautast?pus gatavoja un valk?a tikai jaunas meitas un pieaugu?s sievietes.

2) Visviegl?, ja meitenei tautast?ps ir viengabalains, k?Lielv?des. Ja m?e vai vecm?i? nav aud?a, nav j?ztraucas - veikalos viegli atrast sarkanr?ainu dr?i, kas atbilst Lielv?des audumam. T?k?brun? dom?i mazai meitenei, r?i?m nevajadz?u b? liel?, jo tas nav proporcion?i augumam, un r?i?s nedr?st b? s?as (1" vai maz?as), jo tas vairs neatbilst Lielv?des tautast?pa auduma rakstam.

3) Visos novados tautast?pam var?u izmantot sv?rainus un r?ainus brun?s. Brun?em pie?j vienkr?ainu ?eburu, piem?otu brun? dr?es kr??.

4) N?as, B?tas un Rucavas brun? garums ir l?z puslielam (tajos novados ?i t?pi). P??o novadu brun? ir ne maz? par plaukstas tiesu virs pot??.

KREKLS

1) Mazas meitenes tautast?pa kreklu nevajadz?u iz?t ar lieliem rakstiem - nav proporcion?i mazam augumi?m, nav ar?praktiski.

2) Norm?ais tautas t?pa krekla garums ir apm?am spr?i zem jostas vietas (lielais spr?is - att?ums starp ??a un maz?pirksta galu, 6" vai vair?). Lai krekls nevilktos ??no brun?em un lai brun? nep?os starp k?? dancojot, ieteicams kreklam pie?t pierieteni. Kas ir pierietenis? - Rupj?a balta kokvilnas auduma gabals (etnogr?iski pareiziem krekliem tas ir lina), kas pie?ts pie krekla apak?s. Ieliek divas 2" platas ieloces, kas kreklu padara plat?u. Ga?ums pierietenim - apm. plaukstas platums zem ce?em N?as, B?tas un Rucavas brun?em, p??iem l?z puslielam.

JOSTA

1) Jostas garumam nevajadz?u b? p?i par plaukstas tiesu virs brun? apak?s, vai p?i ce?em, bet josta nekad nedr?st b? ga??a par brun?em. Jostu apsien divreiz apk?t. Pie Kurzemes t?piem, kur jostas nevalk? (iz?mot Alsungas), brun?em pie?j lences.

2) Nav ieteicams maz? meiten? siet lielu, platu jostu (piem., Lielv?des - nav proporcion?i augumam.

3) Jostas pui?em bija sv?rainas, ziedain?, skujain? ce? jostas, k?ar? p?as un me??as. Pui? un v?ie? nevalk?sievie? rakstain? jostas. Jostu sasien divreiz apk?t, galus ap tinumu; spr?i gari gali var ar?nokar?ies uz leju.

VAINAGS

Maz? meiten? vislab? piem?oti ziedu vainadzi?, vai Vidzemes tautast?piem sienamie vainadzi?, kas ?ti viegli pagatavojami. ?ti nepiem?ots mazam b?nam ir lielais, smagais N?as vainags. Ja v?as gatavot z?u vainagu, tad darin? to ?ur?u, apm. 1.5" platu, un ar maz?iem rakstiem. Nav vajadz?as p??ies p? liela jaunavas z?u vainaga mazai meiten?ei. Senatn?visbie?k lietoja baltu lakati?, ko sasien zem zoda, bet pu? vainadzi? ir daudz skaist?s.

KURPES

Meiten? un puis?iem vajadz?u valk? parast? kurpes, lab? melnas, vai ar? br?as. Pie tautast?pa nepavisam nepiederas valk? balt? sporta kurpes (t.s. kedas).

Visvaldis Gredzens
Latvie? lietisk? m?slas biedr?as priek?ieks

(izvilkums no raksta "Latvie? b?nu tautast?pi", "Laiks", 1999. g. 5. j?ij?


Arhivs 2003-2004 ] Skolas Ziņas ] Absolventi ] Protokoli ] [ Bērnu tautastērpi ] Izlaidums 06/05/99 ] BLS Izlaidums 2000. g. 3. jūnijā ] Daži skati no 50 gadu jubilejas balles ] Ziedojumi Draudzīgā aicinājumā ] Varavīksne ] Piesaule ] Tautas tērpi: akvareļi ] Dažas interesantas saites ] Dažādas bildes un fotouzņēmumi ]
[BLS M?as lapa]